Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

Nybyggnad av havsbaserade vindkraftverk i Hanöbukten
Överklagat till Högsta domstolen. Ca 60-83 verk, storlek 300 MW. Navhöjd 80-100 meter. Rotordiameter: 107-130 meter. Maxhöjd 170 meter. Igångsättning tidigast 2018-2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderöd
Väglängd 1160 km samt 92 km gc-väg.
Nybyggnad av kraftledning Rinkaby-Kristianstad
Planer finns för ny 130 kV-ledning. Projektet överklagat till Regeringen.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kristianstad
Avser nybyggnad av tre vindkraftverk.
Nybyggnad av rondell i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av stor rondell.
Utbyggnad av avloppsledning i Ekestad, Kristianstad
Avser utbyggnad av LTA-system, 2 pumpstationer samt 3 km överföringsledning i bostadsområde.
Ny skyddsvall i Kristianstad etapp 1
Avser ny skyddsvall vid Hammarslundsvallen
Konservering av gamla gravhällar m.m.
Omgestaltning av kyrkogård, förvandla park till kyrkogård, staket, askgravplatser samt flytt av gravhällar.
Exploateringsarbeten för bostäder i Horna, Kristianstad, etapp 3
Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad, gatuutbyggnad, gc-vägar, pumpstation och en lekplats.
Nytt exploateringsområde i Vä, Kristianstad
Avser exploateringsområde på en yta om ca 2,6 ha inom Talldalsområdet i Vä. Planer finns för friliggande bostäder med tillhörande lokalgator, GC-vägar samt va-ledningar.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Åhus
Avser inre renovering samt yttre underhållsåtgärder.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
Ombyggnad/förstärkning av kaj och cykelväg i Åhus
En ca 50 m lång kaj/ cykelväg i hamnen i Åhus ska bytas till en beständigare konstruktion som inkluderar bl a undervattensgjutning och pålning samt en option gällande anslutande markarbeten.
Anläggande av kommunal dricksvattenbrunn i Köpinge B4, Kristianstad
Anläggande av dricksvattenbrunn, Köpinge B4 med ev option på Köpinge B5 och B6 under 2018.
Nybyggnad av parkering, Kristianstad
Avser anläggande av 45 st parkeringsplatser ovan mark.
Nybyggnad av gatu- och parkbelysning, Kristianstad
Avser drift och underhåll av gatu- och parkbelysning av offentlig belysning inom område övrigt utom Kristianstad och Åhus inom Kristianstads kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Marklov för anläggande av 37 + 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st nätstationer Kålaberga 6:5, 3:6, 4:3, Strö 15:7, 15:7, 13:11, Gamlemölla 7:5.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 7 st parkeringsplatser samt utbyggnad av samåkningsparkering.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av elbyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kristianstad
Nybyggnad av fritidsanläggning/padelhall.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Ersättning av bef nätstation med ny.
Nybyggnad av mur i Kristianstad
Uppsättning av mur, plank.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av ställverk i Kristianstad
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristianstad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av uppställningsplats för bilar.
Ombyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Ombyggnad av parkeringsplats vid ishallen.
Sanering inom Kristianstad bangård
Sanering i området kring spår 109 och 110.
Avyttring och sanering av skjutbana i Ljungbyhed, Kristianstad
Avser sanering, rivning samt återställningsarbete av fd skjutrbana. Saneringsyta: ca 10000 kvm, med ca 5000 kbm förorenade massor.
Nybyggnad av golfstudio m.m i Kristianstad
Nybyggnad av golfstudio, uppsättning av plank och anordning av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: