Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 145 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Forsåker, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 300-400 lägenheter i flerbostadshus som kommer att indelas i etapper. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Detaljplanearbete pågår. Planerat projekt efter etapp 1.

Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.

Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under hösten 2017.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad samt renovering av balkonger på flerbostadshud med 3-4 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilhall med delvis två plan. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av BoKlok lägenheter i Stretered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i fyra huslängor. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Rivning och nybyggnad av industri- och konstorshus i Mölndal
Projektet avser rivning av kontors- och lagerbyggnad och nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan.

Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor, verkstad och hall. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av pumpstation.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata.

Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.

Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Total sträcka ca 1400 meter varav 950 meter utförs med styrd borrning och 450 meter läggs i öppen schakt. I entreprenaden ingår även ny pumpstation.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.

Ramavtal Hantverkstjänster- Markarbeten, kvartersmark
Avser ett ramavtal för markentreprenader inom Mölndals stads kvartersmark (mark inom skolor, förskolor, idrottsanläggningar och privatbostäder). Nr 4 Lets AB. Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med upp till fyra entreprenörer.

Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till kontor genom att inreda ett entresolplan i befintlig byggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av näridrottsplats i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan. Byggstart tidigast sommar 2017.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator för 15-20 stycke tomter.

Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Anläggande av stödmur samt ombyggnad av gc-väg mm i Mölndal
Objektet avser byggnation av cirka 50 meter stödmur med ny överbyggnad för gång-och cykelbana, omläggning av spill- och dagvattenledningar, belysningsanläggning samt ny beläggning på del av befintlig gång- och cykelbana.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered

Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart tidigast sommar 2017.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll av fasader vid balkonger/uteplatser samt byte av fönster/fönsterdörrar på balkonger/uteplatser på flerbostadshus.

Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).

Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri,bygghandel. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Utvändig renovering förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning och målning av fasad och fönster på förskola. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Parkeringsledningssystem till Möldnas innrestad
Projektet avser att installeras ett P-ledsystem som ett led i ombyggnaden av centrum. Syftet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning. Uppskattad kostnad.

Kombilarm och nödbelsyning skola i Mölndal
Projektet avser installation av kombilarmsystem och nödbelysning i skola. Uppskattad kostnad.

Säkerhetssystem skola i Mölndal
Projektet avser installation av larmanläggning och låssystem i skola. Uppskattad kostnad.

Installation av brandlarm och utrymningslarm vid Aktiviteten i Mölndal
Avser installation av brand- och utrymningslarm, samt rivning av befintlig larmanläggning.

Fasadrenovering på Gamla Stadshuset i Mölndal
Objektet avser målning och fogning av fasad och sockel. Målning av plåtabeten, hängrännor etc.

Byte av fönster på sjukhus i Mölndal
Objektet är beläget inom Mölndals sjukhus och omfattar i huvudsak byte av fönster, berör byggnad 4414 och 4422.

Nybyggnad av gång- och cykelväg mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 230 meter längs med Ekåsvägen. På delar av sträckan ska befintlig överbyggnad rustas upp och förses med dränering.

Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, entré, uteplats, cykelhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad samt ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning av handelsbyggnad/lager.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasad.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt invändig ändring.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 6 lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av värmeverk i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Generatorn 1.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av tvättinrättning i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor, fastighetsskötarkontor.

Nybyggnad av mast i Mölndal
Nybyggnad av mast.

Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av p-plats i två plan (ga2).

Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation (torkelsbohög norra) Torkelsbohög 1:28.

Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad för utslagsplatser.

Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage

Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, miljöhus.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Tingshuset 4.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov, forsåker 1:40 m.fl.

Nybyggnad av mur i Mölndal
Marklov, stödmurar nr. 1-6.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov.

Nybyggnad av cistern i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, 2 tankar.

Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, teknikskåp för fiber.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndals stad
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av vandrarhem i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked, lägergård.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-platser.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: