Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Vellinge

Nybyggnad av bostäder, Ljunghusen i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av 21 villor, 15 radhus samt 50-75 lägenheter.
Ny infrastruktur för verksamhetsområde i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser ny infrastruktur för nybyggnad av område för kontor och verksamhetslokaler väster om E6.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Vellinge
Avser exploateringsarbeten för bostadsområde som omfattar anläggande av vägar, va-ledningar, park m.m.
Ombyggnad av gata i Höllviken, Vellinge
Avser ombyggnad av gata vid Kungstorpsvägen i Kronodalsområdet .
Upprustning av kanal och hamnområde i Vellinge
Avser upprusning av kanal och hamnområde. i projektet ingår även anläggning av trädäck, sittplatser m.m.
Bredbandsutbyggnad i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnät inom landsorten och kyrkbyarna inom Vellinge kommun.
Ombyggnad av infart i Vellinge
Detaljplanearbete pågår. Igångsättning tidigast 2018.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Västra Ingelstad, Vellinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde som omfattar 60-100 lägenheter.
Utförande av byggator, VA-arbeten mm för nytt exploateringsområde i Vellinge, etapp I
Avser nyanläggning av byggator och färdigställande av dessa samt VA- och parkarbeten för nytt exploateringsområde i Vellinge. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) etapper, Etapp I, Etapp II och Etapp III. Etapp II och III och dess ingående huvuddelar ingår som optioner i entreprenaden.
Förlängning av gata i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Exploateringsarbeten för villaområde i Vellinge, etapp 2
Avser option från projektnummer 1240641. Igångsättning tidigast andra hallvåren 2018. Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde . Objektets läge: vid östergatan/Greviegatan och Olsgatan i området Herrestorp, östra delen av Vellinge.
Exploateringsarbeten för bostäder i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 16 st villor.
Renovering av pirar i Höllviken, Vellinge
Planer finns för renovering av pirar vid Falsterbokanalen. Uppskattad byggstart.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Hököpinge, etapp 1
Detaljplaneärende. Igångsättning är ej fastställd. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 60-tal bostäder.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 101 mellan Arrie-Käglinge
Gång- och cykelväg mellan Arrie och Käglinge, hastighetsdämpande/trygghetsskapande åtgärder på väg 101 i Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie samt ny säker järnvägskorsning vid Vångavägen–Trelleborgsbanan.
Nybyggnad av dagvattenledning i Vellinge, etapp 2
Igångsättning planeras under mars/april 2018.
Ombyggn av infart i Höllviken, Vellinge
Igångsättning tidigast 2017/2018.
Åtgärder av utemiljöer i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016-2018.
Asfalteringsarbeten i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av gatubelysning i Vellinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser åtgärder av befintlig gatubelysning.
Ombyggnad av gata i Höllviken Vellinge
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Uppgradering av befintlig gatubelysning i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny spillvattenledning i Velinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gc-väg i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Åtgärder av g/c-väg i Arrie, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Ramavtal avseende gatubelysning i Vellinge.
Avtalstiden är två år. Efter avtalstidens utgång upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning om avtalet inte är förlängt enligt gällande förlängningsklausul. Avtalet kan förlängas upp till två (2) år, ett (1) år eller två (2) år i taget, med oförändrade villkor om båda parter är överens en förlängning. Förlängningen blir giltig först efter det att skriftlig överenskommelse har träffats mellan parterna
Ombyggnad av väg till bygata i Hököpinge
Igångsättning tidigast 2018. .
Utbyte av vattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av Ångastråket i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Ny damm i Hököpinge, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Dagvattenåtgärder vid gator och park i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Ny pendlarparkering i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017. Avser V Halörsvägen/Stenbocksvägen i Höllviken.
Asfaltering vid idrottsområde i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Byte av serviser i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av gata i Höllviken, Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Tillbyggnad av mur i Vellinge
Tillbyggnad av butik/restaurang, murar.
Nybyggnad av plank i Vellinge
Insynsskyddande plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vellinge
Nybyggnad av 6 transformatorstationer Ljunghusen 4:8,6:64,5:121,2:32,3:61,Höllviken 19:54.
Nybyggnad av nätstation i Vellinge
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Utbyggnad av dagvattenledningar i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder av utemiljö vid skola i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Avser åtgärder av utemiljö vid 7-mannafotbollsplan vid skola.
Ny ljusarmatur vid Tångvallaplanen i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: