Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.
Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.
Tillbyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Markhöjning tvåbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt flytt av bef station.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Anordnande av ställplats för husbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av ställplatser för husbilar.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: