Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

Ombyggnad av mottagningsblocket inkl entré mm i Skövde
Projektet avser ombyggnad av mottagningsblocket inklusive entré samt konferenslokal och restaurang.

Nybyggnad av lokaler för speciallisttandvård i Skövde
Avser nybyggnad av lokaler för specialisttandvård.

Ombyggnad av vårdavdelningar på sjukhus i Skövde, avd. 45‐48
Ombyggnad av 3st hela våningsplan om vardera ca 3600kvm där varje våningsplan innehåller 2st dubbelvårdsavdelningar samt servicedelar i anslutning till hisshallar. I objektet ingår även ombyggnad av ytterligare ett halvt våningsplan innehållande en dubbelvårdsavdelning och servicedel på ca 2150kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast april 2017.

Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.

Anläggande av trafikplats i Skövde
Projektet avser anläggande av planskild korsning över Rv 26, samt gator och ledningar för Norra Ryds verksamhetsområde.

Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.

Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Skövde
Om- och tillbyggnaden ska tillskapa fler hemvister, lokaler för administration, bibliotek, utökat storkök mm. Tillbyggnadens yta beräknas bli ca 2000 m2. Befintlig skolgård ska även anpassas och utökas. Målet är att bygget ska certifieras i miljöklass ”Miljöbyggnad Guld”.

Nybyggnad av bilverkstad på Timboholms industriområde i Skövde
Avser nybyggnad av bilserviceanläggning för lastvagnar med, tvätt- och smörjhall samt moderna kund- och personalutrymmen. Fastigheten får åtta hela och två halva skepp som förbereds för framtidens ökade fordonsvikter och längder. De stora kringytorna ger säkra körstråk och generösa uppställningsmöjligheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder BoKlok i Skövde
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter och radhus med 15 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Tidiga planer. Avser nybyggnad av ca 40 bostäder.

Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.

Nybyggnad av bensin-, industri- och restaurangbyggnad i Skövde
Projektet avser nybyggnad av en bensinstation, en industribyggnad på 600 kvm i ett plan samt en restaurang- och butiksbyggnad i två plan på 2200 kvm varav plan ett 1500 kvm och plan två 700 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Huset får även balkonger och uteplatser.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.

Ombyggnad av gata i Skövde
Avser ombyggnad gata.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.

Nybyggnad av bandy- och skidhall på Billingen, Skövde
Avser ett aktivitetsland på 7000 kvm stor bandyhall med så mycket utrymme att ett 500 meter långt skidspår ska finnas runt isen.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Skövde
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation samt anslutande va-ledningar.

Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.

Ombyggnad av industri i Skövde
Avser renovering av industrihus.

Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola.

Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.

Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i kedjehus.

Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av 13 stycken radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av badanläggning och omklädningsrum i Skövde
Renovering av dusch, omklädningsrum, utomhus pool samt åkattraktion på Arena bad.

Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.

Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.

Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.

Byte av vägportal under Västra Stambanan vid Heneporten i Skövde
Byte av vägportal samt tillhörande anslutningsvägar inklusive trafiksignaler.

Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet nybyggnad av 10 lägenheter i radhus.

Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.

Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.

Nybyggnad av Akviferlager i Skövde
Ansökan om vattendom är inskickad till Mark- och miljödomstolen. Planer för byggnation av ett geoenergilager i en akvifer vid Skaraborgs sjukhus. Byggstart tidigast sommaren 2018.

Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.

Tillbyggnad av fabrik i Skövde Etapp 1
Avser tillbyggnad av fabrik.

Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.

Exploatering för nytt bostadsområde i Skultorp, Skövde
Projektet avser nytt exploateringsområde med massjusteringar, gata, VA samt schakt och fyllningar för el.

Ombyggnad affärshus till bostäder i Skövde
Projektet avser ombyggnad av tingshuset till lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.

Installation av solcellsanläggningar på parkering vid sjukhus i Skövde
En total toppeffekt på 415 kW monteras på fem ramverk.

Infodring av VA-ledningar med flexibla foder i Skövde kommun
Entreprenaden omfattar infodring av VA-ledningar om 27 objekt inom Skövde kommun med utförande under 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.

Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad.

Nybyggnad av gång- och cykelvägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Lundenvägen från Gengåvan till undergången under järnvägen. GC2 - Skaravägen från Gruvgatan till Simsjövägen. GC3 - Ädelstensvägen från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.

Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.

Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

OVK-besiktning av fastigheter i Skövde kommun
Avser ramavtal gällande OVK-besiktning inom Skövde kommuns fastigheter. Avtalsperiod: 2017-01-16--2021-01-15.

Förlängning av gata i Skövde
Avser förlängning av gata.

Ny isyta på Lillegården i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.

Tillbyggnad av kyrka i sKövde
Avser tillbyggnad av vapenhus på kyrka.

Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.

Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.

Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.

Nybyggnad av ställverk i Skövde
Avser inköp av 7st. 12kV-ställverk.

Nybyggnad av trafiksignaler i Skövde
Avser två stycken trafiksignalsanläggningar i Södra Ryd.

Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.

Ny pendlarparkering vid Ulvängen
Pendlarparkering för ca 10 bilar och 10 cyklar samt ombyggnad av busshållplatserna.

Polly- pigg- rensningar av tryckavlopp i Skövde
Polly- pig- rensningarna omfattar piggning av 17 st tryckavloppsledningar om ca 29 000 meter enligt Bilaga 1 och Bilaga 2. Piggning av ledningarna ska ske i befintligt skick, inget förarbete kommer göra av Skövde Kommun. Varje ledning piggas med minst fyra (4) stycken piggar, piggarna anpassas för aktuellt ledningsmaterial och igensättningsgrad samt typ av igensättning. Vid körning av sista piggen ska endast tunt avloppsvatten avgå vid släppunkten, ledningen bedöms då vara tillräckligt rensad. Rensningsschema ska redovisas för varje ledningssträcka. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum.

Utbyte av brandlarm vid förskola i Skövde
Projektet består av rivning/demontering av befintligt utrymningslarm samt komplettering och nyinstallation av brandlarm och utrymningslarm.

Leverans av distributionstransformatorer 11/0,4 kV, Skövde kommun
Avser 6 st distributionstransformatorer, 4 st 500 kVA samt 2 st 800 kVA. Samtliga ska vara 11/0,4 kV, 50 Hz med kopplingsgrupp Dyn11 enl. SS-EN 50588-1. Trefas, oljeisolerade i slutet utförande samt PCB-fria.

Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad -foliering.

Ombyggnad av samlingslokal i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser byte av installation av ventilation i flerbostadshus i Skövde.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Anmälan för ändrad användning av förrådsutrymme till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Anmälan för ändring av ventilation - byte av köksfläktar i lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för ändrad användning av kvartershus - övernattningsrum i gemensamhetslokal.

Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad - ny takskjutport.

Ombyggnad av pizzeria i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.

Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för uppförande av cykel- garage/tak, väderskydd, hållplatsskyltar och infoskyltar.

Nybyggnad av garage i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelgarage/väderskydd.

Tillbyggnad av lager i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad - lagerlokal på ca 60-70 kvm.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov Frösve 19:1,Klia 9:4,12:1.

Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknik-nod, fiberspridningspunkt.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - spaljéer och belysning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus - uppförande av 12 nya p-platser.

Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus- inredning av ytterligare lägenhet.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - parkeringsplats.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Landsbygdsfiber Skövde AB
Objektet avser byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband, etapp Borgunda.

Nybyggnad av cykelgarage i Skövde
Avser cykelgarage med glasade partier.

Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.

Installation av solceller på taket på resecentrum i Skövde
Entreprenaden omfattar solcellsinstallation på bussterminalen vid Skövde Resecentrum på en yta omfattande 130 kvm.

Nybyggnad av nätstation i Skövde

Nybyggnad av carport i Skövde
Avser nybyggnad av carportlänga.

Komplettering av material på motionsspår i Skövde
Komplettering av material på befintligt stigsystem i grönområdet Nyströms kullar intill Västerhöjdskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: