Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

Nybyggnad av järnvägsspår/kopplingspunkt vid Tallboda
Tallboda planeras bli en kopplingspunkt där Ostlänken ansluts till Södra Stambanan. Sträckan är ca 2 km. Anläggning och BEST.
Exploatering för bostadsområde i Vikingstad, etapp 1
Objektet består av utbyggnad av lokalgator, park, lekplats, VA fjärrvärme, elsystem, trumma under Bankebergsvägen samt dikesrensning och ny dagvattendamm.
Utbyggnad av kammare med kulvertsystem i Linköping, etapp 3
Avser schaktarbeten för och montering av beställaren tillhandahållna kulvert- och kammardelar av plast respektive betong. Omfattar även uppförande av platsbyggda källare för Felleshus.
Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser, breddning av väg 796, vägräcken, belysning.
Drift och underhåll av VVIS-stationer
VVIS-stationer i E, F, G, H, K och M län. Kontraktstid tom 2019-08-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Ramavtal avseende entreprenader för eldistrubution, Tekniska verken
Avtalet ska gälla från 2018-03-01 till och med 2021-02-28. Därefter har beställaren möjlighet att förlänga avtalet ytterligare ett (1) + ett (1) år eller två (2) år direkt vid avtalets upphörande.
Ombyggnad och renovering av kaj m.m. i Tornby
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning och bakomvarande yta från Tullbron till Nykvarnsparken, befintlig infart och väg in till Nykvarnsparken, åtgärder på södra Stånggatan samt ledningar va/dagvatten, el, belysning, opto, tele.
Nybyggnad av GC-väg Rystad-Gärstad, Linköping
Ca 110 m ny GC-väg, ca 80 m ny G-väg, ny GC-passage över Ekängsvägen och åtgärder vid befintlig strandremsa (omläggning/komplettering av stenmur, ny trapp inkl räcke mm).
Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.
Nybyggnad av GC-väg Gränsliden i Tallboda, Linköping
Objektet består av utbyggnad av ca 450 meter gång och cykelbana, ca 300 meter breddning av befintlig gångbana, samt justering av befintlig belysning.
Anläggande av fiskomlöp och fiskränna vid Stångån, Linköping
Projektet avser anläggande av ett fiskomlöp i Nykvarn och en fiskränna i Tannefors i natur-, och kulturhistorisk miljö (parkmiljö) längs Stångån i Linköping.
Ny gc-port och gc-väg längs Brokindsleden, Linköping
Avser nybyggnation av GC-port under Vårdsbergsvägen och GC-väg längs Brokindsleden.
Ombyggnad av utemiljöer i Skäggetorp, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön med nya cykelgarage, kompositplank och staket, renovering av innergårdar och 5 mötesplatser.
Ombyggnad och renovering av kajanläggning mm i Tannerfors, Linköping
Avser ombyggnad och renovering av befintlig kajanläggning, befintlig terrängtrapp, befintlig brygga och lusthus samt el, belysning i Tannerfors.
Konvertering av kolpanna vid Kraftvärmeverk i Linköping, etapp 4
Avser ombyggnation för nytt bränsle och driftsättning av Panna 1 på Kraftvärmeverket i Linköping. Konvertering från kolpanna till eldning av returträ/skogsflis.
Upprustning av park i Linköping
Upprustningen innebär att den södra delen av parken byggs om medan övriga delar endast justeras och växtmaterial byts. Befintlig belysning ersätts och stolplägen ändras.
Exploatering för nytt bostadsområde Norra Sturefors
Objektet består av att färdigställa Våreldsvägens och Fågelbärsvägens utformning efter att fastigheterna byggts, utföra trafikanordningar och hastighetsreglerande åtgärder på och längs Blåeldsvägen, förstärkt belysning ställvis, samt arbeten med tillfarten till Scoutgården.
Sanering av fd verkstadstomt i Vikingstad, Linköping
Objektet består av en f.d. verkstadstomt. Område som ska saneras är ca 2 000 m2. Objektet är måttligt förorenat av den tidigare verksamhet som bedrivits, åkeri och verkstad.
Nybyggnad av lokalgator i Garnisonsområdet, Linköping
Objektet består av nybyggnad av två st lokalgator öster om Bataljonsgatan. Arbetena i denna etapp avser till första lagret asfalt. Det innefattar även nya VA, fjärrvärmeledningar samt elsystem i de nya lokalgatorna.
Ombyggnad av busshållplatser vid Flygvapenmuseet i Linköping
Objektet består av ombyggnad av två st fickhållplatser.
Ombyggnad av busshållplatser längs Tallbergavägen i Linköping
Objektet består av tillgänglighetsanpassning av befintliga busshållplatser längs Tallbergavägen. På Nyckelgatan ska anläggas en ny hållplats i vardera körriktningen.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Ombyggnad av utemiljöer i Gällstad, Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön, upprustning av staket, plank och cykelgarage, ny lekplats mm.
Ny skorsten till panna 3, Kraftvärmeverket i Linköping
Avser ny skorsten till träbränslepanna 3 vid kraftvärmeverket KV10 i Linköping.
Ombyggnad av utemiljön vid bostadsområde i Linköping
Avser ombyggnad av utemiljön vid Piojärgatan 28-44.
Strandskoning av Göta kanal vid Linköping
Renovering samt återställning av Götan Kanals strandskoning utmed sträckan Skarpåsen i Linköping.
Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping, etapp 2
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 19 sträckor huvudspillvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-450 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 1050 meter.
Projektledare systemhandling till projekt Ostlänken
Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1 år.
Byggledare el, kraft och vägbelysning i Östergötlands län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med en option om 2 år samt därefter ytterligare en option om 1 år.
Produktionssamordnare anläggning till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Förundersökning av jord,-berg-och grundvattenförhållanden för värmelager i Linköping
Undersöka berggrundens förutsättningar att inhysa ett borrhålsvärmelager.
Nya parkeringsplatser vid resecentrum, Linköping
Cykelparkering i anslutning till resecentrum mm
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktning och spontning.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för utfyllnad av marknivå samt montering av l-stöd.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkering (11 platser).
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats Oljepalmen 1,Olivlunden 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation och kabelskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Upphandling av konsult gällande bygglogistik för område Folkungavallen i Linköping
Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 3, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av tre korsningspunkter i Tallboda och Skäggetorp.
Ombyggnad av rondell i Linköping
Objektet består av friläggning och borttagande av vägtrumma i rondellens mitt för att förbättra för utterpassage i bäcken.
Upphandling av plankonsult i Linköpings kommun
Avser upphandling av plankonsult för projektledning av detaljplaner och framtagande av detaljplanehandlingar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: