Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nacka

Nybyggnad av bro över Skurusundet
Projektet avser en ny motorvägsbro över Skurusundet.
Upphöjning av Saltsjöbanan vid Nacka station
Ett förslag att höja upp Saltsjöbanan intill Sickla köpkvarter.
Ny trafikplats och utbyggnad av närcentrum i Nacka
Structor är projektkoordinator. Projekt Danvikslösen är ett stadsutvecklingsprojekt i zonen mellan Nacka och Stockholm. Idén är att stadsmässigt sammanlänka Hammarby Sjöstad, Sickla, Henriksdal, Kvarnholmen och Finnboda. Sammantaget är detta Nordens största stadsutvecklingsprojekt.
Upprustning av väg samt gc-väg i Boo
Vikingshillsvägen: Entreprenaden omfattar mark- och ledningsarbeten. Ombyggnad av huvudväg samt ny gång- och cykelbana ca 2,1 km. 6 st busshållplatser varav en timglas. Nyanläggning av tryckspillvatten-, vatten- och dagvattenledningar. Servisavsättningar till fastigheter. Kanalisation och flyttning av el- och telekablar, markarbeten för nya el- och telekablar. Ny belysning längs delar av sträckan. Arbeten med markförstärkningar. Utlopp Karbosjön: Entreprenaden omfattar ombyggnad/justering av utloppsdike från Karbosjön ner till utloppet i Saltsjön, knappt 700 m. Byggande av ett skibord för reglering av Karbosjön. Omläggning av trummor till viss del längs sträckan. Sågsjövägen: Nyförläggning av VA-ledningar samt nya sedimenteringsmagasin.
Nybyggnad av tågdepå för Saltsjöbanan i Igelboda
Byte av spår, växlar och kontaktledningar, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av perronger, utbyggnad av verkstadshall mm.
Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Nacka
Kommunen sköter exploateringen, tomterna kommer sedan att säljas.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras ca 180 nya bostäder, varav ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen.
Dränering vid flerbostadshus i Nacka
Avser dränering av grunden.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Iordningställande av torg i Nacka
Avser iordningställande/uppfräschning av torg med bl.a. isolering, sätta plattor och iordningställande av parkering.
Upprustning samt utbyggnad av lekplatser i Nacka kommun
Omfattar upprustning/anläggning av två lekplatser i Fisksätra (Braxenparken och Båthöjden) samt en lekplats i Sickla strandpark och en lekplats till Vikdalsvägen.
Omisolering av bro K-107 över Saltsjöbanan i Nacka
Entreprenaden omfattar omisolering av en bro K-107 på Lillängsvägen över Saltsjöbanan. Bron är en plattram bro av armerad betong och har en konstruktionsyta på ca 96 m2.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering m tak.
Nybyggnad av mast i Nacka
Bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av spaljé.
Nybyggnad av transformatorstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Nacka
Bygglov för nybyggnad av trapp och marklov för ändring av marknivån.
Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - erstaviksbadet.
Nybyggnad av busshållplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av vägkur - neglinge gärde.
Nybyggnad av anslutningsväg i Nacka
Bygglov för parkeringsplats och infart till flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplatser för enbostadshus och tvåbostadshus Tollare 1:483, 1:479, 1:482, 1:481, 1:480.
Tillbyggnad av mur i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av mur.
Tillbyggnad av plank i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av plank.
Tillbyggnad av plank i Nacka
Bygglov för tillbyggnad av plank/mur.
Utvändigt underhåll av ställverk i Nacka
Bygglov för utvändig ändring av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av brygga i Nacka
Bygglov och marklov för nybyggnad av brygga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: