Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

Nybyggnad av flerbostadshus, Floda Centrum i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hallsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, hammarborrning under väg 190, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör för el och tele mm. i Björboholm. Ledningsdragning är ca 3000 m och samtliga fastigheter, ca 30 stycken, inom området ska beredas möjlighet att anslutas till det kommunala spill- och vattenledningsnätet.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Tillbyggnad av vattenverk i Lerum
Avser utbyggnad av Skallsjö vattenverk.
Ombyggnad av vattenverk i Lerum
Avser leverans och uppställning av kolfilter.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av logistiklager i Stenkullen
Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av kommunhus 1 och 2 i Lerum
Avser utökning av kontorsplatser, förbättring av inomhusklimat mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Lerum
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Avser nybyggnad av produktionslokal.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avvaktar svar från byggnadsnämnden. Planer finns för nybyggnad av 3 st villor.
Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor. Byggstart tidigast hösten 2017.
Skötsel av yttermiljö, fastigheter i Lerum
Projektet avser tillsyn, skötsel, vinterväghållning av yttre miljö på fastigheter inom Lerurms kommun. I huvudsak skolor, förskolor, äldreboende och gruppboende. Entreprenören håller de maskiner och utrustning som krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kök och servering i Lerum
Avser ombyggnad av kök och servering på Höjdenhemmet i Lerum.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 4, 8, 12, 14 i Lerum.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Avser tillbyggnad av verksamhet. Omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser installation av bergvärmesysytem, Hällebergsvägen 20 och 34 Lerum.
Ombyggnad av skola i Lerum
Förhandsbesked om ändrad användning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av flerbostadshus och garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av produktionslokal i Lerum
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av affärshus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet, affärshus. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Rivning av produktionslokal i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lokal.
Ombyggnad av fritidshem i Lerum
Ändrad användning från förskola till fritids.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av lägenhet i Lerum
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av ungdomshem i Lerum
Ändrad användning från lägergård till akut/jourboende för ungdomar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Lerum
Ändrad användning från tillfällig förskola till skolverksamhet.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank Hunstugan 1:123, 1:112, 1:124, 1:126, Oryd 1:118.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank Hunstugan 1:57, 1:122, 1:127, 1:64, Oryd 1:47.
Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Väderskydd för cyklar.
Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ombyggnad av affärshus, brandskyddsåtgärder.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av transformatorstation i Lerum
Tillbyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Fasadändring, flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Lerum
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av takpannor och solceller på tak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en tillfällig parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av cafe i Lerum
Avser insättning av dörr istället för ett fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: