Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

Trafiksäkerhetsåtgärder längs E18 mellan Älgeby-Norrtälje
Åtgärder för sidoområden sträckan Trafikplats Rösa-Norrtälje (Trafikplats Frötuna), åtgärder för mittområden sträckan Trafikplats Söderhall-Norrtälje (Trafikplats Frötuna). TEN-T. Ca 5000 meter vägräcke.
Nybyggnad av bro i Norrtälje
Avser en ca 70m lång öppningsbar gång- och cykelbro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Upprustning av torgyta på ca 2700 kvm. Befintlig markbeläggning ska rivas och ersättas med ny. Ytorna ska kompletteras med planteringar, sittplatser och ny belysning. En större trappa ska byggas i den södra delen av torget. En fontänanläggning ska byggas och befintlig vattenkonst ska flyttas.
Nybyggnad av terminal för sopsug i Norrtälje
Avser nybyggnad av en terminalbyggnad för sopsug i Norrtälje hamn med tillhörande markarbeten på lstgård.
Nybyggnad av deponi i Norrtälje kommun
Avser röjning, planering och en geologisk barriär för bottentätning samt vallar konstrueras av deponi. Utbyggnaden omfattar ca 8 600 m2 bottenyta med plats för ca 60 000 m3 avfall samt ca 10 000 m3 asbestavfall och beräknas vara klar vintern 2017/2018. Ytterligare ca 14 000 m2 ska endast röjas och planeras. Entreprenaden omfattar också anläggande av byggväg, anläggande av ytvattendike samt anläggande av pumpstation för lakvatten.
Nybyggnad av va-ledning, mm i Norrtälje
Avser anläggande av VA-ledningar, pumpstationer och tomrör för fiber på Köpmanholm, Yxlan i Norrtälje kommun.
Nybyggnad av va-ledning i Bergshamra centrala
Avser nytt VA-system på ca 1400 m för ca 25st fastigheter samt schakt för fiber.
Nybyggnad av va-ledning i Norrtälje
Avser utbyggnad av ledningsnät för 14 st fastigheter sa,t en ny pumpstation.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Rampombyggnad Furusund och Köpmanholmen
Skjutbrygga breddas, styrskenor placeras på sidan av bef ramp (betong).
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Omläggning av VA-ledning i Järfälla
Avser omläggning av VA-ledningar för att långsiktigt kunna återsälla en god vattenförsörjning.
Ombyggnad av gc-vägar i Norrtälje
Avser utbyggnad av gång- och cykelväg på Planetvägen, Stegelbäcksgatan och Färsnagatan.
Upphandling av projekteringsledare mm till projekt Norrtälje Hamn
Uppdraget innebär att projekteringsleda och att vara en del av projektledningsgruppen i projekt Norrtälje Hamns samverkansentreprenad ESS (entreprenadarbeten i strategisk samverkan) och tillsammans med övriga i projektledningen driva entreprenaden.
Ombyggnad av gc-väg i Norrtälje
Projektet är avgränsat till Norra Uppsalavägen i Hallstavik mellan Gottstavägen och Ekvägen/Kusbyvägen. På norra sidan av vägen ska en 2.50 meter bred GC-väg på cirka 225 meter byggas. På södra sidan ska befintlig gångbana breddas till 3.00 meter och är cirka 235 meter lång. Mittrefugen smalnas av.
Sanering av mark inför bostäder i Norrtälje
Bostadsrätter. Upp till 16 våningar höga hus.
Ny värmeväxlare för fjärrvärme vid värmeverk i Norrtälje
Leveransen skall omfatta tillverkning och leverans av värmeväxlare med stativ.
Rivning av byggnad, nya parkeringsplatser, Norrtälje
Mindre skjul som ska rivas och marken snyggas till för att användas som parkering
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (utbyte av befintlig).
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation som ersätter befintlig stolptransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Svensboda 1:175,1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för uppförande av vindkraftverk.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga, utökning av småbåtshamn.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation och nedläggning av markkabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: