Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrtälje

Nybyggnad av bro i Norrtälje
Fyra arkitektbyråerna som blivit utvalda och fått i uppdrag att ta fram varsitt förslag för bron. Avser en ny bro över hamnbassängen mellan den nya stadsdelen och socitetsparken.
Nybyggnad av vattenledning, gata mm i Norrtälje
Avser ny-/ ombyggnad av gata, gc-väg och belysning. Även va-arbeten, rörförläggning, el och kommunikation. I uppdraget ingår även bygge av pumpstation och anläggning av krossdiken för dagvattenhantering.
Upprustning av torg i Hallstavik, Norrtälje kommun
Området ska utrustas med träd, blommor, sittbänkar, vattenspegel, lekytor och utrymmen för torgförsäljning och uteserveringar. Större delen av torget ska även få nya stenplattor.
Terrassering samt sluttäckning av deponi i Norrtälje kommun
Uppdraget omfattar terrassering och sluttäckning av Björkholmens deponi. Deponin har en yta av ca 45.000 kvm och en höjd av ca 25 m innehåller ca 180.000 ton avfall. Deponin är klassad som en icke farlig deponi.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Hamnvägen, ca 220 m, med breddning av GC-väg, nyanläggning av gångbana på Bältartorpsgatan samt Hamnvägen (Vegagatan till Vätövägen) samt förläggning av rör, kabel och fundament för belysning (ca 800 m). OPTION på belysningsstolpar och armaturer för belysningsanläggning. Sker parallellt med Hamnvägen 1432736.
Nybyggnad av folkhälsopark i Hallstavik, Norrtälje
Omfattar anläggning och byggnation av folkhälsopark inkluderande skatepark, musiklekpark, parkourpark, klättervägg och grillplats.
Nya skyltar/ITS längs E18/Norrtäljevägen
Avser mer än 100 skyltar.
Ombyggnad av väg och nybyggnad av gc-väg i Norrtälje
Objektet omfattar ombyggnation av Bältartorpsgatan, ca 170 m, med ny GC-väg, ca 220 m samt nyanläggning av gångbana. Sker parallellt med Hamnvägen 1448900.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av sopsugsterminal, parkering, mur och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av vindkraftverk i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av nätstation i Norrtälje
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation, kabelskåp samt ny markkabel.
Dränering vid Länna Kyrka
Dräningsåtgärder pga mögelproblematik.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: