Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 156 st.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Har tidigare ingått i objektnummer 929242.

Nybyggnad av radhus mm i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 67 parhus/radhus med bostadsrätter och 22-23 friliggande villor med äganderätter. Byggstart 2018/2019.

Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. 2-3 våningar. 4 Portar utvändigt och 3 portar invändigt. Trp tak.

Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad samt renovering av balkonger på flerbostadshud med 3-4 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter med butiker i gatuplan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Byggstart tidigast augusti 2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Nybyggnad av kontorshus och lager i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lokaler för kontor och lager.

Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum.

Rivning och nybyggnad av industri- och konstorshus i Mölndal
Projektet avser rivning av kontors- och lagerbyggnad och nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan.

Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt.

Exploatering för nya bostäder i Mölndal

Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Byggstart 2018/2019.

Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.

Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av pumpstation.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus.

Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus. Byggstart tidigast hösten 2017.

Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.

Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.

Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.

Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .

Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen.

Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till kontor genom att inreda ett entresolplan i befintlig byggnad. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator samt lekplats coh fördröjningsåtgärder för 15-20 stycke tomter.

Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered
Projektet avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.

Anläggande av stödmur samt ombyggnad av gc-väg mm i Mölndal
Objektet avser byggnation av cirka 50 meter stödmur med ny överbyggnad för gång-och cykelbana, omläggning av spill- och dagvattenledningar, belysningsanläggning samt ny beläggning på del av befintlig gång- och cykelbana. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).

Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.

Utvändig renovering förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning och målning av fasad och fönster på förskola. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Parkeringsledningssystem till Möldnas innrestad
Projektet avser att installeras ett P-ledsystem som ett led i ombyggnaden av centrum. Syftet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning. Uppskattad kostnad.

Kombilarm och nödbelsyning skola i Mölndal
Projektet avser installation av kombilarmsystem och nödbelysning i skola. Uppskattad kostnad.

Säkerhetssystem skola i Mölndal
Projektet avser installation av larmanläggning och låssystem i skola. Uppskattad kostnad.

Installation av brandlarm och utrymningslarm vid Aktiviteten i Mölndal
Avser installation av brand- och utrymningslarm, samt rivning av befintlig larmanläggning.

Väderskydd vid hållplats, Mölndal
I samband med markåtgärder.

Byte av fönster på sjukhus i Mölndal
Objektet är beläget inom Mölndals sjukhus och omfattar i huvudsak byte av fönster, berör byggnad 4414 och 4422.

Fasadrenovering på Gamla Stadshuset i Mölndal
Objektet avser målning och fogning av fasad och sockel. Målning av plåtabeten, hängrännor etc.

Hantverkssnickerier till nya stadsbiblioteket i Mölndal
Uppdraget avser framtagande, leverans och montering på plats av de hantverkssnickerier som ska finnas i Mölndals stads nya stadsbibliotek.

Nybyggnad av gång- och cykelväg mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 230 meter längs med Ekåsvägen. På delar av sträckan ska befintlig överbyggnad rustas upp och förses med dränering.

Renovering av balkonger mm på äldreboende i Mölndal
Entreprenaden omfattas av renovering av 24 st balkonger på Lackarebäcks äldreboende.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov, sporthall.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.

Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Generatorn 1.

Ombyggnad av värmeverk i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Nybyggnad av värmeverk i Mölndal
Nybyggnad av reservkraftsanläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industrilokal för montering, förvaring m m.

Nybyggnad av tvättinrättning i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor, fastighetsskötarkontor.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning av handelsbyggnad/lager.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, planlösning m m.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasad.

Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt invändig ändring.

Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, entré, uteplats, cykelhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, portar, p-platser.

Ombyggnad av samlingslokal i Mölndal
Ändring av verksamhetslokal, planlösning, konstruktion m m. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av elverk i Mölndal
Rivning av telekommunikationstorn, teknikbodar, reservelverk.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov för p-platser.

Tillbyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov för utbyggnad av befintligt tillfällig skolpaviljong.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2020-03-31, tillfälligt boende.

Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2022, skolpaviljong.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, 2 st bomoduler.

Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering, skylt.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Tidsbegränsat lov, förråd.

Nybyggnad av gatukök i Mölndal
Tidsbegränsat lov, gatukök.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, industrihallar.

Ombyggnad av markanläggning i Mölndal
Tidsbegränsat lov, inhägnad lekyta för förskola tom 2027-02-22.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: