Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Tillbyggnad av äldreboende i Skövde
Avser tillbyggnad och dockning till befintlig byggnad med 2 huskroppar inrymmande 50 respektive 30 lägenheter med tillhörande personal- och gemensamhetsutrymmen.
Utbyggnad av fritidsområde i Skövde
Projektet avser utbyggnad av fritidsområde med bl a nytt konstsnöspår (ca 10 km) inklusive konstsnösystem. Renovering av utomhusbadet. Nu nerfart samt förlängning av befintlig slalombacka inkl konstsnösystem. Nybyggnad av omklädningsrum, samlingsrum, vallabod och servicerum för cyklar.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Om- och tillbyggnad av ishall i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter och en lokal, samt rivning av ett affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Tidiga planer. Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd. Byggstart tidigast under 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter, 8-12 våningar högt.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.
Ny trafikplats/Ombyggnad av korsning i Skövde
Avser Trafikplats Försäljaren i Skövde. Befintlig korsning Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen ska byggas om till en cirkulationsplats. Innefattar även utredning av olika trafiklösningar baserat på gjorda trafikutredningar längs Nolhagavägen. Sträckningen Vadsboleden - Östra leden (RV26) i Skövde.
Nybyggnad av seniorvillor i Stenstorp
Söker tomt i Stenstorp samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bandy- och skidhall på Billingen, Skövde
Avser ett aktivitetsland på 7000 kvm stor bandyhall med så mycket utrymme att ett 500 meter långt skidspår ska finnas runt isen.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Anläggande av cirkulationsplats i Skövde
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Ombyggnad av sjukhus i Skövde
Avser ombyggnad av ventilationssystemet i Hus 12.
Nybyggnad av kedjehus i Skövde
Projektet avser nybyggnad 9 stycken enbostadshus med carport.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Skövde-Falköping
Detta är etapp 1 av sträckan Laxå-Göteborg.
Nyanläggning av cross och endurobana i Skövde
Avser nyanläggning inför byggnationen av en cross- och endurobana. Crossbanan byggs i en separat entreprenad.
Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser nybyggnad av Hertig Johans gata från Fredsgatan i väster fram till Hertig Johans torg i öster. Arbetet omfattar främst beläggningsarbeten med granithällar och betongsten samt gatstensytor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Avser nybyggnad av 12 st radhus.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Infodring av va-ledningar i Skövde
Avser infodring av VA-ledningar med flexibla foder om 31 objekt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Nya gångpassager samt pendlarparkering längs väg 26 mellan Skövde-Mariestad
Planskilda gång- och cykelpassager över eller under väg 26 vid hållplats Karleby och Lövåsen vid Timmersdala samt en pendlarparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.
Ombyggnad av gruppbostad i Skövde
Avser ombyggnad av arbetsplatser för brukare med särskilda behov. Befintliga lokaler kommer att byggas om för enklare köksverksamhet, tvätthantering, korgtvätt samt snickeri.
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Skövde
Detaljplanearbete pågår, väntas bli antagen till hösten. Avser nybyggnad av 5 st radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Ombyggnad av badhusrondell i Skövde
Avser ombyggnation av befintlig cirkulation, Badhusrondellen i Skövde, från enfältig till tvåfältig.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ombyggnad av vårdcentral i Skövde
Avser ändring av vårdbyggnad - tillbyggnad av vårdmobiler för mr samt rivning.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av dagcenter i Skövde
Om- och tillbyggnad av dagcenter.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Om- och tillbyggnad, utvändig ändring, ändrad användning av affärsbyggnad, parkeringsplats.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av va-ledning i Skövde
Anläggande av VA och dräneringsarbeten runt flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Utvändig ändring av industribyggnad nya fönster och portar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Utvändig ändring av industribyggnad.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Ändrad användning av flerbostadshus, kontor till lägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Utvändig ändring av flerbostadshus nytt entréparti, uppförande av markiser och skylt.
Rivning av industrihus i Skövde
Avser rivning av industribyggnad - hyvleri.
Nybyggnad av lager i Skövde
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad.
Tillbyggnad av soprum i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad - miljöbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Skövde
Bygglov för underjordiska kärl för källsortering och sophantering.
Nybyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för uppförande av cykelförråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Skövde
Avser tillbyggnad av sophus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skövde
Tillbyggnad av enbostadshus, utbyggnad och tillbyggnad samt garage. Attefall.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Tillbyggnad av kontorsbyggnad - modulkontor.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig åtgärd, uppställning av bodetablering samt provisoriska lokaler med rätt att låta kvarstå tom 2021-05-10.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation T41405 Grankärr Norra.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skövde
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Skövde
Nybyggnad av plank/mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Nybyggnad av två enbostadshus och carport.
Nybyggnad av antenn i Skövde
Nybyggnad av fackverkstorn 60 m, samt kortvågsantenner med tillhörande master 14 m och skärmtak.
Nybyggnad av mast i Skövde
Nybyggnad av fackverkstorn 60m, kortvågsantenner med tillhörande master 14m samt skärmtak.
Ombyggnad av garage i Skövde
Installation av fettavskiljare.
Anläggande av övergångsställe och busshållplats, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Byte av fönster på byggnad 12, Skövde garnison
Objektet avser byte av befintliga fönster mot nya utåtgående spröjsade träfönster totalt 29 st samt fyra stycken takfönster i byggnad 12.
Reläskyddsbyte på fördelningsstation i Skövde
Objektet avser byte av reläskydd och komplettering av kontrollutrustning i Östra Fördelningsstationen.
Service- och supportavtal säkerhetssystem i Skövde.
Avser service och supportavtal för säkerhetssystem i Skövde

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: