Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.

Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation med 120 Mva Transformer. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 248662. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av 0-6 skola i Lidköping
Nybyggnad av 0-6 skola med plats för 300 elever. Byggtid för invändiga arbeten är 1a juli 2018, och för yttre markarbeten 10e augusti 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast maj 2017.

Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnation av Skattehuset till 25 lägenheter. Byggstart tidigast juni 2017.

Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.

Nybyggnad av växtvaruhus i Lidköping
Avser nybyggnad av växtvaruhus på 4.200 kvadratmeter samt skapa parkeringsplatser till detta. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidköping
Under utredning. Planer finns för ett eventuellt parkeringshus invid De la Gardiegymnasiet.

Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.

Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.

Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.

Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av vårdcentral.

Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.

ROT-renovering i flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser ROT-renovering, kök, badrum, stambyten och nya elinstallationer i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.

Tillbyggnad av svetshall i Lidköping
Avser förlängning av hall C 360 m, samt ny tillbyggnad hall F 810 kvm, inkl iordningsställande av grusad yta för utomhus lagring av gods.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).

Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.

Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser ändrad användning från fackhandel till dagligvaruhandel.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnad och ändrad användning av affärslokal till bostäder.

Kablifiering 40 kV, Lidköpings Elnät
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och materiel avseende mark, el-arbeten, provning och teknisk dokumentation för anläggningar.

Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för Råda Skjutfält.

Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, del av befintlig rivs.

Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad.

Fönsterbyte av industrifastighet i Lidköping
Avser fönsterbyte på småindustrifastighet med tre huskroppar.

Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.

Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig tak- och fasadändring.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.

Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan - ombyggnad av industribyggnad, ändrad användning från lokal till produktionslokal för livsmedel.

Konserveringsarbeten kyrka på Läckö slott, etapp 3
Projektet avser bl a puts, målning och träarbeten på kyrka. Konservator: Conservator J.T.F Petéus AB, Sandövägen 16, 434 79 Vallda, Thomas Petéus tel 070-8821988.

Ombyggnad av kyrka i Lidköping
Bygglov - fasadändring (entrédörr) samt handikappsramp, Anmälan - anordning för ventilation, samt vatten och avlopp installeras/ändras väsentligt Gåsen 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av balkonger samt inglasning, befintliga balkonger rivs.

Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - om- och tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av sjukhus i Lidköping
Bygglov - till- och ombyggnad av sjukhusentré.

Ombyggnad av veterinärstation i Lidköping
Bygglov - ändrad användning av industribyggnad från lager till djurvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - ändrad användning av industribyggnad från lager till kontor.

Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Bygglov - ändrad användning från samlingslokal till övernattningsrum.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring (ändring av entréparti och tillbyggnad av entrétak).

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bullerskärmar.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd, befintligt rivs.

Nybyggnad av cistern i Lidköping
Bygglov - kemikalietank med invallning.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage Gethalla 1:9,Västanåker 1:10.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - ajax 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - alen 19.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - alvetorp 1:16 (tolsjöhemmet).

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arian 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arian 4.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arken 5.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arken 9.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - aspen 4.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 13.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - axet 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - balder 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - balder 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - diana 2.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lidköping
Anmälan - uppförande av vindkraftverk, ersätter befintligt.

Ombyggnad av förskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av industri i Lidköping
Avser konstruktion av byggnadens bärande delar berörs.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och påbyggnad av tak på skolbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbyggnad/post.

Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/teknikhus.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av silofundament med bränslesilo.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikbod efter brand.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus avsett för fiber.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tre silo och silofundament.

Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.

Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.

Rivning av garage i Lidköping
Rivningslov - rivning av garage.

Nybyggnad av förskola i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förskola i modulform samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av toalett i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - offentlig toalett samt kiosk/servering (pråmen).

Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gång och cykelväg i Lidköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: