Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm).

Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 7100 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt nya pumpstationer i Fjällbacka och Långsjö. Byggstart tidigast våren 2018.

Tillbyggnad av vattenverk i Tanumshede
Projektet avser utbyggnad av Tanumshedes vattenverk samt kommer processlokalen byggas samman med det befintliga vattenverket och ska innehålla nya personalutrymmen samt utrymme för eventuell framtida membranteknik. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Byggstart för husen tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Projektet avser 5 verk á 2 MW.

Nybyggnad av flerbostadshus i Tanum
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus.

Påbyggnad av bostadshus, Tanumshede
Projektet avser påbyggnad 1 våning med 10 lägenheter fördelat på två befintliga huskroppar samt en ny fristående byggnad för lägenhetsförråd.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning och uppgradering av vindkraftverk i Fjällbacka
Sökt bygglov samt rivning för uppgradering av vindkraftspark.

Ny sjöledning i Tanum
Projektet avser ny sjöledning V160 mellan Havsstensund och Resö.

Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017.

Upprustning av badplats i Grebbestad
Projektet avser upprustning av badplats. Byggstart tidigast våren 2018.

Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av industri/lager i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast början 2017. Uppskattad kostnad.

Omläggning av tak på kyrka i Fjällbakca
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Omläggning av skiffertak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.

Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen. Byggstart tidigast maj 2017.

Anläggande av ny lekplats i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser nyanläggning av lekplats i Grebbestad, Tanums kommun, beläget i Grebbestad mellan gatorna Glimmervägen och Moränvägen.

Omputsning av kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Interiör omputsning av norrvägg och torn i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Utvändigt underhåll av affärshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadförändring samt inbyggnad av takutsprång.

Tillbyggnad av kallager i Fjällbacka
Projektet avser avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad kostnad.

Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport, förhandsbesked lämnat 2016-11-01, § 188, Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd Tanums-kleva 1:1.

Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus, bdt ledningsnät.

Utvändigt underhåll av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utbyte av nätstation.

Ombyggnad av uthus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av uthus.

Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2021-11-15 för skjul och dieseltank.

Nybyggnad av brygga i Fjällbacka
Nybyggnad av bryggor, borttagning av bef samt byte av pålade bryggor till flytbryggor.

Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Nybyggnad av tekniktorn med tillhörande teknikbodar.

Tillgänglighetsanpassning i kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tillgänglighetsanpassning i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Ombyggnad av produktionslokal i Fjällbacka
Projektet avser grundförstärkning av befintlig sjönära verksamhetslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: