Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västerås

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 196 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Nybyggnad av hotell och kontor i Västerås.

Ombyggnad av skola i Västerås

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934707.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås
81 st lägenheter fördelade på 3 st huskroppar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås
Detaljplaneändring pågår. Beräknas antas under oktober 2015. Omfattning angående lägenheter och huskroppar är ej fastställd. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av kedjehusi Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Ev nybyggnad av besökscenter i Västerås

Integrerat brounderhåll i Västmanlands län

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas. Uppskattad start. Kosntadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
3 st huskroppar, ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Västerås

Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området. Uppskattad kostnad.

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Nybyggnad av VA-nät, optonät samt förnyelse av elnät i Västerås
Avser nybyggnation av VA-nät (ca 9 km huvudledningsstråk bestående av 3 ledningsnät för vatten, klosettvatten och BDT-vatten och 2 km servisledningsstråk) och optonät samt förnyelse av elnät. Området består av ca 280 fastigheter.

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
18 st radhus.

Vägmarkeringar i Västmanlands län
Avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. Option på 1 + 1 år.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Installation av sprinkler i domkyrkan i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Irsta

Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.

Uppförande av akumulatortank för fjärrvärme i Västerås
Fakta om ackumulatortanken Höjd: ca 77 meter Diameter: 25 meter Volym: 26 500 m3 Vattentemperatur: 45-98°C Energi: 1200 MWh, täcker upp till 24 timmars värmebehov (beroende på utetemperatur)

Om- och tillbyggnad av gymnasielokaler i Västerås
Objektet avser om- och tillbyggnad av lokaler för Tranellska gymnasiet. Entreprenaden omfattar två separata fastigheter belägna på vardera sida om Sjöhagsvägen i Västerås. Syftet med entreprenaden är att anpassa fastighetsägarens (Klövern) lokaler utifrån hyresgästens (Västerås Stad) behov. Fastigheterna tillsammans utgör Tranellska gymnasiets framtida lokaler till vilka gymnasiet kommer flytta in under 2018.

Yttre gestaltning och ombyggnad av entrén till sjukhus i Västerås
Entreprenaden avser en nybyggnation av ett skärmtak/spaljé som kommer att gå från busshållplatsen på Adelsögatan till huvudentrén. I samband med denna byggnation så kommer besöksparkeringarna göras i ordning samt även iordningställande av ett busstorg vid Adelsögatan. Totalyta BYA: 12730 m2 Varav yta för skärmtak: 985 m2. Övriga ytor (parkering, entré och busstorg) ca: 10200 m2 (Varav busstorg ca: 1125 m2 och parkering inkl. cykel-P övrigt ca: 9075 m2).

Nybyggnad av exploateringsområde i Västerås, detaljplan 4

Ombyggnad av gata i Västerås

Tillbyggnad av kontor, ombyggnad av verksamhet i Kyrkbacken

Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Tillbyggnad av 11 st lägenheter samt 1 samvarorum.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Rivning av 2 st avdelningar. Nybyggnad av 4 st avdelningar.

Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.

Ombyggnad av gata i Västerås, etapp 1
Ca 320 m.

Relining av avloppsledningar i Västerås
Avser renovering av cirka 3760 meter avloppsledningar, av olika dimensioner och material, med flexibelt foder. Objekten är belägna vid E18 mellan Rocklundamotet och Folkparksmotet i Västerås.

Tillbyggnad av äldreboende i Västerås
Bygglov för tillbyggnad av 6 st lägenheter i äldreboende.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 7
Avser kundzonen.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 6
Avser delen där begagnade bilar säljs.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 8
Avser delen för försäljning av nya bilar.

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 5

Ombyggnad av bilhall i Västerås etapp 9

Nybyggnad av skollokaler i Västerås

Ombyggnad av gata och korsning i Kopperlunden, Västerås, etapp 1
Delsträckan Knutsgatan- Östra Ringvägen.

Förnyelse av ledningar i Västerås, etapp 2
Objektet avser rivning av befintlig fjärrvärmekulvert samt förnyelse och nyanläggande av ledningar längs en sträcka av ca 580 m i Kungsängsgatan, över fastigheten Gasugnen 2 samt i Gasverksgatan. Avser ledningar för fjärrvärme och vatten, tomrör för tele samt kablar och slangar för el och opto.

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 1
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.

Ombyggnad av gata i Kopperlunden, Västerås, etapp 2
Östra Ringvägen- Emausmotet.

Ombyggnad av kvinnokliniken i Västeråd

Nybyggnad av överföringsledning i Västerås

Nytt exploateringsområde i Västerås, etapp 2

Ombyggnad av el och värmeanläggning mm i Dingtuna kyrka

Nybyggnad av fritidsgård i Bjurhovda

Byte av bro över Mälaren, Mellansundet vid Åholmen
Ny överbyggnad, förstärkning landfästen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: