Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Utbyggnad till dubbelspår mellan Loddby-centrala Norrköping
Ca 6 km, markarbeten, broar och BEST-arbeten.
Ny tunnel vid Ostlänken mellan Norrköping-Klinga
Tunnel mellan stationen i Norrköping och Klinga, ca 6 km.
Utveckling av hamn i Norrköping
Utbyggnad av kaj och hamnplan
Exploatering för bostäder,kontor,handel vid Östra saltängen i Norrköping, et 1
Projektet har blivit etappindelat. Totalt ca 20 hektar markyta.
Ny stadsdel vid Inre hamnen i Norrköping etapp 1
Projektet avser följand e områden: - Sanering - Grundkonstruktioner - Kajkonstruktioner - Kanelkonstruktioner - VA, El, Fv, Tele etc - Gatubyggnation - Belysning
Nya anslutningsspår på Kardonbanan Åby-Händelö, Norrköping
Anslutning med järnväg till södra stambanan.
Renovering av Göta kanal sträckan Mem-Sjötorp
Förstärkning och återställning av kanalbank, dragväg och strandskoning mellan Tegelbruket och Mem i Söderköpings kommun.
Nybyggnad av friidrottsanläggning på Himmelstalund, Norrköping
Nybyggnad av friidrottsanläggning, läktare, omklädningsrum samt starttorn. Arenan ska efter färdigställande motsvara moderna krav enligt Måttboken 2013 inklusive allmän del 2006 och med certifiering enligt klass 2 enligt IAAF 2008.
Nybyggande av vindkraftverk i Vikbolandet
Vikbolandsvind är ett vindkraftsprojekt utmed den stora, tomma elledning, som går från Marviken till Skenäs på Vikbolandet.
Ombyggnad till park på Berget, Norrköping
Avser Källvindsgatan och Kvarngatan. Kommunen kommer stå för gata, park samt gång- och cykelväg.
Växelåtgärder i Fiskeby
Trimningsåtgärder. Flytt av spårväxlar samt byte av en växel.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 1
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Utbyggnad av VA i Norra Kungssten
Utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar till ca 84 stycken fastigheter i Norra kungssten, Graversfors. Spillvattensystemet byggs med självfall till samtliga fastigheter utom två, vilka ansluts med tryckavloppsledningar. Dagvattenledningar byggs ut till ca 64 stycken fastigheter, samt för avvattning av några ytor (dammar och dike). 1 styck pumpsump inklusive pumpar, enligt: 11.2-1 Teknisk beskrivning huvuddel 2, SPU 448 Kungssten Norra.
Spårbyte mm i Norrköping
Spårbyte Värmlandsgatan inklusive tillgänglighetsanpassning av hållplatser, förstärkning av plankorsning Riksvägen.
Ombyggnad av park i Norrköping
Lekplats med klätterlek och gunga, en grillplats, ny balanslek och rutschkana, motorikbana och ny gångväg med parkbänkar genom hela parken. Parken kommer att få ett promenadstråk med belysning genom hela parken som binder ihop Enebymo med Pryssgården och Himmelstalund.
Utbyggnad av VA-nätet i Kvarsebo Säter
Entreprenaden avser komplett markarbete, rör- och anläggningsmontage för utbyggnad av VA-näten för vatten och avlopp fram till ett femtiotal fastigheter i området. Kvarsebo-Säter ligger norr om Bråviken ca 35 km öster om Norrköpings tätort.
Rivning av byggnader i Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
4 större byggnader och några små skjul.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping etapp 2
Avser nya jordstag, fasta och flytande bryggor inkl ramper och trappor. Arbetet innefattar även finsnickeri och smidesarbeten.
Drift och underhåll av elkraftsystem på öppningsbara broar i Göta kanal
Avser öppningsbara broar i Göta kanal mellan Vänern och Vättern. Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Byte av reningsanläggning i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen i Himmelstalund.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping etapp 2A
Uppdraget omfattar nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
17 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 321936
Ombyggnad av elektriskledning i Gustavsberg
16 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 315402
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
13 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 315401
Exploatering för villor i Fyrby, Norrköping
ca 80 st villatomter som man säljer till privatpersoner.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
9 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad av elektriskledning i Norrköping
11 km ledning. Befintlig luftledning ersätts med nergrävd kabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området.
Ombyggnad av elektrisk ledning i Norrköping
10 km ledning. Befintlig luftledning isoleras för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. Eons projektnummer: 319553
Relining av S 1400-ledning i Inre Hamnen, Norrköping
Avser leverans av komplett infodring av S1400-ledning i inre hamnen i Norrköping. Arbetet avser bl a anpassning till befintlig anläggning samt leverans, montage, installation och driftsättning.
Utveckling av bad i Himmelstalund, Norrköping
Planerat projekt ur investeringsbudget 2014-2017.
Anläggning av ny torgyta, lekpark samt gc-väg på Ljurafältet, Norrköping
Projektet omfattar upprustning av park och torg mot Albrektsvägen, flytt och utbyggnad av befintlig gc-väg inom området, anläggning av lekplats mm samt anläggning av belysning inom området.
Utbyte till kontaktskena på Norsholmsbron
Utbyte till kontaktskena på rörlig bro.
Nybyggnad av parkering samt rivning av byggnader i Norrköping etapp 2
Befintlig parkeringsyta vid infarten till safariparken vid Kolmårdens djurpark (fastighet Gruvstugan 1:9) om ca 300 p-platser färdigställdes under juni 2016. Denna entreprenad avser att bygga ut parkeringsytan med ytterligare ca 400 p-platser. I arbetet ingår dagvattensystem med oljeavskiljare, trädfällning, schakt, bergschakt och fyll, vissa elarbeten, beläggningsarbeten samt sanering av en mindre arsenikförorening. Infartsväg mellan parkeringen och safariinfarten är byggd men kräver justering samt beläggning.
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlare i Norrköping
Pendlarparkeringar i Vånga och Klockaretorpet.
Underhåll av trappa i Norrköping
Breddning av trappa med markvärme.
Ombyggnad av rondell i Norrköping
Norrköpings kommun avser att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid cirkulationsplatsen Packhusrondellen samt vid en passage över Norra promenaden österut från Rondellen.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Rivning av två befintliga lekmiljöer samt anläggande av en ny lekmiljö vid Kölgatan i Lindö. Temat för den nya lekmiljön kommer att vara vatten. Efter samråd med boende i området kommer den nya lekmiljön få en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell och möjlighet till fantasi- och rörelselek. I nära anslutning till den stora lekmiljön kommer det att finnas plats för en linbana och gungor, bland annat tangogunga och kompisgunga.
Anläggande av lokalgata samt VA-ledningar i Odensåker, Skärblacka
Objektet omfattar utbyggnad av ca 100 meter grusväg med tillhörande vändplan. Ny VA ska anläggas i den nya vägen med anslutningar till fyra nya planerade fastigheter.
Nybyggnad av trottoar mm i Åby
Nybyggnad av trottoar, busshållsplatser och trafiksäkerhet.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Norrköping
Byggnation av parkeringsplatser, beläggning och belysningsarbeten på Ljuragatan.
Nybyggnad av värmeverk i Norrköping
Uppförande av bergvärmecentral.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Norrköping
Ändrad användning; från del av kontor till träningsytor.
Återställning av å i Kvarntorp, Norrköping
Öppna upp ån och kan inbegripa att ån dras om från Nyköpingsvägen upp till VH2 som också åtgärdas.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av parkeringsyta.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av bryggor; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Norrköping
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av djurpark i Norrköping
Uppförande av djuranläggning.
Nybyggnad av damm i Norrköping
Uppförande av fördröjningsdamm för dagvatten; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av mur samt anläggande av parkeringsytor.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Norrköping
Uppförande av reservelverk.
Nybyggnad av elverk i Norrköping
Uppförande av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av markanläggning i Norrköping
Uppförande av spolplatta.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation; strandskyddsdispens.
Nybyggnad av utegym i Norrköping
0,3 mkr budgeterat under 2018-2020.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Anläggande av brygga; strandskyddsdispens.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av grusparkering; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats, uppförande av stödmurar samt markarbete.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Norrköping
Markarbete; strandskyddsprövning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: