Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (13)
Ljungby (17)
Markaryd (8)
Tingsryd (13)
Växjö (10)
Älmhult (13)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E4 till motorväg förbi Ljungby
Projektet avser ombyggnad till motorväg i befintlig sträckning delen Kånna-Lagan och Lagan-Toftaholm. Omfattning; 32 km, ombyggnad av fyra trafikplatser samt att 28 befintliga broar kommer att beröras, samt vattenskyddsåtgärder vid Bergaåsen.
Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Nybyggnad av vindkraftverk i Rosenholm
Miljötillstånd överklagat. Området Rosenholm utanför Norrhult i nordvästra delen av Uppvidinge kommun har arrenderats för projektering av vindkraft. I förprojekteringen bedöms att sammanlagt 16 verk om ca 2,3 MW kan bli aktuella på området. Byggstart ej fastställd.
Nybyggnad av vindkraftspark i Skäckarp, Alvesta kommun
Omfattar 14 verk om 3 MW. Prekvalificering gällande entreprenad för anläggande av vägar, kranplan och gjutning av fundament. Senare kommer förfrågan gällande elnät och fibernät att lämnas ut.
Nybyggnad av mötesstation i Skruv
Ett nytt mötesspår anläggs norr om befintligt enkelspår genom Skruv, plankorsningen vid väg 821, Östra infarten kommer att stängas, Kajvägen får en ny utformning. I förslaget planerar vi även att bygga en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen för att öka säkerheten.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Nybyggnad av vindkraftspark i Fathult, Ljungby
Omfattar 12 verk om ca 2 MW. Planerna ligger stilla i väntan på Försvarsmaktens utredning.
Nybyggnad av återvinningscentral i Växjö
Avser nybyggnad av återvinningscentral med bla beredning av mark, vägar, belysning, va, gjutning av plattor. Nybyggnad av personalrum och konforenslokal ingå. Restaurering av Lakvattendammen samt utökning av Pinnmovägen ner till idrottsplatsens parkering.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Markaryd
4 verk. Oviss byggstart.
Nybyggnad av exploateringsområde i Alvesta
Avser nybyggnad av gator och va på ca 30 hektar.
Utvecklingprogram för bolmens östra strand i Ljungby
Just nu pågår arbete för ändring av hamnen med ny pir och tankstation. Nytt exploateringsområde och planerad husbebyggelse.
VA-utbyggnad i Sjöatorp, Alvesta
Avser nybyggnation av vatten och spillvattenledningar till ca 40 fastigheter i Sjöatorp samt överföringsledning till Hjortsberga. Rörgraven är ca 2,6 km samt 650 meter sjöförläggning. Det ingår även byggnation av 2 pumpstationer samt förläggning av kanalisation för opto.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Ligger på is. Inte upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av centrum i Ljungby
Ombyggnad av Kungsgatan-Rune B Johanssons gata samt Ågårdsvägen fram till Bryggerirondellen, Kungsgatan-Olofsgatan, Skånegatan, Rune B Johanssons gatan samt Storgatan vid Sven Ljungbergs plats.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde Bredvik, Växjö
Objektet avser nyanläggning av gatuöverbyggnad, vatten- och avloppsanläggningar.
Nybyggnad av optiskt fibernät i Tannåker, Ljungby
Avser nybyggnation av optiskt fibernät med stöd från Jordbruksverket. Total schaktsträcka är ca 4000 m.
Exploateringsarbeten för nytt planerat industriområde, Alvesta
Projektet avser fortsatta exploateringsarbeten för det nya industriområdet som planeras i Orrakullen. Etapp 1 objekt nummer 913360.
Nybyggnad av torg, Lenhovda Centrum
Samhällsföreningen vill skapa en mötesplats i centrum. Enligt förslag marknadsgata och dammar, synliggörande av bäck, friluftsscen och en mindre dansbana samt publikplats med bänkar. Tanken är att torget ska få en medeltida karaktär.
Nybyggnad av VA-ledningar ch gata/gc-stråk i Lessebo, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, anläggande av ny gata och nytt gång- och cykelstråk med tillhörande gatubelysning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg mellan Rydet-Rottne
Gång- och cykelväg utmed väg 892 från Rydet till Rottne och utmed väg 897 vid Rottne, Växjö kommun.
Ev sanering av förorenad mark vid Johanstorps glasbruk
Ansvarsutredning pågår. Förstudie förestår. Medel har beviljats från Naturvårdsverket. Byggstart och kostnad kan ej preciseras.
Ev sanering av förorenad mark vid glasbruk i Ryd
Ansvarsutredning pågår. Medel har beviljats från Naturvårdsverket. Oviss byggstart.
Exploateringsarbeten för bostäder i Lessebo
Avser exploateringsarbeten för bostäder.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön med tillgänglighetsanpassning, busshållplats mm samt ombyggnad av gata.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av Skånegatan med ny sträckning, parkeringsplatser
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Ljungby
Avser exploatering för ca 68 bostäder. Styckebebyggelse.
Utbyggnad av allmänt VA i Aplamon, Alvesta
Projektet avser utbyggnad av ca 800 meter va-ledning.
Samordnad VA-lösning i Vrå, Ljungby
Sammanhållen bebyggelse med behov av samordnad VA-lösning. Bedömning: Allmän anläggning alt. gemensamhetsanläggning.
Anläggande av lekplatser etc i Mårslyckesandsområdet, Tingsryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2018.
Ny anslutning vid snabbbusshållplats i Lagan
Anslutning för oskyddade trafikanter mellan snabbusshållplatsen vid Lagan och samhället Lagan.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Ramavtal avseende byggnadsinspektörer och bygglovshandläggare, Alvesta kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulter gällande byggnadsinspektör/bygglovshandläggare.
Nybyggnad av gång- och cykelväg
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Anläggande av konstgräsplan i Älghult
Avser anläggande av konstgräsplan på ca 1200 kvm.
Anbud mjukvarusystem och service laddstolpar, Växjö
Avser operatörtjänst samt service av laddstolpar. Avtalet kan förlängas 1+1+1 år.
Ombyggnad av va-ledning i Älmhult
Installation eller väsentlig ändring av va-anläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av nätstation i Älmhult
Rivning, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Markaryd
Nybyggnad av transformatorstation Röckla 1:36,Skafta 3:5,Bökhult 1:23.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, haganässkolan n150507.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation, n147174.
Nybyggnad av nätstation i Älmhult
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åseda
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älmhult
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Älmhult
Nybyggnad, parkeringsplats, lov för tillfällig åtgärd t.o.m. 2019-12-01.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av upplagsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Lessebo
Ansökan om bygglov för dragkampsbana samt förrådscontainers.
Nybyggnad av transformatorstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för en signalblockkiosk.
Nybyggnad av ställverk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny kontroll och ställverksbyggnad, Ansökan om rivningslov för ställverks och kontrollrumsbyggnad Bredebäckshult 2:11.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation Visjön 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av elverk i Lessebo
Ansökan om bygglov för signalblockkiosk och en byggnad för dieselelverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Tingsryd
Ansökan om bygglov för utökning av personbilsparkering.
Rivning av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lessebo
Ansökan om rivningslov och bygglov för nätstation.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov för dagvattenutjämning.
Renovering av stenmur vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad igångsättning.
Renovering av gravmonument vid kyrkogård i Ekeberga
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Ombyggnad av närvärmevärmeverk i Rottne
Avser nytt styrsystem till närvärmeverket.
Ny gatubelysning i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser nybyggnad av belysning längst Fritidsvägen i Ljungby.
Trägrindar vid Slätthögs kyrkogård i Moheda
Ersättning och nytillverkning av trägrindar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Anläggande av gc-väg i Konga, Tingsryd
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017. Byggstart efter 2017.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Vaggeryd
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019. Projektet avser nybyggnation av mindre cirkulationsplats/rondell.
Nybyggnad av rastplats, Lagan
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser en nybyggnation av rastplats i Lagan under 2018.
Renovering av stenmur vid kyrkogård i Lekaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Byggnation av fibernät med tillhörande utrustning i Växjö
Avser byggnation av fibernät med tillhörande utrustning i och mellan byarna Risinge, Kårestad, Södra Åreda, Tveta och Vikensved. Entreprenaden ansvarar för komplett inkopplat fiberrnät från stamnät till kundenhet.
Omläggning av stenmur vid Markaryd kyrkogård
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2018. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015.
Förlängning av GC-väg i Ljungby
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2021. Projektet avser en förlängning av befintlig GC-väg på området Sallebro i Ljungby.
Ny dagvattenledning m m vid kyrka i Hovmantorp
Ny dagvattenledning och granithällar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av stenmur vid Tolgs gamla kyrkogård
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Renovering av stenmur vid Hornaryds g:a kyrkogård i Braås
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: