Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.
Anläggande av förbigångsspår Tornhill, Lund
Bandel 912. BEST + mark/kanalisation för nytt mötesspår inklusive växlar.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i Brunnshög, Lund
Avser nya gator, torg och parkområden inklusive avvattning och belysningsanläggning för nya stadsdelen Brunnshög.
Upprustning av väg 798 mellan Esarp-Genarp
Avser breddning av vägen i befintlig sträckning, förbättring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Förstärknings- och tätortsåtgärder.
Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby del 1
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.
Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.
Exploateringsarbeten för bostadsområde Norreholm i Södra Sandby, etapp 2
Entreprenaden omfattar anläggning av byggata, gc-väg och park inom exploateringsområde Norreholm II, VA-arbeten, Belysningsarbeten samt färdigställande av gator samt gång-cykelvägar, i ett senare skede. Beläget norr om Kyrkovångsvägen och mellan Revingevägen/Skattebergavägen.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.
Exploateringsarbeten för bostäder i Stångby
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för framtida bostadsområde.
Förläggning av fjärrvärmeledningar mellan Lund och Dalby
Förläggning av fjärrvärmeledningar uppdelat på två entreprenader. En transmissionsledning Twin DN 200/630 mellan Lund och Dalby del 1, ca 9 000 meter. Och en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Dalby del 2, ca 4 500 meter bestående av flera olika dimensioner Twin.
Nybyggnad av parkområde i Lund
Avser byggnation av parkområde intill nya Linero centrum, samt renovering av anslutningar till G/C-tunnel.
Exploatering i Hasslanda, Lund, etapp 3
Avser anläggande av vägar och va för industriområde.
Nybyggnad av solcellspark i Lund
Planer finns för att uppförande av ny solcellspark vid befintlig anläggning.(0,7mgw)
Färdigställande av gator, gc-vägar mm i Lund
Entreprenaden avser färdigställande av gator, torg och gång- och cykelvägar inom del av exploateringsområdet Råbylund 2 i södra Lund.
Reparation och underhåll av broar och betongkonstruktioner i Lunds kommun
Avser reparation och underhåll av broar och andra betongkonstruktioner.
Borrning/markarbeten för förläggning av ledningar för fjärrkyla och elkraft i Lund
Entreprenaden omfattar bl a styrd borrning samt mark- och svetsarbete för fjärrkyla och elkraft under E22 vid trafikplats Lund Norra. Längd på borrningar är cirka 175 meter/styck, rördimension D200-D400 för genomdragning.
Utbyte av lågspänningsställverk vid Lunds lasarett
Avser utbyte av lågspänningsställverk vid byggnad 27 vid Lunds lasarett.
Ny drivutrustning till ackumulatorpumpar vid Gunnesboverket, Lund
Kraftringen har för avsikt att ersätta drivutrustningen (frekvensomriktarna) som styr ackumulatorpumparna. Entreprenaden omfattar allt erforderligt arbete för ombyggnaden innefattande konstruktion, leverans av drivsystem och kringutrustning, montage och provning till driftfärdig anläggning.
Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för anläggning av underjordisk avfallsstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av bollplank.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation, n 147589.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Bygglov för uppförande av nätstation.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur samt ändrad marknivå och trädfällning.
Nybyggnad av mur i Lund
Bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av sopanläggning i Lund
Bygglov för uppförande av uws-anläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Lund
Marklov för ändrad marknivå.
Rivning av busshållplats i Lund
Rivningslov för rivning av busshållplats.
Rivning av mur i Lund
Rivningslov för rivning mur Innerstaden 2:1,Helgonagården 8:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lund
Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Lund
Förfrågan uppförande av nätstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: