Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Om- och tillbyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 hyreslägenheter, 43 bostadsrättslägenheter (HSB), 8 lägenheter i gruppbostad, 30 lägenheter i äldreboende och 14 lägenheter i serviceboende samt kontor och garage.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändig ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster, utbyggnad av balkonger ny isolering och fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder i Herrestad
Projektet avser nybyggnation av 17 stycken villor samt 2 stycken flerbostadshus som är uppdelat i 2 våningar var och innehåller 8 stycken lägenheter. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av Göteborgsvägen i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av Göteborgsvägen med bl a två nya rondeller.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Avser nybyggnad av hotell, uppförande av murar samt rivning av befintliga baracker.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med åtta avdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Ljungskile
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus eller radhus/kedjehus
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
ROT-renovering i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av badrum, wc och kök i 87 lägenheter i flerbostadshus på Jakobsbergsgatan 1-3-5 (Hus A, B, C), Älgstigen 2 (Hus D) och Bleketvägen 31 (Hus G). Byggstart uppskattad.
Renovering av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser total renovering av kök, badrum och hall, stambyte och ny ventilationsanläggning i flerbostadshus med option på byte av fönster, balkongdörrar och innerdörrar.
Ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av förskola.
Byte av fönster på flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av torg i Uddevalla
Projektet avser ny gestaltning av torget som innehåller bl a ny stor trappa (Hasselbackstrappan), ombyggnad av gator och busshållplatser samt ombyggnad kring torget från Hasselbackenhuset till Rådhuset med bl a tillgänglighet, belysning, träd och möbler. Arkeologiska undersökningar kommer att ske samtidigt som entreprenaden och utförs av Bohusläns Museum, Box 403, 451 19 Uddevalla, tel 0522-656500.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Byggstart tidigast hösten 2018.
Upprustning av gågata i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser upprustning av Kungsgatan, delen mellan Västerlånggatan och Kungstorget, och avser bl a ledningsarbeten, ny överbyggnad och ytskikt, ny belysning, ny utrustning. Uppskattad kostnad.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral.
Ny- och ombyggnad av ställverk vid sjukhus, Uddevalla
Avser byte av två lågspänningsställverk och etablering av ett nytt fristående driftrum med högspänningsställverk. TS2 Högspänningsställverk Ska rivas och ersättas med ett nytt placerat i ett ny stationsbyggnad. Stationen ska placeras på en gård mellan de båda lågspänningsställverken. Markförläggning av nya kablar samt anpassning av 10kV slinga ingår. TS2 Lågspänningsställverk Byte av lågspänningsställverk samt transformatorer. Driftrummet ska kompletteras med installationsgolv. TSCS Lågspänningsställverk TSCS består idag av ett lågspänningsställverk och en transformator. Utrymmet är trångt vid ombyggnation ska det nya ställverket matas med lågspänning från TS2 istället.
Ombyggnad till brandstation i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk till brandstation.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad av lägenheter i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av biograf till 12 st lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Beslut saknas. Planer finns på en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Ombyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 3
Beslut saknas. Planer finns på ombyggnad av ståplatsläktarna i kurvorna.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Rivning av kontor i Uddevalla
Projektet avser rivning av två kontorsbyggnader.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Ny lastplats i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny lastplats i hamnen med bl a markarbeten och spår. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av ventilation i bussterminal, Göteborg
Avser nytt luftbehandlingsaggregat till Kampenhofs Bussterminal som ska betjäna ett gatukök.
Tillbyggnad av kontor i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast början 2018. Uppskattad kostnad.
Brandlarm i skolor/förskolor i Uddevalla
Projektet avser brandlarm i skolor/förskolor under 3 år (1 mkr/år).
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2500 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad till 3-4 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändig ombyggnad samt utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser inredande av ytterligare bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende hantverkartjänst Sanering, Uddevalla kommun
Samtliga förekommande saneringsarbeten (asbest, olja och kemiska produkter, PCB-haltiga fogar,mögel, lukt, fukt, klotter samt social sanering) i fastigheter ägda eller förvaltade av kommunen samt övriga fastigheter där kommunal verksamhet förekommer. Objekten är belägna inom Uddevalla kommun samt Munkedals kommun (UddevallaEnergi).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser renovering av fasad och tak på flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Utredning av befintligt dagvattensystem, Uddevalla kommun
Avser utredning och modellering av befintligt dagvattensystem i centrala Uddevalla inför byggnation av Ångbåtskajen/översvämningsskydd.
Upphandling av grindar till innergårdar, Uddevalla kommun
Avser grindar mot innergårdar i olika utföranden.
Upphandling av influensundersökning, Uddevalla kommun
Avser influensundersökning för Uddevalla kommun.
Ombyggnad av församlingshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av församlingshem, nybyggnad av återvinningshus samt ändring av marknivån.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från affärslokal "loppis" till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av kontor i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Uddevalla
Anmälan om ändring av ventilation i äldreboende, byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två industribyggnader.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, soprum, nybyggnad av parkeringsplatser samt marklov för ändring av marknivån.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad i flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser installation av hissar i 3 trappuppgångar i flerbostadshus.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Tillbyggnad av restaurang i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av silo i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av silo, väderskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av tre balkonger.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningshus och cykelskydd.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Uddevalla
Anmälan för ändring av barnkoloni/vandrarhem, ny avloppsanläggning Orrevik 1:15.
Ombyggnad av garage i Uddevalla
Anmälan för ändring av byggnad där brandskyddet påverkas väsentligt, garage.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av baracker i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöhus och nyckelhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av elverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod, site mf65191a.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t341, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t380.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t420, ersättning för befintlig stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t559.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig markstation t337.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t222.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t336.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal för läkarmottagning till bostad.
Ombyggnad av vårdbostad i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vk 3b (specialboende) till vk 3a (boende). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av garage i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av garage.
Rivning av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av föreningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av skorsten.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokaler till skola.
Ombyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för iordningsställande av yta för verksamhet i industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och skylt.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd och vinteruppställning av båtar.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sterilmodul.
Nybyggnad av reception i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av två containrar för reception och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: