Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Halmstad

Om- och nybyggnad av trafikplatser vid E6 i Halmstad
Ombyggnad av trafikplats 43 och nybyggnad av trafikplats 42.
Varmmassabeläggning i distrikt Halmstad
TSK och varmmassabeläggning i Distrikt Väst DH01, DH02, DH51-2017.
Ombyggnad av hamn i Halmstad
Avser upphöjning av uppställningsytorna A, B och C i Halmstad Hamn. Ytorna ska höjas för att klara framtida regn och översvämningar.
Ombyggnad av torg i Halmstad
Avser ombyggnad av Stora Torg samt Brogatan och Storgatan.
Utvidgning av kyrkogård vid Söndrum kyrka
Avser utvidgning av kyrkogården för de kommande 40 åren.
Renovering av vatten- och avloppsledningar, Halmstad
Avser ombyggnad av gata med nya cykelbanor samt VA-sanering med bland annat ny D1200-ledning.
Anläggande av gator, VA-ledningar och park i Halmstad
Avser anläggande av gator, VA-ledningar, nytt utjämningsmagasin för dagvatten och en park.
Anläggande av gator & VA-ledningar i Halmstad
Avser utbyggnad av gator och VA-ledningar.
Underhåll av broar i Fyllebro, Halmstad
Utbyte tätskikt, kantskoning mm.
Underhåll av bro över enskild väg i Halmstad
Bro över enskild väg, sj och gata. Om- och bättringsmålning, fogning.
Utbyggnad av fibernät i Halmstad
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning/plöjning/fräsning och dokumentation sa,t leverans av kanalisation, brunnar, skåp samt övrig nödvändig material för att få en fullt fungerande kanalisation.
Ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system i Halmstad
Avser ombyggnad av skyddsvall med nytt VA-system, pumpstation samt fördröjningsmagasin för dagvatten.
Nybyggnad av gator & VA i Halmstad
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar inför nytt bostadsområde.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Halmstad
Avser anläggande av en cirkulationsplats vid korsningen Kristinehedsvägen/Skyttevägen.
Utbyggnad av dricks- och spillvattenledningar i Marbäck, Halmstad
Avser utbyggnad av dricksvatten- och spillvattenledning i Marbäck mellan Skedala och Simlångsdalen.
Utyggnad av gata, ombyggnad av korsning mm i Halmstad
Objektet omfattar utbyggnad av Ridhusgatan (väster om kv Eskadern och kv Endräkten), inklusive korsning i anslutning till Lasarettsvägen, Övre och Nedre Badhusparken samt parkeringsyta i anslutning till kv Endräkten.
Underhåll av ställverk på Höganäs fabrik i Halmstad
Avser underhåll av ställverk (0,4-130 kV) på Höganäs fabrik. Syftet med underhållet är att minska risken för plötsliga strömavbrott och driftstörningar i produktionen samt att förlänga livslängden på ställverksanläggningarna och dess komponenter.
Nybyggnad av servicehus & mur vid kyrkogård i Halmstad
Avser nybyggnad av servicehus samt två murar vi kyrkogård.
Byte av frånskiljare i station EON Linehed, Halmstad
Avser utbyte av befintliga 130 kV frånskiljare i E.ON:s station Linehed. Totalt handlar det om nio (9) stycken frånskiljare i fyra (4) fack 102, 105, 111, 112. Kontrollutrustning för dessa fack är dels placerad i E.ON:s stationsbyggnad, dels i intilliggande station H4 Linehed.
Uppförande av bullerplank vid väg 15 i Fyllebro, Halmstad
Projektet avser uppförande av ca 300 meter långt bullerskydd mellan trafikplats 43 Halmstad södra och Fylleån.
Nybyggnad av bro i Halmstad
Avser nybyggnad av gångbro över Genevadsån.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 3 st transformatorstaion, n147765 stora böslid Eldsberga 31:1, 40:2, 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av 4 st transformatorstation, n147891 nygård Trönninge 10:7, Påarp 4:68, 3:3, 4:10.
Nybyggnad av antenn i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av antennrör på tak.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/transformator Täckinge 2:3,8:5,Folkastad 3:6,Folkastad 5:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformator samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, n382 aborrvägen samt rivning av befintlig Fyllinge 20:393, Hjorten 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av stängsel i Halmstad
Bygglov för tillbyggnad av inhägnad med oxygen- och nitrogentankar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Halmstad
Bygglov för uppförande av bullerplank - 143 m.
Nybyggnad av plank i Halmstad
Bygglov för uppförande av plank runt sopförvaring.
Nybyggnad av transformatorstation i Halmstad
Nybyggnasd av transformatorstation.
Byte av yttre belysning i Halmstad, etapp 3
Projektet avser byte av yttre armaturer på adresserna Strandvallen 2-28, samt Nyvången 2-24, Nyvången 1-23, Tynavägen 1–26 och Strandvallen 130–150.
Uppgradering av brandskydd vid Kristinehedsverket, Halmstad
Sammanfattning av uppdragets omfattning: 2 nya Brandvattenkanoner (liknande typ och kapacitet som modell FWM-3-EL), Montage av Brandvattenkanoner på befintlig anslutningsfläns, Kopplingbox (1 st. vid varje Brandvattenkanon, totalt 2 st.) samt erforderligt kablage mellan kopplingsbox och Brandvattenkanon, Tillkommande komponenter i befintligt styrskåp, El-dokumentation för el-installationen, Uppgradering av befintlig panel i kontrollrummet och radiokontrollen, Brandvattenkanonerna skall integreras med befintligt IR-kamerasystem, Idrifttagning av systemet inkl. prestandaprov, Dokumentation. Skall levereras i 3 exemplar skriftligt samt 1 elektronisk version (USB) samt Flytt av gammal Brandvattenkanon i Bunker 2 till Bunker 1 (ersätta den gamla Brandvattenkanonen).
Åtgärder för att förbättra vandringsvägarna i Fylleån, Halmstad
Avser projektering av hur borttagande av vandringshindrena kommer att utföras samt utförande av åtgärderna för att förbättra vandringsvägarna i Ulvsnäsabäcken.
Översvämningsutredning vid Nissans åmynning, Halmstad
Uppdraget avser att utreda möjliga åtgärder för att minimera konsekvenserna av översvämningar inom området och dess tillrinningsområde. Åtgärderna ska vara tillämpbara i större eller mindre skala, direkt vid Nissans strand/kaj, inom närområdet intill Nissan.
Utökning av stängsel i Halmstad
Uppdraget avser komplettering av befintligt stängsel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: