Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 121 st.

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad samt renovering av balkonger på flerbostadshud med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Markarbetet startar i juni 2017.
Nybyggnad av BoKlok lägenheter i Stretered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i fyra huslängor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av betongindustri i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri, betongfabrik (500-600 kvm).
Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 17 lägenheter.
Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.
Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor, verkstad och hall. Grunden blir pålning och platta på mark.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal, etapp 2
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.
Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare.
Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator samt lekplats coh fördröjningsåtgärder för 15-20 stycke tomter.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Mölndal
Projektet innefattar byte av samtliga ventilationsaggregat med tillhörande schakt samt kompletteringar av elmatningar. För den nya anläggningen placeras nya aggregat i källarplan, aggregaten utförs med vätskekopplad värmeåtervinning. Varje nytt aggregat ersätter 2 resp. 3 befintliga aggregat.
Ny konstgräsplan i Mölndal
Projektet avser ny konstgräsplan, parkering samt markarbeten för inkoppling av ny servis till klubbhus. Konstgräsplanen kommer delvis att läggas på befintlig grusplan samt omkringliggande asfaltytor.
Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av näridrottsplats i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar varav 700 meter utförs med styrd borrning och 300 meter läggs i öppen schakt.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered
Projektet avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Anläggande av stödmur samt ombyggnad av gc-väg mm i Mölndal
Objektet avser byggnation av cirka 50 meter stödmur med ny överbyggnad för gång-och cykelbana, omläggning av spill- och dagvattenledningar, belysningsanläggning samt ny beläggning på del av befintlig gång- och cykelbana. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Lindome
I Block A byts befintligt luftbehandlingsaggregat ut mot ett nytt FTX Aggregat med motströmsvärmeväxlare och elbatteri. Nytt aggregat placeras i nytt fläktrum, på balkong på bottenvåning. Byggnadsarbeten ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal, del 1 och 2
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår. Kommer att byggas i två delar, del 1: juli-september 2017 och del 2 januari-mars 2018.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi. Uppskattad kostnad.
Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ramavtal tekniska konsulttjänster i Mölndal
Projektet avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom modellering och hydrauliska beräkningar inom vatten och avlopp. Avtalet löper två år och kan därefter förlängar med ytterligare totalt fyra år. Uppskattad kostnad.
Kombilarm och nödbelsyning skola i Mölndal
Projektet avser installation av kombilarmsystem och nödbelysning i skola. Uppskattad kostnad.
Säkerhetssystem skola i Mölndal
Projektet avser installation av larmanläggning och låssystem i skola. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning och målning av fasad och fönster på förskola.
Hantverkssnickerier till nya stadsbiblioteket i Mölndal
Uppdraget avser framtagande, leverans och montering på plats av de hantverkssnickerier som ska finnas i Mölndals stads nya stadsbibliotek. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av fönster på sjukhus i Mölndal
Objektet är beläget inom Mölndals sjukhus och omfattar i huvudsak byte av fönster, berör byggnad 4414 och 4422.
Fasadrenovering på Gamla Stadshuset i Mölndal
Objektet avser målning och fogning av fasad och sockel. Målning av plåtabeten, hängrännor etc.
Ombyggnad av utemiljö vid gymnasieskola i Mölndal
Avser ombyggnad/nyutformning av Frejagymnasiets utemiljö inklusive utrustning. Frejagymnasiet är en gymnasiesärskola i Mölndals stad.
Väderskydd vid hållplats, Mölndal
I samband med markåtgärder.
Renovering av balkonger mm på äldreboende i Mölndal
Entreprenaden omfattas av renovering av 24 st balkonger på Lackarebäcks äldreboende.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industrilokal för montering, förvaring m m.
Nybyggnad av värmeverk i Mölndal
Nybyggnad av reservkraftsanläggning.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Mölndal
Ändrad användning, ny verksamhet, livsmedelsaffär.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad med hyresgästanpassning samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, byte av luftbehandlingsaggregat.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, planlösning m m.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring utbyte av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring, ny entré samt invändig hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av kontorsbyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Mölndal
Ändring av verksamhetslokal, planlösning, konstruktion m m. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Mölndal
Ändring av komplementbyggnad, fasader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, utökad bostadsyta, ombyggnation av förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilationssystem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad fasadändring, Ändring av byggnad Fjällämmeln 4. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillkommande bostad i befintligt enbostadshus (attefall) Laxen 7,13.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad av kontor med skärmtak samt uppsättning av mur.
Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, arbetsplattform på tak.
Rivning av skorsten i Mölndal
Ändring av anläggning, skorsten nedmonteras.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Uppsättning av återvinningshus.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus, bodar, växthus samt förrådsbyggnader.
Rivning av enbostadshus i Mölndal
Rivning av enbostadshus.
Rivning av magasin i Mölndal
Rivning av lager/magasin. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av elverk i Mölndal
Rivning av telekommunikationstorn, teknikbodar, reservelverk.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Tidsbegränsat lov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för tillfällig parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Tidsbegränsat lov för återvinningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, industrihallar.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, miljöstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, modulbostäder.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljong.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad ändring av skola, skärmtak.
Tillbyggnad av arkiv i Mölndal
Tillbyggnad av arkiv, lokal, garage.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: