Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

Anläggande av vägar, va-ledningar, belysning m.m. vid NSH i Helsiingobrg
Projektet avser anläggningsarbeten vid NSH -Nya sjukhusområdet i Helsingborg. Omfattar vägar, va-ledningar, belysning, dagvattenhantering, planteringar m.m. Projektet kommer att utföras i olika etapper.
Kondenseringsanläggning vid Kemira Kemi i Helsingborg
Projektet avser att kondensera naturgas till vätskeform. Objektets läge: vid Kemira Kemis industriområdet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Igångsättning tidigast under mars 2018. Avser nybyggnad av gång- och cykelbro i stål med sex stöd varav två städ o öppet vatten som förbinder exploateringsområdet Oceanpiren med Knutpunktens parkeringsdäck. Objektets läge: Södra hamnbassängen, Helsingborgs hamn. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektet totala yta uppgår till 51000 m2 med en gatulängd av ca 1400 m.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 ( för snabbusslinje)) från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Planteringsvägen vid Planteringen med mittförlagt busskörfält, två nya cirkulationsplatser, nya trädrader, nya trafiksignaler, belysning.
Anläggande av promenadstråk mm i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser promenadstråk mm i anslutning till H+.
Nybyggnad av kanal och broar i Helsingborg
Byggstart tidigast 2019. Detta uppdrag omfattar utredningar samt projektering för kanal med 2 stycken tillhörande broar över kanalen. I uppdraget ingår även räcken, belysning samt anslutning mot bro som byggs under hösten 2017. Uppskattad byggstart. Objektet är beläget i Helsingborg , ca 1 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning under 1:a kv 2018... Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Vasatorpsävgen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss snabbusslinje med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Projekt avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation och nytt mellanspänningsställverk samt utbyte av befintligt mellanspänningsställverk. Option avser tillbyggnad av bef teknikhus och finns på separat projekt 1471281.
Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser nybyggnad av 3 vindkraftverk.
Kylvattenintag för produktion av fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att anlägga en kylvattenledning för produktion av fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen I Helsingborg. Havsvatten ska hämtas via en havsförlagd intagsbrunn. Ledning därifrån ska anläggas under botten till fast land till en sedimenteringsbassäng. Vatten pumpas därifrån vidare via en pumpstation till en framtida central för fjärrkyla. Från centralen ska en utloppsledning förläggas bredvid utloppsledning i havet.
Nybyggnad av flytande bad i Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser ett havsbad inne i Oceanhamnen. Det kommer ha koppling till både Oceanpiren och Oslopiren. Badet är planerat att ha en hoppool med hopptoren, 25-metrs pool och en barnpool. Dusch- och omlädningsrum. Troligen blir det flytmoduler i betong med trätopp.
Nytt 145 kV kabelförband mellan fördelningsstation/produktionsanläggning i Helsingborg
Nytt 145 kV kabelförband mellan Öresundskrafts Distributions fördelningsstation Hållplatsen (HÅN) och Öresundskraft Produktions anläggning fjärrvärmecentral Israel (FCI).
Va-arbeten på Drottninggatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning, ca 450 meter och kombinerat VA-system till duplikat system, ca 350 meter huvudledning. Uppskattad byggstart.
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde.
Nybyggnad av tryckzonsindelning i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering/byggnation av ny tryckzonsindelning för områdena Långeberga/Östra Ramlösa (Etapp 1) inkl ny tryckstegringsstation och tryckreduceringsstation för dricksvatten samt tillhörande ledningsarbeten. Avser option på etapp 2 (Bårslöv/Vallåkra) samt etapp 3 (Allerum/Hjälmshult).
Ny hållplats vid lasarettet i Helsingborg,
Avser anläggande av ny hållplats vid Lasarettet i Helsingborg. Läge: Gatulängd: 140 meter. Objektets läge: centrala Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Anläggande av byggator m.m i Helsingborg
Projektet avser anläggande av byggator i nytt exploateringsområde mellan Planteringsvägen och Industrigatan och mellan Strandbadsvägen och Skogsgatan. I projektet ingår även va-arbeten och belysning. Gatulängd: ca 800 m. Objektets läge: södra Helsingborg söder om Ramlösa station.
Ombyggnad av park i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av parkområde, rosenträdgård samt anläggande av offentlig toalett. I projektet ingår även belysning. Yta ca: 6000 m
Ny sorteringsanläggning för restavfall i Helsingborg
Projektet avser ny byggnad för sortering av restavfall inkl. betonggolv. I projektet ingår el- och datainstallationer samt sprinklerinstallationer i byggnad samt utvändig betongplatta. Sidoentreprenader: markarbeten och ledningar i mark.
Va-sanering Wrangelsgatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning och kombinerat va-system till duplikat system, bla förarbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning mm. Wrangelsgatan, Helmfeltsgatan och Aschbergsgatan.
Va-sanering i Helsingborg
Avser bla anläggande av separata ledningar för dag- och spillvatten, samt saneringsarbeten för omläggning av befintlig vattenledning mm. Avser del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan.
Relining av huvudvattenledning i Helsingborg
Avser relining av befintlig vattenledning. Totalt omfattar entreprenaden ca 810 meter ny huvudledning V200 PE varav 120 meter V200 PE som ska anläggas genom rörspräckning. Objektets läge är beläget på Planteringsvägen i Helsingborg, mellan korsningarna Rusthållsgatan och Elektrogatan.
Ombyggnad av gård, ny maskinbyggnad m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning tidigast Q4 2018. Projektet avser ombyggnad av gård. Ombyggnaden omfattar renovering av damm samt anläggning av ny maskinbyggnad med utrustning för rening samt fontäner. I projektet ingå även nya grillplatser samt naturlekplats på gården. Uppskatta byggstart.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Projektet avser bl.a uppgradering av systemet. Arbetena sker löpande under 2018. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Upprustning av park i Helsingborg
Avser upprustning av Furutorpsplatsen, nytt utegym och lekplats.
Färdigställandearbeten i Rydebäck, etapp 4 Helsingborg
Avser färdigställande av byggator i Rydebäcks stationsområde med kantsten, gångbanor, infarter och toppbeläggning med asfalt på byggator.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Cykelinvesteringar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg vid Hjorthögsvägen. Gatulängd: 900 meter. Ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av torg i smågatsten men bänkar och cykelparkering damt belysning. Ca 1200 kvm.
VA-anläggning i Helsingborg, etapp 3
Etapp 3 avser infrastruktur med fortsatt utbyggnad av dammar och ledningssystem.
Ombyggnad av kraftmatning för pelletstransportsystem i Helsingborg
Avser elinstallation vid ombyggnad av kraftmatning för pelletstransportsystem på Västhamnverket.
Elentreprenad för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
El entreprenaden är en utförandeentreprenad och omfattar att leverera och ansluta el- och signalkablar med kylmaskin pumpar, frekvensomriktare, ställverk, instrument och styrskåp vid Västhamnsverket.
Upphandling av masshantering, maskin- och trasporteentreprenad
Projektet avser hantering av överskottsmassor från anläggningsprojekt, schaktning, transport, mottagning, utfyllnad och uppackning av massor samt arbetsledning och mätingenjör.
Rörentreprenad för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Rörentreprenaden är en utförandeentreprenad och omfattar att ansluta rörsystem med kylmaskin och övriga komponenter och armaturer i byggnaden samt mot befintliga rörsystem på Västhamnsverket.
Anbud MF Kontrollprogram för Rååns Vattenråd Helsingborg
Avser kontrollprogram för Rååns vattenråd. Undersökningarna omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtlager/kiselalger samt årsrapporter och presentation.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov anläggning av ljusanordning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov anläggning av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov anläggning av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov anordning av ljusanordning.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av nätstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov uppförande av bullerplank/bullervall.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov uppförande av ljusanordning Söder 2:97.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av radiomast i Helsingborg
Bygglov uppförande av radiomast/telemast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov uppförande av skylt och anläggning av parkering.
Rivning av plank i Helsingborg
Rivningslov rivning av plank och skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av jordvall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Marklov anläggning av parkering Arne 94,Arnold 61.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Marklov anläggning av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov ändring av marknivå.
Anbud emaljpaneler/kassetter till tunnel i Helsingborg
Avser projektering, tillverkning av emaljpaneler, /-kassetter, inbränning av mönster, leverans och montage på plats för konstnärlig utsmyckning av Vasatorpstunneln i Helsingborg.
Anbud specialist tunnel i Helsingborg
Avser att utforma förslag på rutiner för fortsatta mätningar och ta fram en gemensam analysrutin för all mätdata mm.
Konsultuppdrag för plan av övervakning av biologisk mångfald, Helsingborg
Projektet, som delfinansieras av LONA‐medel, syftar till att ta fram en plan för hur den biologiska mångfalden på land och i sötvattensmiljöer inom kommunen kan övervakas med hjälp av lämpliga indikatorer. Marina miljöer ska inte omfattas av denna plan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: