Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 184 st.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i 5 huskroppar med ca 4-6 våningar samt garage i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.

Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler, samt nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.

Nybyggnad av bilanläggning i Viared, Borås
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning. Portentreprenör är Assa Abloy i Göteborg.

Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Kontaktledningsbyte vid järnväg i Borås
Borås bangård.

Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.

Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.

Ombyggnad av skola i Borås
Projektet avser ombyggnad av högstadieskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.

Nybyggnad av förskola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.

Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus/kontorshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av grundskola i Borås
Avser ändring av planlösning i grundskolebyggnad på ca 2000-2500 kvm.

Ombyggnad av logistikterminal i Borås
Avser ombyggnad av logistikterminal.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.

Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².

Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.

Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad

Ombyggnad av Seglora kyrka
Projektet avser invändig ombyggnad av kyrka.

Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.

Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.

Nybyggnad av bensinstation i Borås
Avser busstankstation, samt rivning av tak.

Byte av luftbehandlingsaggregat på sjukhus i Borås
Avser utbyte av ventilationsaggregat i sjukhus, byggnad 45.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Borås-Varberg

Ombyggnad av bro över Munkån i Fristad

Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ändring av planlösning och installation av ventilation och brandskydd i affärshus.

Utvändigt underhåll av kontor
Avser solcellsanläggning ca 700 kvm till servicekontoret.

Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.

Byte av bro över Viskan i Borås
Km 132+782.

Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Sanering av vatten- och avloppsledningar i Borås
Avser sanering av va-ledningar.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus och garage (spolplatta och miljöstation).

Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.

Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.

Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus (60 x 22 meter) med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad till tandvårdsklinik i Borås
Projektet avser ombyggnad av industrilokal till tandvårdsklinik, nytt trapphus med hiss, en ny handikapp parkeringsplats och stödmur och räcken.

Nybyggnad av tennisbanor utomhus i Borås
Projektet avser markarbeten inför nybyggnad av 4 stycken tennisbanor, minitennis bana och padelbana.

Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.

Ombyggnad för nya kontorslokaler i Borås
Avser ombyggnad av kontor.

Nybyggnad av industrihus i Borås
Beslut saknas.

Ombyggnad av kontorslokaler i Borås
Avser renovering av kontorslokaler.

Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.

Hissombyggnader Solhem i Borås
Avser utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum.

Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.

Nybyggnad av förråd i Borås

Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm
Avser fasadarbeten med rivning av befintlig fasad, ny isolering och puts, byte fönster och ytterdörrar, lagning av betongskador mm.

Sanering av va-ledningar vid fritidshusområde i Bosnäs
Avser sanering av va-ledningar.

Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.

Ombyggnad av teater i Borås
Avser ombyggnad av planlösning i teaterlokal.

Ombyggnad av radiohus i Borås
Avser ombyggnad av radiohus.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.

Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ombyggnad av utbildningslokal och personallokal.

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.

Ställverksbyte i Borås

Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.

Ny vägport vid Nybrogatan i Borås
Km 132+754.

Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.

Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån
Utförande av tvätt och bättringsmålning på bro 15-1418-1 (västra bron) och 15-1418-2 (östra bron) över Rångedalaåns dalgång.

Renovering av fasader och fönster på grundskola i Borås, etapp 3
Projektet avser fönsterbyte och nya mosaikfasader m m på hus C, samt delar av hus B, D och A på Särlaskolan i Borås. I projektet ingår även hydrofobering av utsatta tegelfasader.

Tillbyggnad av skola i Fristad, Borås
Avser tillbyggnad på ca 200m2 bestående av 2 nya lektionssalar samt del av uppehållsyta. Ombyggnad av befintlig yta, ca 150m2, till fläktrum, WC, uppehållsyta samt ny entré.

Upprustning centrummiljöer i Borås
Avser upprustning av centrummiljöer.

Ombyggnad av skola i Borås
Avser renovering av skola.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Bef takpannor inkl. bär- och ströläkt rivs. Ny underlagspapp. Nya 2-kupiga betongtakpannor inkl. bär- och ströläkt. Råspont som har fukt/rötskador byts. Samtliga plåthuvar, luftare, helinklädda vindskivor mm på yttertaket byts mot nya. Plåtarbeten utförs. Snörasskydd samt takskydd skall monteras. Hängrännor och stuprör byts. Bef takluckor rivs och nya monteras. Takfot och sims målas om.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.

Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Avser fasadändring på kontors- och affärslokal (rivning samt ny fasad).

Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.

Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser marklov för schaktning/fyllning (iordningsställande av mark inför nybyggnation).

Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Omfattar takbyte på två huskroppar. Nya plåtar och taksäkerhet monteras, gesims och takfot målas om.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Byte av luftbehandlingsaggregat i äldreboende i Borås
Entreprenaden avser byte av luftbehandlingsaggregat på Svärdfästets vård- och omsorgsboende.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Renovering av lekplatser i Borås
Entreprenaden omfattar renovering av tre stycken lekplatser: Peppargården på Sörmarken, Björkdalsvägen i Sjömarken och Brämhults Torg på Brämhult.

Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.

Utvändigt målningsarbete på fastigheter i Borås
Putsfasader, hussocklar, träpaneler, garageportar, plåttak mm

Ombyggnad av industrihus i Borås
Ändring av bärande konstruktion, ventilation, brand och sprinkler i industribyggnad.

Utvändig målning av fastigheter i Borås
Projektet avser utvändig målning av 7 stycken 2-plans och 2 stycken 1-plans radhus samt garagelängor och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: