Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 158 st.

Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 3000 lägenheter och ca 100000 kvm verksamhetsytor. Ett konsortium är bildat med: MölnDala Fastighets AB, Wallenstam AB, Veidekke Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter AB, ByggVesta AB, Peab Bostad AB och Trollängen Bostad AB.

Rivning av lager och kontor, nybggnad av flerbostadshus mm i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga kontor och lager och nybyggnad av ca 1000 lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt i flerbostadshus, parkeringsanläggning mm. Projektet kommer att byggas i flera etapper.

Nybyggnad av handelslokaler i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 70 butiker. 24 000 kvm handel samt parkeringsdäck. Hyresgäster är även: John Scott´s, Tre och Vacker.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 145 lägenheter, bostadsrättslägenheter, seniorlägenheter och ungdomslägenheter (så kallade Steg Ett lägenheter) i flerbostadshus med 8 våningar som byggs på parkeringsdäck.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 76 enbostadshus. Grunden blir platta på mark.

Ombyggnad till bostäder i Mölndal
Projektet avser ombyggnad till ca 200 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.

Nybyggnad av kontor och lager i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter. Byggstart tidigast 2017/2018.

Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. Byggstart tidigast mars 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.

Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum. Byggstart tidigast mars 2017.

Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex).

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad på flerbostadshud med 3-4 våningar.

Nybyggnad av lastbilscenter i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lastbilscenter med service, reparationsverksamhet och kontor i delvis 2 plan samt asfaltytor (ca 11000 kvm).

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor och lager.

Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilhall med delvis två plan. Grunden blir pålning och platta på mark.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.

Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.

Nybyggnad av LSS-boende och flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende och 20 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri/lager i delvis två plan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Om- och tillbyggnad av skola i Möldnal
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Ombyggnad av församlingscentrum i Lindome
Projektet avser ombyggnad av samlingslokal och kansli samt invändiga rivningsarbeten.

Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.

Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor, verkstad och hall. Grunden blir pålning och platta på mark.

Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.

Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas. Byggstart tidigast februari 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av kontor till 8 lägenheter. Rivningsarbetet påbörjades i december 2016. Bygg-, vs-, måling- och golv-arbetena upphandlas per timme.

Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.

Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.

Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2017.

Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus. Byggstart tidigast sommar 2017.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till bostadsområde.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Total sträcka ca 1400 meter varav 950 meter utförs med styrd borrning och 450 meter läggs i öppen schakt. I entreprenaden ingår även ny pumpstation.

Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.

Ramavtal Hantverkstjänster- Markarbeten, kvartersmark
Avser ett ramavtal för markentreprenader inom Mölndals stads kvartersmark (mark inom skolor, förskolor, idrottsanläggningar och privatbostäder). Nr 4 Lets AB. Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal med upp till fyra entreprenörer.

Exploatering av område i Lindome

Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen. Byggstatt tidigast maj 2017.

Kapacitetsökning vid Mölndalsån
Projektet avser kapacitetshöjande åtgärder. Vattendom är sökt. Byggstart tidigast våren 2018.

Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.

Nybyggnad av näridrottsplats i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Exploatering för nya bostäder i Kållered

Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.

Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator för 15-20 stycke tomter. Byggstart tidigast april/maj 2017.

Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2017.

Utvändig renovering av flerbostadshus i Lindome
Projektet avser yttre underhåll av fasader vid balkonger/uteplatser samt byte av fönster/fönsterdörrar på balkonger/uteplatser på flerbostadshus.

Nytt körfält vid E6/E20 Flöjelbergsgatan i Mölndal
Breddning av Flöjelbergsgatan och avfarten vid Lackarebäck med ett körfält, nya trafikljus.

Ny gc-väg längs väg 503 i Lindome
Avser sträckan mellan Dammets byväg och Torredsvägen.

Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri,bygghandel. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad.

Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.

Utvändig renovering förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning och målning av fasad och fönster på förskola. Uppskattad kostnad.

Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .

Ombyggnad av bymiljöväg i Mölndal
Projektet avser anpassning av del av väg och omfattar bl a linjemålning, montering av pollare samt stensättning av ytor i början och slutet av sträckan. Uppskattad byggstart och kostnad.

Parkeringsledningssystem till Möldnas innrestad
Projektet avser att installeras ett P-ledsystem som ett led i ombyggnaden av centrum. Syftet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning. Uppskattad kostnad.

Byte av lägenhetsaggregat i flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av lägenhetsaggregat (kryddhylleaggregat) i tre olika fastigheter, totalt 115 aggregat, hus 1-3 på Lejonslättsgatan och Håsten område B. Uppskattad kostnad.

Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Byggstart tidigast hösten 2017.

Fiberbaserat stadsnät (svartfiber) i Mölndal
Projektet avser fiberbaserad stadsnät (svartfiber). Uppskattad byggstart och kostnad.

Installation av brandlarm och utrymningslarm vid Aktiviteten i Mölndal
Avser installation av brand- och utrymningslarm, samt rivning av befintlig larmanläggning.

Nybyggnad av gång- och cykelväg mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 230 meter längs med Ekåsvägen. På delar av sträckan ska befintlig överbyggnad rustas upp och förses med dränering.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad av flerbostadshus, balkonger.

Tillbyggnad av kontor i Mölndal
Tillbyggnad av kontor, entré, uteplats, cykelhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av sjukhus i Mölndal
Tillbyggnad av sjukhus, förråd.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tillbyggnad samt ombyggnad av flerbostadshus.

Rivning av kontor i Mölndal
Rivning av kontorsbyggnad.

Rivning av skola i Mölndal
Rivning av skollokaler.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Tingshuset 4.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.

Nybyggnad av tvättinrättning i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus (brf mariedahl) 116 lgh.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av 6 lägenheter.

Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av byggnad, installation av ventilation.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, fasad.

Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändrad användning av handelsbyggnad/lager.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Mölndal
Ändring av anläggning, fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av restaurang i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad, rökgaskanal till restaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad/kontor, fasad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring ny port.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad för utslagsplatser.

Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelförråd.

Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, cykelgarage.

Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage

Invändigt underhåll av kontor i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation godkänt la1, kontor, omkl mm.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation godänt brf kvarbyterrassen trapphus c.

Invändigt underhåll av industrihus i Mölndal
Ovk, obligatorisk funktionskontroll av ventilation hus kl.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: