Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast kvartal 1 2018.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm). Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av seniorbostad i Grebbestad
Markförhandlingar pågår. Planer för eventuellt nybyggnad av seniorboende med 48 lägenheter och en tillhörande innergård med glastak där man ska kunna odla fukt och grönt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk vid Bramseröd i Tanums kommun
Projektet avser uppförande av 4 verk, 2-3 MW.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik.
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt lokaler tillgängliga för allmänheten för uthyrning i centrala Tanumshede i ett servicenära läge.
Nybyggnad av skola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av låg- och mellanstadieskola, ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus. lägenheterna fördelas på 1 rum och kök, 2 rum och kök samt 3 rum och kök.
Ombyggnad av hotell i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av hotellbyggnad, reception, lobby, konferenslokal och 25 hotellrum.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av seniorvillor i Tanum
Söker tomt i Tanum samt kringliggande kommuner.
Ramavtal beläggningsarbeten i Tanum och Strömstad
Projektet avser ramavtal för beläggningsarbeten i Strömstads och Tanums kommuner. Avtalet ska gälla i 2 år med möjligeht till förlängning 1 + 1 år. Kostnad oviss.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Tanumshede
Avser bl.a ombyggnad av VA-ledningar, schakt m.m för fjärrvärme och GC-väg på skolvägen. Omfattar också VA-ledningar för skolområdet och en ny infartsväg till skolkök och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av VA-lednigar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av transformatorstation i Tanum kommun
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av en 130/40/10 kV-transformatorer, utbyte av en 40/10 transformator, utbyte av 130 kV-transformatorfack, utbyte av 10 kV byggnad, utbyte av 10 kV ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Drift och byggnationer på camping i Fjällbacka, Tanum
Avser upphandling av entreprenör för drift av camping samt genomförande av byggnationer på camping.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Projektet avser en industrihall med en kontorsdel. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av gata i Tanum Centrum
Projektet avser ombyggnad av gata i centrum. Byggstart oviss.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 163 vid Grebbestad strand
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en gång- och cykelväg utmed sydvästra sidan av väg 163 med anslutning till den nya befintliga cykelvägen.
Nybyggnad av park, scen och pergola i parken Tanumshede
Avser flytt av befintlig scen samt nybyggnad av en ny scen och pergola. Man kommer också att anlägga en ny park med murar, boulebana samt en fontän.
VA-arbeten vid skola i Tanum
Projektet avser VA-arbeten vid skola.
Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen och avser Grebbestad, Hamburgsund, Kämpersvik, Krossekärr, Grönemad, Havsten, Resö, Hällsö, Kalvö, Dyngö, Snissholmen, Musö och Hästvam.
Ramavtal avseende anläggningsarbeten samt leverans av fyllnadsmaterial i Tanumshede
Ramavtal avseende anläggningsarbeten relaterade till Tanums kommuns VA-nät och liknande arbeten inom Tanums kommun. I uppdraget ingår både planerad verksamhet och akuta uppdrag. Ramavtalet avser avrop av tjänster successivt efter behov ocht beräknas gälla som längst under perioden februari 2018 – februari 2020, med option för beställaren att förlänga avtalet 1 + 1 år i taget.
Ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde i Fjällbacka
Projektet avser ombyggnad av värmeanläggning i bostadsområde.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov fasadändring på fritidshus tomt 52.
Utvändigt underhåll av affärshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för balkong på centrumhus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på enbostadshus med butikslokal.
Nybyggnad av skärmtak i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för grillhus och skärmtak på skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ny transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, gästhus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage samt soprum/förråd.
Nybyggnad av kiosk i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Mo-kitteröd 1:2,1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Mo-åseröd 1:2,1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation Svennungsröd 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av marktransformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad på fritidshus, befintlig byggnad rives.
Nybyggnad av stugby i Fjällbacka
Ansökan om bygglov nybyggnad av 4 fritidshus Hamburgsund 3:249,3:250,3:251,3:256. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov och marklov för nybyggnad av 2 fritidshus, förråd och plank Hamburgsund 3:259,3:248.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av brygga i Fjällbacka
Ansökan om utökning av befintlig brygga, strandvägen.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Fjällbacka
Projektet avser utbyggnad av befintlig hamnanläggning med 30 tillkommande båtplatser.
Renovering av långhustak på kyrka i Tanum
Projektet avser renovering av långhustak på kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: