Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

Byte av bro över järnvägen vid Linghem
Planer finns på en 23 meter lång och 7 meter bred prefabricerad bro byggd i polymer som armeras med glasfiber och kolfiber.
Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser, breddning av väg 796, vägräcken, belysning.
Ombyggnad av bro mm i Linköpings kommun
Objektet består i huvudsak av att riva och bygga om befintlig busshållplats (timglaslösning), breddning av befintlig betongbro (över Haningeleden), ombyggnad av bef gata (kunskapslänken), ombyggnad av gång- och cykelbana och gc-väg samt ledningar el, belysning, opto och tele.
Drift och underhåll av VVIS-stationer
VVIS-stationer i E, F, G, H, K och M län. Kontraktstid tom 2019-08-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Ombyggnad och renovering av kaj m.m. i Tornby
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning och bakomvarande yta från Tullbron till Nykvarnsparken, befintlig infart och väg in till Nykvarnsparken, åtgärder på södra Stånggatan samt ledningar va/dagvatten, el, belysning, opto, tele.
Nybyggnad av GC-väg Rystad-Gärstad, Linköping
Ca 110 m ny GC-väg, ca 80 m ny G-väg, ny GC-passage över Ekängsvägen och åtgärder vid befintlig strandremsa (omläggning/komplettering av stenmur, ny trapp inkl räcke mm).
Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.
Nybyggnad av GC-väg Gränsliden i Tallboda, Linköping
Objektet består av utbyggnad av ca 450 meter gång och cykelbana, ca 300 meter breddning av befintlig gångbana, samt justering av befintlig belysning.
Biträdande projektledare till projekt Ostlänken
Uppdraget avser konsultuppdrag som kvalificerat utredningsstöd kring Ostlänkens dragning.
Upprustning av park i Linköping
Upprustningen innebär att den södra delen av parken byggs om medan övriga delar endast justeras och växtmaterial byts. Befintlig belysning ersätts och stolplägen ändras.
Ombyggnad av utemiljöer i Skäggetorp, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön med nya cykelgarage, kompositplank och staket, renovering av innergårdar och 5 mötesplatser.
Exploatering för nytt bostadsområde Norra Sturefors
Objektet består av att färdigställa Våreldsvägens och Fågelbärsvägens utformning efter att fastigheterna byggts, utföra trafikanordningar och hastighetsreglerande åtgärder på och längs Blåeldsvägen, förstärkt belysning ställvis, samt arbeten med tillfarten till Scoutgården.
Ombyggnad av busshållplatser vid Flygvapenmuseet i Linköping
Objektet består av ombyggnad av två st fickhållplatser.
Ny skorsten till panna 3, Kraftvärmeverket i Linköping
Avser ny skorsten till träbränslepanna 3 vid kraftvärmeverket KV10 i Linköping.
Ombyggnad av utemiljöer i Gällstad, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage, ny lekplats mm.
Nybyggnad av fiskvägar i Svartån och Motala ström, Linköping
Projektet är lagt på is. Vi har uppskattat byggstarten och kostnaden.
Strandskoning av Göta kanal vid Linköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Skarpåsen i Linköping.
Ombyggnad av utemiljön vid bostadsområde i Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön vid Piojärgatan 28-44.
Upprustning av vattenlek i park i Gottfridsberg, Linköping
Objektet består av upprustning och utbyta av viss utrustning för vattenlek. Vattenleken är en del i en större lekmiljö.
Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 19 sträckor huvudspillvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-450 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 1050 meter.
Projektledare systemhandling till projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1 år.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Produktionssamordnare järnväg till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Förundersökning av jord,-berg-och grundvattenförhållanden för värmelager i Linköping
Undersöka berggrundens förutsättningar att inhysa ett borrhålsvärmelager.
Nya parkeringsplatser vid resecentrum, Linköping
Cykelparkering i anslutning till resecentrum mm
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktning och spontning.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Anmälan för installation av ny biobränslepanna med tillhörande pelletssilo.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats Oljepalmen 1,Olivlunden 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser Aprikosen 7,8,10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation och kabelskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Ombyggnad av rondell i Linköping
Objektet består av friläggning och borttagande av vägtrumma i rondellens mitt för att förbättra för utterpassage i bäcken.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 3, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av tre korsningspunkter i Tallboda och Skäggetorp.
Ombyggnation av trappa mm vid gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av trappa med handledare, planteringsytor och anslutande yta mot Hejdegatan samt uppsättande och inkoppling av stolpbelysning och pollare. Beläget i slutet av Nattstuvugatan ner mot Stångån i Hejdegården Linköping.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: