Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ängelholm

Nybyggnad av golfbana mm i Ängelholm
Den nya golfbanan kommer att ha totalt 27 hål, fördelad på en 18-hålsbana och en 9-hålsbana. Dessutom planeras ett träningsområde och klubbhus med restaurang samt företagshotell. Projektets genomförande är avhängigt finansiärer. Oviss byggstart.
Nybyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från klippanvägen till reningsverket i Ängelholm. I planen ligger projektet med byggstart 2023. Kan komma att tidigareläggs eftersom behovet är stort av nya bostäder och VA frågor måste lösas först innan bostadsbyggande kan komma igång.
Markarbeten för villatomter i Ängelholm etapp 2
Avser exploateringsarbete för 57 villatomter. Markarbeten för försäljning till styckebyggnation eller byggnation av bostäder ej fastställt.
Exploateringsarbete för nytt bostadsområde i Ängelholm
Exploateringsarbete för nybyggnad av 60 småhus.
Nybyggnad av spillvattenledning i Ängelholm S127
Ingår i större va-utbyggnad inom kommunen.
Ombyggnad av va-ledning och spillvattenledning i Ängelholm
Avser VA-utbyggnad från Strövelstorp till Klippanvägen.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Projektet avser byte av vatten-, dagvatten, spillvattenledningar samt nyanläggning av dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar). Gator återställs efter hand med ett bundet bärlager (AG), den slutgiltiga asfaltbeläggningen utförs cirka 2 år efter färdigställandet för att undvika sättningar av gatan.
Anläggande av spillvattenledning i Ängelholm
Avser utbyggnad av nätet och ny spillvattenpumpstation SPU31 för att möjliggöra ytterligare anslutning av fastigheter. Den nya ledningen är tänkt att läggas längs med kustlinjen.
Ny trafikplats vid E6 mellan Hjärnarp-Rebbelberga
Planer finns för ny trafikplats längs E6 mellan trafikplats Hjärnarp och trafikplats Rebbelberga.
Renovering av spillvattenledningar och renspumpteknik vid SPU11 - Haradal
Avser renovering av spillvattenledning och renspumpteknik vid SPU11
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1722, Förslöv-Vistorpsvägen
Ny gång- och cykelväg cirka 450 meter som dels passerar på bron och dels på norra sidan längs väg 1722.
Ombyggnad av va-ledningar och gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Belysning och konstnärlig utsmyckning i gångtunnel, Ängelholm
Nybrons gångtunnel ska förses med konstnärlig utsmyckning som ska vara belyst och tunneln ska förses med undertak och belysning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om bygglov för 20 nya parkeringsplatser utmed stormgatan.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för inhängnad av tomt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ängelholm
Ansökan om marklov för parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om marklov för återfyllnad av tidigare sanerad mark.
Ombyggnad av markanläggning i Ängelholm
Ansökan om tidsbegränsat marklov för nivellering och hårdgörning av yta.
Upphandling fälttjänster i Skåne och Blekinge
Avser fälttjänster samt lager- och logistiktjänster avseende mätpunkter för el, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten samt kommunikationsinfrastruktur.
Ombyggnad av väg i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av gata i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Ombyggnad av va-ledningar i Ängelholm
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.
Upprustning av badplats med badramp i Ängelholm
Avser badramp i närheten av bef brygga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: