Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Helsingborg

Nybyggnad av vattentorn och vattenreservoarer i Helsingborg
Avser nybyggnad av ett vattentorn och två lågvattenreservoarer. Vattentornet kommer att bli 40 m högt och bestå helt av ljus betong.
Kondenseringsanläggning vid Kemira Kemi i Helsingborg
Projektet avser att kondensera naturgas till vätskeform. Objektets läge: vid Kemira Kemis industriområdet. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gång- och cykelbro i Helsingborg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbro i stål med sex stöd varav två städ o öppet vatten som förbinder exploateringsområdet Oceanpiren med Knutpunktens parkeringsdäck. Objektets läge: Södra hamnbassängen, Helsingborgs hamn. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Helsingborg, etapp 2
Projektet avser fortsatt ombyggnad av Drottninggatan/Järnvägsgatan med separata bussfiler. Projektet totala yta uppgår till 51000 m2 med en gatulängd av ca 1400 m.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 ( för snabbusslinje)) från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Planteringsvägen vid Planteringen med mittförlagt busskörfält, två nya cirkulationsplatser, nya trädrader, nya trafiksignaler, belysning.
Anläggande av promenadstråk mm i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser promenadstråk mm i anslutning till H+.
Ombyggnad av hållplatser m.m för Superbusskoncept i Helsingborg
Igångsättning tidigast runt årsskiftet 2017/2018.. Helsingborgsexpressen är en utveckling av linje 1 från Dalhem via centrala Helsingborg till Råå. Denna sträcka avser Vasatorpsävgen. Projektet avser gatuombyggnader för superbuss med separata körfält och entreprenaden avser nya hållplatser längs sträckan.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Projekt avser utbyggnad av befintlig mottagningsstation och nytt mellanspänningsställverk samt utbyte av befintligt mellanspänningsställverk. Option avser tillbyggnad av bef teknikhus och finns på separat projekt 1471281.
Nybyggnad av vindkraftverk i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019. Avser nybyggnad av 3 vindkraftverk.
Kylvattenintag för produktion av fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Projektet avser att anlägga en kylvattenledning för produktion av fjärrkyla inom Öresundskrafts område i Västhamnen I Helsingborg. Havsvatten ska hämtas via en havsförlagd intagsbrunn. Ledning därifrån ska anläggas under botten till fast land till en sedimenteringsbassäng. Vatten pumpas därifrån vidare via en pumpstation till en framtida central för fjärrkyla. Från centralen ska en utloppsledning förläggas bredvid utloppsledning i havet.
Va-arbeten på Drottninggatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning, ca 450 meter och kombinerat VA-system till duplikat system, ca 350 meter huvudledning.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Helsingborg
Option avser tillbyggnad av bef teknikhus.
Nybyggnad av flytande bad i Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser ett havsbad inne i Oceanhamnen. Det kommer ha koppling till både Oceanpiren och Oslopiren. Badet är planerat att ha en hoppool med hopptoren, 25-metrs pool och en barnpool. Dusch- och omlädningsrum. Troligen blir det flytmoduler i betong med trätopp.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hyllstorp
Avser två vindkraftverk med en effekt på 2 MW/verk. Höjd ca 150 meter.
Nytt 145 kV kabelförband mellan fördelningsstation/produktionsanläggning i Helsingborg
Nytt 145 kV kabelförband mellan Öresundskrafts Distributions fördelningsstation Hållplatsen (HÅN) och Öresundskraft Produktions anläggning fjärrvärmecentral Israel (FCI).
Anläggande av torgyta i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018/2019.
Cykelinvesteringar i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2019. Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg vid Furutorpsgatan och Hjorthögsvägen.
Exploateringsarbeten för logistikområde i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Projektet avser anläggande av vägar och va-ledningar för nytt logistikområde.
Anläggande av byggator m.m i Helsingborg
Projektet avser anläggande av byggator i nytt exploateringsområde mellan Planteringsvägen och Industrigatan och mellan Strandbadsvägen och Skogsgatan. I projektet ingår även va-arbeten och belysning. Gatulängd: ca 800 m. Objektets läge: södra Helsingborg söder om Ramlösa station.
Anläggande av odlingslotter i Helsingborg
Projektet avser anläggande av odlingslotter i områdena Raud, Väla och Filborna i Helsingborg.
Ny sorteringsanläggning för restavfall i Helsingborg
Projektet avser ny byggnad för sortering av restavfall inkl. betonggolv. I projektet ingår el- och datainstallationer samt sprinklerinstallationer i byggnad samt utvändig betongplatta. Sidoentreprenader: markarbeten och ledningar i mark.
Ombyggnad av park i Helsingborg, etapp 3
Projektet avser ombyggnad av parkområde, rosenträdgård samt anläggande av offentlig toalett. I projektet ingår även belysning. Yta ca: 6000 m
Ny hållplats vid lasarettet i Helsingborg,
Avser anläggande av ny hållplats vid Lasarettet i Helsingborg. Läge: Gatulängd: 140 meter. Objektets läge: centrala Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Va-sanering i Helsingborg
Avser bla anläggande av separata ledningar för dag- och spillvatten, samt saneringsarbeten för omläggning av befintlig vattenledning mm. Avser del av Karl X Gustavs gata samt i del av Helmfeltsgatan.
Va-sanering Wrangelsgatan i Helsingborg
Avser ombyggnad av vattenledning och kombinerat va-system till duplikat system, bla förarbeten, saneringsarbeten, flyttning, demontering, rivning mm. Wrangelsgatan, Helmfeltsgatan och Aschbergsgatan.
Va-sanering i Helsingborg
Totalt omfattar entreprenaden omläggning av ca 700 m spill- och dagvattenledningar, ca 300 m vattenledningar samt ca 2400 m2 gatuåterställning.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2017.
Erotionsåtgärder av starnder i Helsingborg
Upptaget i kommuns investeringsbudget 2017. Uppskattad byggstart.
Åtgärder av trafiksignalanläggning i Helsingborg
Projektet avser bl.a uppgradering av systemet. Arbetena sker löpande under 2018. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Relining av huvudvattenledning i Helsingborg
Avser relining av befintlig vattenledning. Totalt omfattar entreprenaden ca 810 meter ny huvudledning V200 PE varav 120 meter V200 PE som ska anläggas genom rörspräckning. Objektets läge är beläget på Planteringsvägen i Helsingborg, mellan korsningarna Rusthållsgatan och Elektrogatan.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Avser trafiksäkerhetsåtgärder i centrala Helsingborg
Ombyggnad av gård, ny maskinbyggnad m.m. i Pålsjö, Helsingborg
Igångsättning tidigast slutet av 2017. Projektet avser ombyggnad av gård. Ombyggnaden omfattar renovering av damm samt anläggning av ny maskinbyggnad med utrustning för rening samt fontäner. I projektet ingå även nya grillplatser samt naturlekplats på gården. Uppskatta byggstart.
Upprustning av park i Helsingborg
Avser upprustning av Furutorpsplatsen, nytt utegym och lekplats.
Färdigställandearbeten i Rydebäck, etapp 4 Helsingborg
Avser färdigställande av byggator i Rydebäcks stationsområde med kantsten, gångbanor, infarter och toppbeläggning med asfalt på byggator.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser fortsatt ombyggnad av torg.
Ombyggnad av torg i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av torg i smågatsten men bänkar och cykelparkering damt belysning. Ca 1200 kvm.
Cykelinvesteringar i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av gata till g/c-väg vid Hjorthögsvägen. Gatulängd: 900 meter. Ca 7 km från Helsingborgs centrum. Uppskattad byggstart.
Nya closeup-signaler i Ramlösa
Även slopning ställverk samt anpassning av 2 st vägskydd på Landskrona gbg ingår.
Rörentreprenad för fjärrkyla vid värmeverk i Helsingborg
Rörentreprenaden är en utförandeentreprenad och omfattar att ansluta rörsystem med kylmaskin och övriga komponenter och armaturer i byggnaden samt mot befintliga rörsystem på Västhamnsverket.
Takomläggning på pelletslager i Helsingborg
Projektet avser byte av takplåt på den östra delen av pelletslagret.
Anbud MF Kontrollprogram för Rååns Vattenråd Helsingborg
Avser kontrollprogram för Rååns vattenråd. Undersökningarna omfattar provtagningar och analyser av vattenkemi med automatisk flödesstyrd provtagare, bottenfauna och påväxtlager/kiselalger samt årsrapporter och presentation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov anläggning av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov anläggning av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av plank i Helsingborg
Bygglov fasadändring av mur/plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av parkeringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Helsingborg
Bygglov uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av belysningsmast i Helsingborg
Bygglov uppförande av ljusanordning.
Nybyggnad av mur i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av mur/plank.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av radiomast i Helsingborg
Bygglov uppförande av radiomast/telemast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Bygglov uppförande av skylt och anläggning av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Helsingborg
Bygglov uppförande av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Helsingborg
Marklov anläggning av jordvall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Helsingborg
Marklov anläggning av parkering Arne 94,Arnold 61.
Nybyggnad av plank i Helsingborg
Rivningslov rivning av plank samt nybyggnad av plank.
Upphandling av oljeisolerade transformatorer vid Öresundskraft i Helsingborg
Öresundskraft har för avsikt av upphandla oljeisolerade transformatorer i hermetiskt slutet utförande. Leveransen avser : 22/0.42 kV 11/0.42 kV 11-6.35/0.42 kV 22-11/0,42 kV
Anbud specialist tunnel i Helsingborg
Avser att utforma förslag på rutiner för fortsatta mätningar och ta fram en gemensam analysrutin för all mätdata mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: