Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ystad

Nytt färjeläge vid Ystads hamn Ystad
Avser nybyggnation av två nya färjelägen 7 och 8 i form av en ny pir, med uppmarschområde, samt muddringsarbeten, och ett utfyllnadsområde utfyllt med bland annat muddermassor och nybyggnation av en ny vågbrytare i sydöst samt förlängning av befintlig vågbrytare i sydväst.
Ombyggnad av bangård i Ystad
Kapacitetsåtgärder. Breddning och förlängning av plattformar, byte av spår, växlar och stoppbockar, flytt av spår, motorisering av gamla växlar, elektrifiering, signalåtgärder.
Anläggande av gång- och cykelväg mellan Hammar-Skillinge
Simrishamns kommun och Ystads kommun är medfinansiärer. Ca 22 km lång sträcka. Del av Sydkustleden.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Ystad
Omfattar att Regementsgatan i Ystad skall byggas om med avseende på sektion, mark och VA. Kommer att delas upp i 7 etapper.
Nybyggnad av va-ledning i Nybrostrand, Ystad
Omfattar nybyggnad av VA-ledning i Nybrostrand.
Exploateringsarbeten för bostäder m.m, Trädgårdsstaden, Ystad
Avser terrassering av området och allmän plats- och kvartersmark, VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor.
Ombyggnad av väg E65 Dragongatan i Ystad
Projektet avser ombyggnad av korsningar, vänstersvängfält, målad mittrefug, va-arbeten, belysning, bullerplank samt trädplantering.
Byte av Ställverk och kontrollutrustning
Avser byte av 10 kV ställverk med tillhörande kontrollutrustning. Projektet är uppdelat i 2 etapper och kommer bli option: ny byggnad innehållande nytt 50 kV inomhusställverk och befintliga transformatorer. Stationen kommer ligga intill E65 vid infarten. Se etapp 2: 1449504
Ombyggnad av gata i Ystad
Igångsättning är ej fastställd.
Anläggande av erosionsskydd i Ystads hamn
Igångsättning tidigast 2018.
Exploatering av bostadsområde i Svarte
Objektet avser nybyggnad av allmän platsmark inom Balkåkra Strädden i Svarte, ett område som kommer att innehålla enfamiljshus. Utbyggnaden avser terrassering av området och allmän plats, som innefattar VA, gatubyggnad, gatubelysning, dagvattendike och fördröjningsmagasin samt grönytor. Området som helhet är på ca 20 ha och kommer att bestå av flera fastigheter. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1: Byggatuskede . Huvuddel 2: Färdigställandeskede
Ombyggnad av rondell i Ystad
Planerat projekt, byggstart tidigast 2021.
Nybyggnad av fasadbeklädnad av ackumulatortank i Ystad
Ystad Energi har uppfört en ny ackumulatortank i Ystad. Tankens mått är ca diameter 15 m och höjd 58 m samt ett trapphus med teknikrum. Entreprenaden omfattar beklädnad av samtliga fasadytor.
Brunnsöverbyggnader samt råvattenledning i Ystad
Avser brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till två st brunnar och inkoppling av dessa till befintligt ledningsnät. Samt råvattenledning.
Brunnsöverbyggnader samt råvattenledning i Glemmingebro, Ystad
Avser brunnsöverbyggnader med invändig garnityr till två st brunnar och inkoppling av dessa till befintligt ledningsnät. Samt råvattenledning.
Asfalt- och ledningsarbeten i Ystad
Avser asfaltering- och ledningsarbeten med bla ytvattningsanläggning, asfaltering av gårdsplan mm.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Ystad
Fasadändring nya fönster och dörrar, samt ändrad användning av västra lokalen till motionslokaler.
Nybyggnad av elverk i Ystad
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad och ändring av befintlig reservkraftsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad nätstation (östra förstaden 2:1) samt rivning av befintlig nätstation (fritiden 2).
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Ystad
Marklov - tillfällig placering av jordmassor under byggnation i västra sjöstaden.
Nybyggnad av nätstation i Ystad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ystad
Bullerplank Öja 16:43,16:45,16:44.
Rivning av lekplats i Ystad
Rivning av lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tidsbegränsat bygglov - dygnsparkering för husbilar och husvagnar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ystad
Tillfälligt bygglov för ca 165 p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Ystad
Transformatorstation Kabusa 28:3.
Nybyggnad av stängsel i Ystad
Industristängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: