Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

Nybyggnad av demensboende i Falköping
Boendet ska bestå av fyra avdelningar med 20 boenderum i respektive avdelning fördelat i tre huskroppar, en huskropp byggs i två plan. En administrationsbyggnads ska uppföras i två plan, samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar. Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².

Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Falköping
Avser nybyggnad av affärshus i 1 huskropp och 2,5 våning. Objektet är beläget på Repslagargatan, Nygatan, och Landbogatan i Falköping. Entreprenaden omfattar mark- byggnads- och installationsarbeten.

Nybyggnad av logistikcentral med lager i Falköping, etapp 1
Avser uppförande av logisitikcentral med lager på 12600 kvm. I projektet ingår lagerbyggnad med tillhörande kontors- och personalbyggnad på 200 kvm samt lastytor för både lastbil och tåg. Spårbädd och spår kommer att utföras av sidoentreprenör.

Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder. Byggstart tidigast sommaren 2017.

Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.

Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser ändring/ ombyggnad av lokaler till lägenheter.

Ombyggnad av förbehandlingsanläggning för matavfall vid biogasanläggning i Hulesjön
Entreprenaden omfattar maskininstallationsarbeten för att uppföra en ny förbehandlingsutrustning på biogasanläggningen vid Hulesjön, Falköping. Den nya förbehandlingen ska bestå av en kross som grovkrossar materialet, ett transportband/skruvtransport, magnetavskiljning av metall samt en finkross/kvarn. En transportör för avskilt rejekt från finkrossen/kvarnen ska också ingå.

Om-,till och nybyggnation samt rivning i Falköping
Entreprenaden omfattar om- till- och nybyggnation samt rivning. Hus 9; ombyggnad till vårdavdelning samt ombyggnad för nytt intag, kontor läkare/behandlingsrum. Samt ombyggnation av källare med utrymmen för personal, tvättstuga m.m. Hus 7; totalrenoveras och byggs om och byggs till för administrativa lokaler. Nybyggnad av carport. Nybyggnad av garage och kontor för driftpersonal och källsorteringsrum samt flytt av reservkraft till denna byggnad. Samt åtgärder av mark; ny infart, anpassning samt ny parkering med nytt nyckelhus, åtgärder besöksparkering m.m. Ny bergvärmeanläggning för hus 9 och 7. Hus 28 rivs. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.

Upprustning av gator i Centrum i Falköping
Avser upprustning av gator i centrum.

Nybyggnad av cafépaviljong i Plantis i Falköping
Avser nybyggnad av cafépaviljong i Planteringsförbundets park i Falköping. Den kommer att ha en byggnadsyta i ett plan av ca 200 m². Plats för uteservering och utemiljön ska förnyas.

Ny cirkulationsplats och lokalgata vid Ålleberg center
Objektet är beläget i Falköpings kommun, strax söder om centralorten Falköping vid väg 46, som leder till Ulricehamn. Objektet, som ligger i korsningen mellan Agnesstadsgatan och enskild väg som leder igenom det framtida handelsområdet, ligger cirka 100 meter sydöst om cirkulationsplats på väg 46/47. Området kallas Ålleberg center.

Stamrenovering/ROT-renovering av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser stamrenovering/ROT-renovering av ca 40 lägenheter i Kvarteret Yxan 10. Byggstart början 2017.

Utbyte av rörbroar i Falköping och Tidaholm
Utbyte av 2 st rörbroar; Bro 100-35-1 över bäck 3 km V i Skörstorp på väg 193 inom Falköpings kommun och Bro 100-37-1 över bäck 1 km S Ekedalen på väg 2875 inom Tidaholms kommun.

Ombyggnad av torgyta i Falköping
Projektet avser ombyggnad av torgyta i Falköpings centrum.

Installation av solcellsanläggning på brandstation i Falköping
Avser montering av solceller på Räddningstjänstens lokaler.

Nybyggnad av maskinhall i Falköping
Avser nybyggnad av maskinhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Förtätning och utbyggnad av fibernät i Falköping
Avser förtätning och utbyggnad av fibernät östra falbygden.

Nybyggnad av växthus i Falköping
Bygglov nybyggnad av växthus.

Ombyggnad av cafeteria i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontorslokal till caféverksamhet.

Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Avser dit sättning av portar.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Avser fasadändring flerbostadshus, 6 nya balkonger samt nya balkongdörrar.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Falköping
Avser utvändig ändring av äldreboende, byte av takbeklädnad.

Ombyggnad av förskola i Falköping
Avser ändrad användning från kyrklig verksamhet till förskola.

Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av markstation.

Nybyggnad av paviljong i Falköping
Bygglov nybyggnad av paviljong.

Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank/ bullerskärmar Sörby 9:6, Agnestad 1:3, Slutarp 1:54.

Nybyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov nybyggnad av väderskydd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Avser balkongbyte av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: