Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Ny detaljplan krävs. Detaljplanearbete beräknas påbörjas hösten 2017. Uppskattad byggstart och kostnad. Bostäderna finns på objekt nr 913198.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Jönköping
Nybyggnad av ackumulatortank för fjärrvärme med en höjd på 60 meter som skall rymma 40.000 kubikmeter. Skall vara lokaliserad i stadskärnan, specificerad plats är oklart.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby
Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Jönköping
Avser en ny gång- och cykelstig mellan Trånghalla och Kortebovägen. Gång- och cykelstigen är ca 1 km lång och ska anläggas i en skogsmiljö.
Nybyggnad av elkraftsnät mm i Jönköpings län
Avser byggledning och kontroll för nybyggnad av elkraftsnät, samt nybyggnad av stängsel och grindar, bankantljus m.m. inom Smålands län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.
Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.
Underhållsarbeten av gata i Norrahammar, Jönköping
Omfattar ombyggnation av lokalgata på Ängsgatan i Norrahammar, Jönköping.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Ny avfallsanläggning i Jönköping
Planer finns för att avfallsföretaget JRAB att flytta sin anläggning i Jönköping.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Ny aktivitetsyta vid Furuvik i Bankeryd
Avser ny aktivitetsyta för bl a utegym och minitennisbana. Runt området ska parkeringsytor, körvägar, gångvägar och belysning förbättras. Förbättring av VA-ledningar.
Nybyggnad av gc-bro i Jönköping
Uppförande av gångbro mellan byggnader.
Beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2017, Jönköpings län
Varmmassa och tankbeläggningar på enskilda vägar i Jönköpings län.
Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.
Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anläggning av konstgräsmatta samt marklov för utfyllnad av markområde.
Nybyggnad av flytbryggor, Visningsö
Avser byggande va två stycken flytbryggor.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Tillbyggnad av parkering i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av p-platser till sex lägenheter).
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändrad marknivå på del av fastighet, omfördelning/avjämning av massor, Schaktning och fyllning.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändrad marknivå på del av fastighet, schaktning och fyllning (blivande Stigamo 1:39).
Nybyggnad av elverk i Jönköping
Nybyggnad av elverk/reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1063 Stora Åsa).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation (STN 1072 Berget KK).
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Ändrad marknivå på del av fastighet, schaktning och fyllning (Blivande Hedenstorp 2:29.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur (L-stöd).
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank.
Tillbyggnad av kulvert i Jönköping
Tillbyggnad av kulvert.
Anordnande av skatetyta i Lekeryd, Jönköping
Avser en anordnade skateyta som ska vara asfalterad med fem stycken prefab-skateramper och med måttet 25m x 10m.
Renovering av murar i Huskvarna
Projektet avser renovering av kyrkomurar.
Renovering av broar i i Huskvarna
Avser renovering av tre broar på kyrkans område.
Ny ridslinga vid Målskog i Bankeryd
Avser markarbeten på en sträcka av ca 2,5 km. Slutbesiktning senast vecka 43 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: