Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

Upprustning av rullbana samt flygplatsljus i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya samt banljus och PAPI för bana 01-19 samt förlängning av inflygningslinje bana 01.
Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.
Nybyggnad av ställverk i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ställverk med 120 Mva Transformer och kablifiering.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnation av Skattehuset till 29 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.
Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av kedjehus i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av vårdcentral.
ROT-renovering i flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser ROT-renovering, kök, badrum, stambyten och nya elinstallationer i flerbostadshus.
ROT-renovering i flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser ROT-renovering, kök, badrum, stambyten och nya elinstallationer i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Teknisk uppdatering av flygverkstad By 111, Såtenäs garnisonsområde
Avser demontering av i stort sett all befintlig ventilation samt installation av ny, aggregat samt kanaler. Detta inkluderar även berörda VS-arbeten i direkt anslutning till ventilationsbytet. Igensättning av glaspartier samt nytt system för styr- och övervakning.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser ändrad användning från fackhandel till dagligvaruhandel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnad och ändrad användning av affärslokal till bostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för framtida bostadsområdet Askeslätt.
Nybyggnad av GC-väg i Lidköping
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder.
Fönsterbyte av industrifastighet i Lidköping
Avser fönsterbyte på småindustrifastighet med tre huskroppar.
Ombyggnad av entréplanet till värmeverk i Lidköping
Avser ombyggnad av entréplanet till Lidköpings värmeverk.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, del av befintlig rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av ishall i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Nybyggnad av bullerskydd vid skjutfält i Lidköping
Objektet avser anläggning av bullerskydd för skjutbanan med anledning av planerad bebyggelse av angränsande områden.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Avser ändrad användning från vårdlokaler till förskola, tillbyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt skylt.
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd.
Utredning för hållbar dagvattenutredning i Lidköpings kommun
Objektet avser utredning för hållbar dagvattenutredning för vattendrag inom Lidköpings kommun.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tvåbostadshus och carport/förråd.
Ombyggnad av sjukhus i Lidköping
Bygglov - till- och ombyggnad av sjukhusentré.
Konserveringsarbeten kyrka på Läckö slott, etapp 3
Projektet avser bl a puts, målning och träarbeten på kyrka. Konservator: Conservator J.T.F Petéus AB, Sandövägen 16, 434 79 Vallda, Thomas Petéus tel 070-8821988.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av lager, befintlig ladugård rivs.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - om- och tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av lokstall i Lidköping
Avser renovering av lokstall.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig tak- och fasadändring.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och påbyggnad av tak på skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av lokaler för skolverksamhet.
Ombyggnad av industri i Lidköping
Avser konstruktion av byggnadens bärande delar berörs.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan - anordning för ventilation ersätts samt underhåll av byggnadsverk. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras eller ändras väsentligt vid äldreboende.
Utvändigt underhåll av förskola i Lidköping
Avser utvändig ändring med byte av takmaterial och placering av solceller.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Avser utökning av oinredd vind till lägenhet. Insättning av takfönster och balkong.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad med pumprum samt cip tank.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 25 kvm.
Ombyggnad av bensinstation i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och utvändig ändring av bensinstation.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning, från garage till kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikbod efter brand.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus - fiber.
Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av tre silo och silofundament.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Avser ändrad användning, flytt av informationsskylt vid tomtgräns.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - avskärmning och bullervall.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - flytt av befintlig verksamhet inom fastighet, utvändig ändring samt skylt.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Bygglov - förändring naturmark.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av friggebod i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av friggebod.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbyggnad/post.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - uppförande av bullervall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring (ommålning). Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring av affärs/kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring med byte av balkongmaterial från plåt till laminatskivor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Bygglov - ändrad användning från samlingslokal till övernattningsrum.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - rektangulär upphöjning med rena massor.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av väderskydd.
Rivning av garage i Lidköping
Rivningslov - rivning av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: