Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Svedala

Ombyggnad till motorväg E 65 mellan Svedala-Börringe
Ombyggnad till fyrfältsväg, 5 km lång sträcka, breddning samt delvis ny sträckning. Ny cykelväg, trafikplats och en enklare planskild korsning.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Bara, etapp 1
Avser fortsatt anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde för 170 bostäder. Objektets läge: väster om Bara Centrum och norr om Malmövägen.
Nybyggnad av viltpassage vid Lemmeströtorp
Ekodukt med tillhörande viltstängsel.
Exploateringsarbeten för bostäder i Svedala
Igångsättning tidigast hösten 2017. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för 60 bostäder.
Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Avser fortsatta exploateringsarbeten för bostadsområde för 100-120 bostäder. ( Ca 225 bostäder i 2 etapper.) Avser terrassering av byggbar kvartersmark och utbyggnad av allmän platsmark inkl. gator, belysning, bredband, el-kanalisation, gas, tele, VA, park, lekplats m.m. Objektet är beläget sydost om Svedala samhälle, söder om Tegelbruksområdet. I projektet ingår även rivning av en lantbruksfastighet. Uppskattad byggstart.
Nytt exploateringsområde, Åkerbruket i Svedala etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt exploateringsarbeten för ca 110 bostäder. (Avser totalt 250 bostäder ) Läge: Tegelbruksområdet.
Nybyggnad av fibernät i Svedala nordväst.
Projektet avser fibernät i Svedala nordväst.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala nordöstra.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Svedala
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st fastigheter inom området Svedala sydöstra.
Utbyggnad av spill- och vattenledningar i Svedala
Avser anläggande av spill- och vattenledningar till 30 fastigheter i Västra Kärrstorp, ca 5 km från Svedala tätort. Uppskattad byggstart.
Ny spillvattenledning i Svedala
Avser ny spillvattenledning i Bara kyrkby.
Nybyggnad av gc-port (tunnel) i Aggarp
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2018/2019.
Anläggande av viltpassager väg 108 i Svedala
Projektet avser anläggande av två viltpassager med viltvarningssystem.
Ombyggnad till rondell i Svedala
Projektet avser ombyggnad av 3-vägs korsning till rondell. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av dammar i Bara, Svedala
Avser ombyggnad av dubbeldammarna i Bara.
Ny bassänginklädnad vid friluftsbad i Svedala
Bassängerna är i behov av åtgärd av ytskikt i bassänger med bassängduk – så kallad lining.
Ny dagvattendamm i Svedala
Avser dagvattendamm vid Aggarpsskolan
Anläggande av damm vid Vinninge 12:2, Svedala
En damm om ca 2 ha skall grävas. Schaktmassorna uppgår till 28 300 m3 varav 6 000 m3 utgör matjord. Matjorden skall banas av på fyllnadsområdet I utloppet placeras en 1000 mm reglerbar brunn med tillhörande röranslutningar 400 mm. Rörmynningar i damm och Torrebergabäcken skall erosionsskyddas med bergkross 0 – 90 mm. Även runt utloppsbrunns skall bergkross 0 – 90 mm läggas.
Åtgärder av lekplatser i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Förslag till investeringsplan.
Energieffekt av belysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Underhållsbeläggning av gator i Svedala
Avser underhållsbeläggning av gator i Svedala kommun.
Utökning av mobila reservverk i Svedala
Avser utökning av mobila reservverk inom Landskrona kommun.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Svedala
Avser trafiksäkerhetsåtgärder vid Börringevägen.
Ny spiillvattenledning i Svedala
Avser ny spillvattenledning vid Ängdalavägen.
Förändring av stadsmiljön i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Relining av avloppsledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Relining av vattenledningar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016-2018.
Upprustning av g-c/tunnlar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av transformatorstation i Svedala
Nybyggnad av transformatorstation.
Relininga vattenledning i Sturup
Avser relining av vattenledning. Uppskattad byggstart.
Trädplantering i Svedala
Igångsättning tidigast 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Svedala kommun. Förslag i investeringsplan.
Va-anslutning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Grönplansåtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Igångsättning tidigast 2020.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2016.
Anläggande av damm vid Torkelstorp , Svedala
En damm om 0,3 ha skall anläggas på låglänt mark där ett dike mynnar i den sk Åttebäcken. Schaktvolymen uppgår till 3600 m3 och massorna skall läggas på åkermark i närheten av dammen efter avbaning av matjordslagret.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av gatubelysning i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringar 2016.
Brorestaureringar i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Byte av stängsel vid badplats i Bara, Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Projektet avser byte av trasigt stängsel vid Bara badsjö för att säkerställa att obehöriga ej tar sig in på badanläggningen under icke öppettid. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av lekutrustning och parkmöbler i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017 Uppskattad byggstart.
Åtgärder av gångtunnel i Svedala
Igångsättning tidigast 2018. Förslag i investeringsplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: