Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

Upprustning av rullbana i Såtenäs
Objektet avser att reparera ca 200 m av rullbana 01/19 genom att ersätta de översta asfaltlagren med nya.

Anläggande av förbifart Lidköping väg 44
Projektet avser anläggande av 2+1 väg/mötesfri landsväg inom Lidköpings och Götenes kommuner.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 120 lägenheter i tre punkthus, miljöbyggnad nivå silver.

Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation med 120 Mva Transformer. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av 0-6 skola i Lidköping
Nybyggnad av 0-6 skola med plats för 300 elever. Byggtid för invändiga arbeten är 1a juli 2018, och för yttre markarbeten 10e augusti 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast maj 2017.

Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.

Ny- och ombyggnad av tågverkstad och kontor i Lidköping, etapp 1 och 2
Projektet avser i etapp 1 nybyggnad av tågverkstad med 560 kvm och etapp 2 ombyggnad av befintligt kontor ca 660 kvm.

Nybyggnad av grupphus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av 18 enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av lagerlokal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal.

Nybyggnad av växtvaruhus i Lidköping
Avser nybyggnad av växtvaruhus på 4.200 kvadratmeter samt skapa parkeringsplatser till detta. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av förskola och vårdlokaler i Lidköping
Avser ombyggnation av förskola samt lokaler för vård och omsorg vid Ågårdsskogen i Lidköping. Yta för ombyggnationen är cirka 3500 kvm, där förskolan står för cirka 2500 kvm.

Anpassningar till kulturhus i Lidköping
Avser anpassningar till kulturhuset.

Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.

Nybyggnad av parkeringshus i Lidköping
Under utredning. Planer finns för ett eventuellt parkeringshus invid De la Gardiegymnasiet.

Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder. Detaljplanearbetet pågår.

Tillbyggnad av bilhall i Lidköping
Avser tillbyggnad av bilhall, del av befintlig carport rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad/anpassning av fastighet i Lidköping
Projektet avser ombyggnad/anpassning av lokalerna för annan verksamhet exempelvis kontor, skola, bostäder, vårdlokaler.

ROT-renovering i flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser ROT-renovering, kök, badrum, stambyten och nya elinstallationer i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2017. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.

Förlängning av plattform vid Framnäs station i Lidköping

Tillbyggnad av svetshall i Lidköping
Avser förlängning av hall C 360 m, samt ny tillbyggnad hall F 810 kvm, inkl iordningsställande av grusad yta för utomhus lagring av gods.

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Vinninga
Tillbyggnad (ca 460 m2) omfattar i huvudsak nytt bibliotek och administrativa lokaler med nytt fläktrum plan 2 samt tillbyggnad av träffpunkt och entrédel med tvätt mm. Ombyggnad (ca 750 m2) i plan 0 och 1 omfattar i huvudsak nytt kök, mötesplats, solrum, bastu, omklädningsrum, träningslokal, byte av fläktaggregat och tilläggsisolering på vindar. Rivning av bef del av hus (ca 50 m2).

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.

Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.

Ny bullerskärm i Lidköping
Projektet avser ny bullerskärm för Råda Skjutfält.

Kablifiering 40 kV, Lidköpings Elnät
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och materiel avseende mark, el-arbeten, provning och teknisk dokumentation för anläggningar.

Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Avser nybyggnad av verkstad.

Fönsterbyte av industrifastighet i Lidköping
Avser fönsterbyte på småindustrifastighet med tre huskroppar.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser ombyggnad och ändrad användning från industribyggnad till bostäder.

Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av industribyggnad.

Rivning av lokstall i Lidköping
Avser rivning av lokstall. Omfattning oklar.

Rivning av godsmagasin
Avser rivningsarbeten av befintligt godsmagasin.

Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig tak- och fasadändring.

Ombyggnad av vind i Lidköping
Avser ändrad användning från vindsförråd till lägenheter samt utvändig ändring (ändring av takkupor).

Ombyggnad av kyrka i Lidköping
Bygglov - fasadändring (entrédörr) samt handikappsramp, Anmälan - anordning för ventilation, samt vatten och avlopp installeras/ändras väsentligt Gåsen 3.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av balkonger samt inglasning, befintliga balkonger rivs.

Nybyggnad av vindkraftverk i Lidköping
Anmälan - uppförande av vindkraftverk, ersätter befintligt.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 300-400 kvm.

Ombyggnad av veterinärstation i Lidköping
Bygglov - ändrad användning av industribyggnad från lager till djurvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.

Konserveringsarbeten kyrka på Läckö slott, etapp 3
Projektet avser bl a puts, målning och träarbeten på kyrka. Konservator: Conservator J.T.F Petéus AB, Sandövägen 16, 434 79 Vallda, Thomas Petéus tel 070-8821988.

Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/teknikhus.

Nybyggnad av silo i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av silofundament med bränslesilo.

Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus avsett för fiber.

Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av butik med ny restaurang och cafédel samt uppsättning av skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring (ändring av entréparti och tillbyggnad av entrétak).

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och dubbelgarage Gethalla 1:9,Västanåker 1:10.

Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - ajax 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - alen 19.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - alvetorp 1:16 (tolsjöhemmet).

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arian 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arian 4.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arken 5.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - arken 9.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - aspen 4.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 13.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - astern 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - axet 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - balder 1.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - balder 2.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Obligatorisk ventilationskontroll - diana 2.

Ombyggnad av förskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av gymnasieskola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av skola i Lidköping
Avser anordning för ventilation installeras.

Ombyggnad av industri i Lidköping
Avser konstruktion av byggnadens bärande delar berörs.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bullerskärmar.

Nybyggnad av carport i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av carport och förråd samt inglasat uterum.

Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd, befintligt rivs.

Nybyggnad av garage i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av garage.

Nybyggnad av cistern i Lidköping
Bygglov - kemikalietank med invallning.

Ombyggnad av cafeteria i Lidköping
Avser utvändig ändring samt inredning av lokal.

Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av förskola i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av förskola i modulform samt uppsättning av skylt.

Nybyggnad av toalett i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - offentlig toalett samt kiosk/servering (pråmen).

Nybyggnad av barack i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - uppsättning av skyltar samt etableringsbyggnad i modulform.

Nybyggnad av parkeringsplats
Avser parkeringsplats i Svalnäs.

Gång och cykelväg i Lidköping

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: