Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattentorn och vattenreservoarer i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett vattentorn och två lågvattenreservoarer. Vattentornet kommer att bli 40 m högt och bestå helt av ljus betong.
Anläggande av vägar, va-ledningar, belysning m.m. vid NSH i Helsiingobrg
Projektet avser anläggningsarbeten vid NSH -Nya sjukhusområdet i Helsingborg. Omfattar vägar, va-ledningar, belysning, dagvattenhantering, planteringar m.m. Projektet kommer att utföras i olika etapper.
Kondenseringsanläggning vid Kemira Kemi i Helsingborg
Projektet avser att kondensera naturgas till vätskeform. Objektets läge: vid Kemira Kemis industriområdet. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning under 1:a kv 2018... Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Vasatorpsävgen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss snabbusslinje med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Projekt avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation och nytt mellanspänningsställverk samt utbyte av befintligt mellanspänningsställverk. Option avser tillbyggnad av bef teknikhus och finns på separat projekt 1471281.
Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser nybyggnad av 3 vindkraftverk.
Nybyggnad av flytande bad i Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser ett havsbad inne i Oceanhamnen. Det kommer ha koppling till både Oceanpiren och Oslopiren. Badet är planerat att ha en hoppool med hopptoren, 25-metrs pool och en barnpool. Dusch- och omlädningsrum. Troligen blir det flytmoduler i betong med trätopp.
Anläggande av ö i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser byggande av ö för exploatering mellan Oceanpiren och Oslopiren. En förutsättning för projektet är att de massor som schaktas ur i samband med anläggandet av Landborgskopplingen (ett nytt parkeringsgarage som planeras i centrala Helsingborg) ska användas för att anlägga ön. Uppskattad byggstart.
Va-arbeten på Drottninggatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning, ca 450 meter och kombinerat VA-system till duplikat system, ca 350 meter huvudledning. Uppskattad byggstart.
Nyinstallation av konstgräs för fotboll samt ny planbelysning i Helsingborg
Avser nytt konstgräs på fotbollsplan samt belysningsarbeten.
Nybyggnad av parkområde m.m i Helsingborg
Avser nybyggnad av parkområde, lekutrustningar, gångstigar, corténutrustningar, planteringar samt belysning. Ledningslängd: Ca 800 meter för belysning Gatulängd: Ca 3000 kvm ny/justerad gångbana.
Ny hållplats vid lasarettet i Helsingborg,
Avser anläggande av ny hållplats vid Lasarettet i Helsingborg. Läge: Gatulängd: 140 meter. Objektets läge: centrala Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Anläggande av gc-väg längs väg 1370 mellan Rosenlund-Mörarp
2 km lång gc-väg mellan Mörarps tätort och korsningen vid Rosenlundsvägen/Mörarpsvägen.
Ombyggnad av park i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av parkområde, rosenträdgård samt anläggande av offentlig toalett. I projektet ingår även belysning. Yta ca: 6000 m
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Raud, Väla och Filborna i Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av tryckzonsindelning i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering/byggnation av ny tryckzonsindelning för områdena Långeberga/Östra Ramlösa (Etapp 1) inkl ny tryckstegringsstation och tryckreduceringsstation för dricksvatten samt tillhörande ledningsarbeten. Avser option på etapp 2 (Bårslöv/Vallåkra) samt etapp 3 (Allerum/Hjälmshult).
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Igångsättning planeras under 2019.. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde.
Ny sorteringsanläggning för restavfall i Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser ny byggnad för sortering av restavfall inkl. betonggolv. I projektet ingår el- och datainstallationer samt sprinklerinstallationer i byggnad samt utvändig betongplatta. Sidoentreprenader: markarbeten och ledningar i mark.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Va-sanering Wrangelsgatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning och kombinerat va-system till duplikat system, bla förarbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning mm. Wrangelsgatan, Helmfeltsgatan och Aschbergsgatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Helsingborg
Upprustning av lekplatser i Helsingborg 2018
Avser upprustning av 16 bef lekplatser på olika platser inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Projektet avser bl.a uppgradering av systemet. Arbetena sker löpande under 2018. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser anläggande av torg i nya stadsdelen Oceanhamnen.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Färdigställandearbeten i Rydebäck, etapp 4 Helsingborg
Avser färdigställande av byggator i Rydebäcks stationsområde med kantsten, gångbanor, infarter och toppbeläggning med asfalt på byggator.
VA-anläggning i Helsingborg, etapp 3
Etapp 3 avser infrastruktur med fortsatt utbyggnad av dammar och ledningssystem.
Cykelinvesteringar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg vid Hjorthögsvägen. Gatulängd: 900 meter. Ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Upphandling av masshantering, maskin- och trasporteentreprenad
Projektet avser hantering av överskottsmassor från anläggningsprojekt, schaktning, transport, mottagning, utfyllnad och uppackning av massor samt arbetsledning och mätingenjör.
Rörentreprenad för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Rörentreprenaden är en utförandeentreprenad och omfattar att ansluta rörsystem med kylmaskin och övriga komponenter och armaturer i byggnaden samt mot befintliga rörsystem på Västhamnsverket.
Elentreprenad för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
El entreprenaden är en utförandeentreprenad och omfattar att leverera och ansluta el- och signalkablar med kylmaskin pumpar, frekvensomriktare, ställverk, instrument och styrskåp vid Västhamnsverket.
Anläggande av gata och va för bostadsområde i Helsingborg
Avser anläggande av gata för bostadsområde som omfattar 52 lägenheter. Man har använt sig av gamla ritningar.
Ombyggnad av kraftmatning för pelletstransportsystem i Helsingborg
Avser elinstallation vid ombyggnad av kraftmatning för pelletstransportsystem på Västhamnverket.
Anbud MF Kontrollprogram för Rååns Vattenråd Helsingborg
Avser kontrollprogram för Rååns vattenråd. Undersökningarna omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtlager/kiselalger samt årsrapporter och presentation.
Ombyggnad av idrottsplats i Helsingborg
Bygglov ombyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov uppförande av bullerplank/bullervall.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov uppförande av ljusanordning Söder 2:97.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av radiomast i Helsingborg
Bygglov uppförande av radiomast/telemast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov uppförande av skylt och anläggning av parkering.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov anläggning av ljusanordning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov anläggning av parkering.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov anordning av ljusanordning.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Anläggande av mur .
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av jordvall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Marklov anläggning av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov ändring av marknivå.
Nybyggnad av mast i Helsingborg
Nybyggnad av mobiltelemast 42 meter med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Uppförande av ljusanordning.
Rivning av plank i Helsingborg
Rivningslov rivning av plank och skärmtak.
Mätarrelaterade fält- och logistiktjänster i Helsingborg
Avser fälttjänster samt lager- och logistiktjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt kommunikationsinfrastruktur.
Anbud emaljpaneler/kassetter till tunnel i Helsingborg
Avser projektering, tillverkning av emaljpaneler, /-kassetter, inbränning av mönster, leverans och montage på plats för konstnärlig utsmyckning av Vasatorpstunneln i Helsingborg.
Anbud specialist tunnel i Helsingborg
Avser att utforma förslag på rutiner för fortsatta mätningar och ta fram en gemensam analysrutin för all mätdata mm.
Konsultuppdrag för plan av övervakning av biologisk mångfald, Helsingborg
Projektet, som delfinansieras av LONA‐medel, syftar till att ta fram en plan för hur den biologiska mångfalden på land och i sötvattensmiljöer inom kommunen kan övervakas med hjälp av lämpliga indikatorer. Marina miljöer ska inte omfattas av denna plan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: