Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Luleå

Basunderhåll på Haparandabanan mellan Luleå-Murjek
Underhåll av järnväg inklusive banöverbyggnad, signal, tele och el.
Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.
Nya sidoräcken längs väg 97 och E4, etapp 1
Avser utförande av räckesåtgärder på ömse sida av mittremsan för förbättrad trafiksäkerhet på sträckan Notviken - Gammelstad Väg 97 och E4.15.
Nybyggnad av parkeringsplatser samt etableringsytor vid sjukhus i Luleå
Ny tillfällig parkering av grus i anslutning till befintlig parkering. Elarbeten i form av tillkommande belysning och motorvärmare. Nya ytor för etablering under entreprenader, parkeringsplatser för entreprenörer samt ytor för snöupplag.
Nybyggnad av gc-väg i Luleå
Avser ny gc-bana ca 1050 m, ombyggnad av gata, nya busshållplatser och ombyggnad av korsningen Blomgatan-Klintvägen.
Nybyggnad av småhustomter i Måttsund, Luleå
Planområdet kan bebyggas med ca 30 nya bostadshus. Gemensamhetsanläggningar ska bildas för VA-anläggningen (minireningsverk), lokalgatan och naturområde.
Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Norrbottens län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.
Ny gång- och cykelväg i Luleå
Omfattar Mariebergsvägen från Stadsö centrum och anslutning längs Hammarenvägen till Folkhögskolevägen.
Ny gång- och cykelväg i Luleå
Avser deletapp Skiljevägen-Kronbacksvägen.
Ny gång- och cykelväg i Luleå
Avser en gång- och cykelväg från Björkskatavägen till Sinksundet.
Ombyggnad av gata i Luleå
Planerat projekt. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av GC- bana, busshållsplatser, belysning i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Markarbeten för ny GC-bana, nya busshållplatser, refuger, trädplanteringar och el-arbeten för ny och kompletterad gatubelysning. Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast som orientering. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt. ÄTA-arbeten.
Utbyggnad av fiber i Vitådalen
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 260 st. fastigheter i Vitådalen, Luleå kommun, Norrbottens län.
Installation av flygplatsljus mm, F21 Kallax i Luleå
Installation av plattkantljus, taxiljus och skyltar på F21, Kallax flygplats.
Ombyggnad av va-ledning i Luleå
Inst. el ändr av va, uppgradering av fettavskiljare.
Nybyggnad av mur i Luleå
Nybyggnad av mur, utökning av p-platser.
Nybyggnad av nätstation i Luleå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Luleå
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av småbåtshamn i Luleå
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Luleå
Nybyggnad av transformatorstation.
Utbyte av ställverk i Råneå
Objektet avser utbyte av inomhusställverk 24 KV samt ny byggnad för kontrollutrustning.
Separationsåtgärder för el på fastigheter och bilvärmaranläggningar i Luleå
Avser att utföra separationsåtgärder för el på fastigheter och bilvärmaranläggningar som skall kopplas in på separata elserviser.
Grävmaskinsarbeten inom projekt kustmynnande vattendrag i Bottenviken
Det ena åtgärdsobjektet är resterna av Sjulsmarksdammen 4 km norr om Sjulsmark, det andra är Baronselsdammen.
Uppgradering av säkerhetssystem i Luleå Hamn
Avser uppgradering av passersystem mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: