Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sala

Ombyggnad till mötesfri landsväg mellan Sala-Heby
12 km, vägbredd 13 m. Byggs om till 2+1 väg.
Ombyggnad av sjukhus i Sala, etapp 3
Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 300-500 lägenheter.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala, etapp 2
Planen är att sammankoppla befintliga byggnader (0313 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark med kulvert. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av 3 st. flerbostadshus.
Rivning av sjukhus i Sala, etapp 1
Rivning av hus 300 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Ett tydligt grönt stråk med gång- och cykelvägar separerade från fordonstrafik planeras. Västmanlands sjukhus i Sala kommer delvis att rivas, en nybyggnation kommer att byggas i anslutning till befintlig byggnad samt renovering av den del av befintliga byggnaden som ej rivs.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Sluttäckning av Isätra avfallsanläggning i Sala, etapp 1
Avser ombyggnad av ledningssystem för avledning av lakvatten, installation av ledningssystem för avledning av yt-/dagvatten, justering av terrassering- installation av tätskikt, dräneringsmatta och skyddstäckningsmassor på ca 4,4 ha deponiyta.
Nybyggnad av fibernät i Salbohed, Sala kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 350 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Byte av hissar vid äldreboende i Sala
Avser byte av 2 st hissar, en personhiss och en sänghiss.
Ombyggnad av tak på järnvägsstation i Sala
Bygglov ombyggnad av tak på järnvägsstation.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Tillbyggnad av skola i Sala
Bygglov tillbyggnad skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Bygglov för fasadändring på kontor/butik.
Ombyggnad av hotell i Sala
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av två lägenheter i hotell samt upptagning av ny dörr i fasad och nybyggnad av lastkaj.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Bygglov för nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av parhus i Sala
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Sala
Bygglov för nybyggnad av solfångare på äldreboende.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Sala
Bygglov för om- och tillbyggnad av bygdegård.
Nybyggnad av klubbhus i Sala
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad / nytt klubbhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sala
Bygglov för nybyggnad av hinderbana.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av nätstation (ns28797 hedåsen).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för inglasning av balkong på flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av nätstation (ns41954 hedbo s) Olsbo 1:1,Sätra 1:71.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygg- och rivningslov för rivning och nybyggnad av transformatorstation (ns08724 sandviken) Fläckebo-nyby 1:2,Sätra 1:49.
Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan rivning enbostadshus.
Nybyggnad av uthus i Sala
Anmälan uthus med möteslokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Sala
Bygglov ändrad användning från sommarbostad till samlingslokal/värmestuga.
Nybyggnad av plank i Sala
Bygglov plank/mur.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av etableringsbyggnader.
Nybyggnad av lager i Sala
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Byte av tak på rådhuset i Sala
Anmälan fasadändring takbyte. K-märkt byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Anmälan om ändring/installation av hiss i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Sala
Bygglov ombyggnad av tak.
Renovering av sluss vid Jakob Matts kvarn, Sala
Arbetet avser projektering och reparation av murverk i slusskammaren med tillhörande delar vid Jakob Matts kvarn. Slussen vid Jakob Matts kvarn är registrerat fornminne. Projektet avser sanering, renovering/ återställning av slusskammare uppförd i sten under 1830 talet.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivningslov för rivning av byggnader på silvervallen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: