Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

Nybyggnad av cykelbana i Malmö etapp 4
Igångsättning tidigast hösten 2017.
Anläggande av byggator, omgestaltning av torgr m.m.i Oxie
Projektet avser anläggande lokalgator, allmän platsmark, torg, park, g/c-bana m.m. Arbetena kommer att pågå under några år och etappindelas under byggtiden.
Färdigställandearbeten för bostäderi Hyllie, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser färdigställadearbeten i bostadsområde i Hyllie.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie, Malmö
Avser anläggande av gator inkl gatuavvattning, parkmark och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gångbro i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av gångbro. Objektets läge: nordöst om centralstationen.
Smärre åtgärder för kollektivtrafik Skåne
Tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser samt nybyggnad av ett mindre antal hållplatser. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Nybyggnad av gator och torg mm i Malmö
Avser anläggande av gator, va-ledningar, torg. park m.m.
Mark- och yttre va-arbeten för bostäder´i Malmö
Eventuell igångsättning under september 2017. Projektet avser anläggande av mark- och yttre va-arbeten för nybyggnad av bostäder med i huvudsak lägenheter. Uppskattad byggstart
Ny gång- och cykelväg vid Vångavägen/Trelleborgsbanan i Malmö
Ny bro för gående, cyklister och ridande.
Terrasering, ny gc-väg mm i Hyllie centrumområde sydväst
Avser terrassering av mark för framtida byggnation ca 100 000 kvm, ny gc-väg ca 720 m samt belysning längs gc-vägen. Huvuddel ett omfattar terrassering av mark (jordbruksmark) och huvuddel två omfattar byggnation av gång- och cykelväg inkl belysning.
Ny reservkraftanläggning vid avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden omfattar en ny reservkraftanläggning ansluten till verkets högspänningsnät som kan förse hela verket med kraft.
Miljöundersökning ii Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser miljöundersökning för att kartlägga möjligheten att ev exploatera området för bostäder/kontor.
Bullerskyddsåtgärder längs Kontinentalbanan i Malmö
Längs delar av Kontinentalbanan. I norr sätts planken upp längs Stockholmsvägen fram till Nya Agnesfridsvägen i söder.
Signalåtgärder vid Malmö godsbangård
Signalåtgärder för längre, tyngre och större tåg.
Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Exploateringsarbeten för bostäder och skola i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostäder och skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kajplan mm i Malmö
Ombyggnad av kajplan infattande: ca 2 300 m2 ombyggd kajyta, rivning av befintlig asfaltbeläggning och ny platsgjuten markbetong, ca 320 m2 plantering omslutande av platsgjutna betongmurar, vegetationsytor, buskar och träd, sittplatser, picnicbord och belysning.
Ombyggnad av kaj i Malmö
Renovering av kajer (ny spont, pågjutning, rivning av 2/3 pir) samt nytt trädäck och ramp.
Exploateringsarbete för bostäder, grundskola mm i Malmö, etapp 2
Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar: Huvuddel 1 består av byggator med tillhörande VA-arbete samt GC-bana och belysning. Huvuddel 2 består av färdigställande. Huvuddel 1 beräknas pågå mellan maj-sept 2017 och Huvuddel 2 mellan april-juni 2019.
Anläggande av gång- och cykelväg m.m. vid Lindängen, Malmö
Projektet avser anläggande av gång- och cykelbana längs Munkhättegatan. Anslutning av gång- och cykelväg med den existerande gc-vägen i väster och Gånglåtsstigen i öster. Övergångställe och cykelpassage över Gånglåtsvägen. Justering av busshållplatsen m.m. Objektets läge: Munkhättegatan/Lindängsvägen vid Lindängen, Malmö.
Anläggande av byggator, va-arbeten m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator, va-arbeten samt belysning i bostadsområde. Objektets läge: norr om EON:s värmeverk i Limhamn mellan Packhusgatan och Barlastgatan.
Anläggande av va-ledningar i Malmö
Nya avlopps- och vattenledningar inom Kölnans Fritidsby. Trädgårdskolonin Kölnans fritidsby ligger inom fastigheten Sallerup 180:32 vilken ägs av Malmö stad. Mark inom fastigheten upplåts av markavdelningen med bostadsarrende om fem år till Koloniträdgårdsföreningen Kölnan Fritidsby Malmö. Föreningen upplåter därefter de 282 stycken kolonilotterna till sina medlemmar. Området har idag kommunalt vatten. Medlemmarna har enskilda avloppsanläggningar inom respektive lott. Trädgårdskolonin omfattar ca 18 ha mark.
Ombyggnad av park i Malmö
Avser uppförande av park och lekplatser på en yta om 33 000 kvm. Objektet är beläget mellan Lorensborgsgatan och Hylliebadet.
Reparation och service av slaggutmatare vid Sysav, Malmö
Avser reparation och service inklusive maskindelar, benämnd som livstidsförlängning, av två slaggutmatare. Beställaren tillhandahåller sidoentreprenörer för el och byggställningar.
Utbyte av VA-ledningar mm i park i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Slutgiltigt färdigställande av överbyggnader samt beläggningsarbeten efter färdigställande av ledningsarbeten.
Ombyggnad av uteplatser i Malmö
Objektet avser ombyggnation av uteplatser med nya staket, grindar, markbeläggningar och växter.
Ombyggnad av konstgräsplan vid Malmö stadion
Projektet avser byte av konstgräs på Plan 9 på Stadionområde i Malmö. I samband med detta skall brunnar, skärmar mm för förhindrande av granulatspridning utföras.
Förnyelse av dricksvattenledningar i Malmö
Projektet avser omläggning av vattenledningar i Tränaregatan i Malmö.
Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.
Trädplanteringsarbeten i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Malmö stad.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad.
Förnyelse av vattenledningar i Malmö
Ny huvudledning i PE med dimension 250 mm ska läggas i västra delen av körbanan och nya servisledningar i PE med dimensioner från 32 mm till 50 mm ska ersätta befintliga i samma läge.
Anläggande av cykelväg i Malmö
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Projektet avser att anlägga cykelbana i anslutning till befintlig gångbana.
Markarbeten m.m. i anslutning till Elbussar i Malmö
Projektet avser åtgärder i anslutning till elbussar vid linje 3 och 7 i Helsingborg. Kan röra sig av återställande av mark, flytta hållplatser m.m.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende utökning av parkeringsanläggning.
Nybyggnad av plank i Malmö
Uppställning av kärlskåp samt nybyggnad av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Utfyllnad för ny kaj.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkering (47 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Malmö
Marklov för uppfyllnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av ramp med stödmurar.
Nybyggnad av ställverk i Malmö
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av vindskydd (vid övägen 8).
Ombyggnad till gång- och cykelväg i Malmö
Avser ombyggnad av fd vägren till g/c-väg
Anläggande av cykelväg i Malmö
Igångsättning sommaren alternativt hösten 2017. Projektet avser att anlägga cykelbana i anslutning till befintlig gångbana.
Trafikbullerutredning för detaljplan i Malmö
Avser detaljplan Öster om Mässan, dp 5530.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: