Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 187 st.

Nybyggnad av avloppsrenings- och kraftvärmeverk i Rydboholm
Projektet avser ett nytt avloppsreningsverk inkl slam- och rötningsanläggning samt lakvattenrening. Totalentreprenör (partnering) för nybyggnad av kontrollrums- och personalbyggnad EMC är Serneke Bygg AB. Avloppsrenings/processkonsult: Norconsult AB, Box 8774, 401 20 Göteborg, tel 031-507000. Överföringsledningar från centrala Borås till Sobacken och en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan samt pumpstationer och minikfraftverk. Förberedande markarbeten startade i augusti 2015. Byggstart för kraftvärmeverket är våren 2017 och ska vara klart hösten 2018.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler, samt nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus-/radhus.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser renovering av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 33 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.
Ombyggnad av logistikterminal i Borås
Avser ombyggnad av logistikterminal.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av affärslokaler och uppförande av skylt.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.
Utvändigt underhåll av kontor
Avser solcellsanläggning ca 700 kvm till servicekontoret.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.
Renovering av fasader och fönster på grundskola i Borås, etapp 3
Projektet avser fönsterbyte och nya mosaikfasader m m på hus C, samt delar av hus B, D och A på Särlaskolan i Borås. I projektet ingår även hydrofobering av utsatta tegelfasader.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.
Hissombyggnader Solhem i Borås
Avser utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Ombyggnad av kontor i Borås stad
Avser ändrad användning av kontor.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.
Utbyte av hissar inom vård- o. kontorslokaler i Borås
Utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum samt rivning av 1 st hiss. Befintliga sängtransporthissar ska bytas ut till personhissar på Solhem Borås. Hissarna betjänar både administrativa lokaler och lokaler för öppenvård. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.
Renovering av affärshus i Borås
Avser renovering av affärshus samt fasad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av bostadshus och tre andra byggnader, röjning och bortforsling av lösöre och skräp från tomten samt avjämning och ev. uppgrusning av markytor där byggnader stått.
Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.
Asfaltering av gård i Borås
Avser asfaltering av gård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt målning i Borås
Aver utvändig målning av hela fastigheten.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.
Utvändigt målningsarbete på fastigheter i Borås
Putsfasader, hussocklar, träpaneler, garageportar, plåttak mm
Utvändig målning av fastigheter i Borås
Projektet avser utvändig målning av 7 stycken 2-plans och 2 stycken 1-plans radhus samt garagelängor och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av affärshus i Borås
Rivningslov för rivning av affärslokaler.
Rivning av bensinstation i Borås
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
(bygg-)anmälan för ändring av ventilation av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärshus och ny skyltanordning.
Rivning av skola i Borås
Avser rivning av skola.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av cykelrum och lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av 3 flerbostadshus (inglasning av balkonger).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: