Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av hus 3, 12 och 16 – 20 avseende framförallt plan 2 och 3, delvis plan 1. Beräknad ombyggnadsyta BTA 30 000 m2. Hus 16-20 består ytterligare av teknikplan på plan 0 och 4. Hus 3 och 12 har teknikplan på plan 0 och 9, dessa ingår också ombyggnaden. Omfattar även nytt tak vid huvudentrén.
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Ny- och ombyggnad av akutmottagningen och serviceblock i Skövde
Projektet avser nybyggnad av operation samt ombyggnad av serviceblock och akutmottagning samt byggnation av ett geoenergilager i en akvifer vid Skaraborgs sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 72 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 84 lägenheter.
Utbyggnad av handelsområde etapp 2, Skövde
Avser en länga för fem butiker, som ska ligga utmed Nolhagavägen.
Tillbyggnad av äldreboende i Skövde
Avser tillbyggnad och dockning till befintlig byggnad med 2 huskroppar inrymmande 50 respektive 30 lägenheter med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Om- och tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Tillbyggnad och ändrad användning av industribyggnad till skola.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd. Byggstart tidigast under 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Om- och tillbyggnad av skola i Skövde
Projektet avser ombyggnad av 3 huskroppar, Hus A byggs om och till med tillagningskök, avfallshantering och teknikrum. Hus B får en tillbyggnad med entréer samt mindre ombyggnationer. Hus C avser byte av ridåvägg, iorndningställande av lokal till fastighetsskötare. Nya ytskikt i Hus A och B.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig trafiksignalkorsning vid Nolhagarondellen samt kommer Lillegårdsrondellen byggas om från enfältig till tvåfältig cirkulationsplats.
Nyggnad av förskolor i Skövde Etapp 2
Avser nybyggnad av en förskola.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad 9 stycken enbostadshus med carport.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Skövde-Falköping
Detta är etapp 1 av sträckan Laxå-Göteborg.
Nyanläggning av cross och endurobana i Skövde
Avser nyanläggning inför byggnationen av en cross- och endurobana. Crossbanan byggs i en separat entreprenad.
Nybyggnad av gc-vägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Från Värmeverket, Energivägen utmed Södra Aspelundsvägen till Bäckaskogsvägen. GC2 - Från Bäckaskogsvägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Stadskvarnsvägen. GC3 - Från bef. GC, Oljevägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Norregårdsvägen.
Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.
Ombyggnation av torget i Södra Ryd, Skövde
Projektet avser ombyggnation av befintligt torg i Södra Ryd, Skövde. Projektet omfattar en upprustning av torget med ny markbeläggning, nya planteringsytor och träd, lekutrustning, skärmtak mm. Markombyggnad ca 1200 m2.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av betongpark i Skövde
Projektet avser nybyggnad av actionpark/betongpark för spontanidrott, skateboard, parkour och cykling.
Nya gångpassager längs väg 26 mellan Skövde-Mariestad
Planskilda gång- och cykelpassager över eller under väg 26 vid hållplats Karleby och Lövåsen vid Timmersdala.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park. Ny belysning runt Kyrkparken och kyrkan. Uppfräschning av gångar/grus och gräs. Växter. Dränering runt kyrkan. Förstärka entrén framför kyrkan med markvärme.
Byte av ställverk vid fördelningsstation i Skövde
Avser byte av 12 kV ställverk och reläskydd samt komplettering av kontrollutrustning.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser fönsterbyte i ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Detaljplanearbete pågår, väntas bli antagen till hösten. Avser nybyggnad av 5 st radhus.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Infodring av va-ledningar i Skövde
Avser infodring av VA-ledningar med flexibla foder om 31 objekt.
Installation av larm vid förskola i Skövde
Avser installation av brandlarm och utrymningslarm i förskola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Gång- och cykelväg Östergatan till Bäckvägen.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Tillbyggnad av va-ledning i Skövde
Anläggande av VA och dräneringsarbeten runt flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Skövde
Anmälan för invändigt ändring av hotell.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av slakteri i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - skövde slakteri.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av dagcenter i Skövde
Om- och tillbyggnad av dagcenter.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, utvändig ändring, ändrad användning av affärsbyggnad, parkeringsplats.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Ändrad användning av flerbostadshus, kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av järnvägsstation i Skövde
Ändrad användning och bygganmälan för uppsättning av skylt.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av restaurang i Skövde
Ändring av affärsbyggnad. Mellanväggar, kök, brandskydd och ventilation.
Invändigt underhåll av spa i Skövde
Ändring av tvättstuga till spaanläggning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Tillbyggnad av enbostadshus, utbyggnad och tillbyggnad samt garage. Attefall.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Tillbyggnad av flerbostadshus, förrådsbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Tillbyggnad av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av industribyggnad, ämneslager.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig uppställning av bodar t o m 2022-12-31.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Uppförande av tält.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Uppsättning av skylt samt ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Skövde
Ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad samt skyltanordning.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av enbostadshus, solpaneler på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus, solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av resecentrum i Skövde
Utvändig ändring av Resecentrum, solceller.
Ombyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, ändrad användning och utvändig ändring av affärsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation T41405 Grankärr Norra.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstationer.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad - fasadändring.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för utökning av mobila kärlhus.
Tillbyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - tillbyggnad av miljöhus samt en ny parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för komplementbyggnad av industribyggnad - väderskydd/tält.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Skövde 4:16.
Nybyggnad av antenn i Skövde
Nybyggnad av fackverkstorn 60 m, samt kortvågsantenner med tillhörande master 14 m och skärmtak.
Ombyggnad av industribyggnad i Skövde
Invändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av soprum i Skövde
Anläggande av underjordiska kärl för källsortering.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad - padeltennisbana.
Anläggande av övergångsställe och busshållplats, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kallager i Skövde
Avser nybyggnad av kallager för byggmaterial.
Nya datauttag i flerbostadshus i Skövde
Avser utbyggnad av datauttag (RJ45) i delar av Skövdebostäders fastighetsbestånd. Ca 3400 lägenheter berörs.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Skövde.
Avser service och supportavtal för säkerhetssystem i Skövde

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: