Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast juni 2018.
Ny stadsdel i Landvetter
Projektet avser ny stadsdel med bl a bostäder, butiker mm. Bolag är bildat. Kostnaden uppskattad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter i flerbostadshus med förskola i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk och ledningar i Hindås
Projektet avser ny produktionsanläggning samt överföringsledningar.
Nybyggnad av skola i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enlgt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 3
Projektet avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm i totalt 93 st lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en gymnastikhall och en trampolinhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med god tillgänglighet.
Nybyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata och GC-väg. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av parkeringshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av cykelbana i Härryda
Projektet avser nybyggnad av cykelbana.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i radhus med garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nya flyttbara parkeringshus i Mölnlycke
Projektet avser nya flyttbara parkeringshus. Uppskattad kostnad.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 4 GC-broar. Byggstart tidigast våren 2019.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2020.
Anläggande av intagsledningar och ny råvattenpumpstation, Härryda kommun
Avser byggnation av intagsledningar och en råvattenpumpstation till vattenverket i Hindås.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad, Härryda kommun
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av högreservoar, Härryda kommun
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av vattenverk, Härryda kommun
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås.
Upprustning av gata i Härryda
Projektet avser upprustning av gata.
Nybyggnad av stödboende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter (350 kvm) i stödboende för ungdomar 16-20 år som fått biståndsbeslut att bo i stödboende samt kompletmentbyggnad (ca 33 kvm). Benarebyvägen/Näckrosvägen.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av exploateringsområde i Mölnlycke
Avser 2:a etappen av exploatering i Enebacken. Etapp 1: 1051324.
Nya dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nya dagvattendammar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av skola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola med två klassrum intill Högadalsskolan. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av restaurang i Härryda
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av vägar i Mölnlycke
Projektet avser ombyggnad av vägar. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av aktivitetspark i Mölnlycke
Avser upprustning av befintlig storlekplats till en aktivitetspark som ska innehålla lekplats, utomhusscen, gemensamhetsodling och utegym. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2019.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart tidigast våren 2019. Har tidigare ingått i objektnummer 1111116.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor. Byggstart tidigast sommar 2018.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av kök och matsal i skola.
Nybyggnad av väg och VA-ledningar i Härryda
Projektet avser nybyggnad av väg och VA-ledningar.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av GC-bana i Härryda
Projektet avser nybyggnad av GC-bana. Byggstart tidigast våren 2020.
Uppförande av bullerplank i Mölnlycke
Avser uppförande av bullerplank längs med Benarebyvägen. Uppskattad kostnad.
Upprustning av skola i Härryda
Projektet avser upprustning av skola. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Projektet avser ombyggnad av förråd. Uppskattad byggstart.
Markåtgärder i Mölnlycke
Projektet avser om- och tillbyggnad av gata och allmänplats.
Ny gång- och cykelväg längs väg 549/540 i Härryda
3900 m lång sträcka. Gång- och cykelväg längs väg 540 och 549 (Boråsvägen och Gamla Partillevägen) som sträcker sig längs Landvettersjön från Rådanäsvägen till busshållplats Solhem.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Exploatering för nya bostäder i Hindås
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Kapacitetsförstärkning av gator i Härryda
Projektet avser kapacitetsförstärkning av gator.
Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Landvetter
Avser yttre underhåll av fasader och yttertak år 2018 samt option för 2019. Avser Byggnad 55-64, 88-105, 221-238. Option 2019 på Byggnad 202-211, 252-261 och 282-299.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och GC-väg och nybyggnad av dagvattendamm.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av lager i Härryda
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Borrhålsanslutning i Bårhults företagspark, Härryda
Avser borrhålsanslutning fråm markytan ned till bef spillvattentunnel. Borrhålslängd ca 127 meter.
Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Rävlanda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Boråsvägen 22 A-K i Rävlanda.
Nybyggnad av magasinsbyggnader i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två magasinsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av stall i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2018.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Ombyggnad till flyktingförläggning i Härryda
Bygglov ändring från kyrka till tillfälligt boende.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Bygglov tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Ombyggnad av återvinningsstation i Härryda
Ombyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Installation av underjordsbehållare.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Marklov rörande parkering förhandsbesked.
Nybyggnad av barack i Härryda
Nybyggnad av baracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Härryda
Bygglov fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Bygglov nybyggnad underjordisk behållare.
Nybyggnad av ridhus i Härryda
Bygglov nybyggnad vindskydd till hästar på lösdrift. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av del av gym till kontor och omklädning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Anslutning till kommunalt va. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av prästgård i Härryda
Ombyggnad av prästgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lasthus i Härryda
Bygglov tillbyggnad med lasthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av utvändiga snickerier på kyrka i Rävlanda
Projektet avser renovering av utvändiga snickerier på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ny industricarport i Härryda
Projektet avser uppmontering av ny industricarport. Uppskattad kostnad.
Upprustning badplatser i Härryda
Projektet avser upprustning av badplatser.
Renovering av sockel på kyrka i Rävlanda
Projektet avser renovering av sockel på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Utvändig ändring av industrihus i Härryda
Projektet avser insättning av port på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: