Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mölndal

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 169 st.

Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 1031233) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder vid Lackarebäcksmotet i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i smarta modulbostäder. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mässhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av en mässhall. 2-3 våningar. 4 Portar utvändigt och 3 portar invändigt. Trp tak.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett 16 våningshotell med 200-250 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i två hus och soutterängvåning i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i två lamellhus med 4-9 våningar. Pålningsarbetet påbörjas i april 2016.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under sommaren 2017.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2017.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser byte av fönster och fasad samt renovering av balkonger på flerbostadshud med 3-4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus (SABO:s kombohus Flex). Markarbetet startar i juni 2017.
Nybyggnad av lastbilscenter i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av lastbilscenter med service, reparationsverksamhet och kontor i delvis 2 plan samt asfaltytor (ca 11000 kvm).
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar som kommer att påbörjas under vintern 2016/2017.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 10 stycken 2-plans hus och 10 stycken sluttningshus.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart tidigast våren 2018.
Om- och tillbyggnad av kontor i Mölndal
Hyresgästanpassning . Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skola och klassrum i Mölndal
Avser tillbyggnad i två våningar av befintlig skolbyggnad på ca 1000 kvm BTA. Tillbyggnaden innehållande nytt trapphus, kapprum,klassrum, grupprum, uppehållsrum och nytt fläktrum.
Rivning och nybyggnad av industri- och konstorshus i Mölndal
Projektet avser rivning av kontors- och lagerbyggnad och nybyggnad av industri och kontor i delvis två plan.
Nybyggnad av sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av fullstor idrottshall inklusive mindre läktare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser 1 flerbostadshus upp till 5 våningar och en närbutik samt en förrådsbyggnad i två plan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor till boende i Mölndal
Avser ombyggnad av Byggnad 9 på 1630 kvm och Byggnad 4 på 1400 kvm. Rivning av väggar, undertak och ytskikt, anpassning/ombyggnad av installationer, nya väggar, dörrar, nya våtenheter, undertak och ytskikt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny klordioxidanläggning vid vattenverk i Mölndal
Den befintliga anläggningen som producerar klordioxid ska ersättas med en ny anläggning, som dels ska placeras i en ny kemikaliebyggnad i anslutning till befintligt vattenverk. Uppförande av ett nytt invändigt reaktorrum ingår. Mellan nya kemikaliebyggnaden och befintligt vattenverk ska en rörbrygga anläggas.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser installation av nytt ventilations aggregat på vinden, nya tilluftskanaler monteras på fasaden som sen tilläggsisoleras och får ny puts fasad, byte av fönster samt inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Projektet avser markbeläggnings-, markvärme- och belysningsarbeten kring kv Hajen.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av verksamhetslokal och nybyggnad av 8 lägenheter i flerbostadshus. Grunden blir pålning och platta på mark. Rivningsarbetet påbörjas i december 2016.
Påbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser påbyggnad av flerbostadshus med 10-15 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2017.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn motsvarande 6-7 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 90 barn motsvarande 5 avdelningar samt produktionskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete hösten 2016. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av gc-väg och ombyggnad av gata i Mölndal, etapp 1
Avser byggnation av gång- och cykelbana ca 1000m med tillhörande belysnings anläggning samt ombyggnation av 6st busshållplatser längst Krokslätts Parkgata i mellan Friggagatan och Dalgångsgatan.
Tillbyggnad av Mölndals bro mm i Mölndal
Avser breddning av befintlig bro för att möjliggöra en cirkulation, samt markbeläggnings-, trädplanterings- och belysningsarbeten på Broslättsgatan och Mölndals bro. Pålning och fundament är anlagda sedan tidigare.
Dräneringsarbeten mm vid flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser dräneringsarbeten och rivning och nybyggnad av skärmtak på torg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ny ventilation i sjukhus i Mölndal
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i sjukhus.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 3 lägenheter i radhus. Uppskattad byggstat.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Mölndal
Projektet innefattar byte av samtliga ventilationsaggregat med tillhörande schakt samt kompletteringar av elmatningar. För den nya anläggningen placeras nya aggregat i källarplan, aggregaten utförs med vätskekopplad värmeåtervinning. Varje nytt aggregat ersätter 2 resp. 3 befintliga aggregat.
Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Lindome
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Kyrkängsvägen 100 – 208, inkl garage, komplementsbyggnader o dyl i Lindome. Option 2018: Viktors väg 1 – 97.
Ombyggnad av busshållplatser i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av busshållplatser på olika ställen i kommunen.
Byte av pannbotten mm på hetvattenpanna vid Riskullaverket i Mölndal
Avser utbyte av pannbotten på Panna 1. Panna 1 är en CFB-panna tillverkad av Götaverken 1984. Förfrågan avser en fullständig anläggningsleverans omfattande maskin- och processutrustning .
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
I projektet ingår även ett busstopp i området. Projektet avhängigt om kommunen övertar vägen av vägföreningen.
Nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av näridrottsplats och fotbollsplan.
Exploatering av bostadsområde i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar och gator samt lekplats coh fördröjningsåtgärder för 15-20 stycke tomter.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus i Kållered
Projektet avser ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 1 km VA-ledningar varav 700 meter utförs med styrd borrning och 300 meter läggs i öppen schakt.
Yttre underhåll av tak mm på bostadshus i Balltorp
Objektet består av yttre underhåll tak o dyl, Pepparedsängen 9 – 23 samt yttre underhåll tak, fasader o dyl på 4 st tvättstugebyggnader.
Anläggande av stödmur samt ombyggnad av gc-väg mm i Mölndal
Objektet avser byggnation av cirka 50 meter stödmur med ny överbyggnad för gång-och cykelbana, omläggning av spill- och dagvattenledningar, belysningsanläggning samt ny beläggning på del av befintlig gång- och cykelbana. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av tvätthall i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av tvätthall/anläggning. Byggstart oviss.
Förstärkning av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser förstärkning av vattenledning vid Mölndals vattenverk. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av torg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av torg (ca 650 kvm).
Ombyggnad av ventilation på äldreboende i Lindome
I Block A byts befintligt luftbehandlingsaggregat ut mot ett nytt FTX Aggregat med motströmsvärmeväxlare och elbatteri. Nytt aggregat placeras i nytt fläktrum, på balkong på bottenvåning. Byggnadsarbeten ingår i entreprenaden.
Om- och tillbyggnad av ungdomshem SiS Fagered i Lindome
Avser en nybyggnad innehållande ”vård i enskildhet” för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boenderum, ett med allrum och rastgård med en BTA på ca 80 m2, i två plan.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Nybyggnad av gc-väg i Lindome
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ny konstgräsplan i Mölndal
Projektet avser ny konstgräsplan, parkering samt markarbeten för inkoppling av ny servis till klubbhus. Konstgräsplanen kommer delvis att läggas på befintlig grusplan samt omkringliggande asfaltytor. Uppskattad kostnad.
Parkeringsledningssystem till Möldnas innrestad
Projektet avser att installeras ett P-ledsystem som ett led i ombyggnaden av centrum. Syftet är att ge besökarna information i realtid via dynamiska skyltar om antalet lediga parkeringsplatser och vägvisning. Uppskattad kostnad.
Ny deponigasansläggning på Kikås i Mölndal
Projektet avser deponigasanläggning omfattande gasstation med pumpar, gasanalys och fackla. Anläggningen ska även omfatta byggnation av fyra gasbrunnar samt ledningar för uppsamling av gas från dessa samt befintliga brunnar på anläggningen till stationen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av lägenhet i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintlig lokal ändras till skrädderi och en lägenhet.
Ombyggnad av ortopedadministration i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av befintliga administrativa lokaler för ortopedi. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus, garage, förråds och miljöbyggnader. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Yttre underhåll/målning av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser ommålning/underhåll av fasader, takdetaljer mm på flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ramavtal tekniska konsulttjänster i Mölndal
Projektet avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom modellering och hydrauliska beräkningar inom vatten och avlopp. Avtalet löper två år och kan därefter förlängar med ytterligare totalt fyra år. Uppskattad kostnad.
Renovering av omklädningsrum vid skola i Mölndal
Avser renovering av ytskikt i omklädningsrum samt renovering av bastu och övriga kringytor. Asbestsanering ingår.
Installation av brandlarm och utrymningslarm vid Aktiviteten i Mölndal
Avser installation av brand- och utrymningslarm, samt rivning av befintlig larmanläggning.
Kombilarm och nödbelsyning skola i Mölndal
Projektet avser installation av kombilarmsystem och nödbelysning i skola. Uppskattad kostnad.
Säkerhetssystem skola i Mölndal
Projektet avser installation av larmanläggning och låssystem i skola. Uppskattad kostnad.
Utvändig renovering förskola i Mölndal
Projektet avser takomläggning och målning av fasad och fönster på förskola.
Fasadrenovering på Gamla Stadshuset i Mölndal
Objektet avser målning och fogning av fasad och sockel. Målning av plåtabeten, hängrännor etc.
Väderskydd vid hållplats, Mölndal
I samband med markåtgärder.
Byte av fönster på sjukhus i Mölndal
Objektet är beläget inom Mölndals sjukhus och omfattar i huvudsak byte av fönster, berör byggnad 4414 och 4422.
Hantverkssnickerier till nya stadsbiblioteket i Mölndal
Uppdraget avser framtagande, leverans och montering på plats av de hantverkssnickerier som ska finnas i Mölndals stads nya stadsbibliotek.
Renovering av balkonger mm på äldreboende i Mölndal
Entreprenaden omfattas av renovering av 24 st balkonger på Lackarebäcks äldreboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Generellt bygglov sökt för inglasning av balkonger på flerbostadshus på Gångarten 1, Jordbländaren 1. Varje bostadsrättshavare inglasar sin egen balkong. Uppskattad byggstat och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Anisen 3.
Ombyggnad av kontor i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar Generatorn 1.
Ombyggnad av värmeverk i Mölndal
Hissar, andra motordrivna anordningar.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor, fastighetsskötarkontor.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 7 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 8 våningsplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, 9 våningsplan.
Nybyggnad av värmeverk i Mölndal
Nybyggnad av reservkraftsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industrilokal för montering, förvaring m m.
Ombyggnad av vårdcentral i Mölndal
Ändrad användning till vårdcentral.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av industri, fasadändring samt invändig ändring.
Tillbyggnad av hotell i Mölndal
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av lager i Mölndal
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av industrihus i Mölndal
Ändring av byggnad, planlösning m m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Ändring av flerbostadshus, ventilationssystem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Mölndal
Ändring av handelsbyggnad fasadändring, Ändring av byggnad Fjällämmeln 4. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mölndal
Tillkommande bostad i befintligt enbostadshus (attefall) Laxen 7,13.
Tillbyggnad av lastkaj i Mölndal
Tillbyggnad av industri, ny lastbrygga.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: