Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
Ny trafikplats vid Tollered ingår.

Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.

Nybyggnad av flerbostadshus och enfamiljshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 12 hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter fördelat på tvåor och treor i två punkthus (SABOs Kombihus).

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 småhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser ca 40 bostäder i blandad bebyggelse. Byggstart oviss.

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.

Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende. Byggstart tidigast sommar 2017.

Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.

Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.

Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared, delen Snipåsvägen
Ombyggnad/förstärkning av befintlig väg med tillhörande ledningsarbeten.

Nybyggnad av villor i Alingsås
Avser nybyggnad av sju st enbostadshus Ormekullen 6,7,Hagtorsslätt 1:92.

Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Avser nybyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av rondell i Alingsås
Avser nybyggnad av rondell. Byggstart tidigast 2020.

Ombyggnad av konstgräsplaner i Alingsås
Objektet avser ombyggnad av 2 befintliga fotbollsplaner till konstgräs: Noltorpsvallen och Gerdskenvallen. Gerdskenvallen är belägen på Örnvägen och Noltorpsvallen på Lövskogsgatan, Alingsås. Entreprenaden omfattar även följande optioner: 1. Byte av armaturer på Noltorpsvallen. 2, Utförande av belysningsanläggning Gerdskenvallen samt 3. Förläggning av värmeslingor (uppvärmd plan) Gerdskenvallen.

Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.

Ny fastbränslepanna vid Sävelundsverket i Alingsås
Projektet kommer att delas upp i två etapper. Etapp 1 innefattar ombyggnad och tillpassning av befintligt rörsystem vid Sävelundsverket. Etapp 2 innefattar uppförande av ny pannbyggnad, montage av ny panna, om- och tillbyggnad av bränslehantering m.m.

Ombyggnad till flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 9 lägenheter.

Ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Entreprenad för ombyggnad av äldreboenden Ginstgården och Hagagården. Etapp 1 innebär ombyggnad av lokal för dagverksamhet Eternellen och Träffpunkt. Eternellen ska flytta över från Ginstgården. Etapp 2 innebär ombyggnad av plan 1 och 3 i Ginstgården. Objektens läge: Hagagården, Plommonet 15, Noltorp Centrum 8, Alingsås. Ginstgården, Ginsten 1, Ginstgatan 5, Alingsås.

Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.

Ombyggnad av Stadsskogsgatan
Avser ombyggnad av del av Stadsskogsgatan, busshållplats, cirkulationsplats del av torget, belysning och ledningsarbeten.

Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar.

Invändig renovering av kyrka vid Erska kyrka
Projektet avser nytt uppvärmningssystem, ändrad tillgänglighet av koret, ombyggnad av sakristia samt invändig renovering av kyrkan. Byggstart tidigast mars 2017.

Utvändigt underhåll på Nolhaga slott i Alingsås
Objektet avser underhållsmålning och putslagning av fasad utvändigt, plåtarbeten, målning av plåttak samt rengöring av fasad.

Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.

Signalåtgärder på järnväg mellan Bryngenäs-Norsesund-Floda

Ny gc-väg längs väg 1757 i Norsesund
Ca 150 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.

Påbyggnad av evenemangshall med kontor i Alingsås
Avser utbyggnad i befintliga lokaler på övervåningen på 200 kvm till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.

Tillbyggnad matsal på skola i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av matsal på skola.

Renovering och nyanläggning av skatepark och parkouranläggning i Alingsås
Projektet avser renovering och delvis nyanläggning av skatepark och parkouranläggning på savannen i Alingsås.

Ombyggnad i skola i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.

Utvändigt underhåll på lägergård i Alingsås
Projektet avser målning och tvättning av träfasader och tak, byte av fönster och dörrar mm på lägergård. Uppskattad kostnad.

Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2017. Uppskattad kostnad.

Nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn
Projektet avser nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn (Skolgatan/Centrumgatan).

Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Avser tillbyggnad av kontor mm med 73 kvm i 2 plan.

Upprustning av utemiljö, nybyggnad av miljöhus mm i Sollebrunn
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde. I entreprenaden ingår även rivning av två garagebyggnader och uppförande av nytt miljöhus.

Rivning av bageri och panncentral i Alingsås
Avser rivning av f d bageri och panncentral samt återställande av mark inför byggnation av bostäder.

Utvändig målning av äldreboende i Alingsås
Avser utvändig målning av putsad fasad, taksimsar mm i trä, samt diverse plåttak och vindskivor i plåt.

Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.

Rivning av flerbostadshus i Alingsås
Avser rivning av 3 flerbostadshus.

Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för biltvätt.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av enbostadshus, inklusive transporter och mottagning av avfall. Avgifter för mottagning av avfall och analyskostnader ska ingå i entreprenaden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Rivning av ladugård i Alingsås
Rivning av ladugårdsbyggnad.

Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Strandskyddsdispens för renovering av rörbro.

Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.

Tillbyggnad av hotell i Alingsås
Tillbyggnad av p-hus med hotellbyggnad.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och garage.

Tillbyggnad av nätstation i Alingsås
Tillbyggnad av mottagningsstationsstation.

Nybyggnad av förråd i Alingsås
Uppförande av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av begravningsplats i Alingsås
Utökning av begravningsyta/parkering.

Ombyggnad av gatukök i Alingsås
Ändrad användning av bostad till bostad/gatukök.

Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.

Ombyggnad i café och samlingslokal i Alingsås
Projektet avser nya toaletter i café och invändig renovering av samlingslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Alingsås
Ommålning av befintlig station.

Nybyggnad av lager i Alingsås
Permanent bygglov för lagertält.

Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage och cykelförvaring.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkering.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkeringsplatser 10 st.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod (opto).

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknik-nod.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av intilliggande station.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Inglasning av balkong.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Nybyggnad av bullerskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av markanläggning i Alingsås
Ansökan om marklov.

Ombyggnad av ventilationssystem i student- och ungdomsboende i Alingsås
Avser ombyggnad av befintligt självdragssystem till ett ventilationssystem FTX med två ingående luftbehandlingsaggregat.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: