Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Oskarshamn

Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Nybyggnad av VA och gator inom Brädholmen, Oskarshamns Kommun
Avser exploateringsområde kring Inre hamnen.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.
Ny vattenledning i Oskarshamn
Avser nyläggning av ca 2,8 kilometer huvudledning för dricksvatten med dimension 160 mm. Längs med sträckan ska även ett antal anslutningar till befintligt vattenledningsnät utföras.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Nybyggnad, Park
Oskarshamns kommun planerar att skapa en park för rekreation och nöje på området.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt avlopp i enbostadshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Markhöjning tvåbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef stolptransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt flytt av bef station.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av ställplatser för husbilar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: