Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköping

Underhållsbeläggning varm/värme i F, H, GK län
Omfattar 10 beläggningsgrupper.
Nybyggnad av bro och nybyggnad av gc bro i Jönköping
Ny gc-bro norr om Slottsbron då Slottsbron behöver tas i anspråk för att bredda kollektivtrafikfältet. Utredningsskede. Kan komma att omfatta gator också.
Underhållsbeläggning tank i F, GK, H, DNS län
Omfattar 7 beläggningsgrupper.
Reparation av Röttlebron i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Anläggande av VA-ledningar på Bäckalyckan, Jönköping
Förnyelseområde. Kostnad kan ej anges.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar Lekeryd-Huskvarna
Avloppsledning från Lekeryd till Huskvarna ren.verk, vattenledning från Huskvarna till Lekeryd.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Tillbyggnad av reservoar i Jönköping
Påbyggnad av högreservoar/teknikhus samt rivning av ventilbyggnad.
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Anslutning fritidshusområde till allmänt VA, Ulvstorp, etapp 2
Projektet avser anslutning till allmänt VA- Byggstart tidigast maj 2018.
Förnyelse dagvatten (huvudstråk) i Jönköping
Projektet är framflyttat till 2018.
Åtgärder längs vägsträcka Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd m fl, Jönköpings län
Åtgärdsvalsstudie som klarlägger motiven för ev åtgärder längs vägsträckan (Mjölby) Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-(Varberg) kallad diagonalen i Jönköpings län.
Anläggande av gc-väg Barnarp-Råslätt, Jönköping
Upptaget i cykelplan. GC-väg på vägren finns. 2500 m.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg m.m.
Avser utbyggnad av del av Kungsängsvägen i Jönköping. Entreprenaden omfattar ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, parkeringsplatser, busshållplats, passager och ledningar (fjärrvärme mm).
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Underhållsbeläggning inom Jönköpings och Kalmar län
Avser teknikområdet underhållsbeläggning, bärighets och övriga drift och underhållsarbeten inom området.
Exploatering för enbostadshus i Jönköping
Detaljplanearbetet pågår.
Utbyggnad av GC-väg, Banvallen till Bottnaryd i Jönköping
Reservobjekt. Förslaget utbyggnadsprojekt i cykelplan.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Valhallavägen koppling Hisingstorp i Jönköping
För att minska belastningen på Valhallavägen behövs en ny koppling mellan Hisingstorp och Hisingsängen. Upptaget i investeringsplan 2014-2016.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna C-Vättersnäs, Jönköping
2 mkr upptaget 2013 i investeringsbudget till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna S-Gråbo Tormenås
2 mkr upptaget 2014 i investeringsplan 2014-2015 till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Jönköping
Avser en ny gång- och cykelstig mellan Trånghalla och Kortebovägen. Gång- och cykelstigen är ca 1 km lång och ska anläggas i en skogsmiljö.
Nyanläggning av konstgräs på lekplatser i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs. Avser fem objekt som ligger på Fridalen-, Stadsparken-, Dalviksparken-,Ringblomman-, och Ekgatan.
Beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2017, Jönköpings län
Varmmassa och tankbeläggningar på enskilda vägar i Jönköpings län.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Man har för avsikt att teckna avtal med 5 konsulter.
Nybyggnad av campingplats i Jönköping
Nybyggna av camping, strandskydsdispens för camping.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer Åby 6:2, Krusestorp 3:2, Bösarp 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Brunnstorp 3:8, 3:3, Sandseryd 2:19, Ebbarp 2:1, Munkebo 1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Jönköping
Nybyggnad av 6 st transformatorstationer Stensholm 1:454, Vireda 3:3, 1:2, 4:2, 4:3, Vik 1:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av cykelparkering med väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Nybyggnad av cykelparkeringar med väderskydd.
Nybyggnad av elverk i Jönköping
Nybyggnad av elverk/reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation samt rivning av bef nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av nätstation i Jönköping
Nybyggnad av två nätstationer.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning och fyllning av markområde.
Tillbyggnad av ställverk i Jönköping
Tillbyggnad av ställverk.
Nybyggnad av sopanläggning i Jönköping
Uppförande av djupbehållare för sophantering samt rivning av garage.
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur (L-stöd).
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Jönköping
Anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Jönköping
Uppsättning av bullerplank.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändrad marknivå på del av fastighet, omfördelning/avjämning av massor, Schaktning och fyllning.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Ändrad marknivå på del av fastighet, schaktning och fyllning (Blivande Hedenstorp 2:29.
Anordnande av skatetyta i Lekeryd, Jönköping
Avser en anordnade skateyta som ska vara asfalterad med fem stycken prefab-skateramper och med måttet 25m x 10m.
Ny ridslinga vid Målskog i Bankeryd
Avser markarbeten på en sträcka av ca 2,5 km. Slutbesiktning senast vecka 43 2017.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: