Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Skara

Nybyggnad av väg mellan Axvall-Varnhem
Ca 6 km, 2+2 körfält samt 1+1 körfält.

Nybyggnad av flerbostadshus i Skara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2,5 våning och 9 lägenheter i varje huskropp.

Ombyggnad av kontorshotell till bostäder i Skara
Avser ombyggnad av kontorshotell till bostäder, ca 450-500 kvm.

Utvändigt underhåll av skola i Skara
Befintligt yttertak skall läggas om och renoveras. Ytskikt av skifferplattor samt papp och plåtbeslagning på yttertak samt skorsten av tegel skall rivas.

Förläggning av fiberkanallsation i Axvall
Avser förläggning av fiberkanallsation i områder Valtorp.

Om- och nybyggnad av nötstall på Götala, Skara
På Götala är det ena av två nötstallar utslitet och behöver ersättas med ett nytt stall. I anslutning till stallet byggs också serviceutrymmen som saknas idag. Ett halmförråd byggs som vid behov tillfälligt kan göras om till fårstall. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar, en del för nybyggnationen samt tillbyggnationen och en annan del för ombyggnationen.

Ombyggnad av gator, park mm i Skara
Objektet omfattar ombyggnad av befintliga gator, park, p-platser och GC-ytor på Stationsplatsen, belägen mellan Busstationen och Skaraborgsgatan i Skara centrum.

Ombyggnad av turistbyrå i Skara
Ombyggnad av turistinformation och nybyggnad av 5 stycken offentliga toalettrum.

Nybyggnad av lager i Skara
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skara
Avser byte av fönster och fasad.

Nybyggnad av servicebyggnad i Skara
Avser nybyggnad av servicebyggnad till camping. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Sanering av parkeringsplats i Skara
Objektet omfattar sanering av förorenade massor inom fastigheten Gamla Staden 2:1. Arbetet avser avlägsnande av påträffad oljecistern samt ett mindre område där förhöjda halter av metaller påträffats

Nybyggnad av gaslager i Skara
Nybyggnad av gaslagerbyggnad.

Nybyggnad av lager i Skara
Nybyggnad av lagerbyggnad, tillbyggnad av bef fastighet, nya vägar, parkering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av nätstation i Skara
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av pumpstation i Skara
Nybyggnad av pumphus.

Utvändigt underhåll av rekreationsanläggning i Skara
Avser byte av fasad av friskvårdsanläggning.

Nybyggnad av parkeringsplats i Skara
Marklov för ändring från gräsmatta till parkering.

Rivning av förråd i Skara
Rivning av komplementbyggnad.

Ombyggnad av cafeteria i Skara
Tillfälligt lov för ändrad anvöndning till integrerat café och öppen förskola samt nybyggnad av förråd.

Utvändigt underhåll av förråd i Skara
Utvändig ändring takbyte på förrådsbyggnad.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Skara
Utökning av bef parkering och förtätning av påfart.

Rivning av fjäderfästall på Götala, Skara
Omfattar rivning av fjäderfästall inklusive en urinbrunn.

Nybyggnad av klockstapel i Skara
Uppförande av klockstapel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: