Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 155 st.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,
Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.
Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
120 platser, både korttidsplatser och permanent boende.
Ombyggnad väg E14 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva
E14 delsträcka 1 mellan Timmervägen-Blåberget/Töva, 4,8 km, 2+2 i ny sträckning.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Sundsvall
Ca 1304,6 km väg varav grusväg 223,138 km och gc-väg 82,240 km.
Renovering och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad. Hus A, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler. Hela projektet består av 5 delar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22
Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.
Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.
Utbyggnad av dubbelspår längs Ådalsbanan delen E4-Birsta mötesstation
Utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Projektet kommer ev igång under 2017-2018.
Slipersbyte på Mittbanan mellan Stöde-Vattjom
Bandel 224, km 538 + 650 - km 560 + 475. Option på sträckan Nedansjö-Vattjom.
Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.
Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.
Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Stöde-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar. 6 st nya A-anläggningar samt hastighetsanpassningar.
Om- och tillbyggnad Gasverket 1 Sundsvall
Objektet avser delvis ombyggnad av kontorslokaler i fastighet Gasverket 1. Ombyggnad avser hus A och hus B och benämns Del 2. Tillbyggnad av entré till hus B samt tillbyggnad av passage mellan hus A och B. Nybyggnad av carport. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.
Etablering av ny hamn och kaj på Brämön i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Etablering av ny hamn och kaj på Löran i Sundsvall
Ingår i "Ringar på vattnet" projektet, ett av regionens största besöksnäringsprojekt.
Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 1
Avser Etapp 1 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Tillbyggnad och renovering av förskola på Bosvedjan, Sundsvall
Objektet avser: Ombyggnad av befintliga förskolelokaler, Tillbyggnad av förskolelokaler i ett plan, Rivning av 2 mindre förråd, Tillbyggnad av förråd (ersätter de två mindre förråden).
Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad kontor.
Renovering av idrottshall vid grundskola på Alnö
Hus B, ombyggnad av lokaler i idrottshall.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Västernorrland
Avtalstid 2017-06-01 till 2019-05-31 med möjlighet till 2+2 års förlängning.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.
Sanering av mark i Sundsvall
Sanering av mark.
Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.
Upprustning av gc-väg i Sundsvall
Upphandlingen avser ombyggnad av gång och cykelväg längs med Riddargatan och Lasarettsvägen i Sundsvall. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget. Den befintliga gång- och cykelvägen ska breddas till 4m och separeras med målad linje. Befintlig gång- och cykelvägen förstärks och får ny beläggning. På delar av sträckan läggs kantstenen om. Längs Riddargatan byts belysningen ut. Längs Lasarettsvägen byts belysningen ut delvis. Övergångsställen byggs om vid cirkulationsplats Hagavägen. Samtliga övergångsställen får förstärkt belysning.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster. 42 fastigheter.
Ombyggnad av vind i Sundsvall
Bygglov lägenheter på vindsplan.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.
Byte av rörbro under järnvägen i Töva
Utförande av en rörbro (gångtunnel) under järnvägen i Töva, Sundsvalls kommun. Bandel 224, Mittbanan, km 568+862. Samt anslutande vägar.
Avslutande av bergtäkt vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Upphandlingen omfattar att stödja beställaren i framtagande av underlag till ansökan/ anmälan för avslutning av bergtäkt i anslutning till Blåbergets avfallsanläggning. I förlängningen även stödja beställaren vid genomförandet av avslutningsåtgärderna.
Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Efterbehandlingsåtgärder vid fd soptippar i Nedansjö och Stöde
Objekten ska delvis terrasseras och täckas med jordmassor. Ytorna som ska åtgärdas är ca 1000 kvm respektive ca 17 000 kvm.
Anläggande av lokalgata, parkering mm i Sundsvall
Objektet omfattar: Utökning av parkeringsplatser väster om Sidsjövägen samt anläggande av en ny lokalgata söder om nuvarande ”Konstskolan” inom fastigheten Förrådet 4.
Renovering av panncentral i Kvissleby
På grund av en brand i panncentral T28 i Kvissleby krävs en renovering/nyinstallation av brandskadad utrustning. I uppdraget ska anläggningen återställas i driftbart skick.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad lagerlokal.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Konstgräs Kuben Sundsvalls kommun
Upphandlingen omfattar flytt av befintlig konstgräsmatta i Nordichallen i Sundsvall till Kubikenborg IP i Sundsvall. Därtill kommer levereans av pad och förläggning av paden samt utläggning av konstgräsmattan och leverans samt utläggning av granulat. För ytterligare detaljer se förfrågningsunderlag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Befintlig vind byggs om till 2 mindre lägenheter med ny takkupa och balkong.
Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Anmälan ombyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av befintliga kontor till studentrum/rum/bostäder.
Ombyggnad av butik & kontor i Sundsvall
Bygglov ombyggnad av industrilokal till kontors- och butikslokal inkl. fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad nytt mellanbjälklag och fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad ändrad planlösning flerbostadshus. Ombyggnad av en lägenhet till två.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov omfärgning flerbostadshus. Ca 7-10 st.
Utvändigt underhåll av skola i Sundsvall
Bygglov fasadändring skola.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sundsvall
Bygglov fasadändring idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Sundsvall
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola med miljöhus.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad skola.
Tillbyggnad av skola i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad med skollokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad balkonger flerbostadshus samt rivning av befintliga balkonger.
Tillbyggnad av stadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad entré till stadshuset.
Tillbyggnad av idrottsplats i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad idrottsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad fritidshus.
Tillbyggnad av lastkaj i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad förlängning lastkaj och väderskydd lastkaj.
Tillbyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad industribyggnad, påbyggnad av balkong/terass.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: