Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping,
Totalt på området kommer ca 1000 lägenheter byggas i flera etapper.

Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i tre punkthus, miljöbyggnad nivå silver.

Ny- alternativt ombyggnad av badhus i Lidköping
Utredning pågår. Beslut saknas.

Nybyggnad av ställverk i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ställverk med 120 Mva Transformer och kablifiering.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.

Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnation av Skattehuset till 29 lägenheter.

Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).

Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.

Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.

Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.

Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.

Ombyggnad av idrottshall i Lidköping
Förslag finns på en om- och utbyggnad av anläggningen för bla större planer. Ev kan det bli en nybyggnad istället. Byggstart tidigast 2019.

Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.

ROT-renovering i flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser ROT-renovering, kök, badrum, stambyten och nya elinstallationer i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.

Tillbyggnad av svetshall i Lidköping
Avser förlängning av hall C 360 m, samt ny tillbyggnad hall F 810 kvm. Inkl iordningsställande av grusad yta för utomhus lagring av gods.

Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.

Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser ändrad användning från fackhandel till dagligvaruhandel.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnad och ändrad användning av affärslokal till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för Råda Skjutfält.

Ny gc-väg längs väg 2611 till Vinninga, etapp 2
Ca 1600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.

Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.

Ombyggnad av entréplanet till värmeverk i Lidköping
Avser ombyggnad av entréplanet till Lidköpings värmeverk.

Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, del av befintlig rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Fönsterbyte av industrifastighet i Lidköping
Avser fönsterbyte på småindustrifastighet med tre huskroppar.

Teknisk uppdatering av flygverkstad By 111, Såtenäs garnisonsområde
Avser demontering av i stort sett all befintlig ventilation samt installation av ny, aggregat samt kanaler. Detta inkluderar även berörda VS-arbeten i direkt anslutning till ventilationsbytet. Igensättning av glaspartier samt nytt system för styr- och övervakning.

Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.

Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.

Utredning för hållbar dagvattenutredning i Lidköpings kommun
Objektet avser utredning för hållbar dagvattenutredning för vattendrag inom Lidköpings kommun.

Ombyggnad av veterinärstation i Lidköping
Bygglov - ändrad användning av industribyggnad från lager till djurvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - om- och tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av sjukhus i Lidköping
Bygglov - till- och ombyggnad av sjukhusentré.

Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad med pumprum samt cip tank.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig tak- och fasadändring.

Ombyggnad av vind i Lidköping
Avser ändrad användning från vindsförråd till lägenheter samt utvändig ändring (ändring av takkupor).

Ombyggnad av kyrka i Lidköping
Bygglov - fasadändring (entrédörr) samt handikappsramp, Anmälan - anordning för ventilation, samt vatten och avlopp installeras/ändras väsentligt Gåsen 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av balkonger samt inglasning, befintliga balkonger rivs.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.

Konserveringsarbeten kyrka på Läckö slott, etapp 3
Projektet avser bl a puts, målning och träarbeten på kyrka. Konservator: Conservator J.T.F Petéus AB, Sandövägen 16, 434 79 Vallda, Thomas Petéus tel 070-8821988.

Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - rektangulär upphöjning med rena massor.

Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.

Rivning av garage i Lidköping
Rivningslov - rivning av garage.

Nybyggnad av toalett i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - offentlig toalett samt kiosk/servering (pråmen).

Ombyggnad av förskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av industri i Lidköping
Avser konstruktion av byggnadens bärande delar berörs.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bullerskärmar.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd, befintligt rivs.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av cistern i Lidköping
Bygglov - kemikalietank med invallning.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och påbyggnad av tak på skolbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbyggnad/post.

Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/teknikhus.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av silofundament med bränslesilo.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikbod efter brand.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus - fiber.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus avsett för fiber.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tre silo och silofundament.

Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring (ändring av entréparti och tillbyggnad av entrétak).

Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Bygglov - ändrad användning från samlingslokal till övernattningsrum.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage Gethalla 1:9,Västanåker 1:10.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - ajax 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - alen 19.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - alvetorp 1:16 (tolsjöhemmet).

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arian 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arian 4.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arken 5.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arken 9.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - aspen 4.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 13.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - axet 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - balder 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - balder 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - diana 2.

Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gång och cykelväg i Lidköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: