Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Kyllared
Avser ny 130 kv ledning mellan Sjöbo-Kyllared.
Renovering av affärshus i Borås
Avser renovering av affärshus samt fasad.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av 50 bostäder i mindre flerfamiljshus, grupphus/markbostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser påbyggnad av befintligt affärshus med ny kontorslokal.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Upphandling av gasklocka till Sobacken, Borås
Avser upphandling av en gasklocka till området Sobacken. Anläggningen omfattar en komplett, igångkörd, intrimmad och fungerande gasklocka med tillhörande tryckhöjningsanläggning.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal (butik) till lägenheter i affär/kontor/flerbostadshus.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Projektet avser målning av fasader och översyn av yttertak på 6 st huskroppar.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser tillbyggnad av idrottsanläggning (skateboardhall).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av fyra linhydraul hissar.
Rivning av flerbostadshus i Borås
Projektet avser rivning av flerbostadshus i fyra huskoppar som är sammanbundna i en fastighet inklusive en källare samt markåterställning efter rivningsarbetet. Uppskattad rivningsstart och kostnad.
Nybyggnad av studieverkstad vid gymnasium i Borås
Avser byggnad av studieverkstad vid Sven Erikssonsgymnasiet i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ett 70 + boende med smålägenheter ca 20-25 st. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Radonmätningar i fastigheter, Borås stad
Avser radonmätningar i 15 fastigheter för Lokalförsöjningsförvaltningen, Borås stad.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (byte av balkonger samt inglasning).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Installation av ventilation, brandskydd med mera.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till 5 st lägenheter.
Ombyggnad av gym i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till gym samt ny skyltanordning.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärs- och industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (stambyte och badrumsrenovering).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt skyltanordning ( leos lekland ).
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda parhus.
Nybyggnad av rehab/gymlokal i Borås
Bygglov för nybyggnad av Rehab/gymlokal.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Bygglov för nybyggnad av självtvättsanläggning.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av logistikfastighet.
Tillbyggnad av värmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av vågbyggnad för bränsletransporter till kraftvärmeverk.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av butik till två bostäder i affärs- och flerbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av kiosk i Borås
Bygglov för nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad ( skottramp ) ishallen.
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt rivningslov (förflyttning av tält).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: