Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder och resecentrum vid Mölnlycke station i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter i flerbostadshus och resecentrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.
Nybyggnad av skola i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av 90-100 lägenheter i flerbostadshus.
Iordningställande av aktivitetspark i Mölnycke
Projektet avser iordningställande av aktivitetspark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i särskilt boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med god tillgänglighet.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i radhus med garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av stödboende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter (350 kvm) i stödboende för ungdomar 16-20 år som fått biståndsbeslut att bo i stödboende samt kompletmentbyggnad (ca 33 kvm). Benarebyvägen/Näckrosvägen.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken.
Långhålsborrning spill- och vattenledning i Härryda
Projektet avser långhålsborrning, spill- och vattenledning.
Nybyggnad av exploateringsområde och vattenledning i Mölnlycke
Avser nybyggnad/utveckling av befintligt bostadsområde med exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av dagvattendammar. Byggstart tidigast våren 2019.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar samt anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart oviss.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Omläggning/renovering bräddledning på Landvetter Flygplats
Projektet avser att byta ut befintlig D1400 mm ledning (placerad på botten av damm), till en ny likvärdig lösning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av aktivitetspark i Mölnlycke
Avser upprustning av befintlig storlekplats till en aktivitetspark som ska innehålla lekplats, utomhusscen, gemensamhetsodling och utegym.
Om- och tillbyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Uppställning av skolpaviljong i Härryda
Projektet avser markarbeten och uppställning av av paviljong/skola med 6 klassrum. Uppskattad kostnad.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Uppförande av bullerplank i Mölnlycke
Avser uppförande av bullerplank längs med Benarebyvägen.
Nybyggnad av restaurang i Härryda
Avser nybyggnad av restaurang.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Byggstart tidigast hösten 2018.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Nybyggnad av terminal i Härryda
Projektet avser nybyggnad av terminalbyggnad. Uppskattad kostnad.
Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Uppskattad kostnad.
Borrhålsanslutning i Bårhults företagspark, Härryda
Avser borrhålsanslutning fråm markytan ned till bef spillvattentunnel. Borrhålslängd ca 127 meter.
Ombyggnad av lager i Härryda
Bygglov inredning av ytterligare bostad/lokal, industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser fasadändring på 5 radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Tillbyggnad av kontor i Härryda
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Upprustning av stall i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2018.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av lager till kontor.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Ändrad användning från kontor till skateboardhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av automatstation i Härryda
Ändring av fasad på drivmedelsstation.
Utvändigt underhåll av parhus i Härryda
Ändring av fasad på parhus.
Utvändigt underhåll av butik i Härryda
Ändring av tak på butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Härryda
Rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av lada.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av automatstation i Härryda
Nybyggnad av adblue-tank.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av fiber nod.
Nybyggnad av klubbhus i Härryda
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Bygglov ombyggnad av flisbod.
Nytt värmesystem i resecentrum i Mölnlycke
Projektet avser utbyte av bergvärmeanläggning och luftbehandlingsaggregat med tillhörande vvs-, styr- och vissa byggarbeten i resecentrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: