Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro

Nybyggnad för rekreation,kontor m.m. Gustavsviksområdet,Örebro
Detaljplanens syfte är att utveckla området norr om Gustavsvik fram till Södermalmsplan. Området ska användas för rekreation, kontor, hotell, handel, bostäder och parkering.
Utförande av vägbeläggning varm inom Södermanlands och Örebro län
Vägbeläggning Varmt Öst inom Södermanlands län (D) och Örebro län (T).
Nybyggnad av markanläggning inför nytt centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser markarbeten inför nybyggnaden av Lidl's nya centrallager. Total markyta ca 180000 kvm.
Nybyggnad av vattentorn i Örebro
Avser nybyggnad av vattentorn. Tornet blir 25 meter högt.
Ut- och ombyggnation av allmän platsmark i Örebro
Avser ut- och ombyggnation av allmän platsmark i Södra Ladugårdsängen. Projektet omfattar ombyggnation och färdigställande av Karlsdalsallén, Gyrogatan, Kabingatan, Golfbanevägen och Pilotgatan.
Utbyte av ställverk i fördelningsstationer i Hovsta, Södertälje Hamn och Älberg
Utbyte hjälpkraftställverk med tillhörande stationskontrollutrustning.
Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län
Beläggning i Örebro (T) och Västmanlands (U) län.
Anläggande av gata, VA, park och torg i Örebro
Gatusträckan Trädgårdsgatan-Alnängsgatan, från Rudbäcksgatan till Södra Grev Rosengatan, ska omvandlas från huvudledskaraktär till att bli mer av en stadsgata. En dubbelriktad gång- och cykelbana ska placeras på östra sidan av gatan. Motortrafikens körbana som minskas i bredd från två körfält i vardera riktningen till ett körfält i varje riktning. Uppskattad byggstart och kostnad. Utföres i etapper. Etapp 1 finns på projektnummer 1319056.
Anläggande av en överföringsledning i Södra Väringen etapp 2, Örebro
Objektet avser nybyggnad av överföringsledningar för vatten- och avloppsledning bestående av 2st vattenledningar och en tryckspilledning.mellan omrdådet Fiskartorpet i Södra Väringen och Ervalla, samt anslutning mot Avdala avloppsreningsverk. Anslutning mot Avdala avser endast tryckspilledning. Sträcka är totalt ca 14750m, varav sjöledningar samt 7000m, ledningar i mark ca 7750m. I entreprenaden ingår även 2st pumpstationer. Arbetsområdet är beläget i anslutningen till södra delen av sjön Väringen i Örebro kommun. Omrdådet sträcker sig från bron längst Odebyvägen vid Fiskartorpet och följer sjön Väringen i nordlig riktning innan den viker av mot Ervalla. Objektet har även en anslutning till Avdala reningsverk.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Ett mindre muddringsarbete kommer att starta under hösten 2017.
Ombyggnad av gator samt nybyggnad av GC-banor i Örebro
Avser ombyggnad av befintlig gata, nya GC-banor samt att öppna befintliga gator för att ansluta i ny korsning. Total sträcka ca 200 m. Avser även park och industrijärnvägsspår.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Anläggande av överföringsledning i Örebro
Avser anläggande av överföringsledning för spillvatten mellan Örebro och Glanshammar. Total sträcka är ca 10 km. Arbetet ska utföras i samband med Trafikverkets nya GC-väg på samma sträcka, längs med väg 823.
Nybyggnad av väg/gata, vattenledning och avloppsledning i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt verksamhetsområde.
Utbyte av vägbro på Glomman i Örebro
Slutbesiktning senast 2018-05-14.
Utveckling av Vivallakullen i Örebro
Avser utveckling av Vivallakullen. Anläggande av parkområde samt nybyggnad av bl.a lekplatser och utegym.
Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser ombyggnad av gata och VA-ledningar längs Rudbecksgatan vid korsningen Hagmarksgatan - Almbyplan om ca 300 m lång sträcka.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp avser Fjugesta samhälle. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp avser sträckan Örebro och västerut och utförs i egen regi. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp avser Örebro-delen. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator & VA-ledningar vid Vältgatan.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Nybyggnad av GC-väg samt förlängning av gata i Örebro
Avser nybyggnad av två GC-vägar samt förlängning av Majorsgatan.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Anläggande av konstgräsplan i Örebro
Avser anläggande av en konstgräsplan på Mellringe IP.
Byte av bro vid Brevens bruk
Byte av bro över bäck. Befintlig valvbro rivs och ersätts med en pålgrundlagd plattbro med integrerade landfästen.
Nybyggnad av dagvattendamm i Örebro
Avser nybyggnad av dagvattendamm.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Ny gc-tunnel samt ombyggnad av korsning vid Haga, Örebro
Ny gång- och cykeltunnel, nya busshållplatser samt ombyggnad av Hagakorsningen.
Konsulttjänst, flödesmätning och kalibrering av modeller i Örebro
Tekniska förvaltningen önskar nu förfina modellerna genom att flödesmäta i vissa områden och kalibrera modellerna med dessa flödesdata. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örebro
Bygglov anläggning av parkering Längbro 2:146,Rosta Gård 7,2:32.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov för nybyggnad av plank vid uteplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2 st nätstationer.
Nybyggnad av mast i Örebro
Bygglov nybyggnad av 24 m hög ostagad mast.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad av plank Ångermanälven 23,Indalsälven 21,Lyckebyån 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Örebro
Bygglov nybyggnad mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank, mur Västra Via 6:23,6:19.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank, mur.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank/ skyddad uteplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad. byte av nätstation (n148503).
Tillbyggnad av ställverk i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat, ställverk lågspänning.
Skogsavverkning inför nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp omfattar skogsavverkning inför nybyggnad av en överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Anläggning av tillfartsvägar i Natura 2000, Tysslingen naturreservat
Avser anläggning av tillfartsvägar för betesdrift och skötsel av betesmarker vid Natura 2000 området Tysslingen i Örebro kommun.
Underhållsmuddring i Hemfjärden, Örebro
Objektet avser underhållsmuddring vid fyren Röda tunnan i Hemfjärden, Hjälmaren. Maximal muddermängd som får tas upp är 2000 ton muddringsmassor och ytan får inte överstiga 3000 kvadratmeter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: