Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad till dubbelspår mellan Loddby-Stavsjö
15 km mellan Loddby-Stavsjö. Markarbeten, broar, 8 km lång tunnel och fixerat spår.
Ny tunnel vid Ostlänken mellan Norrköping-Klinga
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 6 km.
Ny tvärförbindelse E4/E22 i Norrköping
Tre nya vägsträckor; Händelöleden ca 3 km inkl ny bro, Johannisborgsförbindelsen ca 3 km med ny bro över Motala Ström och Sandbyhovskroken. Fyra nya körfält på Söderleden, nya busskörfält och anpassning av trafikplats Ljura.
Ny godsbangård i Norrköping
Mark, konstbyggnad och BEST.
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Renovering av Göta kanal sträckan Mem-Sjötorp
Förstärkning och återställning av kanalbank, dragväg och strandskoning mellan Tegelbruket och Mem i Söderköpings kommun.
Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.
Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel med tillhörande teknikhus. Mark, el, signal och telearbeten.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Utbyggnad av VA i Norra Kungssten
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar till ca 84 stycken fastigheter i Norra kungssten, Graversfors. Spillvattensystemet byggs med självfall till samtliga fastigheter utom två, vilka ansluts med tryckavloppsledningar. Dagvattenledningar byggs ut till ca 64 stycken fastigheter, samt för avvattning av några ytor (dammar och dike). 1 styck pumpsump inklusive pumpar, enligt: 11.2-1 Teknisk beskrivning huvuddel 2, SPU 448 Kungssten Norra.
Spårbyte mm i Norrköping
Spårbyte Värmlandsgatan inklusive tillgänglighetsanpassning av hållplatser, förstärkning av plankorsning Riksvägen.
Utbyggnad av VA-nätet i Kvarsebo Säter
Entreprenaden avser komplett markarbete, rör- och anläggningsmontage för utbyggnad av VA-näten för vatten och avlopp fram till ett femtiotal fastigheter i området. Kvarsebo-Säter ligger norr om Bråviken ca 35 km öster om Norrköpings tätort.
Ombyggnad av park i Norrköping
Lekplats med klätterlek och gunga, en grillplats, ny balanslek och rutschkana, motorikbana och ny gångväg med parkbänkar genom hela parken. Parken kommer att få ett promenadstråk med belysning genom hela parken som binder ihop Enebymo med Pryssgården och Himmelstalund.
Nybyggnation av GC-väg i Svärtinge, Norrköping
ny gång- och cykelväg längs norra sidan av Finspångsvägen, från Tingsbrötsvägen och ca 4 km västerut till gränsen mot Finspångs kommun. I åtagandet ingår även gatubelysning samt dagvattenhantering längs sträckan.
Exploatering för nytt bostadsområde i Nyköping etapp 2B
Nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen och utveckling av badet i Himmelstalund.
VA utbyggnad i Vånga, Norrköpings kommun
Entreprenaden består av överföringsledningar för vatten och avlopp ca 1800 m från Vånga tätort till området Vånga Sund plus fördelningsnät i området till respektive fastighetsgräns. På överföringsledningen räknar vi med att ca 1400 m kan utföras med hjälp av styrd borrning. Entreprenaden avser komplett markarbete och rörmontage för utbyggnad av näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Alla avloppsanslutningar är i form av självfallsavlopp. Objektet innefattar även två avloppspumpstationer i området Vånga Sund.
Drift och underhåll av öppningsbara broar i Göta kanal
Entreprenaden avser utförande av drift och underhåll på 18 st öppningsbara broar (16 st vägbroar och 2 st järnvägsbroar) över Göta kanal. Kontraktstiden är 4 år med möjlighet till option på förlängning ytterligare 1 eller 2 år.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
4 större byggnader och några små skjul.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
17 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 321936
Anläggning av park/lekplats samt ombyggnation torg/lokalgator m.m. i Norrköping etapp 1
Avser anläggande av ny park, lekplats, byggnation av ett mindre torg samt renovering av befintlig gata. Området avser Tunnbindaregatan och Mjölnareparken.
Exploatering för villor i Fyrby, Norrköping
ca 80 st villatomter som man säljer till privatpersoner.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
9 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ny station 130/10kv i Norrköping
Ny station 130/10kv
Ombyggnad av elektriskledning i Norrköping
11 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Relining av S 1400-ledning i Inre Hamnen, Norrköping
Avser leverans av komplett infodring av S1400-ledning i inre hamnen i Norrköping. Arbetet avser bl a anpassning till befintlig anläggning samt leverans, montage, installation och driftsättning.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2017.
Rivning av branddammar i Norrköping
Uppdraget omfattar rivning av fem stycken branddammar i Norrköpings kommun. Av dessa är två stycken gjutna i betong, en är en överbyggd grop av träkonstruktion och två är grävda gropar i marken. De olika branddammarna är belägna i Skärlöta, Kårtorp, Tingstad, Strömsfors och Kuddby.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Ombyggnad av rondell i Norrköping
Norrköpings kommun avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid cirkulationsplatsen Packhusrondellen samt vid en passage över Norra promenaden österut från Rondellen.
Nybyggnad av damm i Norrköping
Anläggande av fördröjningsdamm för dagvatten.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Norrköping
Byggnation av parkeringsplatser, beläggning och belysningsarbeten på Ljuragatan.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Norrköping
Ändrad användning; från del av kontor till träningsytor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av utegym i Norrköping
0,3 mkr budgeterat under 2018-2020.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Anläggande av brygga; strandskyddsdispens.
Åtgärder i Pjältån, Norrköping
Projektera, anmäla vattenverksamhet och anläggande/åtgärdande av ett vandringshinder.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation.
Rivning av brygga i Norrköping
Rivning av ångbåtsbrygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av badramp, strandskyddsprövning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av djurpark i Norrköping
Uppförande av djuranläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Uppförande av kalkfilterbäddar; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av mur samt anläggande av parkeringsytor.
Nybyggnad av elverk i Norrköping
Uppförande av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av stödmur för invallning av cisterner.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Sankt Johannes 9:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Tingstad 7:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Össby 1:19,1:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation; strandskyddsdispens.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av ställverk i Norrköping
Nybyggnad av transformator- och ställverksbyggnad, rivning av befintlig.
Nybyggnation av bro i Norrköping
Bro i förlängningen av Östra Promenaden

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: