Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Jönköpings län

Aneby (6)
Eksjö (15)
Gislaved (8)
Gnosjö (6)
Habo (7)
Mullsjö (3)
Nässjö (5)
Sävsjö (6)
Tranås (18)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (18)
Värnamo (19)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Ramavtal för anläggningsentreprenad gällande utbyggnad av kommunikationsnät
Projektet omfattar byggnation av kanalisation för ett fibernät inklusive samförläggning i större omfattning med ombyggnation av elnätet. Projektet kommer bli uppdelat i 15 stycken etapper med totalt 60 mkr. Totalt berör projektet 183 fastigheter, varav 107 respektive 76 hushåll av fiber och el byggnationen.
Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.
Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).
Nybyggnad av flytande park, Munksjön
Projektet avser en 8000m2 stor flytande park på sjön. Stabilisering av Munksjöns strandlinje ingår även. Den konstgjorda ön skall förankras mot land.
Överföringsledning vatten och avlopp Värnamo-Bor
Avser överföringsledning gällande vatten och avlopp.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Nybyggnad av vindkraftverk i Vetlanda
Byggnadslov sökt för uppförande av 3 verk. Uppskattad kostnad
Nybyggnad av värmeverk i Värnamo
Nybyggnad av flisångpanna.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Exploateringsarbeten för nytt planerat bostadsområde i Tenhult
Ny detaljplan krävs. Detaljplanearbete beräknas påbörjas hösten 2017. Uppskattad byggstart och kostnad. Bostäderna finns på objekt nr 913198.
Anläggande av allmänt VA i Kristinelund, Vetlanda
Omfattar schaktning, förläggning av ledningar, fyllning och återställning av markytor. Förläggning av ledningar avser vatten- och spillvattenledningar samt utbyte av befintlig rååvattenledning. Spillvatten ska hanteras i ett trycksatt system – tryckavlopp med LTA-teknik samt en del med självfall till två pumpstationer. Samförläggning av 400 V elkabel på delar av sträckorna där vatten- och spillvatten-ledningar läggs.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, Norr om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Utbyggnad av fibernät på landsbygden, söder om Tranås
Utbyggnad av fibernät söder om Tranås. Kostnad ca 10-12 mkr.
Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Utbyggnad av allmänna Va-ledningar m.m. inom Västra Solhöjden, Habo etapp 2
Projektet omfattar utbyggnad av va-ledningar, gatuarbeten, parkarbeten samt förläggning av nya el- och optokablar inom ett nytt bostadsområde, Västra Solhöjden, i anslutning till Bränningeleden och Anders Larssons väg.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.
Fiberutbyggnad i Åsenhöga, Gnosjö
Projektet omfattar markarbeten och nedläggning av kanalisation (tomrör) och ledningsmarkeringsnät för utbyggnad av fibernät i området Åsenhöga församling med omnejd i Gnosjö kommun, Jönköpings län och i norra delen av projektområdet även i Gislaved och Vaggeryds kommun
Ombyggnad av korsningar, Västerleden förbi Vetlanda
Projektet avser ombyggnad av korsningarna Snickarvägen/Västerleden, Östanåvägen/Västerleden och Stålvägen/Västerleden.
Anläggande av skatepark i Nässjö centrum
Projektet avser nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Jönköping
Nybyggnad av ackumulatortank för fjärrvärme med en höjd på 60 meter som skall rymma 40.000 kubikmeter. Skall vara lokaliserad i stadskärnan, specificerad plats är oklart.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ny överföringsledning i Sävsjö
Projektet avser ny överföringsledning.
Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.
Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby
Nybyggnad av infrastruktur industrimark i Nässjö
Avser nybyggnad av infrastruktur industrimark på ca 15 HA.
Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.
Exploatering för bostäder i Tranås
Avser utbyggnad av VA-ledningar, gator och GC-vägar inom Junkarmålens strand i Tranås kommun.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Jönköping
Avser en ny gång- och cykelstig mellan Trånghalla och Kortebovägen. Gång- och cykelstigen är ca 1 km lång och ska anläggas i en skogsmiljö.
Ombyggnad av gata i Habo
Avser ändrad profil och linjeföring av en gatan samt byggnation av gång- och cykelväg på mestadels befintlig gata.
Nybyggnad av gata och va-ledningar i Habo
Objektet avser nyläggning av VA och gata på Skolgatan i Habo.
Utbyte matarledning Värnamo väster, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Byggstart planeras för 2017 och kommer att utföras i egen regi.
Trafiklösning Enehagsskolan, Värnamo
Omfattar trafiklösning för dubbelsidig busshållsplats på Södra sidan, allmänändamål.
Anläggande av vatten- och spillvattenledningar, Vetlanda
Projektet avser ny överförningsledning i Vetlanda.
Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.
Anläggande av brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp, Eksjö kommun
Objektet avser schakt, anläggning och återställning för brandvattenledning mellan Kvarnarp och Nifsarp i Eksjö kommun.
Underhållsarbeten av gata i Norrahammar, Jönköping
Omfattar ombyggnation av lokalgata på Ängsgatan i Norrahammar, Jönköping.
Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.
Nybyggnad av elkraftsnät mm i Jönköpings län
Avser byggledning och kontroll för nybyggnad av elkraftsnät, samt nybyggnad av stängsel och grindar, bankantljus m.m. inom Smålands län. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling.
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Rivning och nybyggnad av bro över Eksjöån på Grenadjärgatan i Eksö
Avser rivning av befintlig bro och utförande av ny bro över Eksjöån på Grenadjärgatan samt ombyggnad av VA-anläggning.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.
Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Ny avfallsanläggning i Jönköping
Planer finns för att avfallsföretaget JRAB att flytta sin anläggning i Jönköping.
Nybyggnad av GC-väg i Habo
Projektet avser nybyggnad av GC-väg på Malmgatan i Habo.
Anläggande av GC-väg, Hunsnäsen, Eksjö
Planer på att flytta en gc-väg som går runt sjön så att den ej går bredvid motorvägen.
Sanering av förorenad mark i Tranås kommun
Det för aktuella schaktområdet omfattar en yta av ca 2000 m2. Efterbehandling utförs genom schaktsanering och omfattar schaktmassor om totalt ca 2100 m3.
Utbyggnad av fibernät i Tranås tätort
I början av 2017 kommer boende att få anmäla intresse och under förutsättning att det är tillräckligt stort planerar det kommunala elbolaget att starta grävarbetena hösten 2017.
Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.
Nybyggnad av gc-bro i Jönköping
Uppförande av gångbro mellan byggnader.
Ny aktivitetsyta vid Furuvik i Bankeryd
Avser ny aktivitetsyta för bl a utegym och minitennisbana. Runt området ska parkeringsytor, körvägar, gångvägar och belysning förbättras. Förbättring av VA-ledningar.
Rörmaterial Bredaryd - Pålslund, E3
Avser vatten och avloppsledningar från Bredaryd till Pålslund med en sträcka på cirka 5 km. Projektet utförs som en etapp där beställaren avropar rören i god tid före leverans.
Utökning av fjärrvärmenät i Sävsjö
Befintligt fjärrvärmenät förstärks med nya ledningar mellan befintligt nät vid Odenplan och Lundbergsplan. Schaktlängd ca 850 m.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Förnyelse av VA-ledningar, Gnosjö
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2017-2019
Beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2017, Jönköpings län
Varmmassa och tankbeläggningar på enskilda vägar i Jönköpings län.
Anläggande av gång- och cykelväg Glasbruksgatan i Gislaved
Längd 220 m. Byggstart tidigast 2018. Upptaget i kommunens plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Anslutning till kommunalt avlopp i Mariannelund
Avser nybyggnad av anläggning av tryckavloppsledningar samt fiberkanalisation i mark som är beläget i Eksjö kommun, 40km öster om centrala Eksjö.
Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.
Nybyggnad av industrigata i Tumbäcks industriområde i Habo
Objektet avser nybyggnad av cirka 210 meter industrigata samt vatten, avlopp och gatubelysning.
Nybyggnad av minsökbana för hund på Ränneslätts skjutfält, Eksjö Garnison
Objektet avser en inhägnad minsökbana för hundar med tillhörande kabeldragning för att koppla upp anläggningen med fiber, beläget inom Eksjö garnisonsområde, på Ränneslätts skjutfält.
Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.
Ombyggnad av väg i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny trafiklösning med parkeringsplats.
Anläggande av GC-väg från Hult till Movänta i Eksjö
Avser anläggande av GC-väg från Hult till Movänta.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Nybyggnad av elverk i Jönköping
Nybyggnad av elverk/reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vaggeryd
Marklov för anläggande av bullervall och transport inom exploateringsområde stigamo.
Ombyggnad av markanläggning i Vaggeryd
Marklov för terrassering av tomtmark.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändrad marknivå på del av fastighet, omfördelning/avjämning av massor, Schaktning och fyllning.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändrad marknivå på del av fastighet, schaktning och fyllning (blivande Stigamo 1:39).
Nybyggnad av mur i Jönköping
Uppförande av mur (L-stöd).
Tillbyggnad av idrottsplats i Sävsjö
Uppförande av måltorn/speakertorn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sävsjö
Uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Jönköping
Uppförande av plank.
Ombyggnad av markanläggning i Mullsjö
Upprustning av yttre miljö i området kring Trollehöjdsskolan.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Schaktning av markområde.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Strandskyddsdispens för anordning av sittplatå i trä.
Nybyggnad av nätstation i Gislaved
Strandskyddsdispens för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av parkering i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av p-platser till sex lägenheter).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Ändrad marknivå på del av fastighet, schaktning och fyllning (Blivande Hedenstorp 2:29.
Nybyggnad av flytbryggor, Visningsö
Avser byggande va två stycken flytbryggor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Värnamo
Anläggande av parkering Knekten 14,16.
Nybyggnad av markanläggning i Jönköping
Anläggning av konstgräsmatta samt marklov för utfyllnad av markområde.
Nybyggnad av busshållplats i Aneby
Ansökan bygglov busskur.
Nybyggnad av nätstation i Aneby
Ansökan bygglov nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: