Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 167 st.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Basunderhåll av järnväg på Ostkustbanan
Underhåll av bandelarna tillhörande Ostkustbanan.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.

Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
150-200 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall
Bostadsrätter.

Tillbyggnad av gymnastiksal och skolkök i Sundsvall

Nybyggnad av rötkammare vid Tivoliverket i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av bro i Sundsvall
Projektet kommer ev igång under 2017-2018.

Nybyggnad av parkeringshus i Sundsvall
Ca 300-600 st platser.

Nybyggnad av möbelvaruhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av möbelvaruhus.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Nybyggnad av handel, industri och kontor i Birsta
1 eller 2 huskroppar.

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).

Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.

Ombyggnad till gym i galleria i Sundsvall

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.

Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Ombyggnad av grundskola på Södermalm, Sundsvall

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av rullskidbana på Södra Berget

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster. 42 fastigheter.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Sanering av mark i Sundsvall
Sanering av mark.

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Nacksta

Ombyggnad till förskola på Södermalm, Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Upprustning av centrum i Kovland

Installation av säkerhetssystem till domstolarna i Sundsvall
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetsystem. Sundsvalls Tingsrätt finns inom huskropp A, plan 1-8 med adress Storgatan 39, Sundsvall. Hovrätten för Nedre Norrland finns i huskropp A, plan 6-8 samt i huskropp C, plan 1-4 med adress Södra Tjärngatan 2, Sundsvall.

Utvändig renovering av kyrka i Njurunda etapp 2
Utvändig renovering av puts samt nytt koppartak på södra sidan.

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Utvändig renovering av Attmars kyrka

Slopning av plankorsning längs Ådalsbanan

Trimning och effektivisering av väg 86/622 i Sundsvall

Fastighetsnära bulleråtgärder i Bergsåker, E04

Förbättrad trafiksäkerhet på E4 genom Västernorrlands län

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E02

Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 1
Avser Etapp 1 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp.

Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Efterbehandlingsåtgärder vid fd soptippar i Nedansjö och Stöde
Objekten ska delvis terrasseras och täckas med jordmassor. Ytorna som ska åtgärdas är ca 1000 kvm respektive ca 17 000 kvm.

Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av gång och cykelväg längs med Riddargatan och Lasarettsvägen i Sundsvall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget. Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Liden, Sundsvall

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Renovering av fasad och fönster på Sköns kyrka

Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad kontorsbyggnad.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan stambyte.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.

Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.

Ombyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad tennishall.

Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.

Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad nytt mellanbjälklag och fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning flerbostadshus. Ca 7-10 st.

Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.

Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.

Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus samt rivning av befintliga balkonger.

Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.

Tillbyggnad av matsal i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad restaurang-matsal.

Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från boende till kontor.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad solceller på tak samt installation av eldstad/rökkanal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: