Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Örebro län

Askersund (10)
Degerfors (3)
Hallsberg (8)
Karlskoga (13)
Kumla (3)
Laxå (1)
Lekeberg (9)
Lindesberg (13)
Nora (8)
Örebro (50)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Ny ledning från Hallberg till Stockholm
Det planeras en spänningshöjning från 220 kV till 400 kV från Hallsberg norrut mot Lindbacka och vidare mot Västerås och Stockholm. Den nya ledningen mellan Karlslund och Östansjö är 27 km och utgör en del av denna plan. Planen är att bygga ledningen i befintlig ledningsgata.
Uppförande av vindkraftverk norr om Mullhyttan i Lekeberg
Avvaktar beslut. Leverantör av vindkraftverk utsedd. Inte officiell. Avser nybyggnad av 16 st vindkraftverk, ca 2-4 MW/verk, totalhöjd max 185 m. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av markanläggning inför nytt centrallager i Västra Pilängen, Örebro
Avser markarbeten inför nybyggnaden av Lidl's nya centrallager. Total markyta ca 180000 kvm.
Nybyggnad av vattentorn i Örebro
Avser nybyggnad av vattentorn. Tornet blir 25 meter högt.
Utbyggnad av gator, VA-ledningar och dagvattenledningar i Örebro
Projektet avser en utbyggnad av infrastruktur och dagvattenledningar på Berglunda verksamhetsområde i Örebro. Omfattar 2,5 km lång väg samt en GC-väg på 1,5 km.
Mark- & BEST-arbeten inför del av nytt verkstadscentrum
Avser arbeten gällande mark, bana, el, signal och tele inför nytt verkstadscentrum.
Utbyte av ställverk i fördelningsstationer i Hovsta, Södertälje Hamn och Älberg
Utbyte hjälpkraftställverk med tillhörande stationskontrollutrustning.
Reinvestering av ledningar i Örebro län mm
Objektet avser reinvestering av tio ledningar av ca 111,5 km i Västra Götalands, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Degerfors, Gullspång, Kristinehamn, Lekeberg, Mariestad samt Örebro kommuner. Entreprenaden är uppdelad i 9 olika huvuddelar. L213 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L214 BJÖRNEBORG – N DYE 52 10 000 L301 LILLHULT FS – HOVA STV 52 8800 L31 GULLSPÅNG STV - KÄCKESTAD 145 42 100 L114/1 LINDBACKA STV – STOLPPLATS 10 52 1400 L114/2 VINTROSA STP 81 – TOVETORP STP 52 11 400 L114/3 TOVETORP STP 224 – NYHAMMARN 52 3600 L114/4 TOVETORP STP 1 – LEKHYTTAN 52 5500 OL8S6+S5 DALSTORP - KVARNBERG 145 18 400
Ny järnvägsbro samt flytt av väg i Hallsberg
Ombyggnad av Västra Storgatan, ny parkeringsyta med grindar och stängsel och en ny järnvägsbro över Älbergsvägen. Rörsäterbäcken ska delvis kulverteras och läggas om. Ny gc-väg med belysning, planteringar och en ny trappa, ny pumpanläggning och ledningsarbeten, delar av marken ska saneras.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av väg/gata, vattenledning och avloppsledning i Örebro
Avser anläggande av gator och VA-ledningar inför nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av omklädningsrum vid bandyhall i Örebro
Avser nybyggnad av omklädningsrum vid Vinterstadion i Behrn Arena, Örebro.
Exploateringsarbeten för industrimark i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av ca 680 m gata och GC-väg, ca 650 m järnvägsbank för nytt industrispår och uppställningsspår inklusive en plankorsning. Det ingår också en mindre ombyggnad av Frövivägen i Frövi, Lindesbergs kommun.
Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro
Tillbyggnad av befintlig transformator- och ställverksbyggnad.
Utveckling av Vivallakullen i Örebro
Avser utveckling av Vivallakullen. Anläggande av parkområde samt nybyggnad av bl.a lekplatser och utegym.
Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Karlskoga
Avser anläggande av gator och VA-ledningar för styckebyggda villatomter.
Ombyggnad av bro i Örebro
Avser ombyggnad och breddning av Skebäcksbron med två meter på varje sida. På östra sidan ska man bygga en ny gång- och cykelbana, och på den västra sidan ska det bli utrymme för gående.
Anläggande av vattenledning Lekeberg-Örebro kommungräns
Avser överföringsledning som ska dras fram till tryckstegringsstation vid kommungränsen. Ca 20 km ledning. Projektering sker i samarbete med Örebro kommuns del av ledningen (objekt nr 935131). Entreprenadupphandling sker kommunerna var för sig. Uppskattad byggstart. Kan komma att delas in i etapper.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro
Avser anläggande av gator & VA-ledningar samt GC-väg vid Vältgatan och Pilängsgatan.
Exploateringsområde för bostäder i Örebro
Avser exploateringsområde för bostäder.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta
Denna etapp avser sträckan Örebro och västerut och utförs i egen regi. Projektet avser anläggande av överföringsledning mellan Örebro och Fjugesta i Lekebergs kommun. Ledningen ska ansluta till tekniska anläggningar tillhörande Lekebergs kommun. Ledningsutbyggnaden sker i samverkan med Lekebergs kommun. Sträckan omfattar totalt 21 kilometer ledning.
Nybyggnad av väg samt förlängning av gata i Örebro
Omfattar lednings- mark och gatuarbete på Majorsgatans förlängning samt nybyggnad av en ny väg, Korpralsvägen.
Byggnation av Landstormsvägen i Örebro
Avser byggnation av lokalgata ca 100 m (Förlängning av Studievägen mot Landstormsvägen) samt GC-väg utefter denna.
Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro
Avser nybyggnad av en ca 450 meter lång genomfartsgata med GC-väg samt nya VA-ledningar för kommande exploatering, det ingår även två busshållplatser, belysning, LOD-lösning, trädplantering, flertal passager samt ombyggnation av Bodekullsvägen vid anslutning.
Signalreglering av industrispår i Mosås
Ny växel för fungerande anslutning till Törsjöterminalen.
Anläggande av konstgräsplan i Örebro
Avser anläggande av en konstgräsplan på Mellringe IP.
Anläggande av konstgräsplan i Frövi, Lindesberg
Avser anläggande av konstgräsplan vid Fröjevi IP. Konstgräsplanen om 71 x 111 m ska i huvudsak uppföras på befintlig grusplan (65 x 105 m). Runt konstgräsplanen ska asfalt läggas. Inhägnad med stängsel ska ske runt hela planen.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Byte av bro vid Brevens bruk
Byte av bro över bäck. Befintlig valvbro rivs och ersätts med en pålgrundlagd plattbro med integrerade landfästen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser breddning av befintlig GC-väg. Total sträcka ca 900 m. Utföres genom ramavtal.
Nybyggnad av gc-väg i Lindesberg
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana vid Schröders Backe.
Sanering av mark i Striberg
Avser sanering av mark vid Stribergs sågverk.
Anläggande av konstgräsplan i Karlskoga
Avser anläggande av konstgräsplan på Kilsta IP, 71 x 111 m. Omfattar konstgräsplan, belysningsanläggning(option) och inhängning.
Utbyte av ställverk i Lekhyttan, Örebro
Uppförande av prefabricerade modul bestyckade med inomhusställverk 40/10 kV med tillhörande ny relä- och kontrollutrustning. All utrustning ska vara monterad och färdigtestad i fabrik. LS-utrustning och batterier. VS-fördelning. Byggnad inkl. fundament för ny transformator. Transformatorn levereras av Ellevio. Anslutning och förläggning av 40 kV-kabel mellan befintliga linjer och nytt 40 kV-ställverk utförs av sidoentreprenör. Raseringsarbeten av befintliga ställverk och byggnader utförs av sidoentreprenör. Kanalisation inkl mark utförs av sidoentreprenör.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation för matavfall i Örebro
Omfattar demontering/sågning av befintliga betongväggar och TRP-plåt vägg, samt nybyggnation av ny överbyggnad för tömning av sopbilar. Byggstart planeras under år 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Fjugesta, Lekeberg
Avser anläggande av gator, vägar, VA-ledningar, belysning och fiber- och elledningar för bredband.
Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan
10 busshållplatser, 2 vändplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Örebro
Avser exploatering för 32 småhustomter.
Iordningställande av tomter i Hallsberg
Avser iordningställande av tomter.
Anläggande av utemiljö & fotbollsplan i Kumla
Avser anläggande av utemiljö och fotbollsplan vid Borgens skola i Kumla.
Nybyggnad av väg i Frövi, Lindesberg
Avser nybyggnad av väg, cykelväg och banvall i Frövi.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Lindesberg
Avser anläggande av en gata om ca 250 m lång. Utförs via ramavtal.
Tillbyggnad av golfbana i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbana.
Underhåll av Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg
Avser reparation, rivning, demontering, återställande, kantförsegling, målning, impregnering etc. på bärverk/kantbalk/mur, slitlager/tätskikt, räcke, skyddsnät, belysningsstolpar och dylikt. Avser Gamla Sundsbron och Prästbron i Lindesberg.
Förbättring av busshållplatser i Erstorp och Guldsmedshyttan
Förbättring av säkerhet och framkomlighet.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.
Fasadrenovering på vattentorn i Askersund
Avser utvändig betongreparation, underarbete och målning av fasad.
Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro
Avser tillfällig rensning av 3 000 kvm vid fyren "Röda tunnan". Muddringsmassorna skall pumpas till avvattningsplats.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser upprustning av utemiljö vid Skranta skola.
Ev. sanering av förorenad mark i Karlskoga
Utredning pågår. Primär förorening As. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Igångsättning ej fastställd.
Ombyggnation av mark vid Läderfabriken i Askersund
Åtgärder gällande Markvatten runt fabriken.
Ev. sanering av förorenad mark i Ljusnarsberg
Primär förorening Pb. Tillsynsmyndighet Bergslagens miljö- och byggnämnd.
Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av gc-bro i Hällefors
Om/tillbyggnad gångbro mellan lossningshus och bryggeri.
Nybyggnad av markanläggning i Lindesberg
Marklov för flisplan samt rivning av flismatning.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nora
Marklov för utökad parkeringsyta.
Nybyggnad av parkeringsplats i Askersund
Ändring av marknivån, uppförande av parkeringsplats med laddinfrastruktur.
Nybyggnad av elverk i Fjugesta
Utplacering och installation av reservelverk.
Nybyggnad av campingplats i Nora
Uppställningsplats för husbilar, nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lindesberg
Uppsällning av transformator.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Karlskoga
Uppsättning av bullerskärmar Jordgubben 10,11,12,14.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örebro
Bygglov anläggning av parkering Längbro 2:146,Rosta Gård 7,2:32.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov för nybyggnad av plank vid uteplats.
Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av 2 st nätstationer.
Nybyggnad av mast i Örebro
Bygglov nybyggnad av 24 m hög ostagad mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Örebro
Bygglov nybyggnad mast och teknikbod.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank, mur.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank.
Nybyggnad av plank i Örebro
Bygglov nybyggnad plank/ skyddad uteplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Örebro
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Örebro
Bygglov nybyggnad. byte av nätstation (n148503).
Tillbyggnad av ställverk i Örebro
Bygglov tillbyggnad annat, ställverk lågspänning.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av 3 st nätstationer Gålsjö 1:102, 1:83, Folketorp 1:32.
Nybyggnad av nätstation i Hällefors
Nybyggnad av 4 st nätstationer Jönshyttan 6:1 (2 st), 6.53, Långåsen 1:2.
Nybyggnad av fotbollsplan i Askersund
Nybyggnad av fotbollsplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Askersund
Nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Degerfors
Nybyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation till villaområde.
Nybyggnad av nätstation i Askersund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjugesta
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Hällefors
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Karlskoga
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kumla
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Nora
Nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: