Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kristianstad

Ombyggnad av fotbolls/idrottsplats i Kristianstad
Projektet avser anpassning av idrottsplats för Svenska Fotbollsförbundets krav. Avser åtgärder av fotbollsplaner, konstgräs flyttning av friidrottsanläggning, nya läktare, omklädningsrum, belysning m.m. I projektet ingår även rivning/sanering av byggnader och mark.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Linderöd
Väglängd 1160 km samt 92 km gc-väg.
Marksanering i Långebro Kristianstad
Avser sanering av mark inom fastigheten Färgaren 3 där en kemtvätt låg tidigare. Marken är främst förorenad av klorerade lösningsmedel. Förorenad ytlig jord planeras grävas ur medan djupare liggande föroreningar avses sanera Termiskt insitu. Marken inom projektet kommer att schaktas ur och sorteras i sex klasser. Uppskattad mängd; 8500 ton. Etapp 1 pågår fram till semestern 2016. Etapp 2 planeras att starta vecka 33 och pågå till oktober 2016 och avser stålspont för djupschaktningsaneringen till ett djup på ca 4-4,5 meter.Arbetet med värmebehandlingen börjar i april 2017. Fram till mitten av september 2017 pågår borrarbete och installationer. Därefter tas anläggningen i drift och körs under cirka fem månader. Slutligen monteras anläggningen ner och området återställs. Arbetet avslutas före sommaren 2018.
Framdragande av kommunalt vatten och avlopp i Kristianstad
Planer finns för framtagande av kommunalt vatten och avlopp.
Anläggande av cirkulationsplatser Hammarslund C4 Shopping
Projektet avser två nya cirkulationsplatser samt ny infartsled för ett nytt handelsområde vid Hammarslund.
Utbyggnad av avloppsledning i Ekestad, Kristianstad
Avser utbyggnad av LTA-system, 2 pumpstationer samt 3 km överföringsledning i bostadsområde.
Ombyggnad av friluftsbad i Åhus
Ombyggnad av befintligt friluftsbad. Modernisering av utebad. Fastigheten kommer troligen att säljas.
Exploateringsarbeten för bostäder i Horna, Kristianstad, etapp 3
Entreprenaden omfattar VA-utbyggnad, gatuutbyggnad, gc-vägar, pumpstation och en lekplats.
Underhållsarbeten 2017 för fritidsanläggningar i Tollarp, Kristianstad
Objektet omfattar: Tak och fasadarbeten på Tollarps IP, Marietorpsvägen 12 i Tollarp. Tak och fasadarbeten samt dräneringsarbeten vid Väbadet, Saxiska vägen 14, Kristianstad. Fasadarbeten på Möllegårdens FSK, Borgargatan 13, Tollarp. Uppskattad kostnad.
Anläggande av vatten och avlopp för fastigheter, Kristianstad
Anläggande av vatten- och avlopp för 7 fastigheter på Fågelängsvägen.
Exploateringsarbeten för enbostadshus i Balsby, etapp 2
Avser exploateringsarbeten för 18 villa tomter. Nybyggnad av villorna utförs i objektnummer 912129.
Nybyggnad av ställverksanläggning i Kristianstad
Avser nybyggnad av ställverksanläggning.
Anslutning till vattenverk i Kristianstad
Avser anslutning från Färlövs vattenverk till Centrala vattenverket.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar i Kristianstad
Avser utbyggnad av vatten och avloppsledningar.
Nytt lågspänningsställverk och transformator vid Högskolan i Kristianstad
Objektet avser högspänningsledning från befintligt ställverk till transformator, ny distributionstransformator 10,5/0,4 kV, nytt lågspänningsställverk med kringutrustning, signalkablar i erforderlig omfattning samt komplettering av befintligt lågspänningsställverk. Detta är del 1 av energisparåtgärder Campus Kristianstad.
Ombyggnad/förstärkning av kaj och cykelväg i Åhus
En ca 50 m lång kaj/ cykelväg i hamnen i Åhus ska bytas till en beständigare konstruktion som inkluderar bl a undervattensgjutning och pålning samt en option gällande anslutande markarbeten.
Anläggande av kommunal dricksvattenbrunn i Köpinge B4, Kristianstad
Anläggande av dricksvattenbrunn, Köpinge B4 med ev option på Köpinge B5 och B6 under 2018.
Nybyggnad av anslutningsväg i Kristianstad
Asfalterad in- och utfart.
Nybyggnad av idrottsplats i Kristianstad
Nybyggnad av idrottsområde söder samt rivning.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation N149061.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation, Holtab SS2.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Nybygnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Tillbyggnad av altan med plank.
Rivning av transformatorstation i Kristianstad
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Kristianstad
Byte av befintlig nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Marklov för anläggande av 37 + 6 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kristianstad
Nybyggnad av 8 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Kristianstad
Nybyggnad av elbyggnad.
Nybyggnad av belysningsmast i Kristianstad
Uppsättning av belysningsmaster på fotbollsplan.
Nybyggnad av plank i Kristianstad
Uppsättning av skärmvägg och digital skylt.
Ny spontanidrottsplats vid Vilans idrottsplats i Kristianstad
Spontanidrottsplats innehållande löpslinga, utegym, beachvolleyboll, hinderbana och mindre konstgräsplan ska anläggas i direkt anslutning till nuvarande idrottsplats.
Resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö väg/järnväg i region Syd
Uppdraget avser resurskonsult elsäkerhet, trafiksäkerhet 0ch arbetsmiljö väg/järnväg i region syd, länen Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Stationeringsort Kristianstad. Avtalstid 2017-05-02 tom 2018-05-01. Option 1: 2018-05-02 - 2019-05-01. Option 2: 2019-05-02 - 2020-05-01.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: