Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Vänersborg

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av återvinningsanläggning i Vänersborg
Projektet avser en fullskalig anläggning för återvinning av textilier. Projektet avhängigt utfallet av den planerade test/demonstratoranläggningen objekt 906121.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Planer för ca 800 bostäder på Onsjö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter, två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter, två radhuslängor med sammanlagt 15 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 80-90 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Installation av AT Transformatorer Öxnered-Kil
Projektet avser byte av BT mot AT (mer kraft) vid 18 platser.
Vägmarkering inom distrikt Vänersborg
Entreprenaden består av följande huvuddelar: Huvuddel 1: (kontraktsår ett) 2018-01-01—2018-12-31. Huvuddel 2: (kontraktsår två) 2019-01-01—2019-12-31. Huvuddel 3: (kontraktsår tre) 2020-01-01—2020-12-31. Huvuddel 4: (kontraktsår fyra) 2021-01-01—2021-12-31, (optionsår). Huvuddel 5: (kontraktsår fem) 2022-01-01—2022-12-31, (optionsår).
Om-, tillbyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 3 m fl
Avser Om-, tillbyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 35-40 lägenheter.
Om-och tillbyggnad av äldreboende i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig fastighet som idag innehåller 29 lägenheter till ca 40 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 29 grupphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus 18 lgh samt radhus 6 lgh.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Målning av stolpar mellan Öxnered-Kil
Projektet avser målning av stolpar på en sträcka på 15 mil.
Ombyggnad av handelscentrum i Vänersborg, del 2
Projektet avser ombyggnad av handelscentrum.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Mulltorps förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Nybyggnad av industrier i Vänersborg
Avser nybyggnad av en test- och demonstrationsanläggning innehållande bland annat lokaler för processindustri och kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven. Upptaget i investeringsbudget för 2015-2019.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart och kostnad oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Exploatering för nya bostäder i Vänersborg
Avser exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Rivning av samlingslokal i Vänersborg
Avser rivning av sessionssal och tillhörande förrum och dess ingående installationer och fast inredning.
Ramavtal avseende snöröjning av området Söder i Växjö
Upphandlingen avser snöröjning av området Söder i Växjö.
Snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster i Vänersborg
Upphandlingen avser snöröjning, vinterväghållning och halkbekämpningstjänster för Vänersborgs kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ombyggnad av flerbostadshus och inredande av tillkommande lägenheter 7 stycken samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av kapell i Vänersborg
Projektet avser invändig renovering av kapellet, tillgänglighetsanpassning av lokalerna, handikapptoalett samt tillbyggnad av trapphus med hiss.
Ombyggnad och ny ventilationsanläggning i förskola Vänersborg
Avser ytskiktsrenovering samt ny ventilationsanläggning. Kontraktsarbetena är indelade i två etapper: Byggstart av etapp ett,: 16 oktober 2017 med färdigställande i april 2018. Byggstart av etapp två: maj 2018 med färdigställande i januari 2019.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Renovering flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser stamrenovering i 17 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av biltvätthall i Vänersborg
Nybyggnad av tvätthall och 4 snabbtvätthallar
Nybyggnad av pumpstation, kontor och förråd i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av pumphus, kontor och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser ändring av ventilation.
Förtätning kontor m m i Vänersborg
Projektet avser förtätning av kontor för byggnadsförvaltningen. Klimatanpassning arkiv för kommunstyrelseförvaltningen. Omstrukturering + sammanträdesrum.
Nyanläggning av konstgräs på fotbollsplan i Vänersborg
Avser nyanläggning av konstgräs på gummipad och ny grusbädd.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Vänersborg
Avser tillbyggnad på 100 kvm samt total renovering av hotell.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1200 kvm.
Ombyggnad av värmeproduktionssystem i flerbostadshus i Vänersborg
Avser leverans och montage av nytt värmeproduktionssystem baserat på bergvärmepump.
Bygg- och vent.åtgärder i förskola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation, samt logistik kök i skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Reparation av bro i Vänersborg
Projektet avser reparation av kantbalkar samt breddning av gc-bana.
Ny sittplatsläktare i ishall i Vänersborg
Avser ny sittplatsläktare i ishallen.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg Etapp 1
Avser anordning av ventilation samt ytskikts renovering i förskola.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Avser tillbyggnad av servicebyggnad vid befintlig fritidsbyggnad.
Ny belysning vid idrottsplats i Vargön, Vänersborg
Avser uppförande av ny belysning vid Randhemsvallen.
Ombyggnad av kök i Vänersborg
Avser renovering och ombyggnad av två kök plan 1 och 2 i kv Kamelen 15.
Rivning av kylanläggning och läktare i Vänersborg
Avser rivning av kylanläggning samt läktare.
Ombyggnad av vårdhem i Vänersborg
Avser ändrad användning av kontor till vård.
Ombyggnad av omklädningsutrymme i Vänersborg
Avser ombyggnad i omklädningsutrymme.
Planfräsning och beläggning av väg i Önafors, Vänersborg
Objektet avser planfräsning och beläggning av Bruksvägen i Vänersborg, ca 890 m.
Upphandling av produkter till hinderbana, Vänersborgs kommun
Avser upphandling av produkter till en komplett hinderbana. Ej montering.
Upphandling av moduler för cykelgarage i Vänersborg
Avser upphandling av två stycken modulbaserade låsbara cykelgaragesystem i funkisstil som har glasväggar, automatiska dörrar som kan kopplas till passagesystem med kort. Laddning av elcyklar ska vara möjligt.
Nybyggnad av omklädningsrum i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicebyggnad vid Sikhalls badplats kv. Hopperud 1:12 .
Ombyggnad för ventilation och belysning i förskola/skola, Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Åtgärder för ventilation och belysning vid förskola i Vänersborg
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2020.
Gatusanering i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.
Utvändigt underhåll av cafe i Vänersborg
Utvändig ändring av Villa Björkås samt installation av ventilation och anläggning för VA.
Ombyggnad av industrilokal i Vänersborg
Ändrad användning av industri/kontor till sjukgymnastik samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av äldreboende till hyreslägenheter 26 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Ändrad användning av äldreboende till hyreslägenheter 28 st lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Vänersborg
Ändring av bärande konstruktion på samlingslokal.
Rivning av förskola i Vänersborg
Rivning av förskola samt matsal.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Rivningslov för rivning av servicehus, Bygglov för tillbyggnad av restaurang, Bygglov för nybyggnad av 3 servicehus nr 4-6, Bygglov för anläggning av campingplats Kleverud 1:8,Djupedalen 2:1. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rensning av VA-system i Frändefors, Vänersborg
Avser att rensa vattenledningar i Frändefors ifrån beläggningar.
Tillbyggnad av restaurang i Vänersborg
Avser för tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Nybyggnad av toalettbod tidsbegränsat lov 2022-12-01.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av två cykelgarage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Utvändigt underhåll av skola i Vänersborg
Bygglov för fasadändring, solpaneler.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av grillhydda.
Nybyggnad av nätstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av förskola i Vänersborg
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av vårdlokaler till förskola/nattdagis. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av 3 st transformatorstationer.
Byte av styrsystem i skola, Vänersborg
Avser byte av styrsystem i undercentral samt fläktrum i huvudbyggnad.
Ombyggnad av ridhus i Vänersborg
Avser att man höjer befintligt trallgolv, bygger en tillgänglig wc, monterar en hiss etc.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Avser nybyggnad av staket samt ändring av ventilation på skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av garage i Vänersborg
Avser ombyggnad av personallokal dit sättning av 2 portar.
Nybyggnad av växthus i Vänersborg
Avser nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av förråd i Vänersborg
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av damm i Vänersborg
Strandskyddsdispens, markarbeten vid dammar.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivning av komplementbyggnad, ladugård och bostadshus m m.
Rivning av toalett i Vänersborg
Rivning av offentliga toaletter.
Rivning av bensinstation i Vänersborg
Rivningslov för rivning av bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Vänersborg
Ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Vänersborg
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vänersborg
Utvändig ändring av flerbostadshus byte av garageportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: