Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

Om- och tillbyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Avser utbyte av fem transformatorstationer som är viktiga knutpunkter i elnätet i området.

Vägmarkeringar i distrikt Mariestad
3 kontraktsår, option på ytterligare 1+1 år.

Renovering av badrum med stambyte i Mariestad
Projektet omfattar renovering av badrum med stambyte i 324 lägenheter. Lägenheterna är belägna i 12 huskroppar med totalt 41 trapphus. Varje hus har källar och 3 våningsplan. Hiss saknas. Drottning Kristinas Väg 25-51 samt Södra Vägen 26-78.

Modernisering och ombyggnad av elnät i Västra Götaland
Avser bla kabelförläggning, schakt, plöjning, sätta elstationer och tillhörande elarbeten. Byggstart och kostnad oviss.

Till- och ombyggnad av badhus
Avser en tillbyggnad på ca 200 m2 innehållande en undervisningsbassäng, bubbelpool och småbarnspool samt renovering och tillgänglighetsanpassning av befintligt badhus.

Ombyggnad av skola till förskola i Mariestad
Skolbyggnaden byggs om till förskola med sex avdelningar varav en kommer att användas för nattomsorg.

Ombyggnad av transformatorstationer i Skaraborg
Anläggningarna är belägna i Skaraborg: Svartå, Hova, Käckestad, Hjälstad och Kullåsen. Avser uppförande av byggnad(er) för inomhusställverk och transformatorer, leverans och installation av dubbla 46 kV respektive 12 kV ställverk (A- och B-ställverk), ny relä- och kontrollutrustning mm.

Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2017.

Ombyggnad av skola i Mariestad
Avser utvändig ändring av skola byte av fönster, ny entrédörr och screenmarkiser, samt renovering av klassrum och ändring av ventilation.

Varmmassabeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg

Nybyggnad av LSS-boende i Mariestad
Mariestads kommun vill sälja fastigheten Gräshoppan 14, Hjortstigen, och avtala med en anbudsgivare att uppföra ett LSS-boende och sedan hyra tillbaka fastigheten.

Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Avser gruppbostad med 6 st lägenheter. Plats ej bestämt.

Exploateringsarbeten för nya bostäder i Mariestad
Projektet avser exploateringsarbeten för 30 villa tomter.

Renovering samt energibesparande åtgärder på rotunda i Mariestad
Delrenovering samt energibesparande åtgärder på Rotundan.

Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 3
Markområde avsedd för styckebyggen.

Nybyggnad av exploateringsområde
Avser nytt exploateringsområde.

Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt område på ca 6000 kvm för restaurang och handel .

Ramavtal avseende ombyggnad av fjärrvärmeledning i Mariestad
Avser utbyggnad, reparation och underhåll av fjärrvärmenät i Mariestad, Töreboda och Lyrestad inklusive etapp Hästskovvägen.

Utvändigt underhåll av danslokal i Mariestad
Avser renovering och utvändig ändring av danslokal, Karlsholme folkpark.

Utvändigt underhåll av skola i Mariestad
Avser takbyte och fönsterbyten på Tunaholmsskolan.

Nybyggnad av gång- och cykelbro i Mariestad
Avser byggnation av en ny gång- och cykelbro över Tidan i Mariestad och anslutande gång- och cykelvägar.

Ny cirkulationsplats i Mariestad
Avser nybyggnad av en cirkulationsplats i korsningen Marieforsleden/Södra vägen.

Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt exploateringsområde på ca 6000 kvm.

Underhåll av bro över Göta kanal vid Sjötorp

Varm- och värmebeläggningar i distrikt Mariestad och Vänersborg

Utbyggnad av fibernät i Odensåker, Mariestad
Objektet omfattar fibernät i Mariestads kommuns i och runt Odensåker. Förläggningen kommer att ske, både utom och inom tätort, i blandade markförhållanden. Inklusive tryckningar under väg och vattendrag

Ev sanering av förorenad mark vid Sundet
Vid fd sågverk.

Rivning av sporthall i Mariestad
Projektet avser rivning av sporthall och bortforsling av byggnad samt återställande av mark.

Markentreprenad för byggande av fiberoptiskt bredband i Mariestad
Markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Torsövägens fiberförening. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad-, och ombyggnad av personallokal och verkstadsindustri i Mariestad
Avser tillbyggnad av personallokal.

Nybyggnad av trävaruindustri i Mariestad
Nybyggnad av snickarverkstad.

Utvändigt underhåll av hotell i Mariestad
Utvändig ändring av Mariestads stadshotell ny färgsättning.

Tillbyggnad av samlingssal i Mariestad
tillbyggnad av särskilt boende - samlingssal.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus, byte av fönster.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus, nya balkongräcken och sidoskärmar.

Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av kontorshus - ny entrédörr.

Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring ny dörr i bef fasad.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ställplatser för husbilar på bandybana.

Tillbyggnad av skärmtak i Mariestad
Tillbyggnad av bef skärmtak vid busstation.

Nybyggnad av ställverk i Mariestad
Nybyggnad av ställverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av tre transformatorstationer.

Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av två teknikbodar.

Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av 4 st parkeringsplatser.

Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/förråd.

Ventilationsåtgärder i flerbostadshus i Mariestad
Avser byte av fönsterventiler. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av panncentral i Mariestad
Avser tillbyggnad av industribyggnad - panncentral/container och ackumulatortank.

Utbyggnad av skärmtak i Mariestad
Entreprenaden avser projektering, tillverkning och utförande av byggnation skärmtak vid Mariestad bussterminal. Grundläggning till skärmtaket utförs av kommunen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: