Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

Nybyggnad av avloppstunnel i Malmö
Avvaktar politiska beslut. Avser nybyggnad av 8 km avloppstunnel under centrala Malmö, 6 km tunnel och 2 km microtunnel. Byggs från Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska fungera som utjämningsmagasin och hjälpa till att minska översvämningar.
Utförande av varmt/värmebeläggning i region Syd
Varm/värme TSK beläggningar inom Jönköpings län, Distrikt Norra Skåne och Distrikt Södra Skåne.
Nybyggnad av gata i Malmö etapp 3
Igångsättning tidigast 2022.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av gator och va-ledningar för ca 200 bostäder.
Anläggande av snabbcykelstråk mellan Malmö-Lund
Sträckan som ska rustas upp ligger mellan Åkarp och södra Lund. Upprustning av vägen längs Gamla Lundavägen, väg 852 och nybyggnad längs Lommavägen, väg 896.
Ombyggnad av vattentorn i Oxie, Malmö
Entreprenaden omfattar borttagning av befintligt tätskikt i vattenreservoaren samt uppspackling av densamma. Reservoaren ska sedan kläs in med nytt tätskikt, liner av svetsad PE-plast. Vattenreservoaren ska även förses med vattentät dörr för ett enklare tillträde. I de torra utrymmena ska ett nytt mellanplan och trappa i gallerdurk installeras samt ett nytt teknikhus på bottenplan i huvudsak avsett för elinstallationer. All el- och styrutrustning ska bytas ut. Vissa byggarbeten ingår under totalentreprenören.
Anläggande av parker, lekplatser mm i Malmö, et 2
Avser anläggande av parker, trädgårdsanläggning, planteringsarbeten, lekplatser, g/c-väg, hundrastplats samt belysning för Elinegårds bostadsområde. som ligger på kalkbrottets östra sida i Limhamn och söder om Annetorpsvägen. Uppskattad byggstart.
Smärre åtgärder för kollektivtrafik Skåne
Tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser samt nybyggnad av ett mindre antal hållplatser. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Mark- och yttre va-arbeten för bostäder´i Malmö
Projektet avser anläggande av mark- och yttre va-arbeten för nybyggnad av bostäder med i huvudsak lägenheter. Uppskattad byggstart
Ombyggnad av grusplan till konstgräsplan i Bunkefllo, Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig grusplan till konstgräsplan vid Bunkeflo. Avser utförande av överstor 11-manna konstgräsplan med plats för 3 st 7-mannaplaner I projektet ingår även belysningsmaster.
Nybyggnad av gator och torg mm i Malmö
Avser anläggande av gator, va-ledningar, torg. park m.m.
Ombyggnad till fotbollsplan med hybridgräs vid Malmö stadion
Igångsättning är ej fastställd. Omfattar i huvudsak ombyggnad av fotbollsplan 5 och 6 på Stadionområdet utmed Stadiongatan till en så kallad hybridgräsplan. Arbetena omfattar mark- och ledningsarbeten, planvärmeanläggning, belysningsanläggning, planbevattningsanläggning, stängselarbeten m m.
Ny gång- och cykelväg vid Vångavägen/Trelleborgsbanan i Malmö
Ny bro för gående, cyklister och ridande.
Anläggande av parker och torg i Malmö
Igångsättning under våren 2018. Projektet avser utbyggnad av områdets stora torg söder om « Båghallarna » : Spårvägstorget, samt av den mindre av parkerna:
Exploateringsarbete för bostäder, grundskola mm i Malmö, etapp 2
Entreprenaden är uppdelad i 2 huvuddelar: Huvuddel 1 består av byggator med tillhörande VA-arbete samt GC-bana och belysning. Huvuddel 2 består av färdigställande. Huvuddel 1 beräknas pågå mellan maj-sept 2017 och Huvuddel 2 mellan april-juni 2019.
Terrasering, ny gc-väg mm i Hyllie centrumområde sydväst
Avser terrassering av mark för framtida byggnation ca 100 000 kvm, ny gc-väg ca 720 m samt belysning längs gc-vägen. Huvuddel ett omfattar terrassering av mark (jordbruksmark) och huvuddel två omfattar byggnation av gång- och cykelväg inkl belysning.
Ny reservkraftanläggning vid avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden omfattar en ny reservkraftanläggning ansluten till verkets högspänningsnät som kan förse hela verket med kraft.
Exploatering av mark i Västra Hamnen, Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avser miljöundersökning för att kartlägga möjligheten att ev exploatera området för bostäder/kontor.
Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Åtgärder av kajer i Västra hamnen Malmö
Projektet avser att utforma kajerna utmed Södra Varvsbassängen i Varvsstaden i Västra hamnen,
Ombyggnad av kajplan mm i Malmö
Ombyggnad av kajplan infattande: ca 2 300 m2 ombyggd kajyta, rivning av befintlig asfaltbeläggning och ny platsgjuten markbetong, ca 320 m2 plantering omslutande av platsgjutna betongmurar, vegetationsytor, buskar och träd, sittplatser, picnicbord och belysning.
Ombyggnad av kaj i Malmö
Renovering av kajer (ny spont, pågjutning, rivning av 2/3 pir) samt nytt trädäck och ramp.
Anläggande av byggator, va-arbeten m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator, va-arbeten samt belysning i bostadsområde. Objektets läge: norr om EON:s värmeverk i Limhamn mellan Packhusgatan och Barlastgatan.
Anläggande av gång- och cykelväg m.m. vid Lindängen, Malmö
Projektet avser anläggande av gång- och cykelbana längs Munkhättegatan. Anslutning av gång- och cykelväg med den existerande gc-vägen i väster och Gånglåtsstigen i öster. Övergångställe och cykelpassage över Gånglåtsvägen. Justering av busshållplatsen m.m. Objektets läge: Munkhättegatan/Lindängsvägen vid Lindängen, Malmö.
Anläggande av spillvattenledning m.m. Malmö
Projektet avser anläggning av en ny spillvattenledning samt omläggning av vattenledningsnätet. Objektet är beläget i Västra Malmö.
Ombyggnad av uteplatser i Malmö
Objektet avser ombyggnation av uteplatser med nya staket, grindar, markbeläggningar och växter.
Anläggande av byggator, färdigställande av lokalgator och torgyta mm i Malmö
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Avser gator, gångbanor, grönytor, belysning, torgyta samt dagvattenhantering på exploateringsområden Gjuteriet 21 och Gjuteriet 18 m fl i Malmö. Objektets läge: väster om Limhamnsvägen mellan Packhusgatan och Geijersgatan.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Malmö
Anläggande av ny cirkulationsplats i korsningen Toftanäsvägen och Flansbjersvägen. Objektet omfattar uppbyggnad och rivning av provisoriska förbifarter, platsgjuten markbetong, refuger, justering av brunnar och belysning samt anpassning av cykelbana och refuger. Beläggningsarbeten, trafikanordningar och vägmarkeringar samt grässådd och återställningsarbeten.
Reparation och service av slaggutmatare vid Sysav, Malmö
Avser reparation och service inklusive maskindelar, benämnd som livstidsförlängning, av två slaggutmatare. Beställaren tillhandahåller sidoentreprenörer för el och byggställningar.
Ombyggnad av konstgräsplan vid Malmö stadion
Projektet avser byte av konstgräs på Plan 9 på Stadionområde i Malmö. I samband med detta skall brunnar, skärmar mm för förhindrande av granulatspridning utföras.
Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen.
Separering och förnyelse av lokalt VA-system i Malmö
Projektet avser separering av kombinerat avloppsledningar samt förnyelse i och omkring Pärongatan i Malmö. Uppskattad byggstart.
Trädplanteringsarbeten i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser trädplanteringsarbeten inom Malmö stad.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2017. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad.
Förnyelse av vattenledningar i Malmö
Ny huvudledning i PE med dimension 250 mm ska läggas i västra delen av körbanan och nya servisledningar i PE med dimensioner från 32 mm till 50 mm ska ersätta befintliga i samma läge.
Anläggande av cykelväg i Malmö
Igångsättning planeras under sommaren 2017. Projektet avser att anlägga cykelbana i anslutning till befintlig gångbana.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Malmö
Ändring av friskvårdsanläggning och café, fasadändring (trappa) samt inredning av vind till bostad.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Malmö
Ändring av utställningslokal till friskvård samt fasadändring (ny dörr).
Nybyggnad av mast i Malmö
Uppförande av 40m hög telemast med skylt.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Malmö
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av invallningsmur.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av mottagningsstation för högspänning.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av ramp med stödmurar.
Nybyggnad av ställverk i Malmö
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av plank i Malmö
Nybyggnad av vindskydd (vid övägen 8).
Utvändigt underhåll av elverk i Malmö
Fasadändring (håltagning i fasad).
Nedmontering samt nysättning av staket och grindar i Malmö
Projektet avser nedmontering/bortforsling av befintligt staket, grindar och stolpar i anslutning till Sysavs fastighet på kvartert Malören (södra delen), Bjurögatan 20 i Malmö, därefter ska nysättning inkl. montering av staket, stolpar och grindar genomföras.
Anläggande av cykelväg i Malmö
Igångsättning sommaren alternativt hösten 2017. Projektet avser att anlägga cykelbana i anslutning till befintlig gångbana.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: