Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

Nybyggnad av akutmottagning och vårdbyggnad vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av akutmottagning samt vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av operation och ombyggnad av serviceblock.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 108 lägenheter.
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 84 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.
Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 108 studentlägenheter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus Sköve
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter och en lokal, samt rivning av ett affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus. .
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd. Byggstart tidigast under 2018.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av väg 49 mellan Skövde-Igelstorp
Ombyggnad till mötesfri landsväg.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.
Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
Tidiga planer för nybyggnad av ca 16 radhus.
Anläggande av cirkulationsplats i Skövde
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Hertig Johans gata från Fredsgatan i väster fram till Hertig Johans torg i öster. Arbetet omfattar främst beläggningsarbeten med granithällar och betongsten samt gatstensytor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Nybyggnad av bostäder Sköve
Avser nybyggnad av bostäder.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyten i ca 50 lägenheter.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottsbyggnad på ca 2840 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Nyanläggning av cross och endurobana i Skövde
Avser nyanläggning inför byggnationen av en cross- och endurobana. Crossbanan byggs i en separat entreprenad.
Ombyggnad av badhusrondell i Skövde
Avser ombyggnation av befintlig cirkulation, Badhusrondellen i Skövde, från enfältig till tvåfältig.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Ny isyta på Lillegården i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Förlängning av gata i Skövde
Avser förlängning av gata.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Ombyggnad av vårdcentral i Skövde
Avser ändring av vårdbyggnad - tillbyggnad av vårdmobiler för mr samt rivning.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Gång- och cykelväg Östergatan till Bäckvägen.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av kök i hembygdsgården, samt förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ombyggnad av 1 lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - gårdshus till bostad.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad - miljöbyggnad.
Tillbyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad - tak.
Nybyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelförråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Bygglov och marklov för ändring av markyta vid skolbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skövde
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - parkeringsplats.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - gasförråd.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för anläggande av underjordiska kärl för källsortering Kalkstenen 1,Sandstenen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser tillbyggnad av sophus.
Ombyggnad av kontor i Skövde
Anmälan för ombyggnad och ändrad planlösning av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byte av låssystem i flerbostadshus i Skövde
Avser låssystem byte i 404 st lägenheter.
Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.
Reläskyddsbyte på fördelningsstation i Skövde
Objektet avser byte av reläskydd och komplettering av kontrollutrustning i Östra Fördelningsstationen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: