Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 211 st.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för rivning av fastigheter samt nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler, samt nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad av skola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.
Ny 130 kV ledning mellan Sjöbo - Sobacken
Borås Elnät AB kommer under 2017-2018 att förlägga en ny 130 kV ledning, ca. 18 km, mellan Borås Elnäts befintliga stationer Sjöbo och Sobacken via en ny station Kyllared. Denna totalentreprenad omfattar i huvudsak förläggning av kablar, jordlinor, rör, slang och optobrunnar samt skarvning av kabel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.
Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7.
Om- och tillbyggnad av badhus i Borås, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av Stadsparksbadet, Invändigt ska tätskikt samt ytskikt bytas ut samt betonglagningar i källare och tillbyggnad av korridor samt omklädningsrum.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2017.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av radhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 28 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.
Ombyggnad av logistikterminal i Borås
Avser ombyggnad av logistikterminal.
Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.
Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².
Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av 130/10 kV station i Borås
Objektet avser ny 130/10 kV station Kyllared samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Sjöbo och Sobacken.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.
Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad
Byte av luftbehandlingsaggregat på sjukhus i Borås
Avser utbyte av ventilationsaggregat i sjukhus, byggnad 45.
Nybyggnad av bensinstation i Borås
Avser busstankstation, samt rivning av tak.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad och marklov. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.
Utvändigt underhåll av kontor
Avser solcellsanläggning ca 700 kvm till servicekontoret.
Ombyggnad till butik i Borås
Avser ombyggnad till Västtrafikbutik inne i Borås resecentrum. Den nya butiksytan omfattar butiksyta, pentry, personalyta samt WC/Dusch.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.
Utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning i Borås
Objektet avser utbyggnad av beredningsyta inom Sobackens miljöanläggning. Ny yta för beredning/lagring av bränsle ca 17000 m2.
Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.
Passivt fibernät i Borås
Avser byggande av passivt fiberoptiskt bredbandsnät.
Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar.
Nybyggnad av tennisbanor utomhus i Borås
Projektet avser markarbeten inför nybyggnad av 4 stycken tennisbanor, minitennis bana och padelbana.
Renovering av fasader och fönster på grundskola i Borås, etapp 3
Projektet avser fönsterbyte och nya mosaikfasader m m på hus C, samt delar av hus B, D och A på Särlaskolan i Borås. I projektet ingår även hydrofobering av utsatta tegelfasader.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.
Hissombyggnader Solhem i Borås
Avser utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum.
Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av enbostadshus ( parhus ) Tyngden 6, 7.
Reinvestering av tre spillvattenpumpstationer i Borås
Projektet avser att reinvestera tre avloppspumpstationer i Borås: Boken AP, Klubbsvampen AP & Östermalms AP.
Ombyggnad av kontor i Borås stad
Avser ändrad användning av kontor.
Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm
Avser fasadarbeten med rivning av befintlig fasad, ny isolering och puts, byte fönster och ytterdörrar, lagning av betongskador mm.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.
Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Brämhult
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Ombyggnad av teater i Borås
Avser ombyggnad av planlösning i teaterlokal.
Ombyggnad av radiohus i Borås
Avser ombyggnad av radiohus på ca 800 kvm.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.
Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ombyggnad av utbildningslokal och personallokal.
Nybyggnad av gc-bana i Borås
Entreprenaden avser nybyggnad av gc-bana längs Åsvägen inkl ny belysning.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Dränering av fastighet i Dalsjöfors
Objektet avser dränering av hela fastigheten.
Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån
Utförande av tvätt och bättringsmålning på bro 15-1418-1 (västra bron) och 15-1418-2 (östra bron) över Rångedalaåns dalgång.
Upprustning centrummiljöer i Borås
Avser upprustning av centrummiljöer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av butik till 4 stycken lägenheter.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser renovering av skola.
Ombyggnad av hemkunskapslokaler i skola i Borås
Avser ombyggnad av hemkunskapslokaler på Daltorpskolan.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Avser fasadändring på kontors- och affärslokal (rivning samt ny fasad).
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.
Byte av luftbehandlingsaggregat i äldreboende i Borås
Entreprenaden avser byte av luftbehandlingsaggregat på Svärdfästets vård- och omsorgsboende.
Takbyte på flerbostadshus i Borås
Bef takpannor inkl. bär- och ströläkt rivs. Ny underlagspapp. Nya 2-kupiga betongtakpannor inkl. bär- och ströläkt. Råspont som har fukt/rötskador byts. Samtliga plåthuvar, luftare, helinklädda vindskivor mm på yttertaket byts mot nya. Plåtarbeten utförs. Snörasskydd samt takskydd skall monteras. Hängrännor och stuprör byts. Bef takluckor rivs och nya monteras. Takfot och sims målas om.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.
Takbyte på flerbostadshus i Borås
Omfattar takbyte på två huskroppar. Nya plåtar och taksäkerhet monteras, gesims och takfot målas om.
Rivning av enbostadshus i Borås
Avser rivning av bostadshus och tre andra byggnader, röjning och bortforsling av lösöre och skräp från tomten samt avjämning och ev. uppgrusning av markytor där byggnader stått.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ombyggnad av affärslokaler och uppförande av skylt.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ny-,om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av garage i Borås
Avser nybyggnad av garage med 30 platser samt anläggande av asfalterad parkering.
Asfaltering av gård i Borås
Avser asfaltering av gård.
Renovering av lekplatser i Borås
Entreprenaden omfattar renovering av tre stycken lekplatser: Peppargården på Sörmarken, Björkdalsvägen i Sjömarken och Brämhults Torg på Brämhult.
Utvändigt målning i Borås
Aver utvändig målning av hela fastigheten.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Avser leverans samt montage av skärmtak dockat mot en befintlig garagebyggnad.
Utvändigt målningsarbete på fastigheter i Borås
Putsfasader, hussocklar, träpaneler, garageportar, plåttak mm
Utvändig målning av fastigheter i Borås
Projektet avser utvändig målning av 7 stycken 2-plans och 2 stycken 1-plans radhus samt garagelängor och förråd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Bygglov för nybyggnad av fotbollshall mm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: