Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Iordningställande av aktivitetspark i Mölnycke
Projektet avser iordningställande av aktivitetspark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med god tillgänglighet.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i radhus med garage. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd samt utbyte och nybyggnad av 4 GC-broar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av stödboende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter (350 kvm) i stödboende för ungdomar 16-20 år som fått biståndsbeslut att bo i stödboende samt kompletmentbyggnad (ca 33 kvm). Benarebyvägen/Näckrosvägen.
Omlokalisering av omklädningsrum vid Landvetters Flygplats
Avser omlokalisering av omklädningsrum för SAS, Aviator, BRA, Tullverket samt SSP. Det kommer att bli avskilda rum per bolag samt även hyra av skåp i gemensamt omklädningsrum. Skåpen uppskattas bli ca 630 stycken. Uppskattad kostnad.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Projektet avser upprustning och modernisering av gårdar med bl a lekytor, plattläggning, belysning mm.
Nybyggnad av aktivitetspark i Mölnlycke
Avser upprustning av befintlig storlekplats till en aktivitetspark som ska innehålla lekplats, utomhusscen, gemensamhetsodling och utegym.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser ombyggnad av industribyggnad.
Uppförande av bullerplank i Mölnlycke
Avser uppförande av bullerplank längs med Benarebyvägen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Härryda
Avser nybyggnad av restaurang.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Förläggning av membran vid Fläskebo deponi i Landvetter
Renova utför en ny cell för farligt avfall/ icke farligt avfall på Fläskebo deponi i Härryda. Entreprenaden omfattar inköp och förläggning av membran, stosar runt tillsynsbrunnar mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av magasinsbyggnader i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två magasinsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Borrhålsanslutning i Bårhults företagspark, Härryda
Avser borrhålsanslutning fråm markytan ned till bef spillvattentunnel. Borrhålslängd ca 127 meter.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Bygglov tillbyggnad av industri och lagerbyggnad.
Ombyggnad till flyktingförläggning i Härryda
Bygglov ändring från kyrka till tillfälligt boende.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked.
Sluttäckning av deponi vid Fläskebo i Härryda kommun
Objektet avser leverans och montage av skyddsgeotextil, HDPE geomembran samt dräneringsmatta för sluttäckning av deponicell Y1.
Tillbyggnad av kontor i Härryda
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Upprustning av stall i Härryda
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2014-2018.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning av del av gym till kontor och omklädning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av automatstation i Härryda
Ändring av fasad på drivmedelsstation.
Utvändigt underhåll av parhus i Härryda
Ändring av fasad på parhus.
Utvändigt underhåll av butik i Härryda
Ändring av tak på butikslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av bensinstation i Härryda
Rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Marklov rörande parkering förhandsbesked.
Nybyggnad av automatstation i Härryda
Nybyggnad av adblue-tank.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av fiber nod.
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av redskapsbod.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Härryda
Bygglov fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Bygglov nybyggnad underjordisk behållare.
Nybyggnad av ridhus i Härryda
Bygglov nybyggnad vindskydd till hästar på lösdrift. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt värmesystem i resecentrum i Mölnlycke
Projektet avser utbyte av bergvärmeanläggning och luftbehandlingsaggregat med tillhörande vvs-, styr- och vissa byggarbeten i resecentrum.
Utvändig ändring av industrihus i Härryda
Projektet avser insättning av port på industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: