Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård på NÄL, Trollhättan
Avser nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård.

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 177 lägenheter i flerbostadshus, ett parkeringshus under gårdsbjälklag, en innergård med mindre kompletteringshus samt anslutande gator. Fastigheten är belägen på Drottninggatan 5, Järnvägsgatan 20, Kungsgatan 6 och Elfhögsgatan.

Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter.

Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.

Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.

Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med ca 4-7 våningar. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.

Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.

Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.

Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.

Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan

Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan
Projektet avser upphandling av 6 bostadsmoduler med tillhörande markarbeten som ska svara för AB Eidars tillfälliga lägenhetsbehov.

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser flytt av moduler med tillhörande komplettering, om- och tillbyggnad samt markarbeten. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan
Objektet avser nybyggnad av ca 700 m gata, inkl avvattning och belysning, ca 100 m ny GC-väg samt nybyggnad av ca 650 m dagvattenledning.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.

Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.

Ombyggnation av busshållplatser-, gata mm i Trollhättan
Avser ombyggnation av ca 200m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning, samt nybyggnation av 4 st busshållplatser.

Renovering/ombyggnad av garage samt markplanering i Trollhättan
Avser renovering/ombyggnad garagelängor i souterräng, med därtill hörande mark och upprustningsarbeten.

Installation av bergvärmepump på Björndalsskolan i Trollhättan
Avser rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning baserad på elpanna och installation av ny bergvärmepumpsanläggning.

Sanering av dagvattenledning och va-ledning i Trollhättan
Avser sanering av VA-ledningar, komplettering med dagvattenledning mm i Syltevägen, Skoftebygatan, Liljedalsvägen, Linnebergsgatan, Frälsegårdsgatan och Gjutmästaregatan. Samt ny GC-bana längs Syltevägen.

Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning i skola.

Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.

Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.

Byte av fönster på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster på flerbostadshus.

Anläggande av bryggpromenad i Trollhättan etapp 3
Avser anläggande av bryggpromenad.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Objektet avser ombyggnad av ventilation inom kv Elefanten 6, hus T.

Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län
Avser utbyte av 3 st rörbroar; Bro 100-532-1 över bäck 1 km O Artorp på väg 2020 Trollhättans kommun Bro 100-527-1 vid Björkebacken 2 km NV Laxarebo på väg 2535 Grästorps kommun Bro 15-1884-1 över bäck S Mossen på väg 2166 Melleruds kommun

Om- och tillbyggnad av butik i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av butik.

Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.

Installation av solceller i Trollhättan
Soleanläggningar ska installeras på tak, delar av, på fyra fastigheter i Kv. Björnbäret.

Värmåtervinning av processkyla på NÄL, Trollhättan
Projektet avser värmeåtervinning av processkyla i sjukhus.

Hissrenoveringar för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
Projektet avser modernisering 13 hissar inom AB Eidar i Trollhättan.

Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av ventilation och aggregat i skola.

Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Trollhättan
Avser fönsterbyte, skärmtak, fasadarbeten samt upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.

Ny sprinklercentral vid sjukhus i Trollhättan
Avser förberedelse för en framtida totalsprinkling av ytorna belägna inom NÄL. Etapp 1 omfattar bl a ny komplett sprinklercentral, sprinklerbassäng och stomledningsnät för plan 1, samt tillhörande bygg-, el- och VS-arbeten. Entreprenaden i etapp 1 avser projektering, leverans och installation till en fullt färdig, avprovad och drifttagen sprinkleranläggning.

Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Objektet avser renovering av befintliga lägenheter, byte syll i ytterväggar samt nya ytskikt.

Reparation av lyftbro över Trollhätte kanal i Trollhättan
Utbyte av lyftvajrar.

Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Malgobron och Kyrkbrovägen.

Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.

Byte av FTX-aggregat i flerbostadshus i Sjuntorp
Objektet avser byte av 23 st FTX-aggregat belägna i lägenheter inom område 017.

Separering av dagvattensystem samt nya servisledningar i Trollhättan
I denna entreprenad skall dag och spillvatten separeras samt nya serviser skall anläggas för dagvatten, spillvatten och tappvatten. Nya brunnar skall anläggas i trappnedgångar till källarplan, ny ytavvattningsbrunn skall anläggas i parkeringsyta och ny husdränering skall anläggas runt befintlig byggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industrilokaler.

Ny reservkraftanläggning vid fastighet i Trollhättan
Ny reservkraftanläggning, reservkraftcontainer, skall installeras och förläggas på gårdsplanen vid fastighet Kv. Grävlingen tillhörandes Trollhättan Energi AB.

Byte av fönster på skola i Trollhättan
Avser byte av 292 fönster.

Ombyggnad av industri i Trollhättan
Avser ombyggnad av kundmottagning och omklädningsrum.

Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.

Ledmurar vid bräddavlopp 2016 i Trollhättan
Projektet avser ledmurar vid bräddavlopp.

Energiprojekt i skola i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor.

Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.

Byte av elcentraler mm i fastighet i Trollhättan
Objektet avser utbyte av serviscentraler, stigarledningar etc. inom fastigheten Najaden 11. Fastigheten inrymmer båda bostäder och affärslokaler och är belägen på Storgatan 27, 29 och Spannmålsgatan 8 i Trollhättans kommun.

Reparation av bro i Trollhättan
Objektet omfattar i huvudsak bättringsmålning av bron främst invändigt i klaffkammare men även utvändigt. Vissa mindre reparationsarbeten ska även utföras.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband mellan Svenäcker-Gräsviken, Trollhättans kommun
Sträckan är ca 6,6 km.

Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.

Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Inre ombyggnad/tillbyggnad samt uppsättning av skyltar. VS-entreprenör: RG VVSi Trollhättan / Ventilationsentreprenör: Johans ventilations service i Trollhättan.

Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.

Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Avser ändrad användning till förskola samt nybyggnad av soprum, fasadbyte och ny utomhusyta.

Avser ny sarg i Trollhättan
Avser ny sarg för div 1 spel enl. svenska ishockeyförbundets regler i Slättbergshallens B-hall inklusive publikskydd och renovering spelarbås. Demontering sarg i C-hallen.

Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av ca 90 meter gata, omsättning av granitkantsten, plattsättning av trottoarer och ny belysning. Objektet är tänkt att utföras i egen regi under våren 2017, alternativt hösten 2017.

Byte av golv i tennishall i Trollhättan
Avser byte av golv i Trollhättans tennishall.

Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov ändring av fasad, insättning av fönster i fasad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.

Rivning av bensinstation i Trollhättan
Rivningslov rivning av bensinstation.

Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ändrad användning från butik till restaurang.

Ombyggnad av gym i Trollhättan
Ändrad användning från kontor till gym, tidsbegränsat till och med 2027-01-31 (10 år).

Ombyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Ändring transformatorstation.

Tillbyggnad av skärmtak i Trollhättan
Tillbyggnad med skärmtak.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum för fiber.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 6:1,Prästtorp 1:27,8:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Brandstorp 9:1 Brandstorp 9:1,Skärvalla 1:26.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka 24:1,9:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Östbjörke 1:30,Vittene 1:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tryckstegningsstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ventilationsfilterbyggnad.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat tom 2017-08-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar , tidsbegränsat till och med 2022-12-31.

Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar och 1 container, tidsbegränsat till och med 2018-05-01.

Nybyggnad av apotek i Trollhättan
Bygglov uppsättning av tillfällig moduluppställning för rehab och apotek tom 2020-05-30.

Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av kontorslokaler.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov ändring/utbyte av befintlig transformatorstation.

Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av visningsbod med belysning tidsbegränsat t.o.m 2017-12-31.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Marklov anläggande av uteservering med staket, markis och utebar.

Rivning av enbostadshus i Trollhättan
Anmälan för rivning av enbostadshus.

Rivning av pumpstation i Trollhättan
Anmälan för rivning av tryckstegringsstation för dricksvatten.

Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Ansökan om bygglov för parkeringsplatser.

Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser fasadändring samt ändring av brandskydd i industrilokaler.

Nybyggnad av servering i Trollhättan
Bygglov anläggande av uteservering, tidsbegränsat bygglov under perioden maj - augusti (intill stormen 4).

Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Bygglov anläggande av återvinningsstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 5 transformatorstationer Håsten 1:2,Skalltorp 1:19,1:16,Skalltorp 1:8,Börsle 2:4.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer Persbo 1:4, Olstorp 1:3, Åsaka-velanda 9:1, Åsaka 12:6, Åsaka-velanda 5:12.

Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 7 st transformatorstationer Alingsåker 4:8, Åsaka 12:4, Åsaka-velanda 9:1, Gunnarsbo 1:7, Östanbäck 1:3, Åsaka 12:6.

Förbättrad avfart från väg E45 till Överby handelsområde i Trollhättan

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: