Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

Borgholm (18)
Emmaboda (1)
Hultsfred (7)
Högsby (5)
Kalmar (39)
Nybro (12)
Oskarshamn (23)
Torsås (13)
Vimmerby (6)
Västervik (22)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 159 st.

Nybyggnad av kraftledning mellan Oskarshamn-Barkeryd
Kan komma att delas upp i flera etapper. Ca 15 mil. 400 kV.
Ombyggnad av E22 mellan Gladhammar-Verkebäck
Delvis ny sträckning av E22, delar av befintlig väg byggs om till mötesfri väg med omväxlande ett respektive två körfält, ny trafikplats och viltstängsel. Ca 4 km lång sträcka.
Ombyggnad av väg mellan Toverum-Hyttan, östra delen
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.
Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Anbudsförfrågan till saneringsentreprenörer lämnas troligen ut hösten 2018.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Sluttäckning av deponi i Storskogen, Oskarshamn, E3
Avser teckning av muddringsmassor från sanering av hamnbassäng.
Ny 130 kv ledning mellan Vimmerby-Kisa via Horn
Planerat projekt. 50 km ledning. Byggstart tidigast 2018.
Utredning för ev biogasanläggning i Mönsterås
Biogas Mönsterås är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare i Mönsterås-Oskarshamnsområdet, Mönsterås Kommun och Södra Skogsägarna. Projektet avser att i förstudie utreda och föra processen mot en storskalig biogasproduktion.
Nybyggnad av vindkraftverk i Torsås
Avser nybyggnad av 7 st verk. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (314899). Avser ca 6 km.
Nybyggnad av vindkraftverk Runtorp, Kalmar kommun
Sydkraft Södra har tecknat ett anläggningsarrende för en eventuell vindpark. Projektet befinner sig i ett tidigt skede. Vindmätningar pågår. Omfattning oklar. Oviss byggstart.
Integrerat brounderhåll i Kalmar och Blekinge län
Avser tidsstyrt underhåll byggnadsverk på 577 st konstruktioner samt tillståndsstyrt underhåll byggnadsverk på 29 st objekt.
Sanering av mark för flerbostadshus i Kalmar
Planer finns för att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer, finns på projekt 1421383. Men först krävs ett saneringsarbete som väntas pågå under hela 2018.
Nybyggnad av GC-väg från Mönsterås till Timmernabben
Ny GC-väg samt ledningar för VA, el och opto.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Avser nybyggnad av transformatorstation, F71 Torsås Norra, som ska uppföras intill station F70 Torsås Östra. F70 Torsås Östra är en 20/10 kV transformatorstation som är belägen 1,2 km öster om Torsås samhälle i Kalmar. I station F70 ska transformator T1 bytas ut. Nollpunktsmotståndet byts, Reläskydd i befintligt 12 kV och 24 kV ställverk ska bytas ut till nya. Station F71 är en helt ny 24/12 kV transformatorstation med med en st. krafttransformator, nollpunktsmotstånd, ny byggnad med ställverk och kontrollanläggning som ska uppföras intill station F70.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.
Ny VA-ledning till vattentorn i Nybro
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny krafttransformator i station Väderum, Oskarshamn
Oskarshamn Energi Nät AB avser att under 2018 förstärka matningen av Oskarshamn stad genom att ersätta befintlig krafttransformator T1 i station Väderum med en ny.
Utbyggnad av va-ledningar i Borgholm, etapp 2 mfl
Planerat projekt efter etapp 1. Kommer ev att utföras i egen regi. Byggstart tidigast under 2016.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Nybyggnad, Park
Oskarshamns kommun planerar att skapa en park för rekreation och nöje på området.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Holm
2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Oskarshamn
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av va-ledning och avloppspumpstation i Kalmar
Avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Moskogen avfallsanläggning till anslutningspunkt invid riksväg 25. Ledningen är ca 1050 m. Omfattar även ny tryckstegringsstation för vatten, avloppspumpstation och tryckning under järnväg.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Utbyggnad av komplett passivt fibernät i Hultsfred
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 360 st fastigheter inom området Hultsfred landsbydg.
Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Avser rivning av byggnad samt sanering av bly.
Ny överföringsledning och råvattenbrunn mellan Ruda-Högsby
Projektet avser markarbete och yttre ledningsarbeten. Sju kilometer VA-ledning. Rivning av Ruda reningsverk samt nyanläggning av två pumpstationer. Anslutning av ledningar till högsby reningsverk.
Ny vattenledning i Oskarshamn
Avser nyläggning av ca 2,8 kilometer huvudledning för dricksvatten med dimension 160 mm. Längs med sträckan ska även ett antal anslutningar till befintligt vattenledningsnät utföras.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mörbylånga
Avser nybyggnad av VA-system med anslutningar till befintliga ledningar. Huvud- och serviceledningar samt gatuarbeten.
Markarbeten för terrassering i Nybro
Avser att utföra iordningställande av mark. Upphandlingen avser terrasseringsarbeten.
Renovering av befintliga kajer i Oskarshamn
Avser exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser renovering av befintliga kajer.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd i Lund
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Timmernabben
Detaljplanen är klar. Upptaget i investeringsbudgeten för 2017 - 2019. Uppskattad kostnad och start.
Uppförande av fribärande promenaddäck samt anordnande av sedimentering av dagvatten i Oskarshamn
Exploatering kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål. Detta projekt avser fribärande promenaddäck längs kaj samt anordnande av sedimentering av dagvatten.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Ombyggnad av torg och gata i Oskarshamn
Projektet omfattar ca 3 700 m², ombyggnad av torget Träffen och Postmästargatan, samt p-platser i kv Iris. Konsult för fontänanläggning: Byggros AB, Magnus Hansson.
Sanering av vatten-avloppsledningar i Hultsfred
Sanering vatten- och avloppsledningar utmed Viserumsvägen, Fabriksgatan samt Västra tvetavägen.
Ombyggnad av ny slip mm vid Varvsholmen i Kalmar
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Varvsholmens Nya Slip och där intilliggande ytor. En urgrävning ska ske av nya slipen så att vattnet nås ca 15 meter längre in. Urgrävningen ska inramas med en Kajkonstruktion samt Gradänger (större trappsteg).
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen
Uppdraget omfattar projektledning, projektering och kalkylering inom ramen för projektet ”Investeringsbehov för bredbandsinfrastruktur i Smålandslänen”.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Torngård - Skärlöv. Ca 8 km.
Exploatering för bostadsområde i Vimmerby, etapp 2
Avser 10-12 villatomter. Planarbete pågår. Uppskattad byggstart och kostnad.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Konstgräsplaner i Lindsdal och Smedby, Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan på Lindsdals IP. Som sedan ska återinstalleras på Smedby grusplan. Samt installation av ny konstgräsplan på Lindsdals IP.
Ny konstgräsplan i Gårdby
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. En av 18 delsträckor på ca 11 mil.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.
Nybyggnad av gångväg till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Exploatering för enbostadshus i Hanemåla
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 40 tomter
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.
Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.
Exploatering för verksamhetsområde i Nybro
Detaljplan tillåter hotell och bostäder.
Nybyggnad av gata i Oskarshamn
Avser nybyggnad av industrigata om 225 meter samt VA-ledningar vid Storskogens industriområde i Oskarshamn
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Avser nybyggnad av dricksvattenreservoar samt option på rivning och nybyggnad av ytterligare två dricksvattenreservoarer.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Nybyggnad av konstgräsplan i Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan samt anläggande av en ny konstgräsplan.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.
Ombyggnad av saltvattenledning i Mörbylånga
Planerat projekt. Utredning pågår. Oklart när förfrågan till konsulter går ut. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: