Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (5)
Eksjö (7)
Gislaved (29)
Gnosjö (9)
Habo (15)
Mullsjö (10)
Nässjö (9)
Sävsjö (12)
Tranås (19)
Vaggeryd (31)
Vetlanda (15)
Värnamo (28)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 237 st.

Nybyggnad av vindkraftverk i Korsberga
Planerat projekt. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas. Ca 13 verk.
Underhållsbeläggning varm/värme i F, H, GK län
Omfattar 9 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar och Kronoberg/Blekinge län.
Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.
Nytt bostadsområde samt förskola.
Avser nytt bostadsområde samt förskola.
Anläggande av passivt fibernät i Vaggeryds kommun
Avser utbyggnad i nodområde Åker, Bondstorp och Bratteryd/Ekeryd.
Uppförande av vindkraftverk i Vetlanda
Projektet omfattar 6 st vindkraftverk.
Underhållsbeläggning tank i F, GK, H, DNS län
Omfattar 7 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar, Kronoberg/Blekinge län och Distrikt Norra Skåne.
Reparation av Röttlebroarna i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Nybyggnad av vindkraftverk i Habo kommun
Vindkraftanläggningen omfattar 10 vindkraftverk med en totalhöjd om max 175 meter. Miljötillståndet vann laga kraft april 2015.
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning. Fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Även väg 26/47/195 ska breddas i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.
Ny gång- och cykelväg längs väg 132 mellan Huskvarna-Lekeryd
Avser ny gång- och cykelväg mellan Huskvarna och Lekeryd längs väg 132. Projektet innefattar även en ny överföringsledning för vatten och avlopp mellan Huskvarna och Lekeryd.
Renovering av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister.
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Planerat projekt. 4 vindkraftverk, Uppskattad byggstart och kostnad.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Ledningsåtgärder, ny reaktor mm i Anneberg
Ledningsåtgärder, ny reaktor, ny 400 kv brytare.
Nybyggnad av va-ledningar i Vaggeryd
Planerat projekt. Anläggande av va-ledningar utmed området sjöarna Fengen och Sandsjön i norra delen av kommunen.
Nybyggnad av rastplats vid Vandalorum
Ny rastplats vid E4 och väg 27 Värnamo S.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata. Ytterligare omfattning kan för dagen ej anges.
Anläggande av vatten- och avloppsledningar Lekeryd-Huskvarna
Avloppsledning från Lekeryd till Huskvarna ren.verk, vattenledning från Huskvarna till Lekeryd.
Anslutning till kommunalt VA i Mycklaflon m fl, Eksjö
Projektet omfattar att förse Förnäs, Mycklaflons camping, Gumarp och Näset med kommunalt VA. Ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Totalt handlar det om ca 70 fastigheter och Mycklaflons camping.
Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Kvarnarp, Eksjö
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Översvämningsåtgärder Område 2a, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Påbörjas ev. under 2017.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Fiberutbyggnad i Åsenhöga, Gnosjö
Projektet omfattar markarbeten och nedläggning av kanalisation (tomrör) och ledningsmarkeringsnät för utbyggnad av fibernät i området Åsenhöga församling med omnejd i Gnosjö kommun, Jönköpings län och i norra delen av projektområdet även i Gislaved och Vaggeryds kommun
Sanering av mark i Sommen
Geoundersökningar är utförda. Ansöker om medel hos Naturvårdsverket. Oviss byggstart och kostnad.
Exploateringsarbeten för bostäder,Mullsjö,etapp 4
Avser anläggande av vägar och va-ledningar för bostadsområde.
GC-bro över Lagan, Värnamo
Planer finns för nybyggnad av bro över Lagan, söder som Apladalen.
Anläggande av gata och VA i Vaggeryd
Projektet är framflyttad på obestämd tid.
Åtgärder längs vägsträcka Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd m fl, Jönköpings län
Åtgärdsvalsstudie som klarlägger motiven för ev åtgärder längs vägsträckan (Mjölby) Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-(Varberg) kallad diagonalen i Jönköpings län.
Nybyggnad av gc-väg Skillingaryd-Tofteryd
Ev kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ev. anläggande av VA för nytt handels- o industriområde,Sävsjö
VA-verksamhetsområde för nytt handels- och industriområde öster Södra Stambanan.
Anläggande av konstgräsplan på Skogsvallen i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
VA-utbyggnad Södra Hunsnäsen i Eksjö
Omfattar schakt, anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation.
Exploateringsarbeten för nytt bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Nytt bostadsområde för uppförande av flerbostadshus.
Nybyggnad av infrastruktur industrimark i Nässjö
Avser nybyggnad av infrastruktur industrimark på ca 15 HA.
Nyanläggning av Va-ledning, Isaberg, Gislaved
Avser nyanläggning av VA-ledningar runt berget. Projektet omfattar även nya brunnar och pumpstationer.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Bussangöring och parkering, Gisle
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Exploatering för nytt industriområde i Tranås, etapp 2
Planerat projekt efter objektnummer 910833.
Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda, ca 4 km.
Nybyggnad av industrigata i Tumbäcks industriområde i Habo
Objektet avser nybyggnad av cirka 210 meter industrigata samt vatten, avlopp och gatubelysning.
Anbud - fjärrvärmeleverans Gnosjö
Avser leverans av fjärrvärme som skall tillgodose behovet av värme till befintliga och tillkommande direktägda kommunala byggnader. Avser även bla installation av en fjärrvärmecentral i varje leveranspunkt som överför energin från fjärrvärmekulverten.
Ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg m.m.
Avser utbyggnad av del av Kungsängsvägen i Jönköping. Entreprenaden omfattar ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, parkeringsplatser, busshållplats, passager och ledningar (fjärrvärme mm).
Utbyggnad av bredbandsnät Fiber 35, Gislaved
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter på landsbygden mellan Smålandsstenar-Burseryd.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkarmålens strand i Tranås kommun.
Anläggande av gång- och cykelväg Ågatan i Anderstorp
Längd 2.190 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Ombyggnad för cykelväg i Gislaved
Upptaget i investeringsbudget 2014-2018. Ombyggnad av vägområden för att få plats med cykelväg.
Ombyggnad av högreservoar på Höga gärde i Sävsjö
Projektet avser byte av tak och rörgaller. Byggstart framflyttad till 2018-2019.
Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.
Exploatering för enbostadshus i Jönköping
Detaljplanearbetet pågår.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.
Underhållsbeläggning inom Jönköpings och Kalmar län
Avser teknikområdet underhållsbeläggning, bärighets och övriga drift och underhållsarbeten inom området.
Upphandling av gatubelysningsarmaturer i Habo
Avser belysningsarmaturer för utomhusbruk.
Stadsutvecklingsprojekt för del av centrala Värnamo Stad
Avser en stadsutvecklingsstudie för västra Värnamo. Området är under stor utveckling och studien avser att ta fram olika lösningar för att sammanbinda områden, trafiklösningar, parkeringslösningar och eventuell förtätning.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Nybyggnad av parkeringsplats
Planer finns på att detta kommer att bli en parkeringsplats.
Ombyggnad av utemiljö på Tallkottens förskola i Mullsjö
Avser anläggande av utemiljö vid Tallkottensförskola.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna C-Vättersnäs, Jönköping
2 mkr upptaget 2013 i investeringsbudget till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Utredning förnyelseområden i Huskvarna S-Gråbo Tormenås
2 mkr upptaget 2014 i investeringsplan 2014-2015 till utredning. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Underhållsarbete av apparater i elnät för Vaggeryds elverk
Avser service och underhåll av förekommande apparater i elnät enligt underhållsplan.
Anbud avseende liftar och ställningar mm i Jönköping
Avtal avser: A.Bygg- och anläggningsmaskiner och B.Liftar och ställningar
Utbyggnad och sanering av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Avser utbyggnad och sanering av va-system inom Karlfors, Jönköping Total sträcka är 1700 m ledningsgrav.
Ombyggnad av gata i Habo
Avser ändrad profil och linjeföring av en gatan samt byggnation av gång- och cykelväg på mestadels befintlig gata.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: