Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Södermanlands län

Eskilstuna (45)
Flen (7)
Gnesta (8)
Nyköping (16)
Trosa (8)
Vingåker (3)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Utbyggnad till dubbelspår i Nyköping
Ca 21 km, markarbeten, bro och BEST.
Basunderhåll allmänna vägar område Nyköping
Basunderhåll väg driftområde Nyköping.
Spårbyte mellan Eskilstuna-Flens Övre
Spårbyte med ballastrening av utslitet normalhuvudspår (enkelspår) bandel 949, ca 4 mil (km 102+672 - km 62+825). Även växelbyte i Hållsta.
Nybyggnad av vindkraftsverk vid sjön Dunkern
Projektet ligger stilla. Tidiga planer. 18 verk planeras, 200 meter höga. Uppskattad byggstart och kostnad okänd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Eskilstuna
I ett område norr om Alberga tätort i Eskilstuna kommun planeras en vindpark med upp till 13 vindkraftverk. Totalhöjd max 210 meter.
Växelbyte vid plattform och kabelseparering av kraftkablar i Flen
Växelbyten plattform och kabelseparering kraftkablar. Kontaktledningsarbeten, fyra växelbyten bla växel 131 och 133.
Utbyggnad av vindkraft i Eskilstuna kommun
Avser ett uppdrag gällande en utredning om Eskilstuna kommunkoncerns vindkraft.
Utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar mellan Laxne och Gnesta
Nybyggnad av ca 16,3 km förbindelseledning för tryckspillvatten. Cirka 2,7 km är sjöförlagd ledning.
Ombyggnad av gata i Malmköping etapp 3
Avser ombyggnad av gator, GC-vägar, belysning och VA-ledningar. Befintlig marknivå för Landsvägsgatan kommer att sänkas mellan ca 10-50 cm. Befintliga ledningar kan komma att behöva anpassas till sänkningen.
Ombyggnad av vattentorn i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar genomförandet avseende totalrenovering av vattentorn.
Nybyggnad av gasledning i Eskilstuna
Planerat framflyttat projekt. Ca 11 km, dubbla ledningar
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2018.
Exploatering för nya bostäder i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2013-2017. Avser nyanläggning av ca 880 m lokalgata och ca 110 m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggande av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning. Färdigställande av gator, övriga ledningsarbeten m.m. kommer att utföras i en senare entreprenad. I entreprenaden ingår också läggning av 160 m dagvatten som kommer att ligga parallellt med Odlarvägen.
Nytt exploateringsområde i Norra Finninge, Strängnäs
Del av planprogram Norra Finninge.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Järna-Katrineholm
Byte av repeterbaliser och nya blockposter. Bandel 412 och 414, mellan km 44+593 - km 132+147.
Ombyggnad till gågata och torgyta vid Teaterparken
Ombyggnad av del av Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Västra Storgatan till en ny GC-väg, samt ombyggnad av del av Västra Storgatan till ett nytt torg.
Anpassningar av Västra Infarten till Nyköping
Gomsbacken. Ombyggnad till "droppe".
Utbyggnad av vägar och VA-ledningar i Mariefred, etapp 2
Objektet avser nybyggnad av gator, gc-vägar, VA-ledningar, belysning mm för exploatering av bostäder.
Utbyggnad av infrastrukturen i Eskilstuna del 2
Avser bla nyanläggning av ca: 360m gata och 120m GC-väg. I entreprenaden ingår anläggning av VA och gatuöverbyggnad exklusive beläggning
Nya slussportar i hamn i Eskilstuna
Entreprenaden består av utbyte av befintliga slussportar i trä till nya i stål med avbördningsluckor och tillhörande hydraulik, landgångar mm. I entreprenaden förekommande arbeten är demontering av befintligt slussportspar, nya slussportar i rostfritt stål, bearbetning och montering av tätningsstockar i trä och hydraulikarbeten.
Nybyggnad av exploateringsområde i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2014-2016.
Ombyggnad av gata i Katrineholm
Ur investeringsbudget 2015-2017. Omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen. Korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder.
Exploateringsarbete för bostadsbebyggelse i Frönäs gärde, Gnesta
Avser mark-, gatu-, el- samt VA-arbeten i området för pågående bostadsbebyggelse vid Frönäsvägen, Mariefredsvägen och Sjögatan i Gnesta.
Ombyggnad av tennisparken i Vingåker
Avser ombyggnad av park inkl ny väg, p-platser, boulebana mm.
Nybyggnad av fibernät i Fogdö, Strängnäs kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st fastigheter i Fogdö, Strängnäs kommun.
Sanering av mark och grundvatten vid Åkers krutbruk i Strängnäs
Avser en saneringsåtgärd av klorerade lösningsmedel vid Åkers krutbruk i Strängnäs kommun. Åtgärden ska utföras genom behandling in situ.
Ny allaktivitetsplats i Torshälla
Allaktivitetsplatsen ska omfatta: multisportarena, scen, toalett/förrådsbyggnad, sandplan, grillplatser mm.
Ny gc-väg längs Klostergatan i Eskilstuna
Ur investeringsbudget 2015-2019.
Exploateringsområde för enbostadshus i Katrineholm, et 3b
Ur investeringsbudget 2015-2017. Exploatering för ca 25 villatomter.
Upprustning av lekparker och nytt utegym i Trosa kommun
Avser utveckling av två befintliga lekparker, Spindelparken och Safirenparken i Trosa. En grov tidplan är färdiga handlingar i mars 2017 för att sedan upphandla entreprenör och produktion för Safirenparken med start under våren 2017. Spindelparken är produktion vår 2018. Även nytt utegym som kommer att placeras bredvid lekplatsen mitt emot Safiren.
Renovering av bro i Eskilstuna
Omläggning av fjärrvärme, vatten, tryckspill, opto och kopparledningar. Anordnande av temporär ledningsbrygga. Omläggning av ledningar i både bro och gata. Rivning av del av befintlig bro. Pålningsarbeten och ombyggnad av del av landfästen. Ny del av bro i stål samt nya syllar inklusive slitplank på hela brons bredd. Stensättningar i gata.
Anläggning av förskolegård vid förskola i Trosa, etapp 2
Objektet avser anläggning av förskolegård på Skärgårdens förskola. Byggnation av minirink, montering av lekutrustning mm.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Flen
I Flens kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i kommunens område runt Humledal med omnejd.
Rivning av betongförråd mm i Södermanlands län
Avser rivning av 5st betongförråd, 6st skyddsvärn och några mindre objekt samt återställning av mark. Objektet är beläget inom Södermanlands län.
Ny gc-väg längs Ärstavägen i Eskilstuna
Planerat projekt ur cykelplanen. Uppskattad oklar byggstart. Breddning av trottoar mm.
Nybyggnad av GC-bana i Katrineholm
Kungsgatan mellan Fredsgatan och Köpmangatan.
Anläggande av GC-vägar på 3 olika sträckor i Trosa kommun
Tre delar: Del 1. Från Västerljungsvägen - Viksnäs, längs väg 768. Två öppningar för övergångar ska göras. Marken består av åkermark. Del 2. Svartviksvägen. Marken består av ängsmark. Del 3. Edanö Backe - Strömmingsberget. Det är barrskog med inslag av berg. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Förberedande arbeten för gator mm, Eskilstuna, etapp 1
Ca 200 m grusad vägkropp samt vatten- spill- och dagvattenledning.
Nybyggnad av utegym i Eskilstuna
Entreprenaden består av att anlägga två utegym, komplettera fyra och flytta samt komplettera ett. Gymmen är belägna i Kjula, Skogstorp, Gredby, Hällby, Mesta, Årby och Slagsta.
Nybyggnad av rekreationsanläggning i Gnesta
Bygglov för friskvårdsanläggning.
Ny konstgräsplan på Hammarvallen, Flen
Ny konstgräsplan inom Hammarvallens fritidsområde
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Eskilstuna
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 parkeringsplatser.
Nybyggnad av brygga i Eskilstuna
Nybyggnad av båtbrygga.
Nybyggnad av fördelningsstation i Eskilstuna
Nybyggnad av fördelningsstation elkraft samt transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Marklov för fyllning/schaktning.
Muddringsarbeten i Tureholmsviken, Trosa
Objektet avser muddring av stråk 6 (ca 260 m) och hamn B (ca 200 m) samt stråk 8 (ca 150 m) och hamn F (ca 230 m).
Nybyggnad av parkeringsplats i Eskilstuna
tidsbegränsat lov för anordnande av parkering tom 2018-10-31.
Nybyggnad av energiverk i Eskilstuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av energicentral tom 2022-09-12.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för anordnade av plattform och hårdgjord stig.
Nybyggnad av regionnät i Strängnäs
Strandskyddsdispens för byggnad av nätstation och anläggning av markkablar och kabelskåp åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.
Nybyggnad av markanläggning i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för utfyllnad.
Nybyggnad av nätstation i Eskilstuna
Uppförande av nätstation NS34542.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation och rivningslov för befntlig valsberga 5:4 grundbro.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-berga 2:1.
Nybyggnad av nätstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av nätstation åkers-järsta 10:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation domkyrkosågen 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Gnesta
Bygglov för nätstation.
Nybyggnad av markanläggning i Trosa
Bygglov utsiktsplats och slinga samt rwc.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oxelösund
Bygglov för anläggning av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: