Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Trollhättan

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av skola mm i Trollhättan
Avser ny grundskola för 1000 elever, följande verksamheter inkluderas: F-9 fritidsgård, stadsbibliotek, särskola, och idrott.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 165 lägenheter.
Utbyggnad av köpcentrum på Överby, Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av volymhandel (ca 20000 kvm). Kommer att byggas i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Om-/tillbyggnad av badhus i Trollhättan, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintligt badhus.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källaren.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola.
Byggnation av laddplatser i Trollhättan
Avser byggnation av ca 130 laddplatser.
Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter radhus med bostadsrätt, förråd, miljöhus, teknikhus, pergola.
Om- och tillbyggnad av carport & förråd vid centralförrådet i Trollhättan
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad och nybyggnad av varmgarage samt övriga utrymmen.
Nybyggnad av äldreboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av bostadsmoduler i Trollhättan
Projektet avser upphandling av 6 bostadsmoduler med tillhörande markarbeten som ska svara för AB Eidars tillfälliga lägenhetsbehov.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Avser nybyggnation av ca 350 m gång och cykelväg, ombyggnation av ca 450 m gata komplett inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Nybyggnation av 15 st busshållplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Objektet omfattar omläggning av tätskikt på tak, montage av ny taksäkerhet och ny takavvattning, byte av fönster- och fönsterdörrar samt byte av 76 st radiatorer. Renovering av balkonger och entrepartier på Kv. Lantsågen 1, Trollhättan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser flytt av moduler med tillhörande komplettering, om- och tillbyggnad samt markarbeten. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Upphärad, Trollhättan
Avser nybyggnad av bostäder inom fastighet kv Fönsterlisten i Upphärad beläget i Trollhättans kommun.
Nybyggnad av gata, gc-väg samt dagvattenledning i Trollhättan
Objektet avser nybyggnad av ca 700 m gata, inkl avvattning och belysning, ca 100 m ny GC-väg samt nybyggnad av ca 650 m dagvattenledning.
Nybyggnad av reservoar i Trollhättan
Avser nybyggnad av reservoar.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser byte av fönster, ombyggnad av balkonger, tilläggsisolering och ny putsfasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Om- och tillbyggnad av neonatal på NÄL, Trollhättan
Ombyggnad och tillbyggnad av neonatal på NÄL. Neonatalavdelningen är placerad i8 byggnad M56 och omfattar 775 kvm. Projektet består i en tillbyggnad på en innergård samt ombyggnad i befintliga lokaler. Area tillbygnad är på 882 kvm bta och ingår i etapp 1. Ombyggnadsdelen i etapp 1 omfattar 653 kvm bra och etapp 2 omfattar ombyggnadsdelen 812 kvm bra.
Tillbyggnad av parkeringshus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av parkeringshus det finns idag 200 p-platser i fyra plan, varav ett ligger under jord. Och nu skissas det för ytterligare 200 platser.
Renovering/ombyggnad av garage samt markplanering i Trollhättan
Avser renovering/ombyggnad garagelängor i souterräng, med därtill hörande mark och upprustningsarbeten.
Installation av bergvärmepump på Björndalsskolan i Trollhättan
Avser rivning av befintlig värmeproduktionsanläggning baserad på elpanna och installation av ny bergvärmepumpsanläggning.
Sanering av dagvattenledning och va-ledning i Trollhättan
Avser sanering av VA-ledningar, komplettering med dagvattenledning mm i Syltevägen, Skoftebygatan, Liljedalsvägen, Linnebergsgatan, Frälsegårdsgatan och Gjutmästaregatan. Samt ny GC-bana längs Syltevägen.
Nybyggnad av tryckstegringsstation Trollhättan
Avser ny tryckstegringsstation för dricksvatten.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av belysning i skola.
Ny huvudvattenledning i Trollhättan, etapp 2B
Objektet avser ny huvudvattenledning längs Flygfältsvägen på ca 1200 m.
Ny huvudvattenledning under Göta Älv i Trollhättan
Objektet avser ny huvudvattenledning under Göta älv. Den planerade ledningen går från Vattenverket i Överbyområdet på västra sidan av Göta älv till norra delen av Nevs industriområde öster om Göta älv.
Energiprojekt i skola i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor.
Anläggande av gc-väg i Trollhättan, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Trollhättan
Objektet avser ombyggnad av ventilation inom kv Elefanten 6, hus T.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Utbyte av rörbroar i Västra Götalands län
Avser utbyte av 3 st rörbroar; Bro 100-532-1 över bäck 1 km O Artorp på väg 2020 Trollhättans kommun Bro 100-527-1 vid Björkebacken 2 km NV Laxarebo på väg 2535 Grästorps kommun Bro 15-1884-1 över bäck S Mossen på väg 2166 Melleruds kommun
Ombyggnad av vattenledning i Trollhättan
Avser att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive avlopp inom området.
Nybyggnad av idrottsplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av multisportanläggning som är på ca 370 kvm.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Avser nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokal och produktionshall.
Installation av solceller i Trollhättan
Soleanläggningar ska installeras på tak, delar av, på fyra fastigheter i Kv. Björnbäret.
Värmåtervinning av processkyla på NÄL, Trollhättan
Projektet avser värmeåtervinning av processkyla i sjukhus.
Hissrenoveringar för AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
Projektet avser modernisering 13 hissar inom AB Eidar i Trollhättan.
Ombyggnad av skola i Trollhättan
Avser byte av ventilation och aggregat i skola.
Nybyggnad av våtmark samt dagvatten i Överby
Objektet avser nybyggnation av ca 25 000 m2 våtmark inklusive 400 m ny serviceväg, ca 300 m ny bäck, ca 1000 m nya dagvattenledningar samt ny oljeavskiljare.
Renovering av lägenheter/ombyggnad till LSS-boende i Trollhättan
Objektet avser renovering av befintliga lägenheter, byte syll i ytterväggar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av lokaler för Standby i Trollhättan
Entreprenaden avser utökade lokaler för Standby inom byggnad 31 Nohabområdet. Objektet är beläget inom Nohab 2, Innovatumområdet, Trollhättan.
Fönsterbyte mm på flerbostadshus i Trollhättan
Avser fönsterbyte, skärmtak, fasadarbeten samt upprustning av utemiljö vid flerbostadshus.
Anläggande av cirkulationsplats i Trollhättan
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Malgobron och Kyrkbrovägen.
Nybyggnad av staket vid Trollhättans-Vänersborgs Flygplats
Projektet avser nyuppsättning av permanent staket med grindar samt demontering/bortforsling av befintligt staket, grindar, stolpar och fundament Uppskattad kostnad.
Energiprojekt i skolor och förskolor i Trollhättan
Projektet avser energiprojekt som elinstallationer, värme, ventilation, vatten och avlopp, renovering av fönster, tak, fasader mm i förskolor och skolor. Fastigheter som ingår i denna upphandling: Lillegården Förskola, Bryggumsgatan 10. Kvarnen, Kvarnvägen 30. Citronfjärilen, Frosmätarevägen 1. Lextorpsskolan, Lextorpsvägen 249. Upphärads Skola, Sjuntorpsvägen 14. Velanda Skola, Ryttarevägen 2-6. Åsaka Skola, Vänebyvägen 57-65.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2017-2019.
Byte av fönster på skola i Trollhättan
Avser byte av 292 fönster.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan.
Ombyggnad av industri i Trollhättan
Avser ombyggnad av kundmottagning och omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser tillbyggnad av industrilokaler.
Separering av dagvattensystem samt nya servisledningar i Trollhättan
I denna entreprenad skall dag och spillvatten separeras samt nya serviser skall anläggas för dagvatten, spillvatten och tappvatten. Nya brunnar skall anläggas i trappnedgångar till källarplan, ny ytavvattningsbrunn skall anläggas i parkeringsyta och ny husdränering skall anläggas runt befintlig byggnad.
Byte av elcentraler mm i fastighet i Trollhättan
Objektet avser utbyte av serviscentraler, stigarledningar etc. inom fastigheten Najaden 11. Fastigheten inrymmer båda bostäder och affärslokaler och är belägen på Storgatan 27, 29 och Spannmålsgatan 8 i Trollhättans kommun.
Reparation av bro i Trollhättan
Objektet omfattar i huvudsak bättringsmålning av bron främst invändigt i klaffkammare men även utvändigt. Vissa mindre reparationsarbeten ska även utföras.
Rivning av industribyggnad i Trollhättan
Objektet avser rivning av en industribyggnad i två plan, varje plan är ca 400 m2.
Ombyggnad av förskola i Trollhättan
Avser ändrad användning till förskola samt nybyggnad av soprum, fasadbyte och ny utomhusyta.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättan
Avser nybyggnad av lekplats.
Avser ny sarg i Trollhättan
Avser ny sarg för div 1 spel enl. svenska ishockeyförbundets regler i Slättbergshallens B-hall inklusive publikskydd och renovering spelarbås. Demontering sarg i C-hallen.
Ombyggnad av gata i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av ca 90 meter gata, omsättning av granitkantsten, plattsättning av trottoarer och ny belysning. Objektet är tänkt att utföras i egen regi under våren 2017, alternativt hösten 2017.
Byte av golv i tennishall i Trollhättan
Avser byte av golv i Trollhättans tennishall.
Utvändigt underhåll av lager i Trollhättan
Avser fasadbyte på befintligt lager. Omfattning oklar.
Rivning av förråd i Trollhättan
Avser rivning av Grävlingen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring samt inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Trollhättan
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Trollhättan
Tillbyggnad av affärslokaler.
Omläggning av tak på kyrka vid Norra Björke kyrka
Renovering av koppartak. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Rivning av restaurang i Trollhättan
Rivningslov rivning av restaurangdel samt manskapsbod. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av scen i Trollhättan
Rivningslov rivning av utomhusscen.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förråd samt bouleplan.
Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum för fiber.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikrum.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Hults Gård 2:1, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Åsaka-smedstorp 1:6, Berg 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väderskydd på busshållsplats.
Nybyggnad av busshållplats i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av väntkurer.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov uppsättning av två väderskydd vid busshållplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov utvändig ändring flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 5 transformatorstationer Håsten 1:2,Skalltorp 1:19,1:16,Skalltorp 1:8,Börsle 2:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 6 st transformatorstationer Persbo 1:4, Olstorp 1:3, Åsaka-velanda 9:1, Åsaka 12:6, Åsaka-velanda 5:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 7 st transformatorstationer Alingsåker 4:8, Åsaka 12:4, Åsaka-velanda 9:1, Gunnarsbo 1:7, Östanbäck 1:3, Åsaka 12:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 8 st transformatorstationer Berg 2:7 ,Ekedalen 1:14, Staverkärr 1:1, Höga 11:1 ,Åsaka-velanda 5:19, Åsaka 9:3, Höga 9:1, Bråten 1:4.
Ombyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser utvändig ändring av industrilokaler samt ändrad planlösning.
Nybyggnad av servering i Trollhättan
Bygglov anläggande av uteservering, tidsbegränsat bygglov under perioden maj - augusti (intill stormen 4).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Trollhättan
Marklov/bygglov nybyggnad av kickbikepark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: