Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Tanum

Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart hösten 2018.

Nybyggnad av bostäder i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 64 lägenheter i flerbostadshus och 5 villor. Området är på totalt ca 20000 kvm. Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av vindkraftverk i Tanum
Ny byggherre finns inkopplad, vi återkommer med ytterligare information. 13 verk, 2,5-3 MW, totalhöjd max 200 meter, rotordiameter ca 100 meter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 2064 kvm).

Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för två flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter med hyresrätter och 19 lägenheter med bostadsrätter i 10 huskroppar. I projektet ingår bl a iordningställande av infartsväg till området samt alla tillhörande arbeten för va-, väg-, belysning- el- och fiberarbeten. Byggstart för husen tidigast våren 2018.

Nybyggnad av seniorvillor i Tanum
Söker tomt i Tanum samt kringliggande kommuner.

Påbyggnad av bostadshus, Tanumshede
Projektet avser påbyggnad 1 våning med 10 lägenheter fördelat på två befintliga huskroppar samt en ny fristående byggnad för lägenhetsförråd.

Nybyggnad av sjöbodar mm i Tanum
Projektet avser uppförande av en byggnad med badhytter, 14 sjöbodar samt 15 lådbodar. Byggstart tidigast våren 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utbyggnad av väg- och va-ledningar på Hamburgö, Tanums kommun
Objektet avser utbyggnad av väg och va-ledningar till 9 nya tomter samt omläggning befintliga va-ledningar.

Om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik i Tanumshede
Avser om- och tillbyggnad av fd veterinärklinik till boende för särskolebarn. Ingår option för nybyggnad av förråd.

Ombyggnad av park Tanum Centrum. Etapp 1
Projektet avser ombyggnad parken i centrum med nya grönytor, scen, pergola, nya murar, plattläggning samt belysning.

Omläggning av tak på kyrka i Fjällbakca
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Omläggning av skiffertak på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Tillbyggnad av reningsverk i Fjällbacka
Avser tillbyggnad av reningsverk.

Nytt VA-förråd vid avloppsreningsverk i Grebbestad
Objektet avser ett nytt förråd för VA-material. Förrådet skall placeras bredvid Bodalsverket söder om Grebbestad.

Ombyggnad och byte av gatubelysningsarmaturer i Tanum
Projektet avser ombyggnad och byte av gatubelysningsarmatur i kustsamhällen.

Anläggande av ny lekplats i Grebbestad, Tanums kommun
Objektet avser nyanläggning av lekplats i Grebbestad, Tanums kommun, beläget i Grebbestad mellan gatorna Glimmervägen och Moränvägen.

Omputsning av kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Interiör omputsning av norrvägg och torn i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.

Utvändigt underhåll av affärshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadförändring samt inbyggnad av takutsprång.

Tillbyggnad av kallager i Fjällbacka
Projektet avser avser tillbyggnad av kallager. Uppskattad kostnad.

Rivning av enbostadshus i Fjällbacka
Rivning av brandskadat torp.

Utvändigt underhåll av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för fasadändring på fritidshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport, förhandsbesked lämnat 2016-11-01, § 188, Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd Tanums-kleva 1:1.

Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

Nybyggnad av pumpstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus, bdt ledningsnät.

Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt ändring av tak och fasad.

Utvändigt underhåll av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för utbyte av nätstation.

Nybyggnad av enbostadshus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad.

Ombyggnad av uthus i Fjällbacka
Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning av uthus.

Nybyggnad av garage i Fjällbacka
Avser nybyggnad av garage för 1 bil.

Tillgänglighetsanpassning i kyrka i Hamburgsund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tillgänglighetsanpassning i kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: