Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sundsvall

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 170 st.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall-Dingersjö
14 km lång sträcka.

Järnvägsupprustning vid Sundsvalls hamn
Ny spåranslutning mellan Ålandsbanan och Tunadalsspåret i Maland, nytt dubbelspår från Maland fram till Birsta, nytt tredje mötesspår vid Birsta mötesstation, upprustning och elektrifiering av Tunadalsbanan mellan Tunadal-Maland.

Ombyggnad av väg 562 mellan Njurundabommen-Nolby
Projektet avser ombyggnad till länsväg med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,1 km från korsningen/väg 551 Njurundabommen till korsningen/väg 588 Tunavägen i Nolby,

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall. Detaljplanearbetet har inletts och detaljplanen beräknas vinna laga kraft i slutet av 2016.

Anläggande av mötesstation Dingersjö
Projektet omfattar förlängd mötesstation samt tre brobyten och ombyggnad av nuvarande E4. Järnväg; bandel 235, 331+500 km--346+500 km. Väg 562 från Nolby korsning väg 568--PREEM, Resecentrum Sundsvall.

Nybyggnad av tivoli, camping och restauranger i Birsta

Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
45 verk.

Ombyggnad av väg 562 mellan Sundsvalls resecentrum-Trafikplats Skönsberg
Projektet avser ombyggnad av väg till lokalgata med separat gång- och cykelbana. Sträcka; ca 2,6 km.

Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Njurundabommen
3 km.

Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
23 verk.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Njurundabommen

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus samt underliggande garage.

Nybyggnad av verkstad i Sundsvall
Nybyggnad av verkstad med kontor ca 5000 kvm.

Nybyggnad av bilhall i Sundsvall

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sundsvall
Varmgarage mellan husen. 3-5 våningar.

Om- och tillbyggnad av grundskola på Alnö
Ca 1500-3000 kvm tillbyggnad.

Nybyggnad av hotell i Sundsvall

Utbyggnad av Ådalsbanan mellan Birsta och Timrå

Förnyelse av station i Stöde
Stationsförnyelse 400 kV. Förnyelse av seriekompenseringsanläggningen.

Ökat vägskydd längs Mittbanan mellan Ånge-Sundsvall
Stängning av plankorsningar och nya ersättningsvägar.

Om- och tillbyggnad av skola på Skönsmon, Sundsvall

Om- och tillbyggnad av äldreboende på Bergsåker i Sundsvall
Avser tillbyggnad av äldreboende Granlunda. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Ca 45 platser.

Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Sundsvall

Nybyggnad av flerbostadshus (bostadsrätter) i Sundsvall

Nybyggnad av handelshus, industri eller kontorshus i Sundsvall
Planen medger byggnation med 11 meters höjd, Ca 5 500 kvm BYA, och upp till fyra plan för ändamålen handel (ej livsmedel)/småindustri/kontor.

Nybyggnad av kontor i Sundsvall

Slipersbyte mellan Stöde-Vattjom

Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.

Nybyggnad av flerbostadshus på Norrmalm, Sundsvall
8 lgh planeras, soutteränghus i etage, 80-120 m2/lägenhet. Parkeringsdäck i 2 plan.

Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon

Nybyggnad av trygghetsboende i Haga

Nybyggnad av dagvattendammar vid Sundsvallsbron

Om- och tillbyggnad till servicecenter i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av pilgrimscenter i Selånger

Nybyggnad av gc-väg mellan Matfors-Specksta
3,2 km lång sträcka.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer för flerbostadshus på Norrmalm.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Mitthem planerar att bygga nya lägenheter.

Ev nybyggnad av industri i Nacksta, etapp 5

Förarbeten inför nybyggnad av triangelspår i Bergsåker
Kanalisationsarbeten, rännor, brunnar, kontaktledningsarbeten mm.

Nybyggnad av äldreboende i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av älderboende Heffnersgården i Sundsvall. Arbetet avser nybyggnad av lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Omfattning i detalj enligt handlingar förtecknade under AFB.22

Nybyggnad av ladugård i Hov

Nybyggnad av parkeringshus på Norra Kajen

Nybyggnad av bostäder i Sundsvall

Markförvärv i Sundsvall
Nybyggnad av kontor och industrihus.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 1
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 5
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.

Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsberg, Sundsvall

Nybyggnad av park på Skönsmon, Sundsvall

Anläggande av parkering i Sundsvall
Asfalteringsarbete utförs av ramavtalsentreprenör.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder fönster.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Dingersjö
Bullerskyddsåtgärder uteplatser.

Fönsterbyte på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov sökt för byte av fönster på flerbostadshus.

Ombyggnad av butik i Sundsvall
Bygglov ombyggnad systembolag, butik.

Ombyggnad av entré till skola mm i Sundsvall

Ny kommunal vägbelysning längs anslutande vägar till riksväg 86 i Sundsvall
Avser demontering av befintlig kommunal vägbelysning längs 6 delsträckor (totalt ca 17 km) i Sundsvalls kommun.

Nya stugor i Sundsvall, etapp 2

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Ombyggnad av kontor.

Utvändig renovering av kyrka i Njurunda etapp 2
Utvändig renovering av puts samt nytt koppartak på södra sidan.

Ombyggnad av vindar till lägenheter i Sundsvall
Fd kallvindar.

Upprustning av centrum i Kovland

Nybyggnad av träningshall i Sundsvall
Nybyggnad av sporthall för vinterträning.

Nybyggnad av gc-väg från Brovägen till Kyrkan på Alnö
Entreprenaden omfattar nybyggnad av kantstensseparerad gång och cykelväg, 3m bred och ca 2050m lång, inklusive 9st kantstenshållplatser. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlag.

Ombyggnad av ventilationsanläggning i Sundsvall
Entreprenaden omfattar: projektering samt utförande av ventilationsanläggning till fullt färdig anläggning. Omfattningen i detalj framgår av förfrågningsunderlaget.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus med inglasade balkonger avseende 22 balkonger och 4 uteplatser.

Utförande av katodiskt skydd på Sundsvallsbron
Korrosionsskydd på spontgrundläggningen. Utförs som ett elektrolytiskt skydd. Omfattar anodsystem, referenselektroder, kablage, likriktare mm. Slutbesiktning senast 2016-12-31.

Utvändig renovering av Attmars kyrka

Slopning av plankorsning längs Ådalsbanan

Ombyggnad av E14 i centrala Sundsvall

Efterbehandlingsåtgärder vid Lomyrans Deponi, etapp 1
Avser Etapp 1 efterbehandlingsåtgärder för Lomyrans gamla slam och soptipp.

Installation av säkerhetssystem till domstolarna i Sundsvall
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör utföra utbyte samt komplettera Teletekniska Säkerhetsystem. Sundsvalls Tingsrätt finns inom huskropp A, plan 1-8 med adress Storgatan 39, Sundsvall. Hovrätten för Nedre Norrland finns i huskropp A, plan 6-8 samt i huskropp C, plan 1-4 med adress Södra Tjärngatan 2, Sundsvall.

Efterbehandlingsåtgärder vid fd soptippar i Nedansjö och Stöde
Objekten ska delvis terrasseras och täckas med jordmassor. Ytorna som ska åtgärdas är ca 1000 kvm respektive ca 17 000 kvm.

Ombyggnad av gata i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg.

Tillgänglighetsanpassning vid Sundsvall resecentrum
Planer finns på tillgänglighetsanpassning, ombyggnad av spåren, nya perronger vid resecentrum, väderskyddad passage över spåren och ner till perronger, bullerskyddsåtgärder mm.

Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av industrihall.

Nybyggnad av stugby i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tre stugor och allaktivitetshus, tillbyggnad av huvudbyggnad, nya p-platser samt dispens från strandskyddet.

Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från butikslokal till gym för hotellverksamhet. Rivning av lokal samt ombyggnad till gym.

Renovering av fasad och fönster på Sköns kyrka

Nybyggnad av spontanidrottsplats på Granloholm, Sundsvall

Nybyggnad av gårdshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 lägenheter) samt rivning av bef gårdshus.

Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Jämtlands och Västernorrlands län
Avtalstid 2017-01-01 - 2019-12-31 med möjlighet till förlängning 12+12 månader.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov fasadändring flerbostadshus.

Utvändigt underhåll av danslokal i Sundsvall
Bygglov fasadändring nöjeslokal.

Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av 2 st tvåbostadshus, installation av eldstad/rökkanal samt parkeringsplatser.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Sundsvall
Anmälan stambyte.

Nybyggnad av radhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lägenheter i radhusform.

Ombyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ombyggnad flerbostadshus.

Ombyggnad av butikslokaler i Sundsvall

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrad användning från skola till kontor.

Ombyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande flerbostadshus.

Ombyggnad av gym i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontor till gym.

Ombyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov ändrat ianspråktagande kontorsbyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: