Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Norrköping

Exploatering för bostäder,kontor,handel vid Östra saltängen i Norrköping, et 1
Projektet har blivit etappindelat. Totalt ca 20 hektar markyta.
Nybyggnad av vindkraftverk i Bråviken, Norrköping
Inom projektområdet planeras för 10-12 st vindkraftverk. ReWind Offshore tillsammans med Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping och HSB Östra kommer bilda ett byggherrebolag för projektet. Planerat att bygga en så kallad "on-the-rocks" anläggning. Vindkraftverken byggs på öar,kobbar och skär, och installeras direkt från fartyg.
Renovering av kajsponten mm vid Östra Saltängen i Norrköping
Renovering av kajsponten, kanaler och kajer.
Nybyggande av vindkraftverk i Vikbolandet
Vikbolandsvind är ett vindkraftsprojekt utmed den stora, tomma elledning, som går från Marviken till Skenäs på Vikbolandet.
Utveckling och ombyggnad av Kalvhagen och Södra Kajen i Norrköping
Den allmänna platsmarken i Kalvhagen och på Södra kajen mellan Hamnbron och Saltängsbron ska utvecklas. Objektet handlar om att utveckla parkmark, kajpromenad, bryggor, lekmiljö, uteserveringar med mera. Det handlar också om att ändra trafiken på Fleminggatan och Hamngatan för att främja gående, cyklister och parkbesökare längs vattnet.
Sanering av mark vid Inre Hamnen, Östra Saltängen i Norrköping
Marken är förorenad och ska saneras innan man bygger den nya stadsdelen, Inre Hamnen.
Exploatering för nytt bostadsområde i Norrköping etapp 2A
Uppdraget omfattar nybyggnation av vägar, GC-vägar, dagvatten, VA, gatubelysning, kanalisation för el och fiber samt markarbeten för fjärrvärme för nytt bostadsområde om ca 300 bostäder i Sandtorp 2 etapp 2.
Om/tillbyggnad av industrihus i Norrköping
Ändring och tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring samt uppförande av skyltar.
Nybyggnad av park i Norrköping
Ur investeringsbudget 2016-2019.
Nybyggnad av torgyta mm i Norrköping
Projektet omfattar i huvudsak anläggande av ny torgyta, planteringar, el/belysning samt dagvatten.
Byggledare banteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byggledare elteknik vid projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Byte av reningsanläggning i Himmelstalund, Norrköping
Byte av reningsanläggning på utomhusbassängen i Himmelstalund.
Nyb av gc-väg och trafiksäkerhetsåtgärder i Ingelstad, Norrköping
Upphandling avser en utförandeentreprenad för projektet ?GC-väg längs Stockholmsvägen mm? vid Ingelsta köpcentrum i Norrköping och avser att teckna kontrakt med en vinnande entreprenör. Projektet omfattar att på östra sidan av Stockholmsvägen anlägga en GC-väg med tillhörande gatubelysning och dagvattenhantering mellan Kromgatan och Järngatan, bygga en gc-passage över Kromgatan samt plantera träd längs delar av GC-vägens sträckning. Som option kan beställning av trädplantering längs västra sidan av Stockholmsvägen göras.
Utvändiga markarbeten vid valv i Norrköping
Denna upphandling avser markarbeten vid valv för kvarteret Ringdansen 5 – 7, 1, 3. Tidsplan är preliminärt planerad till 2017 – 2022. Totalprojektet genomförs för att förhindra uppkommet läckage.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Norrköping
Avser utbyggnad i Norrköping, område 1. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Ombyggnad av väg 903 vid Kolmården
Framkomlighetsåtgärder, två nya busshållplatser, vänstersvängfält, vändslinga för bussar.
Byggledare mätteknik och mängdreglering vid projekt Ostlänken
Avtalstid tom 2019-04-03, ev förlängning 1+1 år.
Nybyggnad av parkering samt rivning av byggnader i Norrköping etapp 2
Befintlig parkeringsyta vid infarten till safariparken vid Kolmårdens djurpark (fastighet Gruvstugan 1:9) om ca 300 p-platser färdigställdes under juni 2016. Denna entreprenad avser att bygga ut parkeringsytan med ytterligare ca 400 p-platser. I arbetet ingår dagvattensystem med oljeavskiljare, trädfällning, schakt, bergschakt och fyll, vissa elarbeten, beläggningsarbeten samt sanering av en mindre arsenikförorening. Infartsväg mellan parkeringen och safariinfarten är byggd men kräver justering samt beläggning.
Nybyggnad av konstgräsplan i Norrköping
Avser ny konstgräsplan på Navestad IP, markentreprenad exkl. konstgräs.
Anläggande av lokalgata samt VA-ledningar i Odensåker, Skärblacka
Objektet omfattar utbyggnad av ca 100 meter grusväg med tillhörande vändplan. Ny VA ska anläggas i den nya vägen med anslutningar till fyra nya planerade fastigheter.
Nybyggnad av parkeringsplatser för pendlare i Norrköping
Pendlarparkeringar i Vånga och Klockaretorpet.
Utbyggnad av VA på Vi udden, Norrköping
Utbyggnad av VA-näten för vatten och avlopp fram till ett fyrtiotal fastigheter i området. Överföringsledningarna för vatten och avlopp till det tätbebyggda området är ca 2 km.
Utbyte till kontaktskena på Norsholmsbron
Utbyte till kontaktskena på rörlig bro.
Nybyggnad av gc-bro i Norrköping
Uppförande av gångbro.
Nybyggnad av lekplats i Norrköping
Temat för den nya lekmiljön kommer att vara vatten. Efter samråd med boende i området kommer den nya lekmiljön få en stor plats för sandlek, en stor klätterbåt med klätternät och rutschkana, karusell och möjlighet till fantasi- och rörelselek. I nära anslutning till den stora lekmiljön kommer det att finnas plats för en linbana och gungor, bland annat tangogunga och kompisgunga.
Nybyggnad av gata i Klockaretorpet
Ny gata till ny förskola i Klockaretorpet. Vändplanen behöver byggas ut till förskolans tomt med anslutning till Gustaf Janzens gata. Markarbeten på torget i Klockaretorpets Centrum.
Utredningsledare vid projekt Ostlänken
Avtalstid beräknas till 2017-04-01 - 2018-04-30 med option på förlängning 1 år.
Utveckling av utemiljö vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Nybyggnad av trottoar mm i Åby
Nybyggnad av trottoar, busshållsplatser och trafiksäkerhet.
Möjliggöra för verksamheter på Händelö i Norrköping
Möjliggöra för verksamheter i området.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av va-ledning i Norrköping
Anslutning till allmän va-anläggning.
Rivning av transformatorstation i Norrköping
Rivning av transformatorstation och ställverk.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Utökning av befintlig parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av 5 st transformatorstationer samt rivning av befintliga, Härden 1, Skarphagen 1:1 (2st), Lerkruset 2, Lagerlunda 1:3.
Nybyggnad av belysningsmast i Norrköping
Uppförande av belysningsmaster.
Nybyggnad av brygga i Norrköping
Uppförande av brygga samt markarbete; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av kopplingsstation.
Nybyggnad av mast i Norrköping
Uppförande av mast samt teknikbod.
Nybyggnad av mur i Norrköping
Uppförande av mur.
Nybyggnad av nätstation i Norrköping
Uppförande av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkering; strandskyddsprövning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Norrköping
Uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Norrköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av prefabriserad transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Norrköping
Uppförande av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Himmelstadlund 1:1,Marmorbrottet 1:12,Skottsätter 1:17.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation samt rivning av en befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation samt rivning.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation Östra Eneby 8:1,6:49,6:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Norrköping
Uppförande av transformatorstation.
Lyft och borttransport av gångbro i Norrköping
Uppdraget omfattar bortlyft samt borttransport till uppställningsplats av Femöresbron, en gångbro över Motala Ström i Norrköpings kommun. Anläggning av väg fram till arbetsområdet ingår också i uppdraget.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: