Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård på NÄL, Trollhättan
Avser nybyggnad av byggnad för psykiatrisk vård.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning som skall anläggas.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren. Bron totalt 230 meter.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper. Rull- och inbrottsgaller: Jari Safe, Göteborg Portar: Assa Abloy Enrance Systems , Martin Persson, Entrepartier: Assa Abloy Entrance Systems, Martin Andersson.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Stragegisk parnering ROT-renoveringar i Trollhättan
Projektet avser en strategisk partnering för flera projekt som löper över fyra år med möjlighet till två års förlängning. Abitionen är att udner ett antal år genomföra om- och tillbyggnader med tillhörande stamrenovering. Samarbetsavtalet omfattar ROT-renoveringar med inriktning på energieffektiviseringar. Detta projekt avser 281 lägenheter i 15 trapphus på Drottninggatan 56-64 A-C i Kvarteret Stensmedjan.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Sanering av va-ledning i Trollhättan
Avser va-sanering för södra delen av Skoftebyn. Ledningslängd ca 2700 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser ombyggnation och uppgradering av ventilationssystem på samtliga flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 830 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av fläktrum vid sjukhus i Trollhättan
Avser ombyggnad av fläktrum i byggnaderna L51, L54, K51, K55, K61, K64 samt delar av M56 och M60 på våningarna 1-6. Fläktrummen kommer att förses med FTX-aggregat. Totalt ska man installera 62 st luftbehandlingsaggregat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Detaljplanearbetet ska påbörjas. Projektet avser nybyggnad av ca 40 hyreslägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 5000 kvm för volymhandel. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Rivning samt anläggande av ny parkering i Trollhättan
Avser rivning av befintligt parkeringshus samt anläggande av en ny parkeringsyta.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar. Fastigheten skall uppfylla krav för certifiering av Miljöbyggnad 2.2 nivå Silver enligt Sweden Green Building Council.
Till- och ombyggnad av kursgård i Trollhättan
Avser om- och tillbyggnad av kurs- och lägergård.
Nybyggnad av broar i Trollhättan
Avser nybyggnad av broar i Sjuntorp. Omfattar GC-bro Slumpåvägen, GC-bro Strandvägen och GC-bro Strandvägen och över ravinen.
Ombyggnad av kontorshus i Trollhättan
Avser in- och utvändig ombyggnad samt tilläggsisolering.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Utvändig renovering av gymnasieskola i Trollhättan
Avser renovering av gymnasieskola som omfattar reparation av det utvändiga bärverket, omläggning av tak samt renovering av förbindelsebyggnadens puts- och tegelfasad samt fasadglas.
Ombyggnad till studentlägenhet i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kontorsytor till 32 studentlägenheter.
Ombyggnad av ventilationssystem mm, Kronogårdens höghus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad och uppgradering av ventilationssystem. Ny tilluft, nya ventilationsrum på taket, nya ventilations aggregat, nya köksfläktar, installation av mätningsutrustning för mätning av tappvarmvatten, nya termostater på radiatorer. Delvis nya innerdörrar i gemensamma utrymmen vid entréplan.
Ombyggnad av idrottshall i Trollhättan
Avser anpassning av plan 4 på byggnad 87, Innovatumhallen till Friskis och Svettis lokalbehov.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser bl.a renovering av fasader, byte av stammar och relining, nya ventilationskanaler ska dras från fläktrum till respektive lägenhet. renovering av kök och badrum, ytskiktsrenovering av alla rum i lägenheter.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Ombyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser uppgradering av ventilationssystem, byte av vissa fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar samt montering av solcellspaneler på yttertak.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Nybyggnad av cirkulationsplatser samt väg i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av två cirkulationssplatser, ca 300 meter ny väg samt 150 meter nya av- och påfartsramper till väg 44 och 45. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Renovering av Byggprogram i Trollhättan
Avser ombyggnad av en byggnad för byggprogrammet med bla fönsterrenovering, Hus P samt ytskiktsrenovering av omklädningsrum i Hus S.
Byte av belysning i skola i Trollhättan
Avser byte av armaturer i allmänna utrymmen samt styrning i samtliga klassrum.
Byte av brandlarmsystem vid skola i Trollhättan
Avser byte av befintliga brandlarm i Lextorpsskolan.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på förskola i Trollhättan
Befintligt system ska ersättas med 3 nya ventilationsaggregat.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Byte av elcentraler i flerbostadshus, Trollhättan
Avser byte av serviscentraler mätartavlor/mätarblock och stigarledningar etc.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Nybyggnad av GC-väg och ombyggnad av gata i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 600 meter GC-väg, ombyggnad av ca 500 meter gata inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.
Nybyggnad av multisportarena i Trollhättan
Avser nybyggnad av aktivitetsområde med multiarena och utegym.
Ombyggnad av trafiksignal i Trollhättan
Avser upphandling av styrutrustning till trafiksignaler vid Drottninggatan.
Ombyggnad av ventilation på pizzeria i Trollhättan
Befintligt ventilationsaggregat ska ersättas med nytt FTX aggregat. Ny kåpa för diskmaskin ska installeras.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Nya passersystem i gymnastikhallar i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2021. Uppskattad byggstart.
Byte av undertak i korridor i Stadshuset, Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Avser utbyte av undertak i korridor p.g.a slitage.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning, lekplatsen.
Ombyggnad av park i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2016-2018. Avser ny utformning.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring affärslokaler/flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från teater/biosal till café.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av gata. Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av kontor i Trollhättan
Tillbyggnad av kontorslokaler, utvändig ändring, installation av lyfthiss samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av lägenhet i Trollhättan
Avser inredande av ytterligare bostad (en lägenhet blir två lägenheter).
Ombyggnad av industribyggnad i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av argontank i industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av affärslokaler/flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av manöverbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av moloker/underjordsbehållare samt rivning av tre sophus.
Nybyggnad av cistern i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Edsvids-munkebo 2:7,2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Garnviken 10:1,11:2,2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hasselbacken 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hedetorpet 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hultet 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Överby 5:1,9:1,10:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av klubbhus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av klubbhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring industrilokaler. Ny fasadbeklädnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring på kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola samt inglasning av innergård.
Utvändigt underhåll av skola i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring skola.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Bygglov ändrad användning från kontor till skola.
Tillbyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: