Byggsveriges affärskälla!

Alla aktuella anläggningsprojekt i Borlänge

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Förnyelse av ledningar i Borlänge
Avser rivning, omförläggning och nyförläggning av FV-ledningar, VA-ledningar, el-ledningar och OPTO-kanalisation vid Stationsgatan, Hummelgatan, Målaregatan, Dalen, Wallingatan och Siljansvägen.
Exploateringsarbeten för bostadsområde i Borlänge
Objektet avser anläggning av gator och gång- och cykelväg, flytt av Studievägen, anläggning av VA-ledningar, belysningsanläggning, flytt samt nyanläggning av el- och opto.
Leverans av transformatorer, Borlänge kommun
Avser leverans av tre stycken transformatorstationer till Tuna, Hästberg och Backa.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Avser ny transformatorstation Halvars, ska byggas för att bl a kunna försörja kringliggande förbrukare med mera effekt.
Inspektion av byggnadsverk i region Mitt
Avser 3 brogrupper; grupp 1 (väg + EV) i Jämtlands län, grupp 2 Broar (väg + EV) i Dalarnas län, grupp 3 Broar (järnvägsbroar) i Jämtlands och Dalarnas län.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Rämshyttan, Borlänge
Avser utbyggnad av ett passivt fiberoptiskt nät. Projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontraktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation,brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät till fastigheternas tomtgränser.
Ombyggnad av gata i Borlänge
Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 2
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Marklov för separation av ledningar för dagvatten/avloppsvatten.
Utvändigt underhåll av fritidsanläggning i Borlänge
Bygglov för fasadändring av fritidsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av byggnad /nätstation.
Nybyggnad av elverk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av elverk/ reservkraft.
Nybyggnad av nätstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av it-station.
Nybyggnad av mur i Borlänge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av busshållplats i Borlänge
Anläggande av två stucken busshållplatser med mera.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för schaktning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: