Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nacka

Nybyggnad av avloppstunnel mellan Bromma och Nacka
För att leda avloppsvattnet från västerort till förbehandlingsanläggningen i Sickla byggs en ny bergstunnel. Pumpningen av avloppsvatten från Eolshäll till Syvab styrs om till Sickla via den nya tunneln. Inkommande flöde i Sicklaanläggningen ökar därmed från 30 procent till runt 70 procent.
Nybyggnad av bro över Skurusundet
Projektet avser en ny motorvägsbro över Skurusundet samt ombyggnad av trafikplatserna Skuru och Björknäs.
Ny kraftledning 220 kilovolt från Nacka-Solberga
Planerat framtida projekt. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.
Exploatering för bostäder i Boo, Nacka
Ca 300 lägenheter samt ca 6000 kvm verksamhetslokaler.
Förberedande arbeten vid arbetstunnlar i Stockholm
Omfattar ledningsomläggningar, trafikanordningar samt markarbeten vid de tre arbetstunnlarnas portaler; Sickla, Järla samt Nacka Centrum (Skvaltans trafikplats).
Sanering av soptipp i Sydöstra Boo, delomr 1
Avser sanering och iordningställande av det gamla tippområdet söder om väg 222, söder om Värmdöleden och Trafikplats Boo med Boovägen.
Utbyggn gata/VA för skol/idrottsomr i Sydöstra Boo, delomr 1, etapp 2-3
Etapp 2 och 3 avser Norr om Värmdöleden, Dalkarsängen. Arbetena innefattar VA/gata utbyggnad för ny F-6 skola och nytt idrottsområde. Sanering och iordningställande av det gamla tippområdet. Samt upprusning av Boovägen med trafikplats.
Utbyggn gata/VA för förskola/bostäder i Sydöstra Boo, delomr 1
På detta område planeras ca 180 nya bostäder, varav ca 40 bostäder inom området Dalvägen-Hasselvägen.
Utbyggnad av gata/VA för bostäder i Sydöstra Boo, delområde 2
Utbyggnad gata/VA gällande förtätning av ca 10-15 nya bostäder.
Renovering av Erstaviksbadet i Nacka
Sandbotten längs hela stranden, och tjugo meter ut i vattnet, ska få en”mer hållbar uppbyggnad. En ny och U-formad flytbrygga, med vågbrytarfunktion, ska dessutom anläggas på den norra delen av badet.
Nybyggnad av gc-bana i Älta
Avser delen fram till Töresjövägen.
Ny konstgräsplan i Fisksätra
Ny konstgräsplan på befintlig grusplan 60x35 m.
Utbyggnad av allmänna anläggningar i Nacka
Avser allmänna anläggningar i form av parker, gatunät, VA-ledningar mm.
Nybyggnad av utegym i Velamsund och Nyckelviken, Nacka
Anläggning av två utegym, ett i Velamsund och ett i Nyckelviken.
Nybyggnad av brygga i Nacka
Bygglov för nybyggnad av brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering Neglinge 2:1, Igelboda 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation (t1259).
Nybyggnad av nätstation i Nacka
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank och marklov.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Nacka
Bygglov för nybyggnad av plank, bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nacka
Bygglov för parkeringsplats.
Ombyggnad av elverk i Nacka
Bygglov för ändrad användning av parkering till reservkraftverk för stadshuset.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: