Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.

Nybyggnad av bostäder och förskola i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 140 lägenheter i 7 flerbostadshus, 10 lägenheter i radhus och eventuellt en förskola.

Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.

Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med ca 4-7 våningar. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av fjärrvärmekulvert mellan Vargön - Trollhättan
Nybyggnad av pumphus, pump- och växlarstation, installationshus vid ackumulatortank, stålbalksbroar mm.

Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.

Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.

Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan

Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Avser tilläggsisolering av fasad samt byte av fönster och balkonger.

Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.

Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan
Projektet avser upphandling av 6 bostadsmoduler med tillhörande markarbeten som ska svara för AB Eidars tillfälliga lägenhetsbehov.

Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan
Objektet avser nybyggnad av ca 700 m gata, inkl avvattning och belysning, ca 100 m ny GC-väg samt nybyggnad av ca 650 m dagvattenledning.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.

Ombyggnation av busshållplatser-, gata mm i Trollhättan
Avser ombyggnation av ca 200m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning, samt nybyggnation av 4 st busshållplatser.

Renovering/ombyggnad av garage samt markplanering i Trollhättan
Avser renovering/ombyggnad garagelängor i souterräng, med därtill hörande mark och upprustningsarbeten.

Sanering av dagvattenledning och va-ledning i Trollhättan
Avser sanering av VA-ledningar, komplettering med dagvattenledning mm i Syltevägen, Skoftebygatan, Liljedalsvägen, Linnebergsgatan, Frälsegårdsgatan och Gjutmästaregatan. Samt ny GC-bana längs Syltevägen.

Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager. Omfattning oklar.

Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.

Anläggande av bryggpromenad i Trollhättan etapp 3
Avser anläggande av bryggpromenad.

Byte av fönster på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.

Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av affärslokaler samt anläggande av parkeringsplatser.

Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.

Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län
Avser utbyte av 3 st rörbroar; Bro 100-532-1 över bäck 1 km O Artorp på väg 2020 Trollhättans kommun Bro 100-527-1 vid Björkebacken 2 km NV Laxarebo på väg 2535 Grästorps kommun Bro 15-1884-1 över bäck S Mossen på väg 2166 Melleruds kommun

Installation av solceller i Trollhättan
Soleanläggningar ska installeras på tak, delar av, på fyra fastigheter i Kv. Björnbäret.

Hissrenoveringar för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
Projektet avser modernisering 13 hissar inom AB Eidar i Trollhättan.

Värmåtervinning av processkyla på NÄL, Trollhättan
Projektet avser värmeåtervinning av processkyla i sjukhus.

Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Avser byte av 292 stycken fönster på kontor.

Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Trollhättan
Avser fönsterbyte, skärmtak, fasadarbeten samt upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.

Ny sprinklercentral vid sjukhus i Trollhättan
Avser förberedelse för en framtida totalsprinkling av ytorna belägna inom NÄL. Etapp 1 omfattar bl a ny komplett sprinklercentral, sprinklerbassäng och stomledningsnät för plan 1, samt tillhörande bygg-, el- och VS-arbeten. Entreprenaden i etapp 1 avser projektering, leverans och installation till en fullt färdig, avprovad och drifttagen sprinkleranläggning.

Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Objektet avser renovering av befintliga lägenheter, byte syll i ytterväggar samt nya ytskikt.

Ombyggnad cirkulationsplats i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018.

Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Malgobron och Kyrkbrovägen.

Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.

Nybyggnad av förskola
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Objektet avser ombyggnad av ventilation inom kv Elefanten 6, hus T.

Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.

Byte av elcentraler mm i fastighet i Trollhättan
Objektet avser utbyte av serviscentraler, stigarledningar etc. inom fastigheten Najaden 11. Fastigheten inrymmer båda bostäder och affärslokaler och är belägen på Storgatan 27, 29 och Spannmålsgatan 8 i Trollhättans kommun.

Reparation av bro i Trollhättan
Objektet omfattar i huvudsak bättringsmålning av bron främst invändigt i klaffkammare men även utvändigt. Vissa mindre reparationsarbeten ska även utföras.

Ny reservkraftanläggning vid fastighet i Trollhättan
Ny reservkraftanläggning, reservkraftcontainer, skall installeras och förläggas på gårdsplanen vid fastighet Kv. Grävlingen tillhörandes Trollhättan Energi AB.

Byte av fönster på skola i Trollhättan
Entreprenaden avser fönsterbyte på fyra sidor, option 1 avser fönsterbyte på resterande sidor.

Separering av dagvattensystem samt nya servisledningar i Trollhättan
I denna entreprenad skall dag och spillvatten separeras samt nya serviser skall anläggas för dagvatten, spillvatten och tappvatten. Nya brunnar skall anläggas i trappnedgångar till källarplan, ny ytavvattningsbrunn skall anläggas i parkeringsyta och ny husdränering skall anläggas runt befintlig byggnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband mellan Svenäcker-Gräsviken, Trollhättans kommun
Sträckan är ca 6,6 km.

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2017. Samordning va-ledningar, omb korsning

Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.

Avser ny sarg i Trollhättan
Avser ny sarg för div 1 spel enl. svenska ishockeyförbundets regler i Slättbergshallens  B-hall inklusive publikskydd och renovering spelarbås. Demontering sarg i C-hallen.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Inre ombyggnad/tillbyggnad samt uppsättning av skyltar. VS-entreprenör: RG VVSi Trollhättan / Ventilationsentreprenör: Johans ventilations service i Trollhättan.

Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industrilokaler.

Ombyggnad av lekplats i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Avser upprustning av befintlig lekplats.

Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av ca 90 meter gata, omsättning av granitkantsten, plattsättning av trottoarer och ny belysning. Objektet är tänkt att utföras i egen regi under våren 2017, alternativt hösten 2017.

Tillbyggnad servicebyggnad i Trollhättan
Projektet avser tillbyggnad av befintlig servicebyggnad. Upptaget i investeringsbudget.

Omläggning av tak på kyrka vid Norra Björke kyrka
Renovering av koppartak. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.

Rivning av bensinstation i Trollhättan
Rivningslov rivning av bensinstation.

Nybyggnad av GC-väg mm i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg och dagvatten.

Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ändrad användning från butik till restaurang.

Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget. Avser ombyggnad och trygghetsåtgärder i parken.

Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser tillbyggnad med fläktrum samt ändring av ventilation i skola.

Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov fasadändring samt ändring av brandskydd i industrilokaler.

Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Bygglov inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).

Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Avser fasadbyte på befintligt lager.

Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov ändring av fasad, insättning av fönster i fasad.

Tillbyggnad av bilverkstad i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av bilserviceanläggning.

Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 6:1,Prästtorp 1:27,8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 9:1 Brandstorp 9:1,Skärvalla 1:26.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka 24:1,9:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Östbjörke 1:30,Vittene 1:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tryckstegningsstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ventilationsfilterbyggnad.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av 1 byggbod, 2 containrar och wc tidsbegränsat tom 2017-11-01.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat tom 2017-08-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar , tidsbegränsat till och med 2022-12-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar och 1 container, tidsbegränsat till och med 2018-05-01.

Nybyggnad av apotek i Trollhättan
Bygglov uppsättning av tillfällig moduluppställning för rehab och apotek tom 2020-05-30.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov ändring/utbyte av befintlig transformatorstation.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Marklov anläggande av uteservering med staket, markis och utebar.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av visningsbod med belysning tidsbegränsat t.o.m 2017-12-31.

Rivning av enbostadshus i Trollhättan
Anmälan för rivning av enbostadshus.

Rivning av pumpstation i Trollhättan
Anmälan för rivning av tryckstegringsstation för dricksvatten.

Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 5 transformatorstationer Håsten 1:2,Skalltorp 1:19,1:16,Skalltorp 1:8,Börsle 2:4.

Nybyggnad av båthus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av båthus samt tillbyggnad av båthus.

Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och carport / förråd.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Bygglov anläggande av uteservering, tidsbegränsat bygglov under perioden maj - augusti (intill stormen 4).

Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Bygglov anläggande av återvinningsstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Tillbyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av gym i Trollhättan
Ändrad användning från kontor till gym, tidsbegränsat till och med 2027-01-31 (10 år).

Ombyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Ändring transformatorstation.

Förbättrad avfart från väg E45 till Överby handelsområde i Trollhättan

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: