Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Nya gator med va-ledningar m.m i Fagerslätt.
Exploatering för ett nytt bostadsområde med anslutande gata ca 810 m med en sidogata på 100m. Avser även gång och cykelväg.
Ev. anläggande av gc-väg i Huskvarna
Föreslaget utbyggnadsobjekt i cykelplan. 2700 m. Byggstart kan ej anges.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Jönköping
Nybyggnad av ackumulatortank för fjärrvärme med en höjd på 60 meter som skall rymma 40.000 kubikmeter. Skall vara lokaliserad i stadskärnan, specificerad plats är oklart.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby
Ombyggnad av anläggande av gc-väg i Jönköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak utbyggnad av gång- och cykelväg längs Birger Jarlsgatan, Jönköping. I projektet ingår även ombyggnationer av busshållplatser och byggnation av passager/överfarter
Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Nybyggnad av elkraftsnät mm i Jönköpings län
Avser byggledning och kontroll för nybyggnad av elkraftsnät, samt nybyggnad av stängsel och grindar, bankantljus m.m. inom Smålands län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.
Arbeten på flygbasanläggning i Jönköpings län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Jönköpings län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.
Underhållsarbeten av gata i Norrahammar, Jönköping
Omfattar ombyggnation av lokalgata på Ängsgatan i Norrahammar, Jönköping.
Utbyte av rörbroar i F -län
Utbyte av två rörbroar.
Ny avfallsanläggning i Jönköping
Planer finns för att avfallsföretaget JRAB att flytta sin anläggning i Jönköping.
Nybyggnad av gc-bro i Jönköping
Uppförande av gångbro mellan byggnader.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Ny aktivitetsyta vid Furuvik i Bankeryd
Avser ny aktivitetsyta för bl a utegym och minitennisbana. Runt området ska parkeringsytor, körvägar, gångvägar och belysning förbättras. Förbättring av VA-ledningar.
Ombyggnad av korsning mm i Jönköping
Avser ombyggnad av övergångsställen på Åsen- och Humlevägen samt breddning av gång- och cykelväg utmed Humlevägen västerut m.m. Projektet inkluderar även dagvattenåtgärder.
Ny gc-väg samt ombyggnad av korsning i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av östra gångbanan till GC-bana på norra delen av Hallmansvägen fram till korsningen med Björnebergsvägen. Total sträcka på knappt 500 meter. Även ombyggnation av korsningen Hallmansvägen/Björnebergsvägen ingår i projektet.
Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.
Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anläggning av konstgräsmatta samt marklov för utfyllnad av markområde.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av 3 st parkeringsplatser vid flerbostadshus.
Nybyggnad av flytbryggor, Visningsö
Avser byggande va två stycken flytbryggor.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändrad marknivå på del av fastighet, schaktning och fyllning (blivande Stigamo 1:39).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1063 Stora Åsa).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1072 Berget KK).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation tidsbegränsat lov tom 2020-05-01.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation/eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Jönköping
Uppförande av mast för kameraövervakning (Stadsparksvallen fotbollsarena).
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur (L-stöd).
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Rivning och uppförande av mur.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Tillbyggnad av parkering i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av p-platser till sex lägenheter).
Tillbyggnad av kulvert i Jönköping
Tillbyggnad av kulvert.
Anordnande av skatetyta i Lekeryd, Jönköping
Avser en anordnade skateyta som ska vara asfalterad med fem stycken prefab-skateramper och med måttet 25m x 10m.
Renovering av murar i Huskvarna
Projektet avser renovering av kyrkomurar.
Renovering av broar i i Huskvarna
Avser renovering av tre broar på kyrkans område.
Konsulttjänst för miljöbedömning mm för regional transportplan, Region Jönköping
Avser Konsult för genomförande av miljöbedömning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning till den Regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029.
Ny ridslinga vid Målskog i Bankeryd
Avser markarbeten på en sträcka av ca 2,5 km. Slutbesiktning senast vecka 43 2017.
Anläggande av fallskyddsytor på lekplatser i Jönköping
Tre lekplatser byggs om i egen regi i Jönköping. På dessa ska fallskydd med konstgräs läggas, totalt 301 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: