Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Linköping

Nybyggnad av lekpark inom friluftsmuseet Gamla Linköping
Huvudel 1, lekplats - utförandeentreprenad. Huvudel 2, djurhus - totalentreprenad. Djurhuset är till för höns och kaniner.
Uppförande av kylcentral i Tornby, Linköping
Avser uppförande av ny kylproduktion i befintliga lokaler inom fastigheten Glasblåsaren 6, HVC3, Linköpings kommun. Entreprenaden skall omfatta leverans, montage och driftsättning av en absorptionskylmaskin med en kyleffekt på cirka 4 MW respektive en maskin med en kyleffekt på cirka 6 MW med tillhörande kyltorn, rör, och internpumpar, el och system för styr och övervakning. Installationen skall även innefatta frikyla från kyltorn.
Ny gång- och cykelväg längs väg 796 mellan Tallboda-Linghem
Ca 3 km lång gc-väg längs befintlig väg, flytt av två busshållplatser, breddning av väg 796, vägräcken, belysning.
Ombyggnad av bro mm i Linköpings kommun
Objektet består i huvudsak av att riva och bygga om befintlig busshållplats (timglaslösning), breddning av befintlig betongbro (över Haningeleden), ombyggnad av bef gata (kunskapslänken), ombyggnad av gång- och cykelbana och gc-väg samt ledningar el, belysning, opto och tele.
Drift och underhåll av VVIS-stationer
VVIS-stationer i E, F, G, H, K och M län. Kontraktstid tom 2019-08-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Utveckling av aktivitetspark
Utbyggnad av parken som innefattar markarbeten, lekutrustning, utescen, belysning och vattendragning.
Underhållsreparationer av broar i Linköpings kommun
Underhållsreparationer på 2 broar, bro 580-16-1 och 580-28-1 på Brokindleden.
Upprustning av park i Linköping
Upprustningen innebär att den södra delen av parken byggs om medan övriga delar endast justeras och växtmaterial byts. Befintlig belysning ersätts och stolplägen ändras.
Markarbeten vid skola i Linköping, etapp 5
Nybyggnad av entré, trapphus mm. Kallas för Navet.
Infodring av spill- och dagvattenledningar, Linköping
Objekten avser infodring med flexibelt foder av ca 43 sträckor huvudspill- och huvuddagvattenledningar med varierande storlekar mellan dimension 225-500 mm. Sammanlagd sträcka att infodra uppgår till ca 2625 meter.
Ombyggnad av utemiljö i Valla
I projektet inryms bland annat markanläggningsarbeten för parkeringsplatser, gångbanor och umgängesytor, tillskapande av nya cykelparkeringar, cykeltak och komplettering av belysning i området. Projektet innefattar även att komplettera befintlig sopsugsanläggning med ytterligare nedkast.
Exploatering för nytt bostadsområde Norra Sturefors
Objektet består av att färdigställa Våreldsvägens och Fågelbärsvägens utformning efter att fastigheterna byggts, utföra trafikanordningar och hastighetsreglerande åtgärder på och längs Blåeldsvägen, förstärkt belysning ställvis, samt arbeten med tillfarten till Scoutgården.
Ombyggnad av korsning i Linköping
Objektet består av ombyggnad av korsningen Linnégatan-Snickaregatan till upphöjd korsning med anslutande ramper och ytskikt av betongmarksten.
Ombyggnad för nya cykelfält mm i Linköping
Avser anläggande av röda cykelfält, beläggning av trottoarer med betongmarksten, ledstråkens utformning förnyas, körbanan får en ny toppbeläggning och vägmarkeringarna ses över. I objektet ingår också utbyggnad av dagvattenledning med tillhörande dagvattenserviser samt omläggning av befintlig vattenledning mellan Gustav Adolfsgatan och Hertig Karlsgatan. Längs sträckan utförs även kanalisationsarbeten för opto och belysning samt anläggande av en komplett belysningsanläggning.
Ny skorsten till panna 3, Kraftvärmeverket i Linköping
Avser ny skorsten till träbränslepanna 3 vid kraftvärmeverket KV10 i Linköping.
Nybyggnad av hårdgjorda ytor vid Gärstad avfallsanläggning i Linköping
Avser nybyggnad av hårdgjorda ytor inom Gärstad avfallsanläggning. Total bruttoarea ca 10 000 kvm till 15 000 kvm.
Nybyggnad av biogasanläggning i Linköping
Bygglov för biogastankstation.
Nybyggnad av gc-väg i Linghem
Objektet består av 350 m GC-väg med slitlager av asfalt, beläget utmed Gällstadsvägen i Linghem.
Nybyggnad av lekplats i Vallastaden, Linköping
Objektet består av nybyggnation av lekplats med temat Vikingatid och är beläget i Vallastaden, i södra änden av Samuel Älfs gata.
Nybyggnad av lekplats i Harvestad
Vid korsningen Nybrovägen/Klockstapelgatan. Den nya lekplatsen planeras att få temat fornlek, med plats för gungor, karusell, forntida labyrinter, en skeppssättning, sand- och vattenlek.
Ny gc-väg i Östra Valla, Linköping
T1, genom Vallskogen, mellan Kunskapslänken och Trumslagaregatan.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 1, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i tätorten Malmslätt.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 2, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av fem korsningspunkter i Vidingsjö, Ekholmen och Ullstämma.
Produktionssamordnare järnväg till projekt Ostlänken
Placering på projektkontoret i Solna eller Linköping. Ev förlängning av kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Polygonen 1
Bygglov för nybyggnad av torn 3 och 4.
Nybyggnad av gc-väg i Västra Valla, Linköping
Objektet består av 270 m belyst GC-väg från Schiörlins gata som ansluts till befintlig gång- och cykelväg söder om dammarna vid Lill-Valla lekplats.
Ombyggnad av infart och Vakt 2 Linköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation av infart och Vakt 2 på Malmen i Linköping. Infarten breddas med en till infartsfil och hela den nya vakten flyttas upp och ny värmekur och grindar installeras. Vissa arbeten utanför det direkta arbetsområdet förekommer. I entreprenaden ingår att lösa några provisoriska åtgärder för att ta in trafik från annat håll medans vakt 2 är stängd (måste utföras innan entreprenaden påbörjas).
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktningsarbeten Nässelfröet 2,Nässelblomman 2.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för grundläggningsarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Linköping
Marklov för schaktning och spontning.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser Aprikosen 7,8,10.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Linköping
Bygglov för plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation s236.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation s284.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Linköping
Bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av värmestuga i Linköping
Bygglov för värmekur.
Ombyggnad av plank i Linköping
Bygglov för ändring av plank.
Tillbyggnad av värmeverk i Linköping
Anmälan för installation av ny biobränslepanna med tillhörande pelletssilo.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för 8 st nya parkeringplatser samt uppsättning av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av golfbana i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av driving range.
Utbyggnad av kollektivtrafiksignaler i område 3, Linköping
Objektet består av utbyggnad av kollektivtrafiksignaler för prioritering av buss i korsningar. Detta paket består av tre korsningspunkter i Tallboda och Skäggetorp.
Nybyggnad av busshållplats i Vallastaden, Linköping
Objektet består av byggnation av busshållplats med väderskydd. Befintliga gång- och cykelvägar anpassas och ansluts till hållplatsen samt hållplatsen förses med cykelställ.
Ombyggnation av trappa mm vid gata i Linköping
Objektet består av ombyggnad av trappa med handledare, planteringsytor och anslutande yta mot Hejdegatan samt uppsättande och inkoppling av stolpbelysning och pollare. Beläget i slutet av Nattstuvugatan ner mot Stångån i Hejdegården Linköping.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: