Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella anläggningsprojekt i Ludvika

Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Reparation av överföringsledning för spillvatten, Ludvika
Avser reparation av befintlig överföringsledning.
Markarbete vid vattenverk i Ludvika
Avser markarbete vid vattenverket i Fredriksberg, nergrävning av långsamfilter.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.
Lyviksbergets Industriområde
Avser iordningställande åtgärder för exploatering av industritomter, med tillhörande vägar och dikesgrävning.
Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika
Avser anläggande av gc-väg med belysning.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ändrad användning av fd. vårdboende till förskoleverksamhet samt nybyggnad av lekplats.
Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.
Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika
Projektet avser två utomhusbanor.
Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation, by 705.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Laritstorp 6:27, Laritstorp 6:27, Grängesberg 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tre transformatorstationer Norrvik 8:11 (2 st), Sörvik 17:12.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov utemiljö kyrkskolan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov parkering 2017-05-15 - 2022-05-15.
Ny platta på mark för spärrfilterbyggnad mm vid Lyviksverket i Ludvika
Objektet avser platta på mark för spärrfilterbyggnad samt platta på mark för asksilo i befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: