Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

Nybyggnad av akutmottagning och vårdbyggnad vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av akutmottagning samt vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .

Nybyggnad av lokaler för speciallisttandvård i Skövde
Avser nybyggnad av lokaler för specialisttandvård.

Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Regionhus i Skövde.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Skövde, avd. 45‐48
Ombyggnad av 3st hela våningsplan om vardera ca 3600kvm där varje våningsplan innehåller 2st dubbelvårdsavdelningar samt servicedelar i anslutning till hisshallar. I objektet ingår även ombyggnad av ytterligare ett halvt våningsplan innehållande en dubbelvårdsavdelning och servicedel på ca 2150kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.

Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av studentbostäder Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 108 studentlägenheter.

Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.

Nybyggnad av bilverkstad på Timboholms industriområde i Skövde
Avser nybyggnad av bilserviceanläggning för lastvagnar med, tvätt- och smörjhall samt moderna kund- och personalutrymmen. Fastigheten får åtta hela och två halva skepp som förbereds för framtidens ökade fordonsvikter och längder. De stora kringytorna ger säkra körstråk och generösa uppställningsmöjligheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder BoKlok i Skövde
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter och radhus med 15 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av radhus med ca 20 lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2016.

Anläggande av trafikplats i Skövde
Projektet avser anläggande av planskild korsning över Rv 26, samt gator och ledningar för Norra Ryds verksamhetsområde.

Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus. .

Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.

Nybyggnad av bensin-, industri- och restaurangbyggnad i Skövde
Projektet avser nybyggnad av en bensinstation, en industribyggnad på 600 kvm i ett plan samt en restaurang- och butiksbyggnad i två plan på 2200 kvm varav plan ett 1500 kvm och plan två 700 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Huset får även balkonger och uteplatser.

Om- och tillbyggnad storkök i Skövde
Om- och tillbyggnad av Helenaskolans kök samt utökad yta av matsal. Om- och tillbyggnad av Trollsländans förskola kök och personalutrymmen.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.

Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.

Nybyggnad av bandy- och skidhall på Billingen, Skövde
Avser ett aktivitetsland på 7000 kvm stor bandyhall med så mycket utrymme att ett 500 meter långt skidspår ska finnas runt isen.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Skövde
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation samt anslutande va-ledningar.

Nybyggnad av idrottshall i Skövde
Avser nybyggnad av idrottshall.

Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
Tidiga planer för nybyggnad av ca 16 radhus.

Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.

Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.

Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.

Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola.

Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av 13 stycken radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av badanläggning och omklädningsrum i Skövde
Renovering av dusch, omklädningsrum, utomhus pool samt åkattraktion på Arena bad.

Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.

Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.

Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.

Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser tillbyggnad av skola.

Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet nybyggnad av 10 lägenheter i radhus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.

Nybyggnad av gravplats/kyrkogård i Skövde
Avser ny gravplats planeras i skogsområdet norr om Karstorp nära Ryds kyrkoruin. Tidigt planer.

Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde

Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.

Balkongrenovering på flerbostadshus i Skövde
Avser renovering av 188 st balkonger samt renovering av 24 st balkongtak/väderskydd.

Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.

Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.

Exploatering för nytt bostadsområde i Skultorp, Skövde
Projektet avser nytt exploateringsområde med massjusteringar, gata, VA samt schakt och fyllningar för el.

Ombyggnad affärshus till bostäder i Skövde
Projektet avser ombyggnad av tingshuset till lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av grundskola, 7-9 skola och fritidshem i Skövde
Ansökan om att öppna ny friskola i Skövde är skickad till skolinspektionen. Plats är ej fastställd. Blir troligtvis ombyggnad i redan befintliga lokaler. Skolan ska kunna ta emot ca 186 elever. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Ombyggnad av äldreboende i Skövde
Avser en verksamhetsanpassning.

Infodring av VA-ledningar med flexibla foder i Skövde kommun
Entreprenaden omfattar infodring av VA-ledningar om 27 objekt inom Skövde kommun med utförande under 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.

Nybyggnad av gång- och cykelvägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Lundenvägen från Gengåvan till undergången under järnvägen. GC2 - Skaravägen från Gruvgatan till Simsjövägen. GC3 - Ädelstensvägen från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.

OVK-besiktning av fastigheter i Skövde kommun
Avser ramavtal gällande OVK-besiktning inom Skövde kommuns fastigheter. Avtalsperiod: 2017-01-16--2021-01-15.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.

Nybyggnad av ställverk i Skövde
Avser inköp av 7st. 12kV-ställverk.

Nybyggnad av trafiksignaler i Skövde
Avser två stycken trafiksignalsanläggningar i Södra Ryd.

Relining i flerbostadshus, Skövde.
Relining kommer att bekostas av respektive lägenhets ägare. Omfattning oklar.

Polly- pigg- rensningar av tryckavlopp i Skövde
Polly- pig- rensningarna omfattar piggning av 17 st tryckavloppsledningar om ca 29 000 meter enligt Bilaga 1 och Bilaga 2. Piggning av ledningarna ska ske i befintligt skick, inget förarbete kommer göra av Skövde Kommun. Varje ledning piggas med minst fyra (4) stycken piggar, piggarna anpassas för aktuellt ledningsmaterial och igensättningsgrad samt typ av igensättning. Vid körning av sista piggen ska endast tunt avloppsvatten avgå vid släppunkten, ledningen bedöms då vara tillräckligt rensad. Rensningsschema ska redovisas för varje ledningssträcka. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum.

Ombyggnad av industri i Skövde
Avser renovering av industrihus.

Utbyte av brandlarm vid förskola i Skövde
Projektet består av rivning/demontering av befintligt utrymningslarm samt komplettering och nyinstallation av brandlarm och utrymningslarm.

Leverans av distributionstransformatorer 11/0,4 kV, Skövde kommun
Avser 6 st distributionstransformatorer, 4 st 500 kVA samt 2 st 800 kVA. Samtliga ska vara 11/0,4 kV, 50 Hz med kopplingsgrupp Dyn11 enl. SS-EN 50588-1. Trefas, oljeisolerade i slutet utförande samt PCB-fria.

Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av industri i Skövde
Planerat projekt. Avser tillbyggnad av lagerlokal. Byggstart tidigast 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad -foliering.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser byte av installation av ventilation i flerbostadshus i Skövde.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Anmälan för ändrad användning av förrådsutrymme till lägenhet.

Ombyggnad av kontor i Skövde
Avser lokalanpassningar i kontor.

Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad - ny takskjutport.

Ombyggnad av pizzeria i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Nybyggnad av garage i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelgarage/väderskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution samt rivning av gammal nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov Frösve 19:1,Klia 9:4,12:1.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknik-nod, fiberspridningspunkt.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikskåp - nod.

Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för rivning samt tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - uppförande av 12 nya p-platser.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus- inredning av ytterligare lägenhet.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Landsbygdsfiber Skövde AB
Objektet avser byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband, etapp Borgunda.

Nybyggnad av cykelgarage i Skövde
Avser cykelgarage med glasade partier.

Installation av solceller på taket på resecentrum i Skövde
Entreprenaden omfattar solcellsinstallation på bussterminalen vid Skövde Resecentrum på en yta omfattande 130 kvm.

Nybyggnad av nätstation i Skövde

Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.

Komplettering av material på motionsspår i Skövde
Komplettering av material på befintligt stigsystem i grönområdet Nyströms kullar intill Västerhöjdskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: