Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Eskilstuna

Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Nybyggnad av gc-väg mellan Hällbybrunn-Kvicksund
Vägen blir 8 km lång och kommer att gå längs väg 900/939. Eskilstuna kommun är medfinansiärer.
Nybyggnad av gasledning i Eskilstuna
Planerat framflyttat projekt. Ca 11 km, dubbla ledningar
Exploatering för nya bostäder i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser nyanläggning av ca 880 m lokalgata och ca 110 m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning. Färdigställande av gator, övriga ledningsarbeten m.m. kommer att utföras i en senare entreprenad. I entreprenaden ingår också läggning av 160 m dagvatten som kommer att ligga parallellt med Odlarvägen.
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Ny gc-väg längs Klostergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.
Rivning av betongförråd mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Ny gc-väg längs Ärstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Breddning av trottoar mm.
Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.
Nybyggnad av utegym i Eskilstuna
Entreprenaden består av att anlägga två utegym, komplettera fyra och flytta samt komplettera ett. Gymmen är belägna i Kjula, Skogstorp, Gredby, Hällby, Mesta, Årby och Slagsta.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för anordnade av plattform och hårdgjord stig.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för utfyllnad.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 parkeringsplatser.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av båtbrygga.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation elkraft samt transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Anordnande av parkeringar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
tidsbegränsat lov för anordnande av parkering tom 2018-10-31.
Nybyggnad av energiverk i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av energicentral tom 2022-09-12.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation NS34542.
Utbyte av båtbrygga i Sundbyholm, Eskilstuna
Objektet avser utbyte av båtbrygga 3000 vid Sundbyholm.
Om- och tillbyggnad av parkeringar i Eskilstuna
Kungsgatan 86 och Ridderhofsgatan 4-6. Entreprenaderna omfattar utbyggnad av parkeringsplatser till befintlig parkering samt avjämning och asfaltering av befintlig parkeringsyta. Erforderlig dagvattenavledning samt kanalisation för framtida motorvärmare ska ingå i entreprenaden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: