Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 3000 lägenheter och ca 100000 kvm verksamhetsytor. Ett konsortium är bildat med: MölnDala Fastighets AB, Wallenstam AB, Veidekke Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter AB, ByggVesta AB, Peab Bostad AB och Trollängen Bostad AB. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 500-600 lägenheter i flerbostadshus (ca 50000 kvm), kontor (ca 15000 kvm) och handel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 600-800 bostäder.
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 1031233) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus. Schaktarbeten påbörjas i september 2017 och grund/bottenplatta i december 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus med butikslokaler i bottenvåning. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter flerbostadshus med butiker i gatuplan. Byggstart tidigast slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus mm i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 67 parhus/radhus med bostadsrätter och 22-23 friliggande villor med äganderätter. Byggstart 2018/2019.
Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall med gym på entrésol plan.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 14 våningshotell med 223 rum.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel (5000-8000 kvm) i bottenplan och kontor (ca 25000 kvm) på övriga plan. Husen kan byggas med upp till 16 våningar. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. samt nytt tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola på Eklanda, Mölndal
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Markarbetet startar i juni 2017.
Nybyggnad av BoKlok lägenheter i Stretered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i fyra huslängor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av betongindustri i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri, betongfabrik (500-600 kvm).
Nybyggnad av LSS-boende och flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende och 20 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Alternativa byggplatser utreds. Projektet avser anläggande av en ny motocross- och endurobana/ersättningsbana eftersom som de inte får kvar på befintlig plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser 1 flerbostadshus upp till 5 våningar och en närbutik samt en förrådsbyggnad i två plan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal, etapp 2
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2200 kvm kontorslokaler.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.
Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare.
Ombyggnad av logistikcentral och lager, magasin i Mölndal
Planer i tidigt skede. Avser ombyggnad av befintliga lokaler för logistik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser ändring av kontorsbyggnad, fasadändring.
Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet är under utredning.
Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator samt lekplats coh fördröjningsåtgärder för 15-20 stycke tomter.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2 st kontor, carportar. Omfattning och byggstart oklar i dagsläget.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Mölndal
Projektet innefattar byte av samtliga ventilationsaggregat med tillhörande schakt samt kompletteringar av elmatningar. För den nya anläggningen placeras nya aggregat i källarplan, aggregaten utförs med vätskekopplad värmeåtervinning. Varje nytt aggregat ersätter 2 resp. 3 befintliga aggregat.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar varav 700 meter utförs med styrd borrning och 300 meter läggs i öppen schakt.
Ny konstgräsplan i Mölndal
Projektet avser ny konstgräsplan, parkering samt markarbeten för inkoppling av ny servis till klubbhus. Konstgräsplanen kommer delvis att läggas på befintlig grusplan samt omkringliggande asfaltytor.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Lindome
I Block A byts befintligt luftbehandlingsaggregat ut mot ett nytt FTX Aggregat med motströmsvärmeväxlare och elbatteri. Nytt aggregat placeras i nytt fläktrum, på balkong på bottenvåning. Byggnadsarbeten ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av näridrottsplats i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats.
Nybyggnad av kontor/lägenhetshotelli Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tre villor för kontorshus/lägenhetshotell. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av transformatorstation i Mölndal
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av två stycken 130/10 kV-transformatorer, utbyte av 130 kV-ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Renovering va-ledningar i Mölndal
Projektet avser renovering av va-ledningar.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Upptaget i investeringsbudget. Avser bostadskompletering i samband med nybyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal, del 1 och 2
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår. Kommer att byggas i två delar, del 1: juli-september 2017 och del 2 januari-mars 2018.
Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Uppskattad kostnad.
Byte tätskikt på skola i Mölndal
Projektet avser byte av befintligt tätskikt på utvändig terass på skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledning i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Ny busshållplats i Mölndal
Projektet avser ny busshållplats.
Ramavtal tekniska konsulttjänster i Mölndal
Projektet avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom modellering och hydrauliska beräkningar inom vatten och avlopp. Avtalet löper två år och kan därefter förlängar med ytterligare totalt fyra år. Uppskattad kostnad.
Va-sanering i Mölndal
Projektet avser sanering av ca 100 meter dag- och spillvatten-ledningar.
Kombilarm och nödbelsyning skola i Mölndal
Projektet avser installation av kombilarmsystem och nödbelysning i skola. Uppskattad kostnad.
Säkerhetssystem skola i Mölndal
Projektet avser installation av larmanläggning och låssystem i skola. Uppskattad kostnad.
Väderskydd vid hållplats, Mölndal
I samband med markåtgärder.
Ombyggnad av utemiljö vid gymnasieskola i Mölndal
Avser ombyggnad/nyutformning av Frejagymnasiets utemiljö inklusive utrustning. Frejagymnasiet är en gymnasiesärskola i Mölndals stad.
Renovering av balkonger mm på äldreboende i Mölndal
Entreprenaden omfattas av renovering av 24 st balkonger på Lackarebäcks äldreboende.
Konsulttjänst avseende energideklarationer för Mölndalsbostäder AB
Avser upphandling av en konsult som ska utföra energideklarationer för Mölndalsbostäder AB.
Rivning av sjukhus i Mölndal
Rivning av hus h.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring, ny entré samt invändig hyresgästanpassning.
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, utökad bostadsyta, ombyggnation av förråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, installation av solceller.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Mölndal
Ändring av idrottshuset, solceller.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, entré och fasad, parkering, planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt uppsättning av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring utbyte av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av lagerlokal/handel/kontor, nytt entrésolplan för utökning av kontorsplatser, ny el- och ventilation, utöka fönster på fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad med hyresgästanpassning samt ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Tidsbegränsat lov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för tillfällig parkering.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022-07-01, tälthall för lager och montering av byggnadsdelar.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Tillbyggnad av skärmtak i Mölndal
Tillbyggnad av kontor med skärmtak samt uppsättning av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: