Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

Tillbyggnad av terminal expantion söder på Landvetter
Projektet avser utbyggnad av ytterligare gater och flygplansparkering.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2017.
Nybyggnad idrottshall i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med läktare, cafeteria, kansli, förråd och omklädningsrum
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 3
Projektet avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm i totalt 93 st lägenheter.
Ny processbyggnad mm i Härryda
Projektet avser ny processbyggnad för bioreaktorer och kemikaliehantering. Gångkulvert mellan befintlig kolfilterhall och bio/kem-byggnad. Förbindelsegång mellan bio/kem-byggnad, UV-byggnad och doseringsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus.
Utbyggnad av företagspark i Landvetter
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar och mottagningskök.
Om- och tillbyggnad GOT Bagage sorteringsfickor på Landvetter, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av befintliga kontorslokaler samt matsal och kallkök till en bagagehall samt överdäckning av inrikes incheckningshall (utökning av ca 18 nya sorteringsbegrepp). Huvuddel 1: Överdäckning av inrikeshallen. Huvuddel 2: Rivning av kontor, matsal, kallkök för byggnation av bagagehall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata. Byggstart tidigast hösten 2017.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 5 GC-broar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar samt anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Landvetter
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d samt en del markarbeten på Stommen 1-16 och 27-36 i Landvetter. Option: Fasadtvätt Stommen, 55-64, 88-105, 124-150, 151-177, 202-211, 221-238, 252-261, 282-299.
Till- och ombyggnad av vårdanläggning i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av vårdbyggnad. Uppskattad kostnad.
Förbättringsåtgärder längs väg 156 mellan Härryda-Skene
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal, åtgärder vid Hyssna Handel (bredda vägen, ny belysning mm) utbyggnad av pendlarparkering och tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser vid Hjorttorp, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser vid Eriksmyst, Bugärde och Gästigivargården (bredare och längre plattformar, taktila ytor för synskadade samt bygga säkra gångbanor till och från hållplatserna).
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Uppställning av skolpaviljong i Härryda
Projektet avser markarbeten och uppställning av av paviljong/skola med 6 klassrum. Uppskattad kostnad.
Cirkulationsplats i Härryda
Projektet avser ny cirkulationsplats.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde. Byggstart tidigast hösten 2017.
Sanering av va-ledning i Hindås
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Yttre underhåll - målning på flerbostadshus i Mölnlycke
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o dyl vid kv Hönekulla 1:606, Björksoppen, Fårtickan samt Trattskivlingen på Skinnefjällsvägen i Mölnlycke.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Avser yttre underhåll på del av yttertak.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Rävlanda Syd
Inom projektområdet Rävlanda Syd inom Härryda kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material. Uppskattad kostnad.
Omläggning/renovering bräddledning på Landvetter Flygplats
Projektet avser att byta ut befintlig D1400 mm ledning (placerad på botten av damm), till en ny likvärdig lösning. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Rävlanda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Boråsvägen 22 L-N i Rävlanda.
Renovering av hiss i parkeringshus i Mölnlycke
Hissen i trapphuset byts och ersätts med en ny hiss. Glasdörrar installeras för ökad trygghet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Bygglov fasadändring på 5 radhus.
Ombyggnad av lager i Härryda
Bygglov inredning av ytterligare bostad/lokal, industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus och fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av lager till kontor.
Ombyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Ändrad användning från kontor till skateboardhall.
Nybyggnad av lager i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av airdome tält.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat ändring av industri och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Rivning av telestation i Härryda
Rivning av torn och teknikhus.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av lada.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Bygglov nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Bygglov ombyggnad av flisbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Anmälan installation av ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av klubbhus i Härryda
Nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brunn i Härryda
Nybyggnad av vattenbrunn.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats Snåkered 2:5,2:8.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av väderskydd vid busshållplats.
Nytt värmesystem i resecentrum i Mölnlycke
Projektet avser utbyte av bergvärmeanläggning och luftbehandlingsaggregat med tillhörande vvs-, styr- och vissa byggarbeten i resecentrum.
Invändigt underhåll av kyrka i Härryda
Avser renovering av kyrkbänkar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: