Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared

Anläggande av vändspår i Alingsås
Två vändspår för pendeltågstrafiken, upprustning av stickspåret i Norsesund, ny sidoplattform, bron över gångporten under bangården breddas söderut, bron över Lillån förstärks. Plattformstak och hiss.

Nybyggnad av flerbostadshus och enfamiljshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i 12 hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med ca 4-7 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter fördelat på tvåor och treor i två punkthus (SABOs Kombihus).

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 småhus. Byggstart tidigast våren 2017.

Om-, till- och nybyggnad till bostäder I Västra Bodarne
Projektet avser om- och tillbyggnad av ett hus, rivning av senare tillbyggnad som ersätts av friliggande hus.

Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 lägenheter i parhus och fyrbohus med 2 och 3 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 26 små lägenheter i flerbostadshus (4 stycken 2-rums-lägenheter och 22 stycken en-rums-lägenheter).

Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende. Byggstart tidigast sommar 2017.

Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Miljötillstånd har erhållits för vindkraftsprojektet Lärkeskogen i Alingsås kommun. Lärkeskogen omfattar 5 vindkraftverk med en maximal höjd om 186 meter med en samlad effekt om 17-18 MW beroende på val av turbin. Nyheter

Utbyggnad av passivt fibernät, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek för
Entreprenaden omfattar projektering, markarbeten, fiberinstallation och dokumentation.

Nybyggnad av förskola i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och storkök.

Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.

Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål på 2,3 hektar.

Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.

Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 2
Avser nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar inkl. serviser samt pumpstationer för avlopp mm i Sundet. Total kostnad före etapp 1-4 är ca 50 mkr.

Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared, delen Snipåsvägen
Ombyggnad/förstärkning av befintlig väg med tillhörande ledningsarbeten.

Nybyggnad av villor i Alingsås
Avser nybyggnad av sju st enbostadshus Ormekullen 6,7,Hagtorsslätt 1:92.

Nybyggnad av servicestation och restaurang i Alingsås
Avser mark för bilservice, bensinstation på 0,8 hektar.

Ombyggnad av konstgräsplaner i Alingsås
Objektet avser ombyggnad av 2 befintliga fotbollsplaner till konstgräs: Noltorpsvallen och Gerdskenvallen. Gerdskenvallen är belägen på Örnvägen och Noltorpsvallen på Lövskogsgatan, Alingsås. Entreprenaden omfattar även följande optioner: 1. Byte av armaturer på Noltorpsvallen. 2, Utförande av belysningsanläggning Gerdskenvallen samt 3. Förläggning av värmeslingor (uppvärmd plan) Gerdskenvallen.

Nybyggnad av förskola och kök i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av friliggande huskroppar intill befintlig förskola på ca 420 kvm med 2 st avdelningar samt kök.

Ny fastbränslepanna vid Sävelundsverket i Alingsås
Projektet kommer att delas upp i två etapper. Etapp 1 innefattar ombyggnad och tillpassning av befintligt rörsystem vid Sävelundsverket. Etapp 2 innefattar uppförande av ny pannbyggnad, montage av ny panna, om- och tillbyggnad av bränslehantering m.m.

Ramavtal avseende konsulter för bostäder i Alingsås
Upphandlingen kommer att omfatta följande objekt och typ av projekt: Äldreboende Bjärkegården, Sollebrunn Om- och tillbyggnad, Äldreboende Brunnsgården, Alingsås Om-, till- och nybyggnad, Flerbostadshus i Brogården, Alingsås Nybyggnad, Flerbostadshus, boenden och äldreboenden Ej specificerade projekt. Avtalsperioden ska vara november 2016 till och med 2018-09-30 (2 år), med möjlig förlängning vid ett eller flera tillfällen under 2 år. Avtalet upphör senast att gälla 2020-09-30.

Ombyggnad till flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 9 lägenheter.

Upprustning av park i Alingsås Etapp 2
Förslag finns på att utveckla parken till en lekfull oas för föreningsliv, mötesplatser, amfiteater mm. Projektet kommer troligen att indelas i tre etapper.

Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.

Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.

Ombyggnad av Stadsskogsgatan
Avser ombyggnad av del av Stadsskogsgatan, busshållplats, cirkulationsplats del av torget, belysning och ledningsarbeten.

Ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Entreprenad för ombyggnad av äldreboenden Ginstgården och Hagagården. Etapp 1 innebär ombyggnad av lokal för dagverksamhet Eternellen och Träffpunkt. Eternellen ska flytta över från Ginstgården. Etapp 2 innebär ombyggnad av plan 1 och 3 i Ginstgården. Objektens läge: Hagagården, Plommonet 15, Noltorp Centrum 8, Alingsås. Ginstgården, Ginsten 1, Ginstgatan 5, Alingsås.

Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar.

Invändig renovering av kyrka vid Erska kyrka
Projektet avser nytt uppvärmningssystem, ändrad tillgänglighet av koret, ombyggnad av sakristia samt invändig renovering av kyrkan. Byggstart tidigast mars 2017.

Utvändigt underhåll på Nolhaga slott i Alingsås
Objektet avser underhållsmålning och putslagning av fasad utvändigt, plåtarbeten, målning av plåttak samt rengöring av fasad.

Ombyggnad av kontor i Alingsås
Avser ändrad planlösning av kontorshus.

Påbyggnad av evenemangshall med kontor i Alingsås
Avser utbyggnad i befintliga lokaler på övervåningen på 200 kvm till kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.

Tillbyggnad matsal på skola i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av matsal på skola.

Renovering och nyanläggning av skatepark och parkouranläggning i Alingsås
Projektet avser renovering och delvis nyanläggning av skatepark och parkouranläggning på savannen i Alingsås.

Nybyggnad av vårdbostad i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av vårdboende i parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad i skola i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola. Uppskattad kostnad.

Utvändigt underhåll på lägergård i Alingsås
Projektet avser målning och tvättning av träfasader och tak, byte av fönster och dörrar mm på lägergård.

Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast juni 2017. Uppskattad kostnad.

Nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn
Projektet avser nyanläggning av skateparksanläggning i Sollebrunn (Skolgatan/Centrumgatan).

Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Avser tillbyggnad av kontor mm med 73 kvm i 2 plan.

Upprustning av utemiljö, nybyggnad av miljöhus mm i Sollebrunn
Avser upprustning av utemiljö i bostadsområde. I entreprenaden ingår även rivning av två garagebyggnader och uppförande av nytt miljöhus.

Rivning av bageri och panncentral i Alingsås
Avser rivning av f d bageri och panncentral samt återställande av mark inför byggnation av bostäder.

Utvändig målning av äldreboende i Alingsås
Avser utvändig målning av putsad fasad, taksimsar mm i trä, samt diverse plåttak och vindskivor i plåt.

Upprustning av lekplats i Sollebrunn, Alingsås
Arbetena innefattar: Ny beläggning av konstgräs, fallskydd, asfalt, cellulosaflis, sand, Asfaltsdekoration, Nya planteringsytor, Montering av ny lekutrustning som tillhandahålls av beställaren samt byggande av sittmöbel i trä.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av enbostadshus, inklusive transporter och mottagning av avfall. Avgifter för mottagning av avfall och analyskostnader ska ingå i entreprenaden.

Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för biltvätt.

Rivning av förskola i Alingsås
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Rivning av ladugård i Alingsås
Rivning av ladugårdsbyggnad.

Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Strandskyddsdispens för renovering av rörbro.

Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Till- och ombyggnad av brandstation.

Tillbyggnad av hotell i Alingsås
Tillbyggnad av p-hus med hotellbyggnad.

Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av förråd i Alingsås
Uppförande av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av begravningsplats i Alingsås
Utökning av begravningsyta/parkering.

Ombyggnad av gatukök i Alingsås
Ändrad användning av bostad till bostad/gatukök.

Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.

Ombyggnad i café och samlingslokal i Alingsås
Projektet avser nya toaletter i café och invändig renovering av samlingslokal.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Alingsås
Ommålning av befintlig station.

Nybyggnad av lager i Alingsås
Permanent bygglov för lagertält.

Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Inglasning av balkong.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 2 enbostadshus och komplementbyggnad Björkekärr 3:23,3:24.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Nybyggnad av bullerskydd.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus och garage.

Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage och cykelförvaring.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation och rivning av befintlig nätstation.

Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.

Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Nybyggnad av parkeringsplatser 10 st.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av skärmtak.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikbod (opto).

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknikhus för vändspår.

Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av teknik-nod.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.

Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av intilliggande station.

Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.

Nybyggnad av återvinningsstation i Alingsås
Nybyggnad av återvinningsstation (6990).

Nybyggnad av belysningsmast i Alingsås
Belysningsmast.

Nybyggnad av barack i Alingsås
Bygglov för arbetsbodar.

Ombyggnad av markanläggning i Alingsås
Ansökan om marklov.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av ventilationssystem i student- och ungdomsboende i Alingsås
Avser ombyggnad av befintligt självdragssystem till ett ventilationssystem FTX med två ingående luftbehandlingsaggregat.

Rivning av affärshus i Alingsås
Avser rivning av affärsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av vattenverk i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ventilkammare för dricksvattendistribution. Byggstart tidigast slutet 2016.

Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Projektet avser byte av fönster på en gavel på kontorshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: