Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 220 lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.

Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.

Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 90 lägenheter i äldreboende. Byggstart tidigast hösten 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 småhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.

Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.

Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.

Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Om- och tillbyggnad av industribyggnad i Alingsås
Ombyggnaden innefattar ett entresolplan med ett lunch- och fikarum, omklädningsrum med duschar, 4 WC-rum och en samlingssal. Lokalen ska även byggas ut med 1200 kvadratmeter, som kommer att bestå av en låg- och en högdel. Tillbyggnaden kommer att användas som produktions- och lagerlokal.

Nybyggnad av huvudlending i Alingsås, etapp 3
Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Nybyggnad av huvudlending i Alingsås, etapp 4
Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared, delen Snipåsvägen
Ombyggnad/förstärkning av befintlig väg med tillhörande ledningsarbeten.

Nybyggnad av villor i Alingsås
Avser nybyggnad av sju st enbostadshus Ormekullen 6,7,Hagtorsslätt 1:92.

Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av konstgräsplaner i Alingsås
Objektet avser ombyggnad av 2 befintliga fotbollsplaner till konstgräs: Noltorpsvallen och Gerdskenvallen. Gerdskenvallen är belägen på Örnvägen och Noltorpsvallen på Lövskogsgatan, Alingsås. Entreprenaden omfattar även följande optioner: 1. Byte av armaturer på Noltorpsvallen. 2, Utförande av belysningsanläggning Gerdskenvallen samt 3. Förläggning av värmeslingor (uppvärmd plan) Gerdskenvallen.

Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.

Ny fastbränslepanna vid Sävelundsverket i Alingsås
Projektet kommer att delas upp i två etapper. Etapp 1 innefattar ombyggnad och tillpassning av befintligt rörsystem vid Sävelundsverket. Etapp 2 innefattar uppförande av ny pannbyggnad, montage av ny panna, om- och tillbyggnad av bränslehantering m.m.

Ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Entreprenad för ombyggnad av äldreboenden Ginstgården och Hagagården. Etapp 1 innebär ombyggnad av lokal för dagverksamhet Eternellen och Träffpunkt. Eternellen ska flytta över från Ginstgården. Etapp 2 innebär ombyggnad av plan 1 och 3 i Ginstgården. Objektens läge: Hagagården, Plommonet 15, Noltorp Centrum 8, Alingsås. Ginstgården, Ginsten 1, Ginstgatan 5, Alingsås.

Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.

Ombyggnad av Stadsskogsgatan
Avser ombyggnad av del av Stadsskogsgatan, busshållplats, cirkulationsplats del av torget, belysning och ledningsarbeten.

Invändig renovering av kyrka vid Erska kyrka
Projektet avser nytt uppvärmningssystem, ändrad tillgänglighet av koret, ombyggnad av sakristia samt invändig renovering av kyrkan.

Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.

Utvändigt underhåll på Nolhaga slott i Alingsås
Objektet avser underhållsmålning och putslagning av fasad utvändigt, plåtarbeten, målning av plåttak samt rengöring av fasad.

Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 200 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.

Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Avser tillbyggnad av kontor mm med 73 kvm i 2 plan.

Upprustning av utemiljö, nybyggnad av miljöhus mm i Sollebrunn
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde. I entreprenaden ingår även rivning av två garagebyggnader och uppförande av nytt miljöhus.

Utvändig målning av äldreboende i Alingsås
Avser utvändig målning av putsad fasad, taksimsar mm i trä, samt diverse plåttak och vindskivor i plåt.

Ombyggnad i skola i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.

Renovering och nyanläggning av skatepark och parkouranläggning i Alingsås
Projektet avser renovering och delvis nyanläggning av skatepark och parkouranläggning på savannen i Alingsås.

Utvändigt underhåll på lägergård i Alingsås
Projektet avser målning och tvättning av träfasader och tak, byte av fönster och dörrar mm på lägergård. Uppskattad kostnad.

Nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn
Projektet avser nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn (Skolgatan/Centrumgatan).

Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.

Uppförande av industrihall vid återvinningscentral i Alingsås
Objektet avser leverans och uppförande av en ouppvärmd hall för sortering av hushållsavfall vid ÅVC i Bälinge.

Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Strandskyddsdispens för renovering av rörbro.

Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.

Tillbyggnad av hotell i Alingsås
Tillbyggnad av p-hus med hotellbyggnad.

Tillbyggnad av skola i Alingsås
Tillbyggnad av skola.

Rivning av ladugård i Alingsås
Rivning av ladugårdsbyggnad.

Nybyggnad av personallokal i Alingsås
Rivning av och nybyggnad av personalbyggnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för biltvätt.

Ombyggnad av markanläggning i Alingsås
Ansökan om marklov.

Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage och cykelförvaring.

Nybyggnad av klubbhus i Alingsås
Nybyggnad av klubbstuga.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkeringsplatser 10 st.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Nybyggnad av skateanläggning Erska 1:55,Centrum 1:10.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod (opto).

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknik-nod.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av intilliggande station.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Nybyggnad av bullerskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Inglasning av balkong.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och garage.

Ombyggnad i café och samlingslokal i Alingsås
Projektet avser nya toaletter i café och invändig renovering av samlingslokal.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Alingsås
Ommålning av befintlig station.

Nybyggnad av lager i Alingsås
Permanent bygglov för lagertält.

Nybyggnad av förråd i Alingsås
Uppförande av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av servering i Alingsås
Uteservering.

Tillbyggnad av begravningsplats i Alingsås
Utökning av begravningsyta/parkering.

Ombyggnad av gatukök i Alingsås
Ändrad användning av bostad till bostad/gatukök.

Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.

Tillbyggnad av förråd i Alingsås
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av nätstation i Alingsås
Tillbyggnad av mottagningsstationsstation.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Tillbyggnad av parkering.

Nybyggnad av sjukhus i Alingsås
Temporär etablering av evakueringspaviljonger.

Ombyggnad av ventilationssystem i student- och ungdomsboende i Alingsås
Avser ombyggnad av befintligt självdragssystem till ett ventilationssystem FTX med två ingående luftbehandlingsaggregat.

Etablering av paviljong vid skola i Alingsås

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: