Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Malmö

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av biogasanläggning i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Avvaktar utredningen om fosilfri fordonstrafik. Konsult teknisk biogasprocess är Biomil AB Lund.Konsult inköpsfunktion är Styrman i Råå AB Helsingborg.
Ny station vid Rosengård samt ombyggnad av station Persborg i Malmö
Ny 177 m lång station vid Rosengård. Nya plattformar, bullerskyddsåtgärder och tillgänglighetsanpassning.
Kajreparationer i Limhamn, Malmö
Projektet avser rivning befintliga kajer, marksanering, ny bakåtförankrad spontkaj, betongpågjutning, utfyllnad, kajstegar och utrustningar. Projektet utföres i tre etapper.
Exploateringsarbeten för bostäder i Tygelsjö
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av gator och va-ledningar för ca 200 bostäder.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på broar i Skåne län, Blekinge län mfl
Avser områdena Skåne län, Blekinge län, Hallands län, västra delen av Västra Götalands län och Värmlands län. Drift och underhåll, ev nyinstallation och reinvesteringar av styr- och reglersystem vid mindre tunnlar, broar och öppningsbara broar. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2 + 2 år.
Underhållsbeläggning varm/värme inom Norra och Södra Skåne
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggningar i Distrikten Norra Och Södra Skåne. Beläggningsåtgärderna omfattar varm/värme, TSK, Y1B, ÅAHV beläggningar.
Nybyggnad av slaggsorteringsbyggnad i Malmö
Objektet avser nybyggnad av en slaggsorteringsbyggnad för bottenaska. Yta: 3600 m2. Byggnaden består av en hallbyggnad i ett plan inkl. slagginmatning och area under fläktrum. Hallbyggnaden ska inrymma processutrustning och maskiner för sortering av slagg som kommer från Sysavs kraftvärmeverk ( som ingår under projekt.nr 1476963.
Ny reservkraftanläggning vid avloppsreningsverk i Malmö
Entreprenaden omfattar en ny reservkraftanläggning ansluten till verkets högspänningsnät som kan förse hela verket med kraft.
Ny sorteringsanläggning för bottenaska i Malmö
Avser ny sorteringsanläggning för bottenaska med kapacitet av 100 ton/timme.
Exploateringsarbeten för bostäder i Hyllie, Malmö
Avser anläggande av byggator, grovterrassering av en framtida park, VA-arbeten och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gata på Lindängen, Malmö
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Nybyggnad av gator och torg mm i Malmö
Projektet avser anläggande av gågata om ca 1500 m2 samt en lokalgata om ca 1200 m2,.
Mark- och yttre va-arbeten för bostäder´i Malmö
Projektet avser anläggande av mark- och yttre va-arbeten för nybyggnad av bostäder med i huvudsak lägenheter. Uppskattad byggstart
Anläggande av byggator, va-arbeten m.m. i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator, va-arbeten samt tillfällig belysning
Anläggande av byggator, m.m.i Oxie
Projektet avser anläggande lokalgator, park, g/c-väg m.m.
Nytt exploateringsområde för villor i Husie
Igångsättning är ej fastställd.
Signalåtgärder vid Malmö godsbangård
Signalåtgärder för längre, tyngre och större tåg.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Syd
Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar.
Nybyggnad av park i Malmö, etapp 2
Igångsättning tidigast 2018. Avser fortsatt anläggande av park i anslutning till nya badhuset i Hyllie.
Direktupphandling OVK-besiktning i Södra Skåne
Avser ramavtal gällande OVK-besiktning. Avtalstid: 4 år.
Anläggande av byggator, m.m.i Oxie
Avser fortsatt anläggande av gata, ( södra lokalgatan -Lertegelvägen.)-
Om- och nybyggnad av kaj i Malmö
Projektet avser rivning av befintlig pir. Rivning och rensning av trä- och metall-skrot. Förstärkning av kaj. Ny kaj. Nya träbryggor runt befintlig kaj vid kontorshuset. Nya, platsgjutna ramper och trappor för att binda samman de olika marknivåerna. Trädäck i f d klaffgraven. Objektets läge: Vid Dragörkajen i höjd med kontorshuset vid den f.d färjepåfarten längst ut på kajen Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gc-väg i Malmö, etapp 2
Projektet ligger på is.
Installation av 130 kV shuntreaktor i Malmö
Installation av 130 kV shuntreaktor.
Ramavtal gällande detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler mm, Malmö
Avser detektorer och detektorfräsning för trafiksignaler och trafikräknare, både i samband med
Anläggande av va-ledningar Fortuna, Malmö
Avser anläggande av vatten-, avlopp- och dagvattenledningar för utveckling av del av Fortuna.
Infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar mm i Malmö
Projektet avser infodring av flexibelt foder i dag-, spill- och kombinerade ledningar samt omläggning av del av spillvattenledning.
Förnyelse av dricksvattenledningar i Malmö
Projektet avser omläggning av vattenledningar i Tränaregatan i Malmö.
Anläggande av byggator mm i Malmö
Projektet avser anläggande av byggator, VA-ledningsarbeten samt tillfällig belysning. Objektet är beläget i Limhamn sydväst om Limhamnsvägen och Geijersgatan.
Ny- och ombyggnad av cykelväg i Malmö
Projektet ligger på is.
Anläggningsarbeten i anslutning till sorteringsanläggning i Malmö
Igångsättning tidigast hösten 2018. Projektet avser anläggningsarbeten som ska utföras vid Spillepengsområdet i anslutning till sorteringsanläggning. Kan röra sig om vägar, va-arbeten m.m.
Ombyggnad av fotbollsplan konstgräsplan i Limhamn
Avser ny konstgräsplan på Limhamns IP med vissa markarbeten sedan kommer det gamla konstgräset att läggas på Kroksbäcks IP med vissa markarbeten.
Anläggande av laddstationer för elbussar i Malmö
Avser leverans och installation av 3 st laddstolpar med pantografer för elbussar.
Riskbedömning av nytt rekreationsområde i Malmö
Avser riskbedömning av Lindängelund, ett område som kommer att bli rekreationsområde.
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Igångsättning tidigast 1:a kv 2018. Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn. Uppskattad byggstart.
Utrustning för dioxinprovtagning i Skåne
Avser komplett leverans, installation och driftsättning av tre st. semikontinuerliga dioxinprovtagare för avfallsförbränningsanläggningar.
Trädplanteringsarbeten i i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser trädplanteringsarbeten inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Upprustning av lekplatser i Malmö
Arbetena sker löpande under 2018. Avser upprustning av lekplatser inom Malmö stad. Uppskattad kostnad.
Färdigställande av torg i Malmö
Projektet avser färdigställande av torg vid Dragörkajen. Uppskattad byggstart.
Anbud- förprojektering och kostnadsbedömning i förstudiefas, Holma
Uppdraget är en förprojektering för delar av Holma i Malmö. Förprojekteringen ska delas upp i 2 delleveranser. Delleverans 1 är den del av Holma som den första detaljplanen tas fram för.
Ombyggnad av va-ledning i Malmö
Byte av tappvatten.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anläggning av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malmö
Anordnande av parkeringsplats.
Ombyggnad av parkeringsplats i Malmö
Ändrad utformning av skolgård, parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende utökning av parkering.
Nybyggnad av idrottsplats i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av paddelbana.
Nybyggnad av plank i Malmö
Tidsbegränsat bygglov för byggplank.
Ombyggnad av markarbete i Malmö
Om- och tillbyggnad av atriumgård samt invallning av 2 oljetankar.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av 2 nätstaioner samt rivning av 2 befintliga nätstationer.
Nybyggnad av mur i Malmö
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Malmö
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malmö
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad till gång- och cykelväg i Malmö
Avser ombyggnad av fd vägren till g/c-väg
Anbud - Principritningar för luftigt bärlager i Malmö
Avser piordninställande av principritningar för luftigt bärlager. Syftet är att nyttja gatans underbyggnad till magasin för dagvatten. Gatans bärighet under blöta och torra förhållanden samt dess lämplighet för olika trafikklasser och terrassförhållande är en fundamental frågeställning för att inte aktuell teknik ska medföra okända underhållskostnader i framtiden.
Tillverkning av betongtyngder till vattenhinderbana i Malmö
Avser tillverkning av betongtyngder till vattenhinderbana. Tyngderna kommer att vara under vatten tre månader per år. Avser ca 30 st.
Nyinstallation av avloppsanläggning vid Prydeholms gård, Malmö
Nytt lågtrycksavlopp skall plöjas eller grävas ner med sträcka enligt bifogad ritning och på frostfritt djup, sträckan är beräknad till ca 900 meter.
Asfalteringsarbeten av parkering vid ridklubb i Malmö
Avser asfalteringsarbeten av parkeringsplats vid Malmö ridklubb.
Anbud gällande övervakningssystem för farthinder Actibump, Malmö
Avser övervakningssystem för aktiva farthinder ”Actibump”.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: