Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Nybro

Nybyggnad av kraftledning mellan Nybro-Hemsjö
Planerat tidigt projekt. Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning. Ledningen blir ca 90 km.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden avser schaktning av jordmassor, asfaltering, montering av lekutrustning samt läggning av 46 m2 fallskyddsplattor.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: