Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 177 lägenheter i flerbostadshus, ett parkeringshus under gårdsbjälklag, en innergård med mindre kompletteringshus samt anslutande gator. Fastigheten är belägen på Drottninggatan 5, Järnvägsgatan 20, Kungsgatan 6 och Elfhögsgatan.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser ombyggnad av gata.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Objektet omfattar omläggning av tätskikt på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takavvattning, byte av fönster- och fönsterdörrar samt byte av 76 st radiatorer. Renovering av balkonger och entrepartier på Kv. Lantsågen 1, Trollhättan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser flytt av moduler med tillhörande komplettering, om- och tillbyggnad samt markarbeten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.
Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Installation av bergvärmepump på Björndalsskolan i Trollhättan
Avser rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning baserad på elpanna och installation av ny bergvärmepumpsanläggning.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Energiprojekt i skola i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Ombyggnad av torg i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Ombyggnad av Kanaltorget inkl orangeri.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Ombyggnad av Folkets Park, parkdelen.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Ombyggnad av väg/gata i Trollhättan
Ombyggnad av Olofs Palmes gata, Sträckan Strandgatan-Drottninggatan. Upptaget i investeringsbudget 2015-2018.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Installation av solceller i Trollhättan
Soleanläggningar ska installeras på tak, delar av, på fyra fastigheter i Kv. Björnbäret.
Värmåtervinning av processkyla på NÄL, Trollhättan
Projektet avser värmeåtervinning av processkyla i sjukhus.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av ventilation och aggregat i skola.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Objektet avser renovering av befintliga lägenheter, byte syll i ytterväggar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av lokaler för Standby i Trollhättan
Entreprenaden avser utökade lokaler för Standby inom byggnad 31 Nohabområdet. Objektet är beläget inom Nohab 2, Innovatumområdet, Trollhättan.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Trollhättan
Avser fönsterbyte, skärmtak, fasadarbeten samt upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Byte av fönster på skola i Trollhättan
Avser byte av 292 fönster.
Ombyggnad av industri i Trollhättan
Avser ombyggnad av kundmottagning och omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industrilokaler.
Omläggning av kraftmatning till gruppboenden i Trollhättan
Objektet avser omläggning av kraftmatningar inom Kv. Humlan 2 så att det blir möjligt att reservkraftsförsörja gruppboendena Blåklinten, Näckrosen, Rödklövern, Solrosen, Violen och Lupinen från en punkt.
Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Avser ändrad användning till förskola samt nybyggnad av soprum, fasadbyte och ny utomhusyta.
Avser ny sarg i Trollhättan
Avser ny sarg för div 1 spel enl. svenska ishockeyförbundets regler i Slättbergshallens B-hall inklusive publikskydd och renovering spelarbås. Demontering sarg i C-hallen.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av ca 90 meter gata, omsättning av granitkantsten, plattsättning av trottoarer och ny belysning. Objektet är tänkt att utföras i egen regi under våren 2017, alternativt hösten 2017.
Byte av golv i tennishall i Trollhättan
Avser byte av golv i Trollhättans tennishall.
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Avser fasadbyte på befintligt lager. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Marklov/bygglov tillbyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Trollhättan
Avser rivning av Grävlingen.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 500 kvm.
Utvändigt underhåll av restaurang i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av restaurang.
Omläggning av tak på kyrka vid Norra Björke kyrka
Renovering av koppartak. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Rivning av linbana i Trollhättan
Rivningslov rivning av linbana.
Rivning av restaurang i Trollhättan
Rivningslov rivning av restaurangdel samt manskapsbod. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av scen i Trollhättan
Rivningslov rivning av utomhusscen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Avser tilläggsisolering av fasad samt byte av fönster och balkonger.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser utvändig ändring av industrilokaler samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola, ny utrymningsväg.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov schaktning av markytor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av kickbikepark.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Nybyggnad av tältförråd, tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2027-06-30.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 8 st transformatorstationer Berg 2:7 ,Ekedalen 1:14, Staverkärr 1:1, Höga 11:1 ,Åsaka-velanda 5:19, Åsaka 9:3, Höga 9:1, Bråten 1:4.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förråd samt bouleplan.
Nybyggnad av belysningsmast i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ljusarmaturer/belysningsmaster.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av stängsel i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av stängsel runt tryckstegringsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hults Gård 2:1, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka-smedstorp 1:6, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väderskydd på busshållsplats.
Nybyggnad av busshållplats i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väntkurer.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov uppsättning av två väderskydd vid busshållplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av FTX-aggregat i flerbostadshus i Sjuntorp
Objektet avser byte av 23 st FTX-aggregat belägna i lägenheter inom område 017.
Ny ledbelysning till elljusspår i Upphärad
Avser ledbelysning till motionsspår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: