Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kiruna

Ny- och ombyggnad av väg och broar längs E10 i Kiruna, etapp 1
Byggande av cirka 4,7 km ny väg, 9 m belagd bredd, cirkulationsplatser 3 st vid anslutning av väg 874 Kurravaaravägen, anslutning av Hjalmar Lundbohmsvägen samt anslutning vid Karhuniemi. Belysning vid cirkulationsplatser och i passager samt längs GC-vägar. GC-väg cirka 2,9 km, byggnadsverk i form av 5 st plattramsbroar i betong, 2 st träbroar, 1 st valvbågsbro, anslutande vägar till Karhuniemi och Lokstallsområdet.
Byte av kontrollutrustning vid stationsdator i Tornehamn
BEST-Elarbeten. Modernisering i omformarstation Tornehamn, omfattande utbyte av stationskontrollutrustning samt elkraft.
Flytt av gokartbana i Kiruna
Flytt av gokartbana.
Anläggande av nödbräddavlopp mm i Kiruna
Upphandlingen omfattar anläggandet av utjämningsmagasin och nödavlopp från pumpstationen Porfyren till Loussajärvi inom Kiruna kommun. I entreprenaden ingår anläggande av utjämningsmagasin, utloppsledning i mark, under väg och järnväg med hjälp av hammarborrning och sjöledning.
Kompressorstation KK16, ny placering av pumpar, Kiruna
Kompressorstation KK16, ny placering av pumpar.
Utökad täkt genom jordavrymning i Masugnsbyn Kiruna
Entreprenaden omfattar markarbeten för utökning av dolomittäkt Masugnsbyn. Skogsavverkning (ca 100m³) och jordschakt (ca 60 000m³)med transport av timmer och schaktmassor till anvisad plats. Arbetet är i Masugnsbyn.
Brandlarm Sovringsverk samt Kulsinterverk 2 och 3 Kiruna
Inom Kiruna Sovringsverk samt anslutande byggnader avser LKAB byta ut befintliga centralapparater för brandlarm samt installera automatiskt brandlarm i teknik- och ställverksrum. Inom Kiruna Kulsinterverk 2 samt 3 avser LKAB byta ut befintliga centralapparater.
Anläggande av ny infartsväg vid Kiruna Vattenverk
Objektet innefattar anläggandet av ny infartsväg vid Kiruna Vattenverk.
Brand- och utryckningslarm värmeverket Vittangi, Kiruna
Ny brandlarmanläggning till värmeverket i Vittangi i Kiruna kommun. Omfattningen av brandlarmet är ett totalskydd.
Nybyggnad av elverk i Kiruna
Bygglov nybyggnad elkraftverk.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kiruna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Byte av belysning i Abisko och Jukkasjärvi elljusspår
Denna entreprenad omfattar byte av totalt 164 st armaturer på två elljusspår och nedsäkring av dessa.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: