Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Österåker

Ny avloppstunnel mellan Österåker - Täby
Avser utbyggnad av avloppssystemet i nordost. Utbyggnaden syftar till att ansluta avloppssystemen från Österåker och Vaxholm till Käppalaverket, att förstärka avloppssystemen i Täby kyrkby och Vallentuna.
Exploatering av gata och park i Åkersberga
Avser exploatering av nya gator och parkmark inför byggnation.
Nybyggnad av exploateringsområde i Åkersberga
Centrala Åkersberga ska utvecklas till en mer attraktiv stad i samarbete mellan Österåkers kommun och berörda fastighetsägare m.fl. Målsättningen är att karaktären av Åkersbergas centrala delar ska omvandlas från förort till modern småstad. Området ska utvecklas till en blandad stadsmässig kvartersbebyggelse med fler bostäder och lokaler för service, kontor och andra verksamheter som tillvaratar det goda kommunikationsläget och områdets centrala placering.
Nybyggnad av exploateringsområde mm i Åkersberga
Avser arbete för infrastruktur med grundläggning, sprängning, gata, vatten och avlopp för ca 26 bostäder.
Återställande av upplagsområde i Åsättra, Ljusterö
Objektet avser återställande av upplagsområde för muddermassor, markytan ska efter återställandet användas som naturmark.
Ombyggnad gata och gc-väg i Svinninge
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Åkersberga
Planerat projekt ur investeringsbudget 2017. Avser ombyggnad av gång- och cykelväg längs Österskärsvägen (sträckan Mikaelsvägen-Generalsvägen).
Nybyggnad av kabel i Österåker
Strandskyddsdispens för nedläggning av markkabel.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning Ättarö 1:114, Bolby 1:230.
Nybyggnad av va-ledning i Österåker
Anläggande av enskild va-anläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Österåker
Anslutning till allmän va-anläggning.
Nybyggnad av idrottsplats i Österåker
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Österåker
Nybyggnad av nätstation (n149075 säbyviken).
Nybyggnad av mast i Österåker
Nybyggnad av telemast samt 3 teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Österåker
Nybyggnad av transformatorstation (norrbacka).
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för markförändringar.
Ombyggnad av markanläggning i Österåker
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Nybyggnad av brygga och bod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av pakeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Österåker
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Nybyggnad av plank i Österåker
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Österåker
Uppförande av stödmurar vid gång- och cykelväg.
Nybyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av befintlig brygga.
Tillbyggnad av brygga i Österåker
Strandskyddsdispens för förlängning av brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: