Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.
Exploateringsarbeten för bostadsområde Norreholm i Södra Sandby, etapp 2
Entreprenaden omfattar anläggning av byggata, gc-väg och park inom exploateringsområde Norreholm II, VA-arbeten, Belysningsarbeten samt färdigställande av gator samt gång-cykelvägar, i ett senare skede. Beläget norr om Kyrkovångsvägen och mellan Revingevägen/Skattebergavägen.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.
Exploateringsarbeten för bostäder i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde.
Om och nybyggnad av gator och parkmark
Avser ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana framt till Klostergatan/Bytaregatan och anslutande gata framför Grand Hotell ned till St. Fiskaregatan, samt sträckan Nygatans förlängning i St. Fiskaregatan. Torgytan byggs om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt platser för uteservering. Avser även överbyggnad för gata/gångstråk kanalisation för nya ledningar, dagvatten och ny vattenlednings för fontän.
Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.
Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.
Reparation och underhåll av broar och betongkonstruktioner i Lunds kommun
Avser reparation och underhåll av broar och andra betongkonstruktioner.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för versamhetsområde.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.
Nybyggnad av markparkering i Lund
Avser anläggandet av en ny markparkering. Markparkeringen är en tillfällig parkering, vilken sedermera kommer att rivas för att göra plats för en permanent parkerings- anläggning ID 1017102. Totalt är markparkeringen cirka 3000 m2 stor och inrymmer 116 parkeringsplatser.
Upprustning av lekplatser i Lund
Avser upprustning av mindre lekplatser i Lunde, Veberöd och Södra Sandby. Befintliga lekplatser ska gestaltas, projekteras och byggas om.
Ny drivutrustning till ackumulatorpumpar vid Gunnesboverket, Lund
Kraftringen har för avsikt att ersätta drivutrustningen (frekvensomriktarna) som styr ackumulatorpumparna. Entreprenaden omfattar allt erforderligt arbete för ombyggnaden innefattande konstruktion, leverans av drivsystem och kringutrustning, montage och provning till driftfärdig anläggning.
Framtagande av vattenvårdsprogram Kävlingeån, etapp 2 och 3
Anläggning och restaurering av dammar och våtmarker, restaurering av vattendrag mm
Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för anläggning av underjordisk avfallsstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av bollplank.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur samt ändrad marknivå och trädfällning.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för ändrad marknivå.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: