Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 195 st.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka.

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Nytt förbindelsespår i Maland
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.

Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
23 verk.

Tillbyggnad av gymnastiksal och skolkök i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

BEST-arbeten längs Maland och Tunadalsspåret
Elektrifiering och upprustning.

Upprustning av Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn-Huggsta
Elektrifiering och upprustning.

Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång.

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sidsjön, Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Installation av större dammlucka vid Skallböle kraftverk

Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Nybyggnad av flytande hus i Sundsvalls hamn
På pontoner.

Nybyggnad av industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av parhus i Skönsmon, etapp 2
Gläntan.

Nybyggnad av radhus i Skönsmon, etapp 1
Gläntan. 17 radhus och ett parhus.

Nybyggnad av gruppboende mm i Sundsvall
Heffnersgården, äldreboende blev inte av. Hermans, gruppboende Objektet är beläget i Sundsvalls kommun, vid Hulivägen, strax norr om Bergsåker. Fastighetsbeteckning Huli 3:10. Avser nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter och gemensamma utrymmen för boende samt en fristående gårdsbyggnad. Total bruttoarea ca 608+87 m2.

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E03
BEST arbeten.

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, TE01
Bro över Timmervägen och Selångersån.

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Ombyggnad för förskola och fritidslokaler i Sundsvall etapp 2

Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.

Ombyggnad av grundskola på Södermalm, Sundsvall

Nybyggnad av plattformar i Stöde

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Ombyggnad av bangård i Sundsvall

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad systembolag, butik.

Ombyggnad av entré till skola mm i Sundsvall

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall
Fd kallvindar.

Upprustning av centrum i Kovland

Installation av säkerhetssystem till domstolarna i Sundsvall
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetsystem. Sundsvalls Tingsrätt finns inom huskropp A, plan 1-8 med adress Storgatan 39, Sundsvall. Hovrätten för Nedre Norrland finns i huskropp A, plan 6-8 samt i huskropp C, plan 1-4 med adress Södra Tjärngatan 2, Sundsvall.

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall
Nybyggnad av sporthall för vinterträning.

Utvändig renovering av kyrka i Njurunda etapp 2
Utvändig renovering av puts samt nytt koppartak på södra sidan.

Upprustning av ledningar samt ny gc-väg på Alnö
Etapp 1 På sträckan kommer MSVA att renovera VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem. Etapp 2 Trottoaren längs Alnövägen breddas till 3m och byggs om till ny gång- och cykelväg. Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan. Upprustning av busshållplatserna längs sträckan.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.

Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.

Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.

Utvändig renovering av Attmars kyrka

Ombyggnad av E14 i centrala Sundsvall

Nybyggnad av rekreationsanläggning i Nacksta

Nybyggnad av triangelspår i Bergsåker, E02

Fastighetsnära bulleråtgärder i Bergsåker, E04

Centrumupprustning vid väg 562/559 vid Njurundabommen

Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 1
Avser Etapp 1 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Efterbehandlingsåtgärder vid fd soptippar i Nedansjö och Stöde
Objekten ska delvis terrasseras och täckas med jordmassor. Ytorna som ska åtgärdas är ca 1000 kvm respektive ca 17 000 kvm.

Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Inläggning av konstgräs, Nordichallen, Gärdehov
Inläggning och leverans inkl fyllning i Nordichallen.

Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Renovering av fasad och fönster på Sköns kyrka

Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bosvedjan, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: