Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Landskrona

Nybyggnad av småhus i Landskrona
Beslut om projektets genomförande är ej taget.
Ny- och ombyggnad av fotbollsarena i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av befintlig arena eller nybyggnad av fotbollsarena inom Landskrona stad. Tanken är att den nya arenan ska rymma 12000 åskådare - 8000 sittande och 4000 stående. Arenan blir kringbyggd och i hörnen placeras restaurang och konferenslokaler.
Nybyggnad av gata i Karlslund, Landskrona
Projektet avser nybyggnad av Karlslundsgatan som det nya stråket kallas som planeras genom Karlslund/Norrestad. med Piilåkersgatan som huvudinfart söderifrån och Hjalmar Brantings väg som utfart mot Hälsingborgsvägen. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av hamn i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Avser utbyggnad av Borstahusens hamn med nya båtplatser. Tanken är att bygga en ny stenpir söder om de nuvarande.
Nya gator, va-ledningar och belysning i Landskrona
Entreprenaden omfattar ombyggnad/nybyggnad av VA- anläggning, belysningsanläggning, el- och tele ledningar. Ombyggnad av cirkulationsplats med omgivande gator och kringytor.
Exploateringsarbeten vid Höstbruksgatan mfl, Landskrona
Projektet avser gatu-, va-, belysning- och ledningsarbeten till projektet Höstbruksgatan mfl, ansluter till Kung Hans väg.
Förbättring av fjärrvärmenätet i Landskrona
Planer finns för förbättring och förlängning av fjärrvärmenätet inom dom äldre delarna i Landskrona.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Landskrona, etapp 2
Arbetet innebär rivning av delar av befintlig markanläggning, markarbeten för anläggning av plattytor, cykeluppställning, flytt av miljöhus, angöringsväg, multiarena samt plantering av buskar och träd mm.
Markarbeten med vattenspel samt belysning vid torg i Landskrona
Avser markarbeten med tillhörande vattenspel och yttre belysning.
Markarbeten vid busstorget i Landskrona
Preliminär igångsättning under april 2018. Arbeta avser främst anpassningsarbeten vid busstorget.
Leverans och installation av konstgräs på Exan, Landskrona
Projektet avser leverans och installation av nytt konstgräsunderlag på färdigställd ny markunderbyggnad för nytt konstgräs på Exan. Objektets läge: västra delen av Landskrona längs Exercisgatan.
Ombyggnad av väg i Landskrona
Projektet ligger på is.
Anläggande av fjärrvärmenät i Norra Borstahusen i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät vid Mariastaden för 34 st småhus.
Va-arbeten i Landsrona
Projektet avser va-arbeten i anslutning till bostäder och hotell intill Sofia Albertinas kyrka.
Anläggande av fjärrvärmenät i Landskrona
Projektet avser anläggande av fjärrvärmenät för bostäder.
Ombyggnad av gata i Landskrona
Igångsättning tidigast 2018.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Havsörnen 1, södra långgatan 4. ansökan om bygglov uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, johan pers väg - ansökan om bygglov för ny parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Pilåkern 3, ringvägen 17 ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Berzelius 14, vasagatan 23 - ansökan om bygglov för uppförande av staket samt ändring av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
Annelöv 18:3, billebergavägen 59 - ansökan om bygglov för ny nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Landskrona
ansökan om bygglov för 11 nätstationer Härslöv 2:6,Arrarp 6:23,13:3,14:5,Rönneberga 6:1,Säby 2:22,Vadensjö 19:10,Viarp 3:13,Viarp 4:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Borstahusen 1:1 del av, vårbruksgatan - ansökan om bygglov uppförande av en ny transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Landskrona
Citadellstaden 1:1, södra långgatan. ansökan om bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Landskrona
Citadellstaden 1:1, östergatan vid teatern - ansökan om bygglov för anläggning av nya parkeringplatser.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Drottningen 2, drottninggården 250 ansökan om bygglov för staket.
Nybyggnad av staket i Landskrona
Sjukhuskvarteret 20 - ansökan om bygglov för ny staket.
Ombyggnad av markanläggning i Landskrona
Säby 1:6 - ansökan om marklov för bortforsling av kullen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: