Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus. Schaktarbeten påbörjas i september 2017 och grund/bottenplatta i december 2017.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Detaljplanearbetet är vilande.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus med butikslokaler i bottenvåning. Byggstart tidigast januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 77 lägenheter i ett punkthus.
Förhandsmeddelande - Entreprenadupphandling Högsbo specialistsjukhus i Mölndal
Planer finns på utbyggnad av Högsbo Specialistsjukhus med ca 18000 kvm fördelat på fyra våningsplan plus en källare. Huset kommer att innehålla bl.a specialistmottagning, dagkirurgiskt centrum och diagnostik
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 60 bostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2021.
Om- och tillbyggnad samt rivning av skola i Mölndal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola hus A samt rivning av hus B, C och E.
Nybyggnad av skola på Eklanda, Mölndal
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Markarbetet startar i juni 2017.
Nybyggnad av BoKlok lägenheter i Stretered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i fyra huslängor. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Nybyggnad av betongindustri i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri, betongfabrik (500-600 kvm).
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Alternativa byggplatser utreds. Projektet avser anläggande av en ny motocross- och endurobana/ersättningsbana eftersom som de inte får kvar på befintlig plats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser 1 flerbostadshus upp till 5 våningar och en närbutik samt en förrådsbyggnad i två plan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal, etapp 2
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av torg i Mölndal
Avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på Mölndals Torg.
Ny stadsgata i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av stadsgata.
Renovering av flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser stambyte och renovering av badrum samt byte av fönster och yttertak på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 2
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten på gator.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.
Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser ändring av kontorsbyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av ventilation förskola i Mölndal
Projektet är under utredning.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2 st kontor, carportar. Omfattning och byggstart oklar i dagsläget.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Mölndal
Projektet innefattar byte av samtliga ventilationsaggregat med tillhörande schakt samt kompletteringar av elmatningar. För den nya anläggningen placeras nya aggregat i källarplan, aggregaten utförs med vätskekopplad värmeåtervinning. Varje nytt aggregat ersätter 2 resp. 3 befintliga aggregat.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar varav 700 meter utförs med styrd borrning och 300 meter läggs i öppen schakt.
Ny konstgräsplan i Mölndal
Projektet avser ny konstgräsplan, parkering samt markarbeten för inkoppling av ny servis till klubbhus. Konstgräsplanen kommer delvis att läggas på befintlig grusplan samt omkringliggande asfaltytor.
Ny busshållplats och va-sanering i Mölndal
Projektet avser ny busshållplats samt va-sanering.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Lindome
I Block A byts befintligt luftbehandlingsaggregat ut mot ett nytt FTX Aggregat med motströmsvärmeväxlare och elbatteri. Nytt aggregat placeras i nytt fläktrum, på balkong på bottenvåning. Byggnadsarbeten ingår i entreprenaden.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av va-ledning i Mölndal
Avser omläggning av befintlig huvudvattenledning från Lackarebäcksverket. Total sträcka ca 600 m.
Ombyggnad av transformatorstation i Mölndal
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av två stycken 130/10 kV-transformatorer, utbyte av 130 kV-ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Renovering va-ledningar i Mölndal
Projektet avser renovering av va-ledningar.
Nybyggnad av träningssnläggning i Mölndal
Projektet avser en inomhusträningsanläggning samt en utomhusanläggning under tak.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskompletering i samband med nybyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Projektledare avseende tekniska projekt, Västfastigheter i Mölndal
Projektet avser uppdrag som projektledare att energieffektivisera fastigheterna Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) olika delar som består av Sahlgrenska-, Östra-, Mölndal- och Högsbo sjukhus, Angereds sjukhus, Rättspsykiatriska kliniken Rågården, Botaniska Trädgården och Nya Regionens hus
Va-sanering i Mölndal
Projektet avser sanering av ca 100 meter dag- och spillvatten-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledning i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledning.
Byte tätskikt på skola i Mölndal
Projektet avser byte av befintligt tätskikt på utvändig terass på skola. Uppskattad kostnad.
Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Uppskattad kostnad.
Nytt körfält vid E6/E20 Flöjelbergsgatan i Mölndal
Breddning av Flöjelbergsgatan och avfarten vid Lackarebäck med ett körfält, nya trafikljus.
Ombyggnad av ventilationssystem på förskola i Mölndal
Avser ombyggnad av ventilationssystem.
Ombyggnad av logistikcentral och lager, magasin i Mölndal
Planer i tidigt skede. Avser ombyggnad av befintliga lokaler för logistik.
Relining av va-ledning i Mölndal
Avser relining av VA-ledning på Idunagatan, mellan Mariedalsgatan och Tingsbogatan. Omfattar även omläggning av dag-, spill-, och vattenservicer mellan Mariedalsgatan och Frölundagatan.
Ombyggnad av utemiljö vid gymnasieskola i Mölndal
Avser ombyggnad/nyutformning av Frejagymnasiets utemiljö inklusive utrustning. Frejagymnasiet är en gymnasiesärskola i Mölndals stad.
Funktionsentreprenad för gatubelysning, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av gatubelysningsnätet i Mölndal.
Funktionsentreprenad för trafiksignaler, Mölndal
Avser drift, underhåll och förnyelse av trafiksignalsanläggningar i Mölndal.
Konsulttjänst avseende energideklarationer för Mölndalsbostäder AB
Avser upphandling av en konsult som ska utföra energideklarationer för Mölndalsbostäder AB.
Rivning av administrativa lokaler i Mölndal
Projektet avser rivning av administrativ byggnad (Hus H).
Ombyggnad av industribyggnad i Mölndal
Ändring av byggnad med ventilation, va-installation, brandskydd samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av kontor, fasadändring, ny entré samt invändig hyresgästanpassning.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Ändring av lagerlokal/handel/kontor, nytt entrésolplan för utökning av kontorsplatser, ny el- och ventilation, utöka fönster på fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, installation av solceller.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Mölndal
Ändring av idrottshuset, solceller.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, entré och fasad, parkering, planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt uppsättning av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring utbyte av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Tidsbegränsat lov för kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för tillfällig parkering.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022-07-01, tälthall för lager och montering av byggnadsdelar.
Tillbyggnad av förråd i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus med delvis glasat lusthus.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Uppsättning av återvinningshus.
Ombyggnad av sjukhus i Mölndal
Ändring av byggnad med hyresgästanpassning samt ändrad planlösning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av församlingshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Marklov, stödmur nr 1:2 på kvartersmark uppförs för att ta upp höjdskillnader i terrängen., Marklov, stödmur nr 4:1 på kvartersmark uppförs för att ta upp höjdskillnader i terrängen. Tofslärkan 11,8.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av väderskydd med reklamvitrin Balltorp 1:34,1:39.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-platser.
Urvalsupphandling av grävtjänster i Mölnlycke
Avser urvalsupphandling av grävtjänster.
Rivning av pumpstation i Mölndal
Projektet avser rivning av pumpstation. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: