Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Lund

Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS
Avser utbyggnad av spårväg i befintlig stadsmiljö från Lund C till ESS. 9 nya hållplatser för spårvägen och ombyggnad av brytespunkt vid sjukhusterminalen för byte mellan spårväg och buss. Ca 5,5 km ny spårvägsanläggning. Ny bro ( 40 meter, port under motorväg) vid korsning under E22. Ombyggnad av gaturum och korsningar samt utbyggnad av gång- och cykelvägar på delar av sträckan längs spåret.
Uppgradering av kraftledning i Hurva-Sege
Avser 42 km ledning. 400 kV-ledning
Ombyggnad av väg 108 till mötesfri 2+2 väg mellan Staffanstorp-Lund
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg 5 km. Breddning av vägen med 2 nya körfält, mittseparering, 2 nya vägbroar för Dynnbäcken, gc-väg mellan Staffanstorp-Lund.
Ombyggnad av stationsområde i Lund C
Avser ombyggnad av Clemenstorget, Bangatan i Lund och där belysning ligger i fokus men även med utsmyckning och vattenspel.
Om och nybyggnad av gator och parkmark
Avser ombyggnation av Klostergatan till upphöjd kör- och gångbana framt till Klostergatan/Bytaregatan och anslutande gata framför Grand Hotell ned till St. Fiskaregatan, samt sträckan Nygatans förlängning i St. Fiskaregatan. Torgytan byggs om med nytt kommunikationsstråk, ny fontän, nytt beläggningsmaterial samt platser för uteservering. Avser även överbyggnad för gata/gångstråk kanalisation för nya ledningar, dagvatten och ny vattenlednings för fontän.
Ny- och ombyggnad av gata-, va- och park i Lund
Avser ny- och ombyggnad av gata-, va- och parkområde i anslutning till bostadsområde.
Nybyggnad av park i Dalby, Lund
Projektet avser att marken ska saneras och nybyggnad av park. Byggstart tidigast våren 2017.
Byte av fjärrvärmeledningar i Lund
Byggstart planeras för 2018.
Exploateringsarbeten för bostäder i Dalby, Lund
Detaljplaneärende. Planer finns för nybyggnad på ca 40 fribyggartomter.
Nybyggnad av fotbollsplaner i Lund
Igångsättning tidigast 2018. Plan finns att flytta fotbollsplaner söder om Klostergårdens Idrottsplats. Man letar efter ny byggplats.
Anläggande av grundvattenvärmepumpsanläggning i Södra Sandby, Lund
Avser demontering av naturgaspannor med tillhörande utrustning som ersätts med grundvattenvärmepumpsanläggning bestående av värmepumpar och borrhål i mark – några för uttag av grundvatten och några för återinfiltration av grundvatten. Elpanna för spetslast installeras.
Nytt exploateringsområde för villor i Revingeby
Avser anläggande av vägar och val-ledningar för 20-tal villor.
Borrning för nytt värmesystem till sjukhus i Lund
Uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 avser provborrning och en termisk responstest skall genomföras. Etapp 2 avser borrning av ca 18 hål, grävning och förläggning av markledningar till undercentral. Detta blir som en option till etapp 1.
Exploateringsarbeten för verksamhetsområde i Veberöd
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för versamhetsområde.
Reparation och underhåll av broar och betongkonstruktioner i Lunds kommun
Avser reparation och underhåll av broar och andra betongkonstruktioner.
Upprustning av lekplatser i Lund
Avser upprustning av mindre lekplatser i Linero, Veberöd och Södra Sandby. Befintliga lekplatser ska gestaltas, projekteras och byggas om.
Nybyggnad av markparkering i Lund
Avser anläggandet av en ny markparkering. Markparkeringen är en tillfällig parkering, vilken sedermera kommer att rivas för att göra plats för en permanent parkerings- anläggning ID 1017102. Totalt är markparkeringen cirka 3000 m2 stor och inrymmer 116 parkeringsplatser.
Ramavtal avseende nätstängsel Lunds kommun
Avser kommande nybyggnationer och reparationer av nätstängsel och staket runt skolor, förskolor och övriga tomter.
Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Lunds kommun. Uppskattad byggstart.
Anläggande av damm på Vallkärratorn 17:1 , Lund
En damm om ca 1,26 ha samt ett tvåstegsdike om ca 130 + 120 meter skall anläggas på bef åker och ovävdad mark, en öppen bäck skall grävas. Schaktmassorna uppgår till ca 26900 kbm. En vall skall anläggas mm.
Framtagande av vattenvårdsprogram Kävlingeån, etapp 2 och 3
Anläggning och restaurering av dammar och våtmarker, restaurering av vattendrag mm
Nybyggnad av markanläggning i Lund
Bygglov för anläggande av betongplatta för kvävgastank samt stängsel.
Nybyggnad av plank i Lund
Bygglov för uppförande av plank vid flerbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Lund
Bygglov för uppförande av ställverksbyggnad samt rivning av befintlig ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lund
Bygglov för uppförande av transformatorhus.
Anläggande av dammar och våtmarker utmed Höje å.
Avser anläggande av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder inom Lunds, Staffanstorp, Svedala, Lomma kommun. I entreprenaden ingår röjning av buskage runt våtmarkens kanter och rensning av sediment och vassvegetation över hela våtmarksytan. Vidare ingår utvidgning av våtmarken genom att befintlig ö delvis grävs bort så att den minskar i omfång och höjd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: