Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

Nybyggnad av bro över Nissan i Halmstad
Uppskattad byggstart och kostnad.
Vägmarkering inom distrikt Halmstad
Entreprenaden är fördelad på grupp DH1, nyläggning med utförandekrav på nytt beläggningsslitlager samt grupp DH2, som omfattar underhållsmarkeringar med krav på funktion. Grupperna kommer att utgöra ett kontrakt.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Projektet avser bl a nybyggnad av gator, parkutbyggnad, VA ledningar inkl fördröjningsmagasin, belysningsanläggning samt lekplats inför nytt bostadsområde.
Exploatering för verksamhetsområde i Halmstad
Avser exploatering inför verksamhetsområde.
Nybyggnad av järnvägsspår i Halmstad
Avser utbyggnad av väg- och järnvägskommunikationer i hamnområdet.
Nybyggnad av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm. Bro 13-599-1 tillkommer avseende underhåll samt bullerskydd.
Utbyggnad av gc-bana längs väg 610 mellan Steninge-Stensjö
Avser en sträcka på 3 km mellan Kustvägens (väg 610) korsning med Gamla vägen till korsningen med Ejdervägen.
Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar, nytt utjämningsmagasin för dagvatten och en park.
Ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system i Halmstad
Avser ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system, pumpstation samt fördröjningsmagasin för dagvatten.
Anläggande av GC-bro i Halmstad
Projektet avser en ny gång- och cykelbro över Genevadsån med anslutande asfalterade gång- och cykelvägar söder och norr om ån.
Utförande av infräsning väg i Distrikt Halland, Region Väst
Omfattar 3 objekt; 130822 Kungsäter-Gunnarsjö, 130821 Gunnarsjö-Länsgränsen och 141520 Länsgränsen-Älekulla.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Halmstad
Avser anläggande av en cirkulationsplats vid korsningen Kristinehedsvägen/Skyttevägen.
Uppförande av brygga samt upprustning av kaj i Halmstad
Avser uppförande av pålad brygga samt upprustning av kajfront.
Underhåll av plattvärmeväxlare i Halmstad
Avser underhåll på plattvärmeväxlare för HEM:s verksamhetsområde Produktion.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - schaktning/fyll och pålning.
Ombyggnad av markanläggning i Halmstad
Marklov - anordnande av jordvall för insyn- och ljuddämpning mellan bebyggelse och fotbollsplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Nybyggnasd av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygg- och rivningslov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Halmstad
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 3 st transformatorstaion, n147765 stora böslid Eldsberga 31:1, 40:2, 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstation, n147891 nygård Trönninge 10:7, Påarp 4:68, 3:3, 4:10.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerplank längs laholmsvägen/fyllebro.
Nybyggnad av ställverk i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av ställverk- och kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n382 aborrvägen samt rivning av befintlig Fyllinge 20:393, Hjorten 3.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande plank.
Anbud avseende 2 st rullportar på tipphall, Halmstad
Avser direktupphandling av 2 st. rullportar inklusive montage och installation på tipphall.
Byte av yttre belysning i Halmstad, etapp 3
Projektet avser byte av yttre armaturer på adresserna Strandvallen 2-28, samt Nyvången 2-24, Nyvången 1-23, Tynavägen 1–26 och Strandvallen 130–150.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: