Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Västmanlands län

Arboga (18)
Fagersta (34)
Kungsör (5)
Köping (61)
Norberg (13)
Sala (51)
Västerås (205)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 421 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås

Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4

Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning.

Nybyggnad av flerbostadshus innanför cityringen i Västerås
Avser påbyggnad av parkeringshuset i Hulte med 2 våningar samt nya bostäder. De nya parkeringarna ska ersätta parkeringarna på Hulte och de nya på Högne. Det innebär att Högne ska färdigställas innan byggnation på Hulte kan starta. På Högne planeras ca 102 lgh och Hulte ca 125 lgh. Entreprenaden omfattar två faser. Fas ett Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Fas två Projektering av bygghandlingar och byggproduktion.

Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.

Nya naturgasledningar mellan Västerås och Borlänge, etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås

Ombyggnad till kontor och ev handel i Västerås
Entreprenaden omfattar två faser, fas 1 och fas 2. Innan fas 1 Arbetet startar med en gemensam workshop som ska resultera i en partneringdeklaration och ett partneringavtal. Partneringdeklarationen ska innehålla produkt- och processmål samt en väl definierad projektorganisation. Fas 1 Entreprenören ska tillsammans med beställaren svara för projektering och framtagande av program- och systemhandlingar innefattande ritningar och beskrivningar. Utredningar genomförs för alternativ beträffande installationssystem och materialval (LCC-kalkyler) samt för produktionsmetoder. En gemensam risk- och möjlighetsanalys görs för belysa projektets risker. Analysen ska användas för att prissätta riskkostnadskalkylen och för att förebygga extrakostnader, produktions- och kvalitetsproblem. På basis av systemhandlingarna och risk- och möjlighetsanalysen ska entreprenören ta fram en riktkostnadskalkyl för entreprenaden. Riktkostnadskalkylen ska innehålla en nettokalkyl för entreprenadkostnader, samt en riskkostnadskalkyl och entreprenörsarvode. Riktkostnadskalkylen ska fastställas i samråd med beställaren. När beställaren och entreprenören är överens om riktkostnaden tecknas avtal för skede 2. Beställaren ska dock ha rätt att avbryta projektet efter det att riktkostnaden är framtagen. Vid avbrott gäller med ändring av ABT 06 kap 6 § 11 att ersättning endast utgår för nedlagd insats. Beställaren ska ha full äganderätt till samtliga handlingar som entreprenören tagit fram i projektet och kan lägga dessa till grund för en ny upphandling. Fas 2 Projektering av bygghandlingar. Byggproduktion.

Muddring av hamnbassäng och farled i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

ROT-renovering av flerbostadshus i Vetterstorp
Totalrenovering av 294 lägenheter inklusive trapphus fördelade på 4 stycken punkthus i 8 våningar och 3 stycken lamellhus i 3 våningar. Fristående garagebyggnader med ca 50 platser. Byggnadsår 1958-59. BOA cirka 17 100 m2.

Nybyggnad av hotell och kontor i Västerås.

Ombyggnad av skola i Västerås

Förtätning av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus i Karlsdal, Västerås

Nybyggnad av bostadshus på Öster Mälarstrand, Västerås
5 huskroppar, 8 våningar i ett och 4 våningar i resterande.

Nybyggnad av parkeringshus i Västerås, etapp 3, detaljplan 3
Däcket är grundlagt på pålar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag. Byggnaden är i fem plan med butiksdel i markplan. Butiksdelen är rålokal men med komplett skalskydd och kommer färdigställas under entreprenadtiden i annan entreprenad.

Nybyggnad av hyresrätter och butiker på Öster Mälarstrand, Västerås
Kommer förmodligen bli Sveriges största plusenergihus. Miljöbyggnad guld. Handelslokaler i bottenvåning.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vetterslund, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934707.

ROT-renovering av flerbostadshus i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Kooperativa hyresrätter.

Ombyggnad av kontreforer på kaj i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 1
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadshus, hyresrätter, i Västerås
81 st lägenheter fördelade på 3 st huskroppar.

Nybyggnad av F-6 skola och förskola i Ransta

Nybyggnad av äldre och trygghetsboende i Västerås
Detaljplaneändring pågår. Beräknas antas under oktober 2015. Omfattning angående lägenheter och huskroppar är ej fastställd. Uppskattad start. Kostnadsuppgift saknas.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).

Nybyggnad av parhus i Västerås

Nybyggnad av punkthus i Sala

Nybyggnad av kedjehusi Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter, i Västerås

Nybyggnad av bostäder på Öster Mälarstrand, Västerås
Hyresrätt med blandning av små lgh.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Malmaberg, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934710 och 934706.

Nybyggnad av flerbostadshus, Sabo´s Kombohus i Köping, etapp 2
SABO Kombohus.

Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Ny F-9 skola för ca 800 st elever.

Nybyggnad av lamellhus i Nordanby äng

Nybyggnad av flerbostadshus, brf, Öster Mälarstrand, i Västerås, dp 3, et 3

Nybyggnad av punkthus i Västerås, etapp 3
6-7 våningar.

Nybyggnad av punkthus i Vallby
Byggs som SABO Kombohus mini.

ROT-renovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3 mfl
Planerat projekt efter etapp 1, projnr 916414. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper och kommer att pågå under flera år. Vi har uppskattat byggstart. Okänd kostnad.

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg
Ca 26 hektar totalt.

Nybyggnad av kontor i Västerås, etapp 3
1 huskropp med 4-6 våningar. Sammanlagt 3500 kvm.

Utförande av fjärrblockering mellan Fagersta-Ludvika

Ev nybyggnad av besökscenter i Västerås

Integrerat brounderhåll i Västmanlands län

Nybyggnad av industrihus och kontor i Eriksberg

Nybyggnad av industri och kontor i Västerås

Ombyggnad för renrum i fabrik Köping

Utbyggnad av servicebostad i Skultuna

Nybyggnad av innebandyhall i Västerås
Placering oklar. Tidsplan samt finansiering saknas. Uppskattad start. Kosntadsuppgift saknas.

Nytt bostadsområde i Sala
Totalt 41 villatomter. Första 10 husen byggs med extern entreprenörer se projektnummer 1311974.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
2 st huskroppar. Oklart antal lägenheter nära Gideonsbergs centrum.

Nybyggnad av flerbostadhus i Gideonsberg, Västerås
3 st huskroppar, ca 100 lägenheter.

Nybyggnad av bostadsrätter i Råbyskogen, Västerås

Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av postterminal i Västerås
Den 5 000 kvadratmeter stora byggnaden ersätter fem stycken terminaler i området. Uppskattad kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Entreprenaden omfattar mark-, byggnads- och installationsarbeten. Projektet består av bostadsfastigheter med 26 lägenheter med option om ytterligare cirka 26 st.

Ombyggnad av kontor i Västerås

ROT-renovering av flerbostadshus i Pettersberg, Västerås

Nybyggnad av VA-nät, optonät samt förnyelse av elnät i Västerås
Avser nybyggnation av VA-nät (ca 9 km huvudledningsstråk bestående av 3 ledningsnät för vatten, klosettvatten och BDT-vatten och 2 km servisledningsstråk) och optonät samt förnyelse av elnät. Området består av ca 280 fastigheter.

Nybyggnad av idrottshall i Norberg
Objektet avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård. Byggnaden skall inrymma idrottshall, omklädningsrum, café, servering och kök samt utrymme för fritidsgård med tillhörande utrymmen. Kombinationshall med läktarplatser för ca 300 personer. Fritidsgård skall inrymma ca 100 personer. Utvändig anpassning av mark för parkering av personbilar och uppställning av husbilar och husvagnar.

Nybyggnad av punkt och/eller lamellhus i Vallby, Västerås
Partneringentreprenör är upphandlad med projekt 934706 och 934707.

Exploatering för bostäder i Västerås
Totalt ca 260 bostäder kommer byggas här.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
12 st parhus, 3 st flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor till lägenheter i Västerås

Nybyggnad av ämnesförråd i Köping

Nybyggnad av flerbostadshus i Köping

Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus (23 st kedjehus).

Exploatering för nya bostäder i Västra Skälby, Västerås

Ombyggnad av maskinbyggnad samt nytt ställverk i Köping

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
18 st radhus.

Tillbyggnad av demensboende i Kungsör

Vägmarkeringar i Västmanlands län
Avtalstid 2017-01-01 till 2019-12-31. Option på 1 + 1 år.

Nybyggnad av förskola i Västerås
Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskola i Önsta, Västerås
Förskolan föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar.

Invändig ombyggnad av lokaler till kontor i Västerås
Kontorsanpassning.

Nybyggnad av ridcenter vid Badelundaåsen, Västerås
Man kommer att flytta bef anläggning. Ca 100 stallplatser.

Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
22 st radhus.

Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personal. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Hörntomten vid Bergslagsgatan norr om Östra Tulegatan.

Nybyggnad av dagvattenledning i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås (Moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Stamrenovering av flerbostadshus i Sala
Upphandlingen syftar till att byggherren tillsammans med utvalda partners ska skapa en strukturerad samarbetsform där byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Salabostäder kommer under kommande 20 år ha ett behov av stamrenovering av ca 2000 lgh.

Nybyggnad av bostäder i Hallstahammar
20-30 lägenheter.

Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
20x40 meter stor spelyta, omklädningsrum, café.

Nybyggnad av seniorvillor i Sala

Installation av sprinkler i domkyrkan i Västerås

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 1
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av bostäder i Västerås, etapp 2
Friliggande hus samt kedjehus. Totalt ca 120 boenden på 6 etapper som byggs under en 8 års period.

Nybyggnad av industrihus och kontor på Södra Nibble
Ca 37200 kvm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.

Nybyggnad av radhus i Hallstahammar
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.

Nybyggnad av förskola i Skallberget
Projektet ligger stilla. Placering oklar. 4 avdelningar.

Tillbyggand av klassrum m.m. på Alfaskolan, Fagersta
Utbyggnad av musiksal, klassrum, arbetsrum och samlingssal för minst 50 personer.

Nybyggnad av förskola i Västerås

Nybyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar

Nybyggnad av inomhushall i Barkarö

Om- och tillbyggnad av demenscentrum i Västerås
Ombyggnad av Gryta korttidsenhets befintliga lokaler på 7700 kvm till fler mindre enheter med totalt 72 platser samt 60 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av förskola i Irsta

Ombyggnad av skola i Hallstahammar

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: