Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 6 stycken vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 7 stycken vindkraftverk. Tillståndsansökan inlämnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av seniorvillor i Lerum
Söker tomt i Lerum samt kringliggande kommuner.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, hammarborrning under väg 190, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör för el och tele mm. i Björboholm. Ledningsdragning är ca 3000 m och samtliga fastigheter, ca 30 stycken, inom området ska beredas möjlighet att anslutas till det kommunala spill- och vattenledningsnätet.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av industriområde i Stenkullen
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.
Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Anläggande av passivt fibernät i Hjällsnäs, Lerum
Avser anläggande av passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Hjällsnäs, Gallvik och Stenkullen i Lerum kommun.
Anläggande av passivt fibernät i Lugnvik Aspenäs, Lerum
Avser anläggande av passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Lugnvik, Aspenäs och Gullringsbo i Lerum kommun.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Centrumutveckling för utökning av handel i Floda
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser om- och nybyggnad av gator och va-ledningar i centrum.
Ombyggnad av kommunhus 1 och 2 i Lerum
Avser utökning av kontorsplatser, förbättring av inomhusklimat mm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Lerum
Avser om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola. Total tillbyggnadsyta 150 kvm som inrymmer administrativa lokaler samt teknikutrymme.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Lerum
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabilitetsåtgärder.
Nybyggnad av mottagningsstation i Stenkullen
Avser nybyggnad av en 130/20 kV mottagningsstation exklusive transformatorer.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ombyggnad av fritidshem i Lerum
Avser ändrad användning från förskola till fritids.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser ändrad användning från kontor till flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Lerum
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Avser yttre underhåll på del av yttertak.
Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet med bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industri.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad användning från industri till kontor och bostad.
Ombyggnad av skola i Lerum
Ändrad användning från tillfällig förskola till skolverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod och avfallscontainer.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, bodetablering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet.
Rivning av produktionslokal i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lokal.
Ombyggnad av sophus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhetslokaler: om- och tillbyggnad av 3 miljöhus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerskärm.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank Hunstugan 1:123, 1:112, 1:124, 1:126, Oryd 1:118.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank Hunstugan 1:57, 1:122, 1:127, 1:64, Oryd 1:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Lerum
Nybyggnad av ställverk för eldistribution.
Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ombyggnad av affärshus, brandskyddsåtgärder.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en flisficka.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lerum
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Lerum
Förhandsbesked om ändrad användning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en tillfällig parkeringsplats.
Ombyggnad av industrihus i Lerum
Avser takbyte och fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: