Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Kalmar län

Borgholm (15)
Emmaboda (7)
Hultsfred (4)
Högsby (10)
Kalmar (35)
Nybro (9)
Oskarshamn (22)
Torsås (16)
Vimmerby (2)
Västervik (14)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 134 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - anläggande av boende parkering 18-20 platser.
Exploatering för ny stadsdel
Avser exploatering av området kring den inre hamnen i Oskarshamn till bostadsändamål under den närmaste femårsperioden.
Nybyggnad av överföringsledning i Mörbylånga, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2 (314899). Avser ca 6 km.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Avser nybyggnad av transformatorstation, F71 Torsås Norra, som ska uppföras intill station F70 Torsås Östra. F70 Torsås Östra är en 20/10 kV transformatorstation som är belägen 1,2 km öster om Torsås samhälle i Kalmar. I station F70 ska transformator T1 bytas ut. Nollpunktsmotståndet byts, Reläskydd i befintligt 12 kV och 24 kV ställverk ska bytas ut till nya. Station F71 är en helt ny 24/12 kV transformatorstation med med en st. krafttransformator, nollpunktsmotstånd, ny byggnad med ställverk och kontrollanläggning som ska uppföras intill station F70.
Bulleråtgärder längs sträckan Kalmar-Växjö
Bullerdämpande åtgärder för fönster, dörrar och ventiler i fastigheter utmed järnväg Växjö - Kalmar, inom Växjö-, Lessebo-, Emmaboda- och Nybro kommun.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Sanering av förorenad mark i Hultsfred
Avser rivning av byggnad samt sanering av bly.
Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Grankullavik - Byxelkrok. Ca 7.5 km.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Sanering av vatten-avloppsledningar i Hultsfred
Sanering vatten- och avloppsledningar utmed Viserumsvägen, Fabriksgatan samt Västra tvetavägen.
Ombyggnad av ny slip mm vid Varvsholmen i Kalmar
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Varvsholmens Nya Slip och där intilliggande ytor. En urgrävning ska ske av nya slipen så att vattnet nås ca 15 meter längre in. Urgrävningen ska inramas med en Kajkonstruktion samt Gradänger (större trappsteg).
Nybyggnad av VA-ledningar i Mörbylånga
Avser nybyggnad av VA-system med anslutningar till befintliga ledningar. Huvud- och serviceledningar samt gatuarbeten.
Färdigställande av mark vid Torskolan, etapp 3
Avser färdigställande av mark vid Torskola samt en ny busshållplats.
Nybyggnad av lekplats i Västervik
Anläggande av ny lekplats, med utegym och grillplats i stadsparken. Totalyta ca 2500 kvm.
Exploatering för enbostadshus i Ljungbyholm
Exploatering för 48 styckebyggda enbostadshus.
Utbyggnad av va-ledningar i Oskarshamn
I projektet ingår ca 2 100 m ledningsschakt inkl. borrning av nytt skyddsrör under E 22 samt väg till vändplan och 2 st nya pumpstationer. . I samband med projektet ingår det även en option om förläggning av tomrör för fiber samt schakt och fyllningsarbeten för elledningar och gatubelysning i området.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Passivt fiberoptisk bredbandsnät Kristdala
Avser passivt fiberoptisk bredbandsnät.
Nybyggnad av cykelleder på Öland
Byrum-Hagskog. Norra Slingan totalt 18 delsträckor, ca 11 mil.
Konstgräsplaner i Lindsdal och Smedby, Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan på Lindsdals IP. Som sedan ska återinstalleras på Smedby grusplan. Samt installation av ny konstgräsplan på Lindsdals IP.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Torsås
Avser iordningsställande av markytor inom del av industriområde 2 i Torsås kommun.
Nybyggnad av gc-väg och gc-bro till Slottsholmen,Västervik
Hänger ihop med nytt semesterboende på Slottsholmen.
Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn
Nybyggnad av dricksvattenreservoarer i Kalmar
Avser nybyggnad av dricksvattenreservoar samt option på rivning och nybyggnad av ytterligare två dricksvattenreservoarer.
Nybyggnad av fibernät i Hammarsbo
Avser nybyggnad av fibernät.
Nybyggnad av överföringsledning i Borgholm
Avser nybyggnad av överföringsledning mellan Hjälmstad och Södra Greda.
Ny gång- och cykelväg längs väg 136 vid Albrunna
På västra sidan av väg 136, ca 3 km lång sträcka från Albrunna och söderut.
Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.
Exploatering för bostäder i Kalmar, etapp 2
Entreprenaden omfattar nybyggnation av gator från terrassnivå upp till första asfaltslager och kantstensättning i delar av gatorna. I entreprenaden ingår dräneringsarbete, belysningsanläggningsarbete, fjärrvärmeläggning samt el- och kabeldragning.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.
Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar
Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.
Ny väg samt åtgärder på gc-väg i Högsby
Objektet avser ny väg till Mogården samt åtgärder avseende gc-väg.
Nybyggnad, Park
Oskarshamns kommun planerar att skapa en park för rekreation och nöje på området.
Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.
Utbyggnad av VA-ledningar i Svartbäcksmåla, Nybro
Objektet avser utbyggnad av vatten och avlopp till Svartbäcksmåla aktivitetsområde.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Nybyggnad av ställverk samt ersättningsbrytare i Nybro
Denna entreprenad omfattar leverans av 12 kV ersättningsbrytare till station H7 Bäckebo under 2016, samt leverans av 24 kV ställverk till station H7 Bäckebo under 2017.
Nybyggnad av spill- och vattenledning samt kanalisation för opto i Lindehult, Emmaboda
Avser nyförläggning av ca 325 meter spill- och vattenledning samt förläggning av kanalisation för Opto i Lindhult, Emmaboda.
Nybyggnad av lekplats i Blomstermåla
Objektet avser nybyggnad av lekplats i närheten av lokalgatan Promenaden i Blomstermåla. Arbetet omfattar inköp och montering av lekutrustning samt markarbeten så som fallskyddsytor, hårdgjorda ytor, planteringsytor och tomrörsdragning för el. Den totala ytan på arbetsområdet uppgår till ca 5000 m2.
Ramavtal gällande maskintjänster i Kalmar
I syfte att tillgodose Länstyrelsen behov av maskintjänster framförallt gällande grävning för naturvårdsinriktade åtgärder.
Utbyggnad av gatubelysning längs Strandpromenaden i Hultsfred, etapp 2
Avser utbyggnad av gatubelysning längs befintlig gc-väg.
Ombyggnad av va-ledning i Högsby
Anmälan av västentlig ändring av avlopp.
Nybyggnad av damm i Kalmar
Anläggning av dagvattendamm.
Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.
Nybyggnad av kulvert i Kalmar
Nybyggnad av materialtransportkulvertar.
Nybyggnad av transformatorstation i Emmaboda
Åby 1:25, bygglovsansökan för transformatorstation.
Rivning av nätstation i Kalmar
Rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Kalmar
Rivningslov för nätstation.
Nybyggnad av mast i Mörbylånga
Tidsbegränsat bygglov för radio- telemast/torn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tidsbegränsat bygglov: nybyggnad av tillfällig parkering 2017-08-01 - 2021-12-31.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tillbyggnad av parkering.
Nybyggnad av nätstation i Oskarshamn
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef stolptransformator.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation samt rivning Hagby 40:6,3:4,4:11.
Nybyggnad av nätstation i Kalmar
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Mörbylånga
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av nätstation i Torsås
Nybyggnad av prefabricerad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation ib 315404 ersätter bef.stolpstationen.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation samt flytt av bef station.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation Stuverum 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation Träby 2:3,Möckleby 2:42,Alby 16:1,Gösslunda 1:4,Alby 4:26,Slagerstad 4:12,Degerhamn 4:15,Mellstaby 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Borgholm
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kalmar
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mörbylånga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Oskarshamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västervik
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kalmar
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av mast i Kalmar
Nybyggnad av fackverksmast.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Kalmar
Nybyggnad av grillplats med tak Järnbäraren 3,Stensö 2:6.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt avlopp i enbostadshus.
Tillbyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Markhöjning tvåbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, breddning av dagvattendike samt anläggning av nytt fördröjningsdike, tehuset 1, 2 och berga 10:19 se ärende 2017-3001 Tehuset 1,2.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, breddning av dagvattendike samt anläggning av nytt fördröjningsdike, tehuset 1, 2 och berga 10:19.
Nybyggnad av mur i Kalmar
Marklov, uppfyllnad samt nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Anläggning av parkeringsplatser, 2 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västervik
Anläggande av 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Anordnande av parkeringsplatser och cykelgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: