Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

Uppgradering av kraftledning i Hurva-Sege
Avser 42 km ledning. 400 kV-ledning
Ombyggnad av E22 mellan Tpl Gastelyckan-Tpl Lund N
Nya additionskörfält, komplettering av TPL Lund N med ny av- och påfart till Ideon/Pålsjöområdet.
Exploateringsarbeten för bostäder, park, mm i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde. Även mindre parker och allmänna utrymmen, samt en stor stadsdelspark innehållande bla dagvattendammar.
Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg 5 km. Breddning av vägen med 2 nya körfält, mittseparering, 2 nya vägbroar för Dynnbäcken, gc-väg mellan Staffanstorp-Lund.
Nybyggnad av ställverk och reservkraft i Lund
Avser nytt ställverk och reservkraftverk.
Om och nybyggnad av gator och parkmark
Avser ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana framt till Klostergatan/Bytaregatan och anslutande gata framför Grand Hotell ned till St. Fiskaregatan, samt sträckan Nygatans förlängning i St. Fiskaregatan. Torgytan byggs om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt platser för uteservering. Avser även överbyggnad för gata/gångstråk kanalisation för nya ledningar, dagvatten och ny vattenlednings för fontän.
Sanering av markanläggning, Lund
Projektet avser sanering av förorenad mark samt åtgärda en å, nytt översvämningsskydd m.m. Marken ska bli ett parkområde och finns på projekt ID 1013394
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser nybyggnad av park. Sanering krävs och finns på projekt ID 1479885
Byte av fjärrvärmeledningar i Lund
Byggstart planeras för 2018.
Exploateringsarbeten för bostäder i Dalby, Lund
Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad på ca 40 fribyggartomter.
Anläggande av grundvattenvärmepumpsanläggning i Södra Sandby, Lund
Avser demontering av naturgaspannor med tillhörande utrustning som ersätts med grundvattenvärmepumpsanläggning bestående av värmepumpar och borrhål i mark – några för uttag av grundvatten och några för återinfiltration av grundvatten. Elpanna för spetslast installeras.
Nybyggnad av park i Brunnshög, Lund
Avser nytt 21ha stort parkområde i nya stadsdelen Brunnshög.
Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Igångsättning tidigast 2018. Plan finns att flytta fotbollsplaner söder om Klostergårdens Idrottsplats. Man letar efter ny byggplats.
Framtagande av vattenvårdsprogram Kävlingeån, etapp 2 och 3
Anläggning och restaurering av dammar och våtmarker, restaurering av vattendrag mm
Borrning för nytt värmesystem till sjukhus i Lund
Uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 avser provborrning och en termisk responstest skall genomföras. Etapp 2 avser borrning av ca 18 hål, grävning och förläggning av markledningar till undercentral. Detta blir som en option till etapp 1.
Nytt exploateringsområde för villor i Revingeby
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för 20-tal villor.
Nybyggnad av park i Lund
Avser anläggande av park ca 7ha, i anslutning till bostadsområde.
Nybyggnad av solcellspark i Lund
Planer finns för att uppförande av ny solcellspark vid befintlig anläggning.(0,7mgw)
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för versamhetsområde.
Upprustning av lekplatser i Lund
Avser upprustning av mindre lekplatser i Linero, Veberöd och Södra Sandby. Befintliga lekplatser ska gestaltas, projekteras och byggas om.
Markarbeten till vattenkiosker i Lund o Burlöv
Avser markarbeten för nyanläggning av 3 st vattenkiosker med tillhörande mark- och ledningsbyggande. Två kiosker i Lund, Skiffervägen och Traktorvägen samt en kiosk i Burlövs kommun. Kan ev bli ytterligare fyra stycken kiosker i Malmö och tre stycken i Eslöv.
Ramavtal avseende nätstängsel Lunds kommun
Avser kommande nybyggnationer och reparationer av nätstängsel och staket runt skolor, förskolor och övriga tomter.
Ombyggnad av kraftstationer i Lund
Ombyggnaden kommer att göras under drift i olika etapper varvid stor vikt kommer att läggas på driftplanering och eventuell avbrottsplanering.
Anläggande av damm på Vallkärratorn 17:1 , Lund
En damm om ca 1,26 ha samt ett tvåstegsdike om ca 130 + 120 meter skall anläggas på bef åker och ovävdad mark, en öppen bäck skall grävas. Schaktmassorna uppgår till ca 26900 kbm. En vall skall anläggas mm.
Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Lunds kommun. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för anläggande av betongplatta för kvävgastank samt stängsel.
Nybyggnad av mast i Lund
Bygglov för uppförande av mobilmast (monopole).
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank vid flerbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Lund
Bygglov för uppförande av ställverksbyggnad samt rivning av befintlig ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lund
Bygglov för uppförande av transformatorhus.
Nybyggnad av markparkering i Lund
Avser anläggandet av en ny markparkering. Markparkeringen är en tillfällig parkering, vilken sedermera kommer att rivas för att göra plats för en permanent parkerings- anläggning ID 1017102. Totalt är markparkeringen cirka 3000 m2 stor och inrymmer 80 st parkeringsplatser.
Interna laddstolpar, Lunds kommun, Lund
Avser leverans och montering av laddstolpar och laddboxar, samt drift och underhåll av dessa för Lunds kommunala tjänstefordon.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: