Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.
Renovering av Göta kanal mellan Mem-Sjötorp, etapp 3
Denna entreprenad avser sträcken Mem-Tegelbruket. Hela sträckan är 190,5 km. Renovering kommer ske i etapper med start på första etappen hösten 2015 och pågår i 5 år.
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel.
Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Marken är förorenad och ska saneras innan man bygger den nya stadsdelen, Inre Hamnen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping etapp 2A
Uppdraget omfattar nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Nybyggnad av park i Norrköping
Ur investeringsbudget 2016-2019.
Byggledare banteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare elteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Nybyggnad av torgyta mm i Norrköping
Projektet omfattar i huvudsak anläggande av ny torgyta, planteringar, el/belysning samt dagvatten.
Byte av reningsanläggning i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen i Himmelstalund.
Nybyggnad av lokalgata i Svärtinge, etapp 2
Projektet är delvis en förutsättning för den planerade utbyggnaden av Svärtinge Sportområde (projnr: 1039771)
Anläggning av ny torgyta, lekpark samt gc-väg på Ljurafältet, Norrköping
Projektet omfattar upprustning av park och torg mot Albrektsvägen, flytt och utbyggnad av befintlig gc-väg inom området, anläggning av lekplats mm samt anläggning av belysning inom området.
Anläggande av lokalgata samt VA-ledningar i Odensåker, Skärblacka
Objektet omfattar utbyggnad av ca 100 meter grusväg med tillhörande vändplan. Ny VA ska anläggas i den nya vägen med anslutningar till fyra nya planerade fastigheter.
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlare i Norrköping
Pendlarparkeringar i Vånga och Klockaretorpet.
Nybyggnad av konstgräsplan i Norrköping
Avser ny konstgräsplan på Navestad IP, markentreprenad exkl. konstgräs.
Utbyte till kontaktskena på Norsholmsbron
Utbyte till kontaktskena på rörlig bro.
Ny gång- och cykelväg längs väg 881 mellan Ljunga-Djurön
Även tillgänglighetsanpassning av busshållplatser ingår.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Temat för den nya lekmiljön kommer att vara vatten. Efter samråd med boende i området kommer den nya lekmiljön få en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell och möjlighet till fantasi- och rörelselek. I nära anslutning till den stora lekmiljön kommer det att finnas plats för en linbana och gungor, bland annat tangogunga och kompisgunga.
Trygghetsåtgärder i parker, Norrköping
Markarbeten i Ljuraparken såsom hinderbana, damm, utedusch, planteringar samt förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning. I parken Nejlikan ska förändring av befintlig belysning och utökning med ny belysning utföras.
Nybyggnad av gata i Klockaretorpet
Ny gata till ny förskola i Klockaretorpet. Vändplanen behöver byggas ut till förskolans tomt med anslutning till Gustaf Janzens gata. Markarbeten på torget i Klockaretorpets Centrum.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Nybyggnad av trottoar mm i Åby
Nybyggnad av trottoar, busshållsplatser och trafiksäkerhet.
Återställning av å i Kvarntorp, Norrköping
Öppna upp ån och kan inbegripa att ån dras om från Nyköpingsvägen upp till VH2 som också åtgärdas.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Uppförande av lekplats.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av elverk i Norrköping
Uppförande av reservelverk.
Nybyggnad av ställverk i Norrköping
Uppförande av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av 5 st transformatorstationer samt rivning av befintliga, Härden 1, Skarphagen 1:1 (2st), Lerkruset 2, Lagerlunda 1:3.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga samt markarbete; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av bryggor; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkering, tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Lyft och borttransport av gångbro i Norrköping
Uppdraget omfattar bortlyft samt borttransport till uppställningsplats av Femöresbron, en gångbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Anläggning av väg fram till arbetsområdet ingår också i uppdraget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: