Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Anläggande av snabbcykelstråk mellan Malmö-Lund
Sträckan som ska rustas upp ligger mellan Åkarp och södra Lund. Upprustning av vägen längs Gamla Lundavägen, väg 852 och nybyggnad längs Lommavägen, väg 896.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Nybyggnad av cykelbana i Malmö etapp 4
Igångsättning tidigast hösten 2017.
Anläggande av allmän platsmark, gator, park m.m.. i Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser anläggande av allmän platsmark för att möjliggöra utbyggnation av bostäder, centrumfunktioner, kontor, skola och förskola. Objektets läge: Västra Hamnens sydvästra del strax öster om nuvarnade Skeppsgatan, söder om Einar Hansens Esplanad och norr om Neptunigatan Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av torg i Malmö
Inga beslut är tagna. Igångsättning är ej fastställd.
Exploatering för nytt bostadsområde i Malmö
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser exploateringsarbeten för ca 300 bostäder.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Mark- och yttre va-arbeten för bostäder´i Malmö
Eventuell igångsättning under september 2017. Projektet avser anläggande av mark- och yttre va-arbeten för nybyggnad av bostäder med i huvudsak lägenheter. Uppskattad byggstart
Ombyggnad av gata på Lindängen, Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Nybyggnad av gator och torg mm i Malmö
Projektet avser anläggande av gågata om ca 1500 m2 samt en lokalgata om ca 1200 m2,.
Anläggande av byggator m.m i Vintrie i Malmö
Projektet avser anläggande av lokalgata, gc-väg, naturområde, pumpstation, m.m. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen. Igångsättning är ej fastställd.
Anläggande av bro m.m i Vintrie i Malmö
Igångsättning tidigast andra halvåret 2018. Projektet avser anläggande av bro samt ledningsomläggning m.m.. Objektets läge: Vintrie direkt norr om Yttre Rngvägen och väster om Pildammsvägen samt med Erlandsgårds fastighetsgräns som avgränsas i väster. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av park i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt anläggande av park i anslutning till nya badhuset i Hyllie.
Anläggande av byggator och park i västra hamnen, Malmö
Igångsättning är ej fastställd.
Nytt exploateringsområde för villor i Husie
Igångsättning är ej fastställd.
Miljöundersökning ii Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser miljöundersökning för att kartlägga möjligheten att ev exploatera området för bostäder/kontor.
Ny reservkraftanläggning vid avloppsreningsverk i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Entreprenaden omfattar en ny reservkraftanläggning ansluten till verkets högspänningsnät som kan förse hela verket med kraft.
Ombyggnad av kajplan mm i Malmö
Ombyggnad av kajplan infattande: ca 2 300 m2 ombyggd kajyta, rivning av befintlig asfaltbeläggning och ny platsgjuten markbetong, ca 320 m2 plantering omslutande av platsgjutna betongmurar, vegetationsytor, buskar och träd, sittplatser, picnicbord och belysning.
Ombyggnad av kaj i Malmö
Renovering av kajer (ny spont, pågjutning, rivning av 2/3 pir) samt nytt trädäck och ramp.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Projektet ligger på is.
Exploateringsarbete för bostäder, grundskola mm i Malmö, etapp 2
Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar: Huvuddel 1 består av byggator med tillhörande VA-arbete samt GC-bana och belysning. Huvuddel 2 består av färdigställande. Huvuddel 1 beräknas pågå mellan maj-sept 2017 och Huvuddel 2 mellan april-juni 2019.
Ramavtal gällande detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler mm, Malmö
Avser detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler och trafikräknare, både i samband med
Anläggande av va-ledningar Fortuna, Malmö
Avser anläggande av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar för utveckling av del av Fortuna.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Förnyelse av dricksvattenledningar i Malmö
Projektet avser omläggning av vattenledningar i Tränaregatan i Malmö.
Ny gc-väg, gräsytor & planering vid Rosengård station
Projektet är vilande. Igångsättning är ej fastställd.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Projektet ligger på is.
Ombyggnad av park i Malmö
Avser uppförande av park och lekplatser på en yta om 33 000 kvm. Objektet är beläget mellan Lorensborgsgatan och Hylliebadet.
Anläggande av va-ledningar i Malmö
Nya avlopps- och vattenledningar inom Kölnans Fritidsby. Trädgårdskolonin Kölnans fritidsby ligger inom fastigheten Sallerup 180:32 vilken ägs av Malmö stad. Mark inom fastigheten upplåts av markavdelningen med bostadsarrende om fem år till Koloniträdgårdsföreningen Kölnan Fritidsby Malmö. Föreningen upplåter därefter de 282 stycken kolonilotterna till sina medlemmar. Området har idag kommunalt vatten. Medlemmarna har enskilda avloppsanläggningar inom respektive lott. Trädgårdskolonin omfattar ca 18 ha mark.
Reparation och service av slaggutmatare vid Sysav, Malmö
Avser reparation och service inklusive maskindelar, benämnd som livstidsförlängning, av två slaggutmatare. Beställaren tillhandahåller sidoentreprenörer för el och byggställningar.
Anläggande av byggator, färdigställande av lokalgator och torgyta mm i Malmö
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Avser gator, gångbanor, grönytor, belysning, torgyta samt dagvattenhantering på exploateringsområden Gjuteriet 21 och Gjuteriet 18 m fl i Malmö. Objektets läge: väster om Limhamnsvägen mellan Packhusgatan och Geijersgatan.
Anläggande av gång- och cykelväg m.m. vid Lindängen, Malmö
Projektet avser anläggande av gång- och cykelbana längs Munkhättegatan. Anslutning av gång- och cykelväg med den existerande gc-vägen i väster och Gånglåtsstigen i öster. Övergångställe och cykelpassage över Gånglåtsvägen. Justering av busshållplatsen m.m. Objektets läge: Munkhättegatan/Lindängsvägen vid Lindängen, Malmö.
Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen.
Nyinstallation av avloppsanläggning vid Prydeholms gård, Malmö
Nytt lågtrycksavlopp skall plöjas eller grävas ner med sträcka enligt bifogad ritning och på frostfritt djup, sträckan är beräknad till ca 900 meter.
Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast januari 2018. Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.
Markarbeten m.m. i anslutning till Elbussar i Malmö
Projektet avser åtgärder i anslutning till elbussar vid linje 3 och 7 i Helsingborg. Kan röra sig av återställande av mark, flytta hållplatser m.m.
Ombyggnad av markarbete i Malmö
Om- och tillbyggnad av atriumgård samt invallning av 2 oljetankar.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende utökning av parkeringsanläggning.
Nybyggnad av plank i Malmö
Uppställning av kärlskåp samt nybyggnad av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Utfyllnad för ny kaj.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av 2 nätstaioner samt rivning av 2 befintliga nätstationer.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank samt cykelparkering.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Malmö
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkering (47 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad till gång- och cykelväg i Malmö
Avser ombyggnad av fd vägren till g/c-väg
Anbud - Principritningar för luftigt bärlager i Malmö
Avser piordninställande av principritningar för luftigt bärlager. Syftet är att nyttja gatans underbyggnad till magasin för dagvatten. Gatans bärighet under blöta och torra förhållanden samt dess lämplighet för olika trafikklasser och terrassförhållande är en fundamental frågeställning för att inte aktuell teknik ska medföra okända underhållskostnader i framtiden.
Ombyggnad av uteplatser i Malmö
Objektet avser ombyggnation av uteplatser med nya staket, grindar, markbeläggningar och växter.
Trafikbullerutredning för detaljplan i Malmö
Avser detaljplan Öster om Mässan, dp 5530.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: