Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kävlinge

Ställverksförnyelse i Barsebäck
Reinvestering pga att flera komponenter i ställverket har nått gränsen för sin tekniska livslängd. Ändra ställverksutformningen till ett dubbelbrytarställverk för att öka driftsäkerheten.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde. Entreprenaden innebär anläggande av allmän plats (gator och park), belysning, VA och schakt till ledningsägare m.m. för ett nytt exploateringsområde. Kvartersmarken ägs i huvudsak av Midroc samt andra byggherrar som planerar att uppföra lokaler samt bostads- och flerbostadshus inom exploateringsområdet. Entreprenaden består av två (2) huvuddelar enligt nedan: Huvuddel A Anläggande av byggator, VA, park samt belysning Huvuddel B Färdigställande byggator Objektet är beläget i centrala Kävlinge på Scans gamla verksamhetsområde och begränsas av Karl Johans väg i norr, Västra Långgatan i öster, Föreningsgatan och Bygdegatan i söder samt västkustbanans spårområde i väster.
Utbyggnad av fibernät och bredband i Kävlinge
Avser utbyggnad av fibernät och bredband inom KKB:s fastighetersbestånd som omfattar ca 2300 lägenheter. Projektet avser nytt områdesnät, fastighetsnät samt spridningsnät för 895 lägenheter samt lägenhetsnät och spridningsnät i 1380 lägenheter.
Exploateringsrabeten för villor i Kävlinge
Igångsättning tidigast 2018. Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ca 50-60 fribyggartomter.
Topplinebyte Barsebäck- Sege
Byte av gammal optolina. 42 km. FL7 S7-8 Opto
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Barsebäck, Kävlinge
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för ett bostadsområde.
Anläggande av gator, va-ledningar och parkytor i Barsebäck norr, Kävlinge
Avser nybyggnation av gator, park samt VA- och belysningsinstallationer för nytt exploateringsområde med nya bostäder mm inom Barsebäcks tätort.
VA exploatering i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av gc-väg i Kävlinge
Igångsättning är ej fastställd. Inga beslut är tagna. Långt framskrida planer.
Exploateringsarbeten för bostäder i Kävlinge
Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för 6 fribyggartomter. Objektet är beläget i Furunäs, norr om Löddelöpionge öster om Tvåvingevägen i i angränsning till omgivande skogsområde.
Ombyggnad av lekplats i Kävlinge
Ombyggnad av lekplats.
Ramavtal avseende avseende film och spoltjänster för Kävlinge kommun
Avser spol- och slamsugningstjänster samt ledningsfilmning/TV-inspektion inom Kävlinge kommuns VA-ledningsnät och avloppsreningsverk med tillhörande anläggningar.
Trafikregleringsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart. Avser underhållsarbeten inom kommunens vägbestånd.
Åtgärder av gatubelysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Belysning-styrning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Trafisäkerhetsåtgärder i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kävlinge
Anläggande av parkeringsplatser (2 st).
Nybyggnad av transformatorstation i Kävlinge
Byte av transformatorstation.
Tillbyggnad av brygga i Kävlinge
Tillbyggnad spång, ny brygga samt byta ut befintlig trappa.
Ombyggnad av markanläggning i Kävlinge
Marklov ändring av marknivå.
Nybyggnad av transformatorstation i Kävlinge
Nybyggnad av transformatorstation Karaby 37:25,25:78.
Nybyggnad av transformatorstation i Kävlinge
Nybyggnad av transformatorstation Ålstorp 1:14,Karlslund 1:1.
Handikappanpassning av vägar och gator i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Upprustning av lekplatser i Kälvinge
Upptaget i kommunens investeringsplan.
Åtgärder vid naturreservat i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.
Uppgradering av belysning i Kävlinge
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2016.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: