Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 187 st.

Nybyggnad av avloppsrenings- och kraftvärmeverk i Rydboholm
Projektet avser ett nytt avloppsreningsverk inkl slam- och rötningsanläggning samt lakvattenrening. Totalentreprenör (partnering) för nybyggnad av kontrollrums- och personalbyggnad EMC är Serneke Bygg AB. Avloppsrenings/processkonsult: Norconsult AB, Box 8774, 401 20 Göteborg, tel 031-507000. Överföringsledningar från centrala Borås till Sobacken och en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan samt pumpstationer och minikfraftverk. Förberedande markarbeten startade i augusti 2015. Byggstart för kraftvärmeverket är våren 2017 och ska vara klart hösten 2018.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Detaljplanearbetet är vilande. Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.

Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 125-150 lägenheter i flerbostadhus. Har tidigare ingått i objektnummer 872414.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus 150 lägenheter med 11 våningar samt ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan samt en innergård på taket.

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler.

Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i radhus.

Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo och Östermalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, villor & grupphus i Sjömarken
60-tal bostäder

Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för nybyggnad av ca 60 lägenheter.

Nybyggnad av handelslokaler i Borås
Projektet avser nybyggnad av handelslokaler.

Nybyggnad av bilanläggning i Viared, Borås
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning. Portentreprenör är Assa Abloy i Göteborg.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7. Byggstart tidigast kvartal 2 2017.

Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.

Nybyggnad av äldreboende i Fristad
Detaljplanearbetet är vilande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd i dagsläget. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905. Byggstart tidigast våren 2018.

Kontaktledningsbyte vid järnväg i Borås
Borås bangård.

Tillbyggnad av badhus i Borås
Avser tillbyggnad av badhus. Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018. 16 mkr 2017 och 17,7 mkr 2018.

Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Ombyggnad av skola i Borås
Projektet avser ombyggnad av högstadieskola.

Nybyggnad av förskola i Trandared
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Grunden blir platta på mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.

Nybyggnad av industrihus på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri och handel.

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.

Nybyggnad av förskola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.

Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.

Nybyggnad av villor i Borås
Planuppdrag för att möjliggöra nybyggnad av 10-15 villor.

Nybyggnad av affärshus i Borås
Avser nybyggnad av affärshus/kontorshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 15 lägenheter och en lokal i flerbostadshus och utförs med krav på energianvändning enligt passivhus.

Nybyggnad av förskola i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Ombyggnad av grundskola i Borås
Avser ändring av planlösning i grundskolebyggnad på ca 2000-2500 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.

Nybyggnad av kedjehus i Sparsör, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15-20 lägenheter i kedjehus.

Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².

Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 st avdelningar.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.

Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad

Ombyggnad av Seglora kyrka
Projektet avser invändig ombyggnad av kyrka.

Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bensinstation i Borås
Avser busstankstation, samt rivning av tak.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus.

Byte av luftbehandlingsaggregat på sjukhus i Borås
Avser utbyte av ventilationsaggregat i sjukhus, byggnad 45.

Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.

Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av automatstation i Borås
Avser nybyggnad av drivsmedelanläggning/tankstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.

Utvändigt underhåll av kontor
Avser solcellsanläggning ca 700 kvm till servicekontoret.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ändring av planlösning och installation av ventilation och brandskydd i affärshus.

Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus och garage (spolplatta och miljöstation).

Ombyggnad till tandvårdsklinik i Borås
Projektet avser ombyggnad av industrilokal till tandvårdsklinik, nytt trapphus med hiss, en ny handikapp parkeringsplats och stödmur och räcken.

Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus (60 x 22 meter) med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar. Byggstart och kostnad är uppskattade.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontors/affärshus.

Ombyggnad för nya kontorslokaler i Borås
Avser ombyggnad av kontor.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus (stycke byggen). Byggstart tidigast slutet 2016.

Ombyggnad av kontorslokaler i Borås
Avser renovering av kontorslokaler.

Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.

Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm
Avser fasadarbeten med rivning av befintlig fasad, ny isolering och puts, byte fönster och ytterdörrar, lagning av betongskador mm.

Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.

Ombyggnad av radiohus i Borås

Ombyggnad av teater i Borås
Avser ombyggnad av planlösning i teaterlokal.

Ombyggnad av terminal i Borås
Avser ombyggnad av terminalanläggning.

Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ombyggnad av utbildningslokal och personallokal.

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-796-1, 15-797-1 och 2.

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-802 och 15-803.

Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån
Utförande av tvätt och bättringsmålning på bro 15-1418-1 (västra bron) och 15-1418-2 (östra bron) över Rångedalaåns dalgång.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Bef takpannor inkl. bär- och ströläkt rivs. Ny underlagspapp. Nya 2-kupiga betongtakpannor inkl. bär- och ströläkt. Råspont som har fukt/rötskador byts. Samtliga plåthuvar, luftare, helinklädda vindskivor mm på yttertaket byts mot nya. Plåtarbeten utförs. Snörasskydd samt takskydd skall monteras. Hängrännor och stuprör byts. Bef takluckor rivs och nya monteras. Takfot och sims målas om.

Tillbyggnad av skola i Fristad, Borås
Avser tillbyggnad på ca 200m2 bestående av 2 nya lektionssalar samt del av uppehållsyta. Ombyggnad av befintlig yta, ca 150m2, till fläktrum, WC, uppehållsyta samt ny entré.

Upprustning centrummiljöer i Borås
Avser upprustning av centrummiljöer.

Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser marklov för schaktning/fyllning (iordningsställande av mark inför nybyggnation).

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Gingri Fiberförening ek för
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät. Byggstart tidigast slutet 2016. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.

Ny gång- och cykelväg längs väg 1610 mellan Rydboholmsbron-Borås ridhus

Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Avser fasadändring på kontors- och affärslokal (rivning samt ny fasad).

Utvändigt underhåll och ombyggnad av sjukhus i Borås
Avser fasadändring på sjukhusbyggnad (igensättning av fönster), samt renovering av vårdavdelning.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Omfattar takbyte på två huskroppar. Nya plåtar och taksäkerhet monteras, gesims och takfot målas om.

Renovering av lekplatser i Borås
Entreprenaden omfattar renovering av tre stycken lekplatser: Peppargården på Sörmarken, Björkdalsvägen i Sjömarken och Brämhults Torg på Brämhult.

Asfaltering av gård i Borås
Avser asfaltering av gård.

Ombyggnad av församlingshus i Borås
Avser renovering av församlingshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.

Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Avser fasadändring på affärshus/kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: