Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

Nybyggnad av Galleria/Handelscentrum i Kungälv
Nybyggnad av köpcentrum innehållande parkering under mark samt 3 våningar ovan mark med ca 35 000 m² LOA (ca 100 butiker och verksamheter). Markarbeten med kalkcementstabilierings påbörjades i maj 2016.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 137 lägenheter i 3 hus med 4-5 våningar + takvåning samt lokaler i bottenplan.
Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Nybyggnad av väg 168 mellan Ekelöv och Kareby
Projektet avser en tvåfältsväg med bredden 8,0 m. Referenshastigheten ska vara 80 km/h. Vägplanen ska även omfatta ny trafikplats i korsning med E6 samt separat GC-väg som antingen följer den nya vägen eller läggs separat.
Nybyggnad av en multiarena för issporter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en multiarena för issporterna hockey, konståkning och bandu. Byggstart tidigast 2018/2019.
Markarbeten och uppförande av P-anläggning i Kungälv
Projektet avser markarbeten och uppförande av p-anläggning Intendenten. Anläggningen ska uppföras på Kongahällaområdet vid Ica Maxi i Kungälv.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor. Byggstart tidigast kvartal 3 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar (ca 1200 kvm), tillagningskök (ca 160 kvm), matsal (ca 230 kvm), ombyggnad av befintlig skola (ca 190 kvm) samt avetablering av förskolemoduler och iordningställande av plank och skolgård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nya busskörfält längs E6 mellan Jordfallsmotet-Kungälv
Byggande av busskörfält i nordlig och sydlig riktning.
Stambyte mm i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser stambyten och renovering av kök och badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Byggnaden ska uppfylla Guldklass i enlighet med Miljöbyggnad.
Nybyggnad av vattenledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart tidigast september 2017.
Va-ledningar mellan Vävra-Solberga
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Vävra och Solberga.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Exploateringsarbeten inför byggnation i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator, va-ledningar, GC-vägar, busshållplats, parkering mm inför nybyggnationer i Diseröd Centrum. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus samt två st radhus med totalt 15 st lägenheter, miljö/soprum, teknik och carport/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av fyra flerbostadshus och ett soprum/förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus. Byggstart tidigast februari 2018.
Ombyggnad av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig ombyggnad till församlingshem och förvaringsutrymmen i två plan i kyrka samt rivning av befintlig skorsten
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av vindar i flerbostadshus i Kungälv
Detaljplaneändring krävs. Projektet avser inredning av vindar i tre hus till 11 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Tega
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS boende.
Nybyggnad av båthallar och bryggor i Nereby
Projektet avser nybyggnad av båthallar och 2 nya bryggor. Byggstart tidigast slutet 2017.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1-4
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Byggstart tidigast slutet 2017.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning, markförläggning samt sjöledning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar mellan Kode-Solberga-Arlöd. Byggstart tidigast början 2018.
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av 10 st linhissar. Byggstart september/oktober 2017. Uppskattad kostnad.
Ny intagsledning till vattenverk i Kungälv
Omfattar förläggning av ny intagsledning i befintlig vattentäkt till Marstrands vattenverk.
Konsulttjänst avseende trafikutredning med förprojektering i Kungälvs kommun
Avser trafikutredning med förprojektering och genomförbarhet bland annat som en del att ta fram två detaljplaner. I den första delen ingår Strandgatan, Liljedalsgatan, Trädgårdsgatan och Glasbruksgränd. I den andra delen ingår Västra Tullen. Ingen kostnadsuppgift.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende.
Utbyte av konstgräs i Kungälv
Avser nytt konstgräs till Ytterby IP.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser komplettering samt nyinstallation av passagesystem i Kv Storken och Kv Rapphönan i området Komarken i Kungälv.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad. Uppskattad kostnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny solcellspark i Kungälv
Projektet avser ny solcellspark med ca 1000 paneler (300 kW per panel). Byggstart senhösten 2017. Uppskattad kostnad.
Renovering av kapell i Stenungsund
Projektet avser utvändig renovering av fasader, fönster, portar mm på kapell.
Upphandling av projektering för utflykt- och destinationslekplats i befintlig park, Kungälv
Avser att projektera en ny utflykts- och destinationslekplats som ska integreras i Västra parken i Kungälv.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Nybyggnad av lss-boende med tillhörande komplementbyggnader.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Om- och tillbyggnad, fasadförändring och ändrad användning av restaurangverksamhet att omfatta hotellrum samt installation av eldstad (societetshuset).
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kontorslokal på industrihus.
Ombyggnad av samlingslokal i Kungälv
Ändrad användning från vind till möte/konferensrum.
Ombyggnad av restaurang i Kungälv
Ändrad användning till restaurangverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdcentral i Kungälv
Ombyggnad, fasadförändring och ändrad användning av lokal från bilskola till familjecentral. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industri/lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus samt carport med förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningshus/ avfallsstationer samt rivning av befintliga återvinningshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation, uppställning av containrar.
Nybyggnad av lastkaj i Kungälv
Nybyggnad lastbrygga ändrad användning samt rivning av skärmtak.
Utvändigt underhåll av parkeringshus och p-plats vid Björkås, Kungälv
Objektet består av underhåll, betonglagning o d av garage G1 inkl p-plats. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ställverk i Kungälv
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadförändring på industri/lagerbyggnad med placering av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadändring installation av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Vena 1:32,1:31.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad för förskola.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för bodetablering på byggarbetsplats.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för tre byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-01-01 för teknikbyggnad.
Ombyggnad av församlingshus i Kungälv
Väsentlig ändring av installationer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Modernisering och utbyte av hissar i flerbostadshus i Tollered och Marstrand
Projektet avser modernisering av en hiss och utbyte av en hiss i flerbostadshus.
Ommålning av trapphus i flerbostadshus i Kungälv
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering med ommålning av trapphus, källargångar och cykelförråd i flerbostadshus på fastigheterna Blåsippan 4, 5 och 6.
Rivning av byggnader i Kungälv
Projektet avser rivning/demontering av byggnader.
Ny handikappramp vid kyrka i Hålta
Projektet avser ny handikappramp till kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändigt underhåll av skola i Kungälv
Projektet avser byte eller renovering av fönster på skola. Byggstart tidigast hösten 2017.
Upphandling av projektledare för nytt vattenreningsverk och exploateringsprojekt i Kungälv
Avser två(2) projektledare: Projektledare A: för nytt vattenreningsverk. Projektledare B: med fokus på exploateringsprojekt.
Ombyggnad av filteranäggning i Kungälv
Projektet avser höjning av tak på filterbyggnad och uppställning av container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: