Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

Nybyggnad av lägenhetshotell i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter. Byggstart tidigast vinter 2017.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av 36 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 3-5 våningar och garage i källarvåning. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016 och markarbetet i februari 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 31 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med delvis källarvåning.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av färjeterminal i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av färjeterminal med bl a ny fordonsramp, trossbrygga, fendrar och pollare samt renovering av gammal kaj.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus. Byggstart tidigast årsskiftet 2017/2018.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 24 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Exploateirng för nya bosätder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, gatubelysning mm för nytt bostadsområde med 26 styckebyggda enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ändrad användning av kontorslokaler till 4 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Strömstad
Projektet omfattar samtliga byggnadsarbeten inklusive målning på fastigheterna i Kvarteret Fiskaren, Strömstad.
Utvändig målning av flerbostadshus i Skee
Objektet består av två stycken bostadshus i vardera ett plan, samt två utvändiga förråd.
Utvändig målning av flerbostadshus i Skee
Objektet består av två stycken bostadshus i vardera två plan, samt tre utvändiga förråd.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 9 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Dafter 1:2 - ansökan om bygglov för nybyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av grupphus i Strömstad
Ånneröd 1:51 - ansökan om bygglov för anordnande av källare samt ändrad höjdsättning (avser hur nr 2,4 och 6).
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:54 - ansökan om bygglov för ombyggnad av affärshus samt fasadändring.
Nybyggnad av mast i Strömstad
Skär 1:6 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för vindmast.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Strömstad 4:16 (ångbåtskajen) - ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Öddö 2:271 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av förråd i Strömstad
Össby 1:41 och näsinge-vässby 1:23 - ansökan om bygglov för ändrad placering av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Björke 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 11 och bränneriängen 12 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Strömstad
Bränneriängen 9 - ansökan om bygglov för fasadändring - ommålning.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Gullnäs 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hällestrand 1:62 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation (rivning av befintlig nätstation).
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:99 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av enbostadshus i Strömstad
Knarrevik 1:6 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från sommarbostäder till åretruntbostäder).
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av gäststuga i Strömstad
Kosters-röd 1:11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av uthyrningsstuga.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Kungbäck 1:246 - ansökan om bygglov för plank.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Linden 11 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för att bedriva livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av förskola i Strömstad
Nordby 4:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (teknikrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vänthall i Strömstad
Nord-koster 1:180 - ansökan om bygglov för väntbod.
Nybyggnad av campingstuga i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för campingstuga.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för fyra st campingstugor.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Segelmakaren 3 - ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning och skylt.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad (från lager tilll handel). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Projektet avser ny fasad på del av skola. Uppskattad kostnad.
Inventering av hårdbottnar i Idefjorden
Projektet avser inventering av hårdbottnar i Idefjorden med dykare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: