Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Innefattar både bostadsrätter och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage. Markarbetet påbörjas i november/december 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Lerums centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter och 1000 kvm handelslokaler.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 6 stycken vindkraftverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lerum
Planerat projekt. Uppförande av 7 stycken vindkraftverk. Tillståndsansökan inlämnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av seniorvillor i Lerum
Söker tomt i Lerum samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Nybyggnad av industriområde i Stenkullen
Avser nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, hammarborrning under väg 190, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör för el och tele mm. i Björboholm. Ledningsdragning är ca 3000 m och samtliga fastigheter, ca 30 stycken, inom området ska beredas möjlighet att anslutas till det kommunala spill- och vattenledningsnätet.
Nybyggnad av enbostadshus på Hallsås, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus med suterräng och loft.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.
Nybyggnad av kontor för hemvården i Lerum
Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Anläggande av passivt fibernät i Hjällsnäs, Lerum
Avser anläggande av passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Hjällsnäs, Gallvik och Stenkullen i Lerum kommun.
Anläggande av passivt fibernät i Lugnvik Aspenäs, Lerum
Avser anläggande av passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st fastigheter inom området Lugnvik, Aspenäs och Gullringsbo i Lerum kommun.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Centrumutveckling för utökning av handel i Floda
Detaljplanearbetet pågår. Projektet avser om- och nybyggnad av gator och va-ledningar i centrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser ändrad användning från kontor till 4 lägenheter.
Ombyggnad av kommunhus 1 och 2 i Lerum
Avser utökning av kontorsplatser, förbättring av inomhusklimat mm.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Lerum
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabilitetsåtgärder.
Nybyggnad av mottagningsstation i Stenkullen
Avser nybyggnad av en 130/20 kV mottagningsstation exklusive transformatorer.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Om- och nybyggnad av gata i Lerum
Projektet avser om- och nybyggnad av gata.
Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser ändrad användning från kontor till flerbostadshus. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Lerum
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av fritidshem i Lerum
Avser ändrad användning från förskola till fritids.
Skötsel av yttermiljö, fastigheter i Lerum
Projektet avser tillsyn, skötsel, vinterväghållning av yttre miljö på fastigheter inom Lerurms kommun. I huvudsak skolor, förskolor, äldreboende och gruppboende. Entreprenören håller de maskiner och utrustning som krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök och servering i Lerum
Avser ombyggnad av kök och servering på Höjdenhemmet i Lerum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av kall lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Avser yttre underhåll på del av yttertak.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet med bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad användning från industri till kontor och bostad.
Tillbyggnad av affärshus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet, affärshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Rivning av produktionslokal i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lokal.
Ombyggnad av sophus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhetslokaler: om- och tillbyggnad av 3 miljöhus.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank Hunstugan 1:123, 1:112, 1:124, 1:126, Oryd 1:118.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank Hunstugan 1:57, 1:122, 1:127, 1:64, Oryd 1:47.
Ombyggnad av lägenhet i Lerum
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av skola i Lerum
Ändrad användning från tillfällig förskola till skolverksamhet.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, bodetablering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av transformatorstation i Lerum
Tillbyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ombyggnad av affärshus, brandskyddsåtgärder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en tillfällig parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Fasadändring, flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lerum
Fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av skola i Lerum
Förhandsbesked om ändrad användning.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en flisficka.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: