Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård på NÄL, Trollhättan
Avser nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter. Ljud & akustikentreprenör: Akustikverkstan Lidköping Brandentreprenör: Deap AB Göteborg.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Sanering av va-ledning i Trollhättan
Avser va-sanering för södra delen av Skoftebyn. Ledningslängd ca 2700 meter.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadsrätter i Trollhättan, etapp 4-5
Nybyggnad av ca 30 lägenheter i flerbostadshus samt 10 radhus. Har tidigare ingått i objektnummer 873161.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Objektet omfattar omläggning av tätskikt på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takavvattning, byte av fönster- och fönsterdörrar samt byte av 76 st radiatorer. Renovering av balkonger och entrepartier på Kv. Lantsågen 1, Trollhättan.
Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.
Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Nybyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av klubbstuga samt tillfartsväg med parkering skall byggas vid Nysätra idrottsplats.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser nybyggnation av cirkulationsplats inkl dagvattenledningar och belysning.
Ombyggnad av torg i Trollhättan
Avser ombyggnad av Bergslagstorget vid Trollhättans Resecentrum med bl.a breddning av torgytan, nya parkeringsplatser samt plattsättning och asfaltering.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning i skola.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Trollhättan
Avser utbyggnad av omklädningsrum samt ny entré.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang på ca 350 kvm.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Ny sprinklercentral vid sjukhus i Trollhättan
Avser förberedelse för en framtida totalsprinkling av ytorna belägna inom NÄL. Etapp 1 omfattar bl a ny komplett sprinklercentral, sprinklerbassäng och stomledningsnät för plan 1, samt tillhörande bygg-, el- och VS-arbeten. Entreprenaden i etapp 1 avser projektering, leverans och installation till en fullt färdig, avprovad och drifttagen sprinkleranläggning.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Omläggning av kraftmatning till gruppboenden i Trollhättan
Objektet avser omläggning av kraftmatningar inom Kv. Humlan 2 så att det blir möjligt att reservkraftsförsörja gruppboendena Blåklinten, Näckrosen, Rödklövern, Solrosen, Violen och Lupinen från en punkt.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Kulturutredning och konsekvensanalys för Industriområdet i Trollhättan
Avser Kulturmiljöutredning och konsekvensanalys för Industriområdet Stridsberg och Biörck.
Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.
Ombyggnad av kontor i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare lokal (kontor) samt utvändig ändring (fönster).
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Avser fasadbyte på befintligt lager. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Trollhättan
Avser rivning av Grävlingen.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av affärslokal på ca 500 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Marklov/bygglov tillbyggnad av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av restaurang i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av gata. Upptaget i investeringsbudget.
Omläggning av tak på kyrka vid Norra Björke kyrka
Renovering av koppartak. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Rivning av linbana i Trollhättan
Rivningslov rivning av linbana.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning, lekplatsen.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Utvändigt underhåll av grupphus i Trollhättan
Utvändig ändring av gruppbyggda småhus/radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av transformatorstation i Trollhättan
Rivningslov rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av stängsel i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av stängsel runt tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tak på materialfickor samt upprustning av fickor.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hults Gård 2:1, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka-smedstorp 1:6, Berg 3:1.
Nybyggnad av silo i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av två silos.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av industrilokaler. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förskola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt nybyggnad av skärmtak på förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola, ny utrymningsväg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning till bostadsändamål.
Ombyggnad av hotell i Trollhättan
Bygglov ändring av brandceller samt ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring bensinstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av markanläggning i Trollhättan
Marklov anläggande av pulkabacke.
Tillbyggnad av reception i Trollhättan
Avser tillbyggnad av reception, kiosk och kök.
Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Avser tilläggsisolering av fasad samt byte av fönster och balkonger.
Nybyggnad av belysningsmast i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ljusarmaturer/belysningsmaster.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Installation av lägenhetsaggregat i Flerbostadshus, Trollhättan
Avser installation av lägenhetsaggregat ovan ny spiskåpa i kök mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: