Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast höst/vinter 2017.
Nybyggnad av seniorbostad i Grebbestad
Markförhandlingar pågår. Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk vid Bramseröd i Tanums kommun
Projektet avser uppförande av 4 verk, 2-3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för två flerbostadshus.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt lokaler tillgängliga för allmänheten för uthyrning i centrala Tanumshede i ett servicenära läge.
Nybyggnad av skola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanumshede centrum
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av seniorvillor i Tanum
Söker tomt i Tanum samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Östad, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 10-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 10-15 lägenheter i flerbostadshus.
Ramavtal beläggningsarbeten i Tanum och Strömstad
Projektet avser ramavtal för beläggningsarbeten i Strömstads och Tanums kommuner. Avtalet ska gälla i 2 år med möjligeht till förlängning 1 + 1 år. Kostnad oviss.
Ombyggnad av annex i Tanum
Projektet avser till- och ombyggnad samt ändrad användning från församlingshem till hotellannex.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser parkering, tillbyggnad av kök, matsal och källsortering på skola samt marklov för ändrade marknivåer. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Fjällbacka
Projektet avser ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd samt tillbyggnad av entré på skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 5-8 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av VA-lednigar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av ca 250 meter gata och va-ledningar. Ligger för närvarande på is.
Nybyggnad av affärshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av en verksamhetslokal för handel i två plan.
Ombyggnad av transformatorstation i Tanum kommun
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av en 130/40/10 kV-transformatorer, utbyte av en 40/10 transformator, utbyte av 130 kV-transformatorfack, utbyte av 10 kV byggnad, utbyte av 10 kV ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Ombyggnad av väg 1023 mellan Kragenäs-Resö hamn
Avser ombyggnad för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nya mötesfickor mm.
Nybyggnad av park, scen och pergola i parken Tanumshede
Avser flytt av befintlig scen samt nybyggnad av en ny scen och pergola. Man kommer också att anlägga en ny park med murar, boulebana samt en fontän.
Drift och byggnationer på camping i Fjällbacka, Tanum
Avser upphandling av entreprenör för drift av camping samt genomförande av byggnationer på camping.
Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum. Etapp 2
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum. Byggstart tidigast kvartal 3 2018.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde i Fjällbacka
Projektet avser ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde.
Anslutning av omvandlingsområde i Tanumshede, etapp 2
Projektet avser anslutning av 5 fastigheter till kommunalt va-nät. Byggstart tidigast hösten 2018.
Installation av boendesprinkler i äldreboende i Bullaren
Projektet avser installation av boendesprinkler i 24 lägenheter och övriga utrymmen.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station.
Nybyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fritidshus, befintlig byggnad rives.
Nybyggnad av mur i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av stödmur.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av 2 fritidshus, förråd och plank Hamburgsund 3:259,3:248.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 61.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av fritidshus och förråd, tomt 66.
Nybyggnad av gäststuga i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gästhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rives.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Fjällbacka
Anmälan om ändrade utrymningsvägar i handelsbyggnad, Ansökan om bygglov för fasadändring på handelsbyggnad Oppen 3:12. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för balkong på centrumhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation ersätter befintlig.
Nybyggnad av carport i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus samt förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gästhus och garage.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av garage i Fjällbacka
Ansökan om rivningslov för garage med sophus.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Fjällbacka
Projektet avser utbyggnad av befintlig hamnanläggning med 30 tillkommande båtplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: