Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av återvinningsanläggning i Vänersborg
Projektet avser en fullskalig anläggning för återvinning av textilier. Projektet avhängigt utfallet av den planerade test/demonstratoranläggningen objekt 906121.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter, två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter, två radhuslängor med sammanlagt 15 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 80-90 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av resecentrum i Vänersborg
Under utredning. Projektet avser tillbyggnad/anpassning av resecentrat. Uppskattad byggstart.
Installation av nytt AT-system (AT) Kil-Öxnered
Projektet avser strömförsörjningsbyte från BT-system till AT-system.
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Varmmassabeläggning i distrikt Vänersborg
Distrikt Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Vägmarkering inom distrikt Vänersborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Nybyggnad av radhus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad radhus i 7 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 35-40 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 29 grupphus.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Om- och tillbyggnad av kommunalhus i Vänersborg
Avser om och tillbyggnad- och ytskiktsrenovering av befintligt kommunhus. Omfattar även delvis fönsterbyte samt renovering av fasad.
Ombyggnad av vattenverk i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Avser rivning av en gammal byggnad. Ombyggnad av gammal skola till förskolelokaler samt tillbyggnad med ny del som kommer inrymma nytt storkök, 600 kvm.
Upprustning/ombyggnad aula i Vänersborg
Projektet avser ombyggnad av aula.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av rad/kedjehus/parhus.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser upprustning av vattenverk.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven. Upptaget i investeringsbudget för 2015-2019.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Renovering av hissar i Vänersborg
Avser renovering av 12 st hissar i fastigheter belägna på Kronogatan 57 & 59 i Vänersborg och Tomtevägen 1-5 på Vargön.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 4 st parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Rivning av duschar samt toalett vid fisktorget i Vänersborg
Rivning av allmän toalett och dusch vid fisktorget samt återställande av mark.
Nybyggnad av biltvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall och 4 snabbtvätthallar
Rivning av förskola i Vänersborg
Rivning av förskola samt skolbyggnad. Byggs nytt på 1239155.
Utvändigt underhåll av cafe i Vänersborg
Utvändig och invändig ändring av Villa Björkås. Installation av brandtrapp sant bergvärme, invändig upprustning och ombyggnad av ventilation.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Projektet avser ändrad användning av skolmatsal till fritidshem/skola med ytskikts renovering, nya rör och ventilation samt teknikutrustning på vinden. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av värmeproduktionssystem i flerbostadshus i Vänersborg
Avser leverans och montage av nytt värmeproduktionssystem baserat på bergvärmepump.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Byggledare för underhåll av fasta broar i Älvsborg/Bohuslän
Byggledare för brounderhållsprogram. Huvudsakligen i Älvsborg och Bohuslän.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Rivning av kontorsbyggnad i Vänersborg
Avser rivning av 1-plans kontorsbyggnad.
Cykelbefrämjande åtgärder, GC-väg i Vänersborg
Projektet avser ny GC-väg utmed Stationsvägen, mellan Hallebergsvägen och Nordkroksvägen. Omfattar även ombyggnad av två hållplatser.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Konstgräs till idrottsplats i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation, samt logistik kök i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Restadvägen mellan Brinkvägen och Olle Niclas väg.
Installation av solceller på äldreboenden i Vänersborg
Projektet avser leverans, installation och driftsättning av nyckelfärdig solcellsanläggning på tak till Niklasbergs äldreboenden Gläntan, Björken och Linden.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 2
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola, finns även tidiga planer på att göra en tillbyggnad av storkök.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicebyggnad vid Sikhalls badplats kv. Hopperud 1:12 .
Renovering av hissar, Vänersborgsbostäder
Avser modernisering av 12 st hissar i Vänersborg på Kronogatan 57 samt i Vargön på Tomtevägen 1-5.
Upphandling av produkter till hinderbana, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av produkter till en komplett hinderbana. Ej montering.
Ombyggnad av vårdhem i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till vård.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg utmed Granåsvägen mellan Stationsvägen och Kyrkan. Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Ombyggnad för ventilation och belysning i förskola/skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av miljökonsult avseende konsulttjänster för ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstol för markavvattning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av flerbostadshus inglasning av takterasser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av fotbollsplan i Vänersborg
Installation av kommunalt VA samt ombyggnad av fotbollsplan från grus till konstgräs.
Rivning av garage i Vänersborg
Rivning av garagebyggnader, luftslussar och inlastning samt rivning delar av industrilokal.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt ändrad användning från industriområde till handelsområde.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Ombyggnad av industri/lagerbyggnad (Hall 2) samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 27 st lägenheter.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Åtgärder för ventilation och belysning vid förskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Gatusanering i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Tillbyggnad av matsal samt ombyggnad av ventilation och storkök. 7-9 skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av äldreboende till hyreslägenheter 26 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av äldreboende till hyreslägenheter 28 st lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion på samlingslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus, fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster och fönsterdörrar.
Utvändigt underhåll av hotell i Vänersborg
Utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Vänersborg
Utvändig ändring av vårdbyggnad, insättning av dörr i fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Uppsättande av solcellsanläggning.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Nybyggnad av fundament och tank.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av cykel/väderskydd.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Nybyggnad av toalettbod tidsbegränsat lov 2022-12-01.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av komplementbyggnad, ladugård och bostadshus m m.
Rivning av toalett i Vänersborg
Rivning av offentliga toaletter.
Nybyggnad av damm i Vänersborg
Strandskyddsdispens, markarbeten vid dammar.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Vänersborg
Rivning av enbostadshus samt uthus.
Ombyggnad av ridhus i Vänersborg
Avser att man höjer befintligt trallgolv, bygger en tillgänglig wc, monterar en hiss etc.
Byte av styrsystem i skola, Vänersborg
Avser byte av styrsystem i undercentral samt fläktrum i huvudbyggnad.
Nybyggnad av kyrkogård i Vänersborg
Anläggande av askgravplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Anläggande av parkering.
Ombyggnad av industrilokal i Vänersborg
Ändrad användning av industri/kontor till sjukgymnastik samt utvändig ändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: