Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 198 st.

Nybyggnad av avloppsrenings- och kraftvärmeverk i Rydboholm
Projektet avser ett nytt avloppsreningsverk inkl slam- och rötningsanläggning samt lakvattenrening. Totalentreprenör (partnering) för nybyggnad av kontrollrums- och personalbyggnad EMC är Serneke Bygg AB. Avloppsrenings/processkonsult: Norconsult AB, Box 8774, 401 20 Göteborg, tel 031-507000. Överföringsledningar från centrala Borås till Sobacken och en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan samt pumpstationer och minikfraftverk. Förberedande markarbeten startade i augusti 2015. Byggstart för kraftvärmeverket är våren 2017 och ska vara klart hösten 2018.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny- och ombyggnad för bostäder i Borås
Planer finns på ny- och ombyggnad för ca 300 bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för rivning av fastigheter samt nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Markanvisning sökt. Detaljplaneändring erfordras. Idéer finns på nybyggnad av 50-100 bostäder.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ändrad användning av lagerbyggnad till skola och gym på ca 9000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo och Östermalm.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Kyllared
Avser ny 130 kv ledning mellan Sjöbo-Kyllared.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero. Byggnationerna startas tidigast 2018.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 33 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av rättscentrum i Borås
Detaljplanearbete. Planer för nybyggnad av ett rättscentrum i Borås, med lokaler för polis, häkte, tingsrätt och åklagare. Tomtdiskussioner pågår. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser påbyggnad av befintligt affärshus med ny kontorslokal.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av efter brand i affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Ombyggnad av F-9 skola och nybyggnad av idrottshall
Avser ombyggnad av 6000 kvm till skola i 2 våningar samt nybyggnad av idrottshall på 1500 kvm i 1 våning.
Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.
Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Ombyggnad av korsning i Borås kommun
Projektet avser ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, Sparsörsvägen i Borås kommun. Det ska även byggas en gång- och cykelbro över väg 42.
Nybyggnad av fjärrvärmepumpstationer längs överföringsledning Fristad
Projektet avser uppförande av två pumpstationer för fjärrvärmedistribution längs en nybyggd ledning mellan Borås och Fristad, se projekt 1413599. Avser Pumpstation Sjöbo och Pumpstation Frufällan.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Renovering av fasader och fönster på grundskola i Borås, etapp 3
Projektet avser fönsterbyte och nya mosaikfasader m m på hus C, samt delar av hus B, D och A på Särlaskolan i Borås. I projektet ingår även hydrofobering av utsatta tegelfasader.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Ombyggnad till bibliotek och fritidsgård vid skola i Borås
Avser ombyggnad från gymnastiksal till fritidsgård och bibliotek.
Ombyggnad av va-ledning i Borås
Avser relining av va-ledningar i Sandlid, Borås.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Upprustning av torg och gator i Borås
Avser ombyggnad av torg och anslutande gator i Norrby stadsdel.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.
Utbyte av hissar inom vård- o. kontorslokaler i Borås
Utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum samt rivning av 1 st hiss. Befintliga sängtransporthissar ska bytas ut till personhissar på Solhem Borås. Hissarna betjänar både administrativa lokaler och lokaler för öppenvård. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Renovering av affärshus i Borås
Avser renovering av affärshus samt fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av fyra linhydraul hissar.
Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Asfaltering av gård i Borås
Avser asfaltering av gård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: