Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Norra Bohuslän
Vägnätets totala längd för området är ca 1333 km väg.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola F-6, särskolan (träningsskola), idrottshall, fritidsgård, medialek mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Va-sanering i Fräknestranden i Uddevalla
Området består av c:a 400 fastigheter som i dagsläget har enskilda vatten-, och avloppslösningar. Genom att förse fastigheterna med förbindelsepunkt för kommunalt VA tryggas fastigheternas vattenförsörjning och minskar miljöbelastningen på recipienten, havet utmed Fräknestranden.
Framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun.
Nybyggnad av ungdomshem i Uddevalla
Avser nybyggnad ungdomshem innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård. Byggnaden består av 2 boendeavdelningar,administration och personalutrymmen med en BTA på ca 3000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tureborg, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus sk SABO Kombi Plushus.
Nybyggnad av enbostadshus etapp 4-5
Projektet avser nybyggnad av 30 stycke byggda enbostadshus. och nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 3 hus med källarvåning i ett hus. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Nybyggnad av flerbostadshus med affärslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 17 lägenheter med bostadsrätt och ca 500 kvm affärslokaler och kontor i bottenplan. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 17 lägenheter med bostadsrätt och en föreningslokal i flerbostadshus. Pålningsarbetet påbörjas vecka 15 2017.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av badrum, wc och kök i 87 lägenheter i flerbostadshus på Jakobsbergsgatan 1-3-5 (Hus A, B, C), Älgstigen 2 (Hus D) och Bleketvägen 31 (Hus G).
Utvändig renovering på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster och tak samt renovering av balkonger och loftgångar på flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Avser nybyggnad av hotell, marklov för uppförande av murar samt rivning av befintliga baracker.
Ombyggnad/sanering av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Fasseröd, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i små flerbostadshus (BoKlok).
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av ventilationsanläggning, tillgänglighetsanpassning och stamrenovering i flerbostadshus.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Ombyggnad av väg och va-ledning i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av väg och omläggning av va-ledningar. Ny hårdgjord yta: ca 3000 m2 Va-schakt: ca 1650 m Kabelgrav: ca 1250 m Återställning av hårdgjorda ytor: ca 1900 m2.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Ombyggnad av torg i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa (Hasselbackstrappan) och konstverk, ombyggnad av gator och busshållplatser.
Riskreducerande åtgärder på väg 675 vid Ulvesund
Grundförstärkning och bergskärning, reducering av bergknalle, säkring mot skred. Ca 200 m lång sträcka.
Fortsatt utredning av 2 stycken fd kemtvättar, Västra Götalands län
Projektet avser sanering av förorenade området vid två före detta kemtvättar: 1. Karlsborgs Kemiska Tvätt AB och 2. Tidaholms Kemiska Tvätt.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Rivning av kontor i Uddevalla
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader.
Tillbyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av hissar i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad/renovering av 6 stycken hissar på olika gatuadresser.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt marklov.
Tillbyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av uppställningsplats för brandbilar.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt ändring av marknivån. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Uddevalla
Projektet avser utvändig renovering av kyrka. Byggstart tidigast augusti 2017.
Ramavtal avseende hantverkartjänst Sanering, Uddevalla kommun
Samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar,mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering) i fastigheter ägda eller förvaltade av kommunen samt övriga fastigheter där kommunal verksamhet förekommer. Objekten är belägna inom Uddevalla kommun samt Munkedals kommun (UddevallaEnergi).
Nybyggnad av gator och va-ledningar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.
Ramavtal avseende hantverkartjänst larm/data/passage, Uddevalla kommun
Avser leverans av larm-, data-, passagearbeten för successiva uttag vid behov under kontraktstiden.
Upphandling av visualiseringssystem, Uddevalla kommun
Avser upphandling av visualiseringssystem till ledningscentraler.
Utredning av befintligt dagvattensystem, Uddevalla kommun
Avser utredning och modellering av befintligt dagvattensystem i centrala Uddevalla inför byggnation av Ångbåtskajen/översvämningsskydd.
Upphandling av byggprojektledare vid byggnation av optiskt fibernät i Uddevalla
Forshällabygden Fiber ek förening bygger optiskt fibernät för cirka 600 medlemmar i Uddevalla kommun. Föreningen söker byggprojektledare som ska sköta föreningens åtaganden i byggprojektet, samordna samförläggning, entreprenad och förberedande arbeten både administrativt och i fält. Se även objekt nr 1353649.
Upphandling av influensundersökning, Uddevalla kommun
Avser influensundersökning för Uddevalla kommun.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, soprum, nybyggnad av parkeringsplatser samt marklov för ändring av marknivån.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från affärslokal "loppis" till livsmedelsbutik.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus och fyra komplementbyggnader samt mur, 68 lägenheter.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilation i äldreboende, byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för förskola med åtta avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, förrådsbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Uddevalla
Projektet avser utvändig ändring av kontorsbyggnad samt tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av mast i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 18 meter ostagad mast och teknikbod.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av baracker i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fundament för rörbrygga.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av föreningslokal samt rivning av befintlig byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnader, miljörum och teknikrum.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.
Tillbyggnad av fritidshus i Uddevalla
Anmälan för tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av hotell i Uddevalla
Anmälan för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöbyggnad.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av elverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för mobiltelefoni.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod, site mf65191a.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns04284.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns12037.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns20556.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns21081.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns22463.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns27122.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns36713.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns47679.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns55561.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns70094.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns89712.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ns91187.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t340.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t350.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t380.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, t320 ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: