Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Projektet uppförande av 7 verk, 150-180 m höga.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektet totala yta uppgår till 51000 m2 med en gatulängd av ca 1400 m. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Målet är att Drottninggatan/Järnvägsgatan ska förvandlas från en tung trafikerad genomfartsled till en gata.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018.. Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Vasatorpsävgen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.
Exploateringsarbeten för ny stadsdel i södra Helsingborg
Avser fortsatta exploateringsarbeten för ny stadsdel.
Nytt exploateringsområde i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av byggvägar inklusive ledningar och kablar samt en ny vägbro.. Yta: 7420 m2. Ledningslängd ca 620 m, Gatulängd ca 540 m. Objektets läge: Oceanpiren i södra hamnen, sydväst om Knutpunkten. ca 1 km söder om Helsingborgs centrum.
Exploateringsarbeten för Skolplan Berga i Helsingborg
Avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-vägar, gc-bro och utbyggnad av VA-nät inom exploateringsområdet Skolplan Berga 1:1. Objektets läge: inom Maria park i norra delen av Helsingborg, ca 3 km från Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Planteringsvägen m fl. Objektet avser ombyggnader av gator och hållplatser för ny snabbusslinje, Helsingborgs Expressen.
Nytt 145 kV kabelförband mellan fördelningsstation/produktionsanläggning i Helsingborg
Nytt 145 kV kabelförband mellan Öresundskrafts Distributions fördelningsstation Hållplatsen (HÅN) och Öresundskraft Produktions anläggning fjärrvärmecentral Israel (FCI).
Sluttäckning av Rökille deponi i Helsingborg
NSR AB avser att färdigställa sluttäckning av Rökille deponi , etapp B Terrassering/avjämningsskikt ingår i separat entreprenad som är påbörjad. Sluttäckningen omfattar ca 80 000 m2. Entreprenaden består i huvudsak av sluttäckningskonstruktionen där följande delmoment ingår: • 0.3 m tätskikt av lera. • 0.2 m dränerande lager • 0.8 m skyddsskikt • 0.2 m växtskikt Dessutom ingår ny väg mellan Hjortshögsvägen och arbetsytan uppe på deponin samt diken och dräneringssystem.
Nybyggnad av g/c-väg samt ny gc-port i Helsingborg
Projektet avser ny gång- och cykelväg inkl. gc-port vid Fältarpsvägen. I projektet ingår även belysning och va-arbeten.
Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017
Igångsättning tidigast senhösten 2017. Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg vid Furutorpsgatan och Hjorthögsvägen.
Nytt exploateringsområde för mindre verksamheter i Ödåkra
Avser exloateringsarbeten för verksamhetsomåde som avser lokalgator, gång- och cykelvägar, VA-arbeten, belyusning, fördröjningsmagasin samt parkområde Objektets läge: Ödåkra, norra om Helsingborg. Ca 10 km från Helsingborgs centrum.
Nybyggnad av tryckzonsindelning i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering/byggnation av ny tryckzonsindelning för områdena Långeberga/Östra Ramlösa (Etapp 1) inkl ny tryckstegringsstation och tryckreduceringsstation för dricksvatten samt tillhörande ledningsarbeten. Avser option på etapp 2 (Bårslöv/Vallåkra) samt etapp 3 (Allerum/Hjälmshult).
Utbyte av krafttransformatorer, komplettering för luftledning mm i Ekeby
Avser komplettering med ändstolpar och stolpfundament för 55 kV luftledning samt utbyte av befintliga frånskiljare och brytare till 72,5 kV frånskiljande brytare. Renovering av transformatorfundament, ny leverans för utbyte av två (2) st krafttransformatorer, ny leverans för utbyte respektive komplettering av nollpunktsutrustning med avstämningsautomatik, kabelarbeten i mark.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Raud, Väla och Filborna i Helsingborg.
Sanering av va-ledningar i Helsingborg
Avser ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 750 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikat system (ca 500 m huvudledning dag och spill). Option på Karl X Gustavs gata som omfattar ombyggnad av befintlig vattenledning (ca 230 m huvudledning vatten) och kombinerat VA-system till duplikat system (ca 210 m huvudledning dag och spill) samt gata i delar av Karl X Gustavs Gata, Helmfeltsgatan, Wrangelsgatan och Randersgatan. Uppskattad kostnad.
Anläggande av g/c-väg m.m. vid skola i Helsingborg
Avser anläggande av gång- och cykelväg samt bullerplank vid skola i Rydebäck. Avser Ytterövägen samt Landskronavägen. Objektet är beläget söder om Helsingborgs centrum ca 20 km från Helsingborgs centrum.
Ny hållplats vid lasarettet i Helsingborg,
Avser anläggande av ny hållplats vid Lasarettet i Helsingborg
Cykelinvesteringar i Helsingborg 2017
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelvägar i Landskronavägen, Pilgatan, Sandövägen samt åtgärdande av 17 st korsningspunkter inom Helsingborg. Gatulängd ca 650 m. Objektet är beläget i norr, söder och väster om Helsingborgs centrum. Ca 20 km från Helsingborgs centrum.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Nybyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser anläggande av torg i nya stadsdelen Oceanhamnen.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Avser bulleråtgärder 2017.
Färdigställandearbeten för bostäder, Västra Tågaborg i Helsingborg
Avser färdigställandearbeten i bostadsområde för ca 50-tal bostäder. Avser bl.a nybyggnad av torgyta vid Tågatatan/Pålsjögatan. Tågagatan rätas upp och ges en rakare linjeföring, VA- och ledningsarbete i både Erik Dahlbergs gata , Tågagatan samt Pålsjögatan. Belysningsarbeten. Yta: ca 2500 m2, gatulängd: ca 150 m. Objektets läge: Tågaborg i norra Helsingborg, ca 2 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart
Kylvattenintag för produktion av fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att anlägga en kylvattenledning för produktion av fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen I Helsingborg. Havsvatten ska hämtas via en havsförlagd intagsbrunn. Ledning därifrån ska anläggas under botten till fast land till en sedimenteringsbassäng. Vatten pumpas därifrån vidare via en pumpstation till en framtida central för fjärrkyla. Från centralen ska en utloppsledning förläggas bredvid utloppsledning i havet.
Upprustning av lekplatser i Helsingborg
Objektet avser upprustning av 14 befintliga lekplatser i Helsingborg: Vikingsbergsleken, Rosengårdens parklek, Västergård Norra m fl.
Nya closeup-signaler i Ramlösa
Även slopning ställverk samt anpassning av 2 st vägskydd på Landskrona gbg ingår.
Anläggande av park och lekplats i Mörarp, Helsingborg
Projektet avser anläggande av park och lekplats.Yta: ca 15000 m2.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2017. Arbetena avser främst beläggningsarbeten/ytskikt.
Takomläggning på pelletslager i Helsingborg
Projektet avser byte av takplåt på den östra delen av pelletslagret.
Va-sanering i Helsingborg
Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 700 m spill- och dagvattenledningar, ca 300 m vattenledningar samt ca 2400 m2 gatuåterställning.
Konsult för fastighetsbesiktning, riskanalys och vibrationsmätning i Helsingborg
Beställaren har vid genomförande av VA-arbeten och dylikt behov av att dokumentera befintliga förhållanden i anslutande fastigheter före, under och efter arbetenas utförande. Konsulten ska under avtalstiden genomföra riskinventering/riskanalyser, vibrationsmätningar, syneförrättningar och därtill sammanhängande arbetsuppgifter med avseende på fastigheter före, under och efter schaktnings-, sprängningsarbeten och dylikt. Uppdrag kan även innebära att Konsulten ska fastställa gränsvärden för vibrationer vid rivning, schaktning, pålning, sprängning mm samt fastställa riktvärden för maximala bullernivåer för entreprenadarbeten. Vidare ska Konsulten bistå Beställaren med att göra ansvarsbedömningar då fråga uppkommer om skadeansvar för Beställaren eller hans entreprenör på grund av utförda arbeten. Konsulten ska under avtalstiden bistå Beställaren med tjänster inom ovan angivna och anslutande områden som t ex täthetsprovningar av skorstenar och eldstäder. Omfattningen av Uppdraget i detalj ska fastställas i samband med avrop. Uppskattad start.
Ombyggnad till g/c-väg i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser ombyggnad del av gata till gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av kaj i Helsingborg
Bygglov utbyggnad av befintlig kaj.
Nybyggnad av gångtunnel i Helsingborg
Bygglov anläggning av gång- och cykeltunnel.
Ombyggnad av gångstråk i Helsingborg
Marklov renovering av gångväg.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Rivningslov rivning av plank samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov anläggning av parkering och ljusanordning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov anläggning av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Bygglov anläggning, invallning av cisternområde.
Utvändigt underhåll av plank i Helsingborg
Bygglov fasadändring av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Gluggstorp 1:87,4:30,11:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Rönnarp 9:15,2:17.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov uppförande av ljusanordning.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av sockermagasin till paintballaktivitet.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Marklov anläggning av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Marklov anläggning av parkering.
Nybyggnad av bullerskydd vid Ängelholmsleden, Helsingborg
Avser nybyggnad av bullerskydd i form av gabionmur längs Ängelholmsleden, ca 500 m.
Upphandling av oljeisolerade transformatorer vid Öresundskraft i Helsingborg
Öresundskraft har för avsikt av upphandla oljeisolerade transformatorer i hermetiskt slutet utförande. Leveransen avser : 22/0.42 kV 11/0.42 kV 11-6.35/0.42 kV 22-11/0,42 kV
Ändring av parkeringsplatser vid bostadsområde i Helsingborg
Projektet avser breddning av befintliga parkeringsplatser i anslutning till Brf Helsingborgshus nr 12. Igångsättning under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: