Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro

Nybyggnad av markanläggning inför nytt centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser markarbeten inför nybyggnaden av Lidl's nya centrallager. Total markyta ca 180000 kvm.
Nybyggnad av vattentorn i Örebro
Avser nybyggnad av vattentorn. Tornet blir 25 meter högt.
Utbyte av ställverk i fördelningsstationer i Hovsta, Södertälje Hamn och Älberg
Utbyte hjälpkraftställverk med tillhörande stationskontrollutrustning.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av väg/gata, vattenledning och avloppsledning i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Utveckling av Vivallakullen i Örebro
Avser utveckling av Vivallakullen. Anläggande av parkområde samt nybyggnad av bl.a lekplatser och utegym.
Ombyggnad av bro i Örebro
Eventuellt krävs sanering av omkringliggande markområde i samband med ombyggnaden av bron.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp avser sträckan Örebro och västerut och utförs i egen regi. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator & VA-ledningar samt GC-väg vid Vältgatan och Pilängsgatan.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Nybyggnad av väg samt förlängning av gata i Örebro
Omfattar lednings- mark och gatuarbete på Majorsgatans förlängning samt nybyggnad av en ny väg, Korpralsvägen.
Anläggande av konstgräsplan i Örebro
Avser anläggande av en konstgräsplan på Mellringe IP.
Byte av bro vid Brevens bruk
Byte av bro över bäck. Befintlig valvbro rivs och ersätts med en pålgrundlagd plattbro med integrerade landfästen.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örebro
Bygglov anläggning av parkering Längbro 2:146,Rosta Gård 7,2:32.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov för nybyggnad av plank vid uteplats.
Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2 st nätstationer.
Nybyggnad av mast i Örebro
Bygglov nybyggnad av 24 m hög ostagad mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Örebro
Bygglov nybyggnad mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank, mur.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank/ skyddad uteplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad. byte av nätstation (n148503).
Tillbyggnad av ställverk i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat, ställverk lågspänning.
Skogsavverkning inför nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp omfattar skogsavverkning inför nybyggnad av en överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Ny belysning på Behrn Arena fotboll, Örebro
Avser åtgärder för att förbättra belysningen på arenan. I och med förändrade belysningsförutsättningar kommer även belysningsmaster och fundament behöva bytas.
Anläggning av tillfartsvägar i Natura 2000, Tysslingen naturreservat
Avser anläggning av tillfartsvägar för betesdrift och skötsel av betesmarker vid Natura 2000 området Tysslingen i Örebro kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: