Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skövde

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av akutmottagning och vårdbyggnad vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av akutmottagning samt vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Om- och nybyggnad av konferenscentrum i Skövde
Projektet avser bla ny kongresshall för ca 1200 deltagare, renovering av hotellanläggning samt nybyggnad av ca 100 hotellrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Nybyggnad av parkeringshus i Skövde
Avser nytt parkeringshus med ca 600 p-platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder BoKlok i Skövde
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 30 lägenheter och radhus med 15 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av bensin-, industri- och restaurangbyggnad i Skövde
Projektet avser nybyggnad av en bensinstation, en industribyggnad på 600 kvm i ett plan samt en restaurang- och butiksbyggnad i två plan på 2200 kvm varav plan ett 1500 kvm och plan två 700 kvm. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Huset får även balkonger och uteplatser.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Projektet avser nybyggnad bostadsrätter i form av 24 lägenheter i radhus.
Ombyggnad av väg/gata och torg i Skövde
Projektet avser omvandling av centrala gator samt ombyggnad av Hertig Johans Torg.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Ca 20 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Skövde
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstation samt anslutande va-ledningar.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av idrottshall i Skövde
Avser nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av unilab/patologen vid sjukhus i Skövde
Projektet avser ombyggnad i befintliga lokaler för patologlabratorie samt byte av fönster.
Anläggande av cirkulationsplats i Skövde
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nyggnad av förskolor i Skövde
Avser nybyggnad av 2 stycken förskolor.
Nyyggnad av förskola i Skövde
Avser nybyggnad av förskola. Finns även planer på 2 förskolor till på option.
Ombyggnad av golfbana i Skövde
Skövde Golfklubb kommer att bygga om hela sin 18-hålsbana för att ligga i framkant, den ska få ett ansiktslyft och bli mer modern och attraktiv.
Ombyggnad av ladugård till möteslokaler mm i Skövde
Entreprenaden avser följande delar: Del av ladugårdsbyggnad byggs om från befintlig ligghall för nötkreatur samt stall till gemensamhetsdelar och gårdscentrum. Total ombyggnadsyta ca. 700m², Gårdsplan, Byte tak av Fårhus/Garage samt installation oljeavskiljare i garage, Ny Gödselplatta, Rivning av Vagnslidret, Nybyggnad toaletter, Flytt av befintligt utedass, Ombyggnad befintlig elcentral samt Brygga och Spång. Option 1: Muddring.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Avser nybyggnad av 13 stycken radhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av badanläggning och omklädningsrum i Skövde
Renovering av dusch, omklädningsrum, utomhus pool samt åkattraktion på Arena bad.
Brounderhåll för bro 16-560-1 och 16-561-1 i Skövde
Avser brounderhåll för bro 16-560-1 över vadsbovägen på norra bergvägen och bro 16-561-1 över vadsbrovägen på ekängsvägen i Skövde.
Om- och tillbyggnad av förskola i Skövde
Avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser ändrad användning av flerbostadshus - ombyggnad av lokal till 9 st lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser 5 nya lägenheter och renovering av 15 lägenheter och i viss omfattning butikslokaler. Stambyten, ventilationsåtgärder och köksbyten.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av bostäder Sköve
Avser nybyggnad av bostäder.
Ombyggnad av väg/gata i Skövde
Ombyggnad för trafiklösning av kv Vipan - Hallenbergsrondellen.
Tillbyggnad av idrottshall i Skövde
Avser tillbyggnad av idrottshall på ca 2500 kvm.
Nybyggnad av betongpark i Skövde
Projektet avser nybyggnad av actionpark/betongpark för spontanidrott, skateboard, parkour och cykling.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Skövde
Objektet består av byte av 8 st. hissar i ett hyreshus inom kv. Regementet 1. En hiss ska bytas 2017, tre st 2018 och fyra st 2019.
Exploatering för nytt bostadsområde i Skultorp, Skövde
Projektet avser nytt exploateringsområde med massjusteringar, gata, VA samt schakt och fyllningar för el.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av pumpstation i Skövde
Avser projektering, dimensionering samt prefabricering av en komplett pumpstation, inkl. pumpsump, pumpmontage och överbyggnad.
Ombyggnad av fabrikshus i Skövde Etapp 2
Avser renovering av fabrik.
Ombyggnad av park i Skövde
Avser ombyggnad av park.
Ombyggnad till ledningshall mm på Skövde Garnison
Avser nybyggnation av by 108 skärmtak Ca 470 m², delar av by 103 ca 500 m² byggs om till två lektionssalar med ett gemensamt datarum samt delar av by 105 Ca 350 m² byggs om till hall för ledningscontainrar som skall anslutas med el, torrluft och datakablage med ett gemensamt datarum.
Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Skövde
Avser byte av fjärrvärmeinstallation inom Skövde garnison. Ledning byts från värmecentral by 196 till KK10 med service till by 213 och by 208 ersättning av befintligt nät mot nytt och energieffektivare nät.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Avser utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Installation av solcellsanläggningar på parkering vid sjukhus i Skövde
En total toppeffekt på 415 kW monteras på fem ramverk.
Tillbyggnad av affärshus i Skövde
Avser tillbyggnad av affärsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser radonåtgärder.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Avser nybyggnad av 2 st GC-vägar. GC1 - Storgatan, mellan Skolgatan och Skaraborgsgatan. GC2 - Varnhemsgatan, från Badhusgatan upp till Södra Bergvägen.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av gång- och cykelvägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Lundenvägen från Gengåvan till undergången under järnvägen. GC2 - Skaravägen från Gruvgatan till Simsjövägen. GC3 - Ädelstensvägen från Smaragdvägen till förskolan Ur och Skur i höjd med Juvelvägen.
Kamerabyte i Skultorpstunneln
Kamerabyte samt incidentdetektering.
Nybyggnad av garage mm i Skultorp
Projektet avser nybyggnad av ett garage, personalutrymmen, kontor och ny parkering.
Ombyggnad till kontor i Skövde
Avser ombyggnad av plan 2 till kontor med entréytor, pausrum, möteslokaler samt ett nytt fläktrum.
Ny isyta på Lillegården i Skövde
Avser att utöka isyta och även möjliggöra ett större nyttjande av bef isyta. Detta ska ske genom att en ny ishall (hall B) byggs i anslutning till bef byggnad. Samt att bef ispist och sarg (hall A) bytas ut för att undvika permafrost och därmed möjliggöra att isytan kan brukas året om.
Tillbyggnad av kyrka i sKövde
Avser tillbyggnad av vapenhus på kyrka. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Avser ombyggnadsåtgärder för stöpehallen, fönsterbyten samt byte av panel.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad som inrymmer 4 lokaler.
Nybyggnad av ställverk i Skövde
Avser inköp av 7st. 12kV-ställverk.
Nybyggnad av trafiksignaler i Skövde
Avser två stycken trafiksignalsanläggningar i Södra Ryd.
Relining av rör i servicehus i Skövde
Avser relining och byte av spillvattenledningar i Servicehuset Bagaren. Delas upp i två etapper: Etapp 1 ska utföras under 2017 och etapp 2 under 2018.
Tillbyggnad av gym i Skövde
Avser tillbyggnad av friskvård/träningsanläggning.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Gång- och cykelväg Östergatan till Bäckvägen.
Tillbyggnad av altan/uterum i Skövde
Avser tillbyggnad av radhus - altan/uterum samt fasadrenovering.
Utbyte av brandlarm vid förskola i Skövde
Projektet består av rivning/demontering av befintligt utrymningslarm samt komplettering och nyinstallation av brandlarm och utrymningslarm.
Leverans av distributionstransformatorer 11/0,4 kV, Skövde kommun
Avser 6 st distributionstransformatorer, 4 st 500 kVA samt 2 st 800 kVA. Samtliga ska vara 11/0,4 kV, 50 Hz med kopplingsgrupp Dyn11 enl. SS-EN 50588-1. Trefas, oljeisolerade i slutet utförande samt PCB-fria.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser tillbyggnad av flerbostadshus till studentboende.
Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Landsbygdsfiber Skövde AB
Avser Svetsning / Inkoppling / Bygga Nod för för byggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband Skövde Fiber Etapp Borgunda
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Avser tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av ishall i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av idrottsbyggnad - ny ishall.
Tillbyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - byte av fönster och takpannor.
Utvändigt underhåll av kyrka i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - gårdshus till bostad.
Ombyggnad av samlingslokal i Skövde
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Skövde
Bygglov för ändrad användning av kvartershus - övernattningsrum i gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för ändring av flerbostadshus - cykeltak.
Ombyggnad av markanläggning i Skövde
Bygglov och marklov för ändring av markyta vid skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av garage - byte av kulör på garageportar.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av idrottsbyggnad - solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad - solceller.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av kyrkogård - förråd.
Tillbyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av transformatorbyggnad - tak.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för uppförande av cykel- garage/tak, väderskydd, hållplatsskyltar och infoskyltar.
Tillbyggnad av lastkaj i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av affärsbyggnad - ny lastkaj för verksamheten mediapoolen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - altandörr.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus - balkong.
Tillbyggnad av garage i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - garage.
Tillbyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - gasförråd.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Skövde
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad - parkeringsplats.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad - nod-hus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: