Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

Borgholm (19)
Emmaboda (4)
Hultsfred (5)
Högsby (9)
Kalmar (40)
Nybro (12)
Oskarshamn (24)
Torsås (18)
Vimmerby (2)
Västervik (23)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (314899). Avser ca 6 km.
Exploateringsområde för bostäder i Djurängen, Kalmar
Gatu och ledningsarbeten. Bullerskärm, glasskärm 750 m samt grön mur 200 m.
Nybyggnad av solparksanläggning i Kalmar
Avser medlemsängd folspark med en solcellsyta på 20 000 kvm.
Nybyggnad av vindkraftverk och väg i Holm
2 vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Avser rivning av byggnad samt sanering av bly.
Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.
Ombyggnad av ny slip mm vid Varvsholmen i Kalmar
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Varvsholmens Nya Slip och där intilliggande ytor. En urgrävning ska ske av nya slipen så att vattnet nås ca 15 meter längre in. Urgrävningen ska inramas med en Kajkonstruktion samt Gradänger (större trappsteg).
Sanering av vatten-avloppsledningar i Hultsfred
Sanering vatten- och avloppsledningar utmed Viserumsvägen, Fabriksgatan samt Västra tvetavägen.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Exploateringsomr för styckebyggda bostäder, Oskarshamn, et 2
Planerat projekt efter etapp 1. Uppskattad byggstart och kostnad. Exploatering för 20-40 tomter.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.
Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn
Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.
Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar
Nybyggnad av biogasanläggning i Västervik
Nybyggnad av kompressorstation för tankning av biogasbussar samt anläggande av ny publik biogastankning.
Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.
Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.
Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Nybyggnad av spill- och vattenledning samt kanalisation för opto i Lindehult, Emmaboda
Avser nyförläggning av ca 325 meter spill- och vattenledning samt förläggning av kanalisation för Opto i Lindhult, Emmaboda.
Nybyggnad av lekplats i Blomstermåla
Objektet avser nybyggnad av lekplats i närheten av lokalgatan Promenaden i Blomstermåla. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, planteringsytor och tomrörsdragning för el. Den totala ytan på arbetsområdet uppgår till ca 5000 m2.
Ramavtal gällande maskintjänster i Kalmar
I syfte att tillgodose Länstyrelsen behov av maskintjänster framförallt gällande grävning för naturvårdsinriktade åtgärder.
Utbyggnad av gatubelysning längs Strandpromenaden i Hultsfred, etapp 2
Avser utbyggnad av gatubelysning längs befintlig gc-väg.
Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Kalmar
Fasadändring av vattentorn.
Nybyggnad av kulvert i Kalmar
Nybyggnad av materialtransportkulvertar.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Anläggning av parkeringsplatser, 2 st.
Anläggande av konstgräsplan i Nybro
Avser byte av konstgräs i OG-hallen.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boendeparkering ca 20 platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för parkering 71 st p-platser.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för utbyggnad av befintliga boende parkeringar.
Nybyggnad av mast i Nybro
Bygglov - byte av mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Nybro
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hinshult 2:58,Idehult 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
bygglov för nybyggnad av 2 transformatorstationer Norrby 2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstationer Skogsby 1:5, Högby-sandby 4:47, Skriketorp 2:59, Högby 4:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av 8 st transformatorstationer Sjöstorp 1:4, Källingemöre 6:1, Öj 1:11, Pinnekulla 2:11, Hässleby 1:7, Unnestad 7:1, Haglunda 11:1, Haglunda 12:1.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod Böda-torp 26:1, Mellböda 7:45.
Nybyggnad av plank i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av plank affärshus.
Nybyggnad av plank i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av plank skola.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast samt 3 st teknikbodar.
Nybyggnad av mast i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av radio/telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Amundsmosse 1:12, Åstad 2:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borgholm
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Emmaboda
Bygglov, tidsbegränsat, för parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Anordnande av ställplats för husbilar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av ställplatser för husbilar.
Nybyggnad av nätstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Högsby
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Århult 1:5,4:2,Näshult 2:4,Fagerhult 5:14,Näshult 1:6.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: