Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Strömstad

Till-, om- och nybyggnad av köpcentrum i Strömstad
Projektet avser till-, om- och nybyggnad av köpcentrum. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av reningsverk på Österröd, Strömstad
Projektet avser ombyggnad av reningsverk.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser rivning och nybyggnad av 36 lägenheter med bostadsrätt i 3 hus med 3-5 våningar och garage i källarvåning. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016 och markarbetet i februari 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 31 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med delvis källarvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet.
Nybyggnad av personallokal mm i Strömstad
Projektet avser ny kajanläggning, personalbyggnad och förråd samt mindre rivningsarbete. Byggstart tidigast augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, Etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter i bostadsrättslägenheter och småhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2017.
Tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av skola.
Ramavtal löpande målerentreprenadtjänster i Strömstad
Projektet avser ramavtal löpande målerientreprenadtjänser i centrala Strömstad, Kosteröarna, Nordby, Näsinge, Råssö, Skee och Tjärnö. Ramavtalstiden är 2017-03-01 - 2019-02-28 med möjlighet för beställaren till en eller flera förlängningar. Kostnad ca 6,6 mkr per år.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av kontorslokaler till 24 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering flerbostadshus i Strömstad, etapp 3
Projektet avser stamrenovering och nya badrum i 45-50 lägenheter i flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart sen höst 2018. Uppskattad kostnad.
Underhåll av nya Svinesundsbron
Ommålning av kantbalkar, reparation av målning stållådor, betongreparation båge samt underhåll av spännkabelförankringar.
Exploateirng för nya bosätder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, gatubelysning mm för nytt bostadsområde med 26 styckebyggda enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Flåghult, Strömstad
Ett helt nytt reningsverk dimensionerat för 300 pe skall uppföras bredvid befintligt reningsverk. Efter driftsättning skall det gamla reningsverket rivas. I entreprenaden ingår även en ny avloppspumpstation samt tillhörande VA-ledningar.
Byte av ventilationsaggregat vid Strömstad sjukhus
LA61 på plan 7 betjänar operation plan 5 i klinikbyggnaden på Strömstad sjukhus och skall ersättas med ett nytt effektivare LA med roterande VVX för VÅV som uppfyller dagens krav på energihushållning, flexibilitet, energimätning och brandskydd. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser ändrad användning av kontorslokaler till 4 lägenheter. Byggstart tidigast augusti 2017. Uppskattad kostnad.
Utvändigt renovering av flerbostadshus i Strömstad
Projektet omfattar samtliga byggnadsarbeten inklusive målning på fastigheterna i Kvarteret Fiskaren, Strömstad.
Ombyggnad av gator i centrala Strömstad
Projektet avser ombyggnad av gator. Kommer att ske etappvis med 3 mkr under 2017.
Invändig konservering och målning iTjärnö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart tidigast våren 2017.
Utvändig målning av flerbostadshus i Skee
Objektet består av två stycken bostadshus i vardera ett plan, samt två utvändiga förråd.
Utvändig målning av flerbostadshus i Skee
Objektet består av två stycken bostadshus i vardera två plan, samt tre utvändiga förråd.
Nybyggnad av församlingshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av församlingslokal (rivning av befintlig byggnad). Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av grupphus i Strömstad, etapp 2
Projektet avser ny pappläggning med tillhörande arbeten på befintliga yttertak på 9 stycken bostadshus på Rådhusberget.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Skogar 1:54 - ansökan om bygglov för ombyggnad av affärshus samt fasadändring.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Skogar 1:65 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av mast i Strömstad
Skär 1:6 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för vindmast.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettförsäljningskiosk.
Tillbyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:16 (torget) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Strömstad 4:16 (ångbåtskajen) - ansökan om bygglov för väderskydd.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Strömstad 4:16 (österröd) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodar, parkering och skylt.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Öddö 2:271 - ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av förråd i Strömstad
Össby 1:41 och näsinge-vässby 1:23 - ansökan om bygglov för ändrad placering av komplementbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Strömstad
Segelmakaren 3 - ansökan om periodiskt tidsbegränsat bygglov för ändrad användning och skylt.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Gullnäs 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Kile 1:99 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 2:18 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (rivning av befintlig byggnad).
Ombyggnad av förskola i Strömstad
Korpen 16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för enbostadshus till förskola.
Ombyggnad av gäststuga i Strömstad
Kosters-röd 1:11 - ansökan om bygglov för ombyggnad av uthyrningsstuga.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Kungbäck 1:246 - ansökan om bygglov för plank.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Strömstad
Linden 11 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för att bedriva livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Strömstad
Långan 8 - ansökan om bygglov för fasadändringar.
Tillbyggnad av förskola i Strömstad
Nordby 4:3 - ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola (teknikrum). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av vänthall i Strömstad
Nord-koster 1:180 - ansökan om bygglov för väntbod.
Nybyggnad av campingstuga i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för campingstuga.
Nybyggnad av stugby i Strömstad
Norrkärr 1:223 - ansökan om bygglov för fyra st campingstugor.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nyckleby 1:49 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Björke 1:7 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Strömstad
Bränneriängen 11 och bränneriängen 12 - ansökan om bygglov för fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Strömstad
Bränneriängen 9 - ansökan om bygglov för fasadändring - ommålning.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Strömstad
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, trappa och lyftbord.
Utvändigt underhåll av skola i Strömstad
Projektet avser ny fasad på del av skola. Uppskattad kostnad.
Renovering av klockstapel i Strömstad
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av klockstapel. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Inventering av hårdbottnar i Idefjorden
Projektet avser inventering av hårdbottnar i Idefjorden med dykare.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: