Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 193 st.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.

Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Detaljplanearbetet är vilande. Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.

Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.

Om- & tillbyggnad till kongresscentrum i Borås
Projektet avser rivning, om- och tillbyggnad till kongresscentrum som ska rymma ca 1000 personer. Huskroppen mot Järnvägsgatan ska bevaras och byggas om och källardelarna i övriga huskroppar ska även bevaras och byggas om. I övrigt är det nybyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus och parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 2 punkthus 150 lägenheter med 11 våningar samt ett underjordiskt parkeringsgarage i 2 plan samt en innergård på taket.

Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser ombyggnad av 9000 kvm begintliga lokaler.

Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 3
Igångsättning under mars/april 2017. Projektet avser nybyggnad av ca. 70 lägenheter i radhus och flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Planändring krävs. Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.

Nybyggnad av flerbostadshus, villor & grupphus i Sjömarken
60-tal bostäder

Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Ca 500 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av sju stycken flerbostadshus med 2-6 våningar, samt carport.

Nybyggnad av vindkraftverk i Hedared
Tillståndsansökan tillstyrkt. Planer finns på uppförande av 4 inom Bollebygds kommun och 4 verk inom Borås kommun.

Om- och tillbyggnad av laboratorium Södra Älvsborgs sjukhus
Utöver byggnad 13 tillskapas ytor för administration i byggnad 6/7. Byggstart tidigast kvartal 2 2017.

Nybyggnad av äldreboende i Fristad
Detaljplanearbetet är vilande.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder. Omfattning är ej fastställd i dagsläget. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av 12 radhus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnader.

Nybyggnad av flerbostadshus i Fristad, Etapp 2
Nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Planerat projekt efter Etapp 1 828905. Byggstart tidigast våren 2018.

Kontaktledningsbyte vid järnväg i Borås
Borås bangård.

Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler och lägenheter till 28 nya lägenheter med tillhörande utrymmen i källare samt markanläggning och tillbyggnad av trapphus, loftgångar och balkonger.

Ombyggnad av skola i Borås
Projektet avser ombyggnad av högstadieskola.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.

Nybyggnad av förskola i Trandared
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar. Grunden blir platta på mark.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus.

Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.

Nybyggnad av förskola i Gånghester
Avser om- och nybyggnad av Gånghesterskolan.

Nybyggnad av flerbostadshus och grupphus i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av 25-30 bostäder i mindre flerfamiljshus, grupphus/markbostäder.

Utbyggnad av elefanthus på Borås Djurpark
Borås Djurpark vill bygga in befintlig rastgård, som finns i anslutning till nuvarande hus. Där det också ska finnas åskådarläktare. Det ska bli en fin och luftig anläggning, med bland annat ett genomskinligt tak som ger dagsljus i elefanthuset.

Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.

Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder på Hestra, Borås, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 10 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Byggstart tidigast sommaren 2017.

Ombyggnad av grundskola i Borås
Avser ändring av planlösning i grundskolebyggnad på ca 2000-2500 kvm.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser renovering av 16 lägenheter och nyproduktion av 8 lägenheter, samt fasadändring.

Ombyggnad av folktandvård i Borås
Avser ombyggnad för tandläkarmottagning i ett plan (plan 3) om ca 500 m².

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.

Byte av luftbehandlingsaggregat på Göta
Avser byte av luftbehandlingsaggregat. Entreprenaden är uppdelad i 3 etapper som sträcker sig över en treårsperiod. Etapp 1: Vår 2017-30/11 2017. Etapp 2: Vår 2018-30/11 2018. Etapp 3: Vår 2019-30/11 2019.

Ombyggnad av studentlägenhet i Borås
Avser ändring av bageri till studentbostäder.

Nybyggnad av affärsbyggnad vid Hulta Torg i Borås
Avser nybyggnad av ICA-Närabutik om ca 900 kvm på del av befintlig parkeringsanläggning utmed Hultagatan. Mark- och parkeringsanläggning samt lastintag ska ingå i denna entreprenad

Ombyggnad av Seglora kyrka
Projektet avser invändig ombyggnad av kyrka.

Ombyggnad av kontor i Borås
Projektet avser invändig ombyggnad av kontor samt delvis renovering av fasad.

Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av bensinstation i Borås
Avser busstankstation, samt rivning av tak.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus.

Byte av luftbehandlingsaggregat på sjukhus i Borås
Avser utbyte av ventilationsaggregat i sjukhus, byggnad 45.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ändrad användning av kontor till 8 stycken lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av grupphus med 6 lägenheter.

Nybyggnad av automatstation i Borås
Avser nybyggnad av drivsmedelanläggning/tankstation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Bottentätning av deponicell 1B i Borås
Avser bottentätning av ny deponicell.

Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser utbyte av mellanvägg, bakvägg, primär- och sekundäröverhettare i båda avfallspannorna, PVA1 och PVA2. Utbytet planeras ske på en panna åt gången: PVA2 hösten 2017 och PVA1 hösten 2018.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser ändring av planlösning och installation av ventilation och brandskydd i affärshus.

Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad lss. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nya överföringsledningar för VA och fjärrvärme mellan Borås och Fristad
Objektet avser ny tryckspillvattenledning ca 7500 m, Omläggning av befintliga VA-ledningar ca 2400 m, Fjärrvärmeledning som samförläggs med tryckspillvattenledningen till Sparsör och sedan fortsätter ytterligare 1400 meter samt byggnation av bro för ledningar över Viskan.

Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.

Ombyggnad av bro över Munkån i Fristad
Även bro 100-354-1 över Valån vid väg 190 ingår.

Ombyggnad av affärshus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av affärs-/kontorshus och garage (spolplatta och miljöstation).

Nybyggnad av stall i Borås
Projektet avser nybyggnad av ridhus (60 x 22 meter) med läktare och stall med omklädningsutrymmen. En del arbeten kommer att utföras ideellt av klubbens medlemmar. Byggstart och kostnad är uppskattade.

Ombyggnad till tandvårdsklinik i Borås
Projektet avser ombyggnad av industrilokal till tandvårdsklinik, nytt trapphus med hiss, en ny handikapp parkeringsplats och stödmur och räcken.

Nybyggnad av parhus i Borås
Avser nybyggnad av parhus.

Ombyggnad för nya kontorslokaler i Borås
Avser ombyggnad av kontor.

Nybyggnad av grupphus i Borås
Nybyggnad av 3 st enbostadshus (stycke byggen). Byggstart tidigast slutet 2016.

Ombyggnad av kontorslokaler i Borås
Avser renovering av kontorslokaler.

Hissombyggnader Solhem i Borås
Avser utbyte av 5 st hissar i sin helhet inom befintliga schakt och driftrum.

Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industri/lager/affärslokaler på ca 5000 kvm.

Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.

Nybyggnad av maskinhall i Borås
Avser nybyggnad av maskinhall.

Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.

Fasadarbeten mm på bostadshus i Rydboholm
Avser fasadarbeten med rivning av befintlig fasad, ny isolering och puts, byte fönster och ytterdörrar, lagning av betongskador mm.

Ny- och ombyggnad av VA-ledningar på Svensgärde
Avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Svensgärde ca 7 km från Borås stad centrum.

Ombyggnad av teater i Borås
Avser ombyggnad av planlösning i teaterlokal.

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borås
Avser ombyggnad av tak på äldreboende.

Ombyggnad av terminal i Borås
Avser ombyggnad av terminalanläggning.

Ombyggnad av kontor i Borås
Avser ombyggnad av utbildningslokal och personallokal.

Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Bro 15-796-1 och bro 15-796-2 över allmän väg och Nils Jakobsonsgatan i tpl Brodal och Bro 15-797-1 över Tårpilsgatan i tpl Brodal på väg 40 i Borås. Utbyte av lager.

Ombyggnad av radiohus i Borås

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Projektet avser målning av fasader och översyn av yttertak på 6 st huskroppar.

Utbyggnad av passivt optofibernät, Vänga Fiber ek för
Vänga fiberföreningen ligger strax utanför orten Fristad i Borås kommun. Avser en totalentreprenad med avseende att anlägga ett komplett fiberoptiskt kommunikationsnät färdigt för driftsättning.

Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tvättning och bättringsmålning av bro över Rångedalaån
Utförande av tvätt och bättringsmålning på bro 15-1418-1 (västra bron) och 15-1418-2 (östra bron) över Rångedalaåns dalgång.

Renovering av fasader och fönster på grundskola i Borås, etapp 3
Projektet avser fönsterbyte och nya mosaikfasader m m på hus C, samt delar av hus B, D och A på Särlaskolan i Borås. I projektet ingår även hydrofobering av utsatta tegelfasader.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Bef takpannor inkl. bär- och ströläkt rivs. Ny underlagspapp. Nya 2-kupiga betongtakpannor inkl. bär- och ströläkt. Råspont som har fukt/rötskador byts. Samtliga plåthuvar, luftare, helinklädda vindskivor mm på yttertaket byts mot nya. Plåtarbeten utförs. Snörasskydd samt takskydd skall monteras. Hängrännor och stuprör byts. Bef takluckor rivs och nya monteras. Takfot och sims målas om.

Tillbyggnad av skola i Fristad, Borås
Avser tillbyggnad på ca 200m2 bestående av 2 nya lektionssalar samt del av uppehållsyta. Ombyggnad av befintlig yta, ca 150m2, till fläktrum, WC, uppehållsyta samt ny entré.

Upprustning centrummiljöer i Borås
Avser upprustning av centrummiljöer.

Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Avser fasadändring på kontors- och affärslokal (rivning samt ny fasad).

Utvändigt underhåll och ombyggnad av sjukhus i Borås
Avser fasadändring på sjukhusbyggnad (igensättning av fönster), samt renovering av vårdavdelning.

Nybyggnad av markanläggning i Borås
Avser marklov för schaktning/fyllning (iordningsställande av mark inför nybyggnation).

Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en 6-avdelnings förskola.

Nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät, Gingri Fiberförening ek för
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät. Byggstart tidigast slutet 2016. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Bredared
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material.

Takbyte på flerbostadshus i Borås
Omfattar takbyte på två huskroppar. Nya plåtar och taksäkerhet monteras, gesims och takfot målas om.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser tillbyggnad av 2 lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av församlingshus i Borås
Avser renovering av församlingshus. Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av lekplatser i Borås
Entreprenaden omfattar renovering av tre stycken lekplatser: Peppargården på Sörmarken, Björkdalsvägen i Sjömarken och Brämhults Torg på Brämhult.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: